Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Házasság felbontása és különválás

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek a házasság felbontásának feltételei?

A házastársak egyikének írásbeli keresetet (kérelmet) kell benyújtania a bírósághoz. A házasság felbontása iránti kereseteket a Family Court (családjogi bíróság) bírálja el, és a házastársaknak e bírósághoz kell folyamodniuk a házasság felbontása érdekében. A felperesnek kell bizonyítania, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, és bizonyítékot kell szolgáltatnia az alább felsorolt öt tény egyikére vonatkozóan.

Nem kérhető a házasság felbontása a házasság megkötésétől számított legalább egy év elteltéig, a házasság érvénytelenné nyilvánítása ugyanakkor a házasságkötést követően bármikor kérhető. A házasság helyrehozhatatlan megromlásának bizonyítására azonban felhasználható olyan bizonyíték, amely a házasság megkötése óta eltelt egy éven belül keletkezett.

2014 márciusa óta az azonos nemű párok is házasságot köthetnek Angliában és Walesben. A házasság felbontását illetően ugyanazok a feltételek vonatkoznak az azonos és az ellenkező nemű párokra.

A felperes online is benyújthatja a házasság felbontása iránti keresetet.

Az Egyesült Királyságban az azonos nemű pároknak 2005 óta lehetőségük van arra, hogy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével jogilag hivatalossá tegyék párkapcsolatukat. Ezt 2019. december 31. óta az ellenkező nemű párokra is kiterjesztették. Az ilyen élettársi kapcsolatban élők a kapcsolat megromlása esetén kérhetik annak felbontását vagy a különválást kimondó határozat meghozatalát. Az erre vonatkozó eljárások hasonlóak az alábbiakban ismertetett, a házasság felbontására, a különválásra és a házasság érvénytelenné nyilvánítására irányuló eljárásokhoz. A bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntetni kívánó felperes nem nyújthatja be online keresetét. Bővebb információk a kormányzati honlapon találhatók.

Azonos neműek házasságában mindkét házastárs elnevezése férfiak esetében férj, nők esetében feleség.

2 Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

A házasság felbontásának egyetlen oka a házasság helyrehozhatatlan megromlása. A házasság helyrehozhatatlan megromlásának bizonyítására a következők közül egy vagy több, a házasságot befolyásoló „tényre” vonatkozóan kell bizonyítékot szolgáltatni:

• az egyik házastárs ellenkező nemű személlyel házasságtörést követett el, és a felperes a továbbiakban elviselhetetlennek tartja a vele való együttélést,

• elfogadhatatlan magatartás, ami annyit jelent, hogy a házastárs olyan módon viselkedett, hogy a felperestől észszerűen nem várható el, hogy továbbra is vele éljen,

• elhagyás, ami annyit jelent, hogy a házastársa a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két évvel elhagyta a felperest,

• a felek a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két éven át különváltan élnek (kölcsönös egyetértéssel),

• a felek a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt öt éven át különváltan élnek (kölcsönös egyetértés nélkül).

A bíróságnak a lehető legalaposabban meg kell vizsgálnia a felperes (kérelmező) és a másik házastárs (alperes) által tett állításokat. Ha a bíróság meggyőződött annak bizonyításáról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a Family Court bírája meghozza a házasságot felbontó határozatot.

A házasságtörés ténye nem használható fel bizonyítékként az élettársi kapcsolat felbontása érdekében.

Ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a házasság felbontása tárgyában először közbenső határozatot hoz. A házasság felbontását kérő fél hat hét elteltével kérheti a bíróságtól a házasság felbontása tárgyában a jogerős határozat meghozatalát. Kivételes esetektől eltekintve nincs határidő arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig lehet benyújtani a jogerős határozat meghozatala iránti kérelmet.

Mindazonáltal ha a jogerős határozat meghozatala iránti kérelmet a házasság felbontására vonatkozó közbenső határozat meghozatalát követő 12 hónap elteltét követően nyújtják be, a kérelmezőnek a következő tartalommal írásbeli magyarázatot kell ahhoz csatolnia:

• a késedelem indokolása,

• arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a házasság felbontására vonatkozó közbenső határozat meghozatala óta együtt éltek-e a házastársak, és ha igen, mennyi ideig, és

• arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a feleség – aki azonos neműek házassága esetén bármelyik nőnemű házastárs lehet – a házasság felbontására vonatkozó közbenső határozat meghozatala óta ténylegesen vagy feltételezhetően szült-e gyermeket, és amennyiben igen, arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a gyermek ténylegesen vagy valószínűsíthetően a házastársak gyermeke-e.

A Family Court bírája eskü alatt tett nyilatkozatot kérhet a felperestől az előadott magyarázat igazolására, és a kérelemmel kapcsolatban saját belátása szerint hozhat határozatot.

3 Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei

3.1 a házasfelek közötti személyi jogi jogviszonyra (pl. a vezetéknévre) vonatkozóan?

A felek saját belátásuk szerint, szabadon új házasságot köthetnek (vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthetnek). Saját belátásuk szerint megtarthatják a házasságkötés utáni vezetéknevüket, vagy újra felvehetik a házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat előtti vezetéknevüket.

3.2 a házasfelek vagyonának megosztására vonatkozóan?

A bíróság a házasság felbontását, a házasság érvénytelenségét vagy a különválást kimondó határozat meghozatalakor vagy azt követően elrendelheti, hogy az egyik házastárs valamely vagyontárgyát adja át a másik házastársnak vagy a házastársak gyermekének vagy a házastársak gyermekének javára más személynek.

A bíróság emellett elrendelheti időszakos fizetési kötelezettség teljesítését, vagyontárgyak értékesítését, nyugdíj-hozzájárulás fizetését, egyösszegű kifizetéseket és más intézkedések meghozatalát. A bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik az, hogy az adott esetben milyen határozatot hoz annak érdekében, hogy az a konkrét körülményekre figyelemmel illeszkedjen az eset követelményeihez.

Mérlegelési jogkörének gyakorlásakor a bíróságnak figyelembe kell vennie a családban élő valamennyi 18 év alatti gyermek jólétét, további a következő szempontokat:

• az a jövedelem, keresőképesség, vagyontárgy és egyéb bevételi forrás, amellyel az egyes házastársak rendelkeznek, vagy az előre látható jövőben rendelkezni fognak,

• a házastársak által az otthonteremtéshez és a gyermekneveléshez adott pénzügyi és egyéb hozzájárulások,

• az egyes házastársak meglévő vagy az előre látható jövőben keletkező pénzügyi szükségletei, kötelezettségei és felelőssége,

• a családnak a házasság felbomlása előtti életszínvonala,

• a felek életkora és a házasság időtartama,

• azon testi vagy szellemi fogyatékosság, amelyben bármelyik fél szenved,

• a család jólétének biztosításához bármelyik fél által teljesített vagy az előre látható jövőben valószínűleg teljesítendő hozzájárulás,

• a házastársak magatartása, amennyiben a vagyonmegosztáskor méltánytalan lenne azt figyelmen kívül hagyni,

• azon előnynek az egyes házastársak vonatkozásában fennálló értéke, amelynek megszerzésére a házasság felbontása vagy érvénytelensége miatt elveszítik a lehetőséget.

3.3 a házasfelek kiskorú gyermekeire vonatkozóan?

A házasság felbontását követően továbbra is fennmarad mindkét szülő felelőssége a házasságból született gyermekek vonatkozásában. Továbbra is mindkét szülő felelős azon más kapcsolatokból született gyermekekért, akiknek vonatkozásában szülői felelőssége a házasság felbontásakor fennállt. Mindkét szülőt folyamatos kötelezettség terheli mindazon kiskorú gyermekek eltartásáért, akik a családban éltek.

3.4 a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

A másik házastárs eltartásának kötelezettsége az esetek többségében a házasság felbontásának jogerőre emelkedésekor (a jogerős ítélet meghozatalakor) megszűnik, kivéve, ha a házasság felbontása iránti eljárás keretében a bíróság a házastársi tartás tárgyában határozatot hozott. Emellett a meglévő (például házastársi tartásról szóló) bírósági határozaton alapuló kötelezettség fennmarad, és lehetőség van a meglévő határozat későbbi módosítására, amennyiben az eredeti bírósági határozat alapjául szolgáló tényállásban jelentős változás következne be.

4 Mit jelent a gyakorlatban a „különválás” jogi fogalma?

Angliában és Walesben a különválás „bírósági különválásként” ismert. Az erre vonatkozó bírósági határozat meghozatalát követően a továbbiakban nem várható el az ezt kérelmező féltől a férjével vagy feleségével való együttélés. Nem köthet azonban új házasságot. Lényegében a bírósági különválás azon házastársak számára fennálló választási lehetőség, akiknek házassága megromlott, de nem kívánnak új házasságot kötni. A bírósági különválást kérelmező fél nem köteles bizonyítani, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott. A bírósági különválás elrendelését követően kérhető a házasság felbontásának kimondása.

A bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársak különválást kimondó határozat meghozatalát kérhetik, amely azonos joghatással rendelkezik.

5 Melyek a különválás feltételei?

A kérelmezőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia a házasság megromlásának bizonyításához szükséges egy vagy több tény fennállására vonatkozóan, de a házasságot felbontani kívánó házastársakkal ellentétben nem kell a házasság megkötésének időpontjától számított legalább egy évet várnia a kereset benyújtásával.

6 Melyek a különválás jogkövetkezményei?

Ha a bírósági különválással érintett valamely fél végintézkedés hátrahagyása nélkül hal meg, vagyonát a törvényes öröklés szabályai szerint osztják fel, a bírósági különválásra vonatkozó határozat pedig a házasság felbontásával azonos joghatással bír. Ennélfogva egyik házastárs sem formálhat jogot a végintézkedés nélkül elhunyt fél vagyonára. Ha a bírósági különválással érintett valamely fél végintézkedés hátrahagyásával hal meg, a bírósági különválás nem érinti a végintézkedés szerinti jogosultságot, amennyiben például a különvált túlélő fél a végintézkedés kedvezményezettje.

A bíróság a vagyonmegosztásra vonatkozó, a házasság felbontásakor alkalmazandó rendelkezéseket a bírósági különválás esetén is alkalmazza.

7 Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma?

A házasság érvénytelenné nyilvánításának két formája létezik. A házasság „semmissé” nyilvánítható, ami annyit jelent, hogy a házasság soha nem volt érvényes, és soha nem állt fenn. Más körülmények között a házasság „megtámadható”, ami annyit jelent, hogy a házastársak egyike kérheti a házasság érvénytelenné nyilvánítását. Lehetséges a házasság fennmaradása is, ha azzal mindkét házastárs egyetért.

8 Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

A házasság semmis és érvénytelen:

• ha nem felel meg az 1949–1986. évi, házasságkötésről szóló törvényeknek, mivel:

o a felek túl közeli rokonságban állnak,

o az egyik házastárs nem töltötte be a 16. életévét,

o nem teljesült a házasság valamennyi alaki előírása,

• ha a házasságkötés idején a felek egyike már törvényesen házas volt, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élt,

• Anglia és Wales területén kívül kötött poligám házasság esetén ha a házasságkötés idején a házastársak egyike Angliában és Walesben élt.

A házasság a következő esetekben megtámadható:

• ha házasságot az egyik házastársnak a házasság elhálására való képtelensége miatt nem hálták el. Ez kizárólag az ellenkező neműek házasságára vonatkozik,

• a házasságot nem hálták el, mert az alperes szándékosan megtagadta a házasság elhálását. Ez kizárólag az ellenkező neműek házasságára vonatkozik,

• hiányzott az egyik házastárs egyetértése a házassághoz, mert kényszer vagy fenyegetés hatására egyezett abba bele, vagy tévedésben volt a házasság joghatályát illetően, vagy értelmi képességei hiányoztak ahhoz, hogy felfogja a házasság megkötésének hatásait,

• a házasság megkötésének időpontjában az egyik házastárs házasságra alkalmatlanná tevő elmebetegségben vagy fertőző nemi betegségben szenvedett, és a felperesnek erről akkor nem volt tudomása,

• a házasság megkötésének időpontjában az alperes már várandós volt úgy, hogy a gyermek apja nem a felperes, és a felperesnek erről akkor nem volt tudomása,

• a házasságkötést követően ideiglenes nem elismerési igazolást állítottak ki valamely házastárs részére,

• az alperes házasságkötéskori neme a nem elismeréséről szóló 2004. évi törvény értelmében vált a szerzett nemévé, és a felperesnek erről a házasságkötéskor nem volt tudomása.

9 Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

A házasság semmissége esetén az teljesen érvénytelen, és úgy kell kezelni, mintha soha nem létezett volna. Ez nem érinti az esetleges gyermekek jogállását.

Ha a házasság megtámadható, azt a házasság érvénytelenségét kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjától kell érvénytelennek tekinteni. A házasságot eddig az időpontig érvényesnek kell tekinteni.

Mind a semmis, mind a megtámadható házasságok esetében a bíróság a házasság felbontásával megegyező módon rendelkezhet a vagyonmegosztásról.

10 Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

A kormány megfelelő esetekben ösztönzi a családjogi közvetítés igénybevételét a viták megoldására. A közvetítés helyénvaló lehet a gyermekekkel, vagyonmegosztással és pénzügyekkel kapcsolatos jogviták esetén. Néhány területen a gyermekelhelyezési és családjogi bírósági tanácsadó és támogató szolgálat, a CAFCASS (Anglia) vagy a CAFCASS Cymru (Wales) tisztviselői lehetőséget biztosítanak a gyermekekkel kapcsolatos, bíróság előtti jogviták rendezésére. A bíróság a jogvita ilyen módon történő elintézéséig felfüggesztheti az ügyet.

11 Hol nyújtsam be a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen formai követelményeket kell betartanom, és milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

A keresetlevél bármely Family Court hivatalában benyújtható, és meg kell jelölni benne, hogy a házasság felbontására, bírósági különválásra vagy a házasság érvénytelenné nyilvánítására irányul-e. A bíróságok adatai és a szükséges formanyomtatványok megtalálhatók a következő internetes oldalakon: Igazságügyi Minisztérium, Bíróságkereső és a kormány „Házasság felbontásának kezdeményezése” oldala.

A kérelem benyújtásakor rendszerint illetéket kell fizetni, de ez alól mentesülnek az állami juttatásban részesülők, vagy azok, akik bizonyítják, hogy az illeték megfizetése aránytalan nehézséget okozna. A bírósági illetékekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók itt.

A kérelmezőnek a kérelemre rendszeresített formanyomtatványt (D8) kell használnia, és a következőket kell megküldenie a bíróságnak:

• a kérelemre rendszeresített formanyomtatvány 3 példányban,

• további példány az esetleges házasságtörésben érintett, megnevezett személy számára,

• házassági anyakönyvi kivonat (nem fénymásolat), szükség esetén annak hiteles fordításával,

• az illetékmentesség iránti kérelemre rendszeresített formanyomtatvány.

12 Igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A házasság felbontása, illetve a gyermekekkel vagy vagyonnal kapcsolatos jogvita esetén rendszerint nem igényelhető költségmentesség; ez alól csak a családon belüli erőszak esete képez kivételt. A költségmentesség emellett az anyagi helyzet és a kérelem megalapozottságának vizsgálatához van kötve. Bővebb információk a kormányzati honlapon találhatók.

13 Van-e lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat ellen?

Amennyiben közbenső határozat meghozatalára került sor, a házastársak egyikének lehetősége van arra, hogy a bíróság elé bizonyítékokat terjesszen annak alátámasztására, hogy miért nem indokolt a jogerős határozat meghozatala. A bíróság hatályon kívül helyezheti a határozatot, elrendelheti annak jogerőre emelkedését, további vizsgálatok lefolytatását, vagy meghozhatja az ügyben általa legjobbnak ítélt intézkedést.

A határozat jogerőre emelkedését követően – kivételes esetektől eltekintve – nincs helye további fellebbezésnek.

A bírósági különválást kimondó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de a felek közös megegyezése esetén a határozat hatályon kívül helyezhető.

14 Mit kell tennem, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozatot szeretnék e tagállamban elismertetni?

Az Európai Unió 2201/2003/EK rendelete kimondja, hogy a házasság felbontása, a különválás (bírósági különválás) vagy a házasság érvénytelenné nyilvánítása tárgyában az egyik tagállamban hozott határozat a többi tagállamban elismerhető. A szükséges iratok a határozatot hozó bíróságtól szerezhetők be, majd ezeket a High Courthoz kell benyújtani.

E rendelet nem érinti a vétkességi kérdéseket, a házasság vagyonjogi következményeit, a tartást vagy egyéb más kiegészítő kérdéseket. Az érintett fél és a joghatóságot gyakorló tagállam között valós kapcsolatnak kell fennállnia.

Az elismerés megtagadható, ha a határozat a közrendbe ütközik, ha azt a tárgyaláson való megjelenés elmulasztása miatt hozták, ha az alperesnek nem kézbesítették az ügyhöz kapcsolódó iratokat megfelelő időben, ha az nem összeegyeztethető az ugyanazon felek között Angliában és Walesben folyó eljárásban hozott ítélettel vagy egy másik országban hozott korábbi ítélettel, feltéve, hogy a korábbi ítélet Angliában és Walesben elismerhető.

Bármely érdekelt fél kérheti az ítélet elismerését vagy elismerésének megtagadását. A High Court felfüggesztheti az eljárást, ha fellebbezést nyújtottak be azon ítélet ellen, amelynek elismerését kérik.

A 2201/2003/EK rendeletet 2020. december 31‑ig kell alkalmazni.

Ha a határozatot nem lehet e rendelet értelmében elismerni, a házasság külföldön történő felbontásának elismerésére az 1986. évi családjogi törvény rendelkezései vonatkoznak. A törvény 46. szakasza a következőképpen rendelkezik:

• A házasság külföldön lefolytatott eljárásban történő felbontását, érvénytelenné nyilvánítását vagy az ilyen eljárásban kimondott különválást el kell ismerni, ha:

o a házasság felbontása, érvénytelenné nyilvánítása és a különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták, és

o az adott időpontban (azaz abban az időpontban, amikor a házasság felbontása iránti eljárás megindult) az egyik házastárs:

  • szokásos tartózkodási helye abban az országban volt, amelyben a házasság felbontását, érvénytelenné nyilvánítását vagy a különválást kimondták, vagy
  • lakóhelye ebben az országban volt, vagy
  • ezen ország állampolgára volt.

• A házasság külföldön lefolytatott eljárásban történő felbontását, érvénytelenné nyilvánítását vagy az ilyen eljárásban kimondott bírósági különválást egyéb esetekben is el kell ismerni, ha:

o a házasság felbontása, érvénytelenné nyilvánítása és a bírósági különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták,

o az adott időpontban (azaz abban az időpontban, amikor a házasság felbontása iránti eljárás megindult)

  • mindkét házastárs lakóhelye ebben az országban volt, vagy
  • az egyik házastárs lakóhelye ebben az országban, a másik házastárs lakóhelye pedig olyan országban volt, amelynek joga szerint a házasság felbontása, érvénytelenné nyilvánítása vagy a különválás érvényes, és

• az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éves időszakban egyik házastárs szokásos tartózkodási helye sem volt az Egyesült Királyságban.

Bárki kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a házasság Anglián és Walesen kívül kimondott felbontását, érvénytelenné nyilvánítását és a bírósági különválást Angliában és Walesben el kell ismerni. A bíróság akkor foglalkozhat a kérelemmel, ha a kérelmező:

• az eljárás megindulásakor Angliában és Walesben rendelkezik lakóhellyel, vagy

• az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éves időszakban szokásos tartózkodási helye Angliában és Walesben volt.

15 Melyik bírósághoz kell fordulnom, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

A fent ismertetett feltételek mellett bárki kérheti a Family Courttól annak megállapítását, hogy a házasság felbontásának, érvénytelenné nyilvánításának és a bírósági különválásnak Angliában és Walesben történő elismerését meg kell tagadni.

Az uniós rendelet szerinti elismerés iránti kérelmet a High Courthoz kell benyújtani. A felperesnek értesítenie kell az alperest a kérelemről, és az iratok megküldésével lehetőséget kell biztosítania számára, hogy kifogást emelhessen a határozat elismerésével szemben, kivéve, ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az alperes visszavonhatatlanul elfogadta az ítéletet.

A rendelet előírja, hogy bármely érdekelt fél kérheti az ítélet elismerését vagy elismerésének megtagadását. A High Court felfüggesztheti az eljárást, ha az ítélet meghozatalának helye szerinti tagállamban fellebbezést nyújtottak be azon ítélet ellen, amelynek elismerését kérik.

A 2201/2003/EK rendeletet 2020. december 31‑ig kell alkalmazni.

16 Mely jogszabályokat alkalmazza a bíróság olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem ebben a tagállamban élnek, vagy akiknek állampolgársága különböző?

Anglia és Wales bíróságai az előttük indított eljárásokban minden esetben Anglia és Wales jogát alkalmazzák. A bíróság hatáskörrel rendelkezik a külföldön megkötött házasság felbontására, ha bármelyik házastárs:

• az eljárás megindulásakor Angliában és Walesben rendelkezik lakóhellyel, vagy

• az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éves időszakban szokásos tartózkodási helye Angliában és Walesben volt.

Kapcsolódó internetes oldalak:

Házasság felbontása, különválás és a kapcsolat megromlása

Költségmentesség

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 02/06/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.