Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Házasság felbontása és különválás

Gibraltár
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek a házasság felbontásának feltételei?

A férjnek vagy a feleségnek írásos keresetet (kérelmet) kell benyújtania a bírósághoz.  A házasság felbontása iránti kereseteket a Supreme Court intézi, és a házas feleknek e bírósághoz kell folyamodniuk a házasság felbontása érdekében. A felperesnek kell bizonyítania, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, és bizonyítékot kell szolgáltatnia az alább felsorolt öt tény egyikére vonatkozóan.

Nem kérhető a házasság felbontása a házasság megkötésének időpontjától számított legalább két év eltelte előtt. E szabály alól az egyetlen kivétel, ha a felperes rendkívüli nehézségeket szenved el, vagy az alperes kivételes züllöttségről tesz tanúbizonyságot, vagy ha a felperes a házasság megkötésekor még nem töltötte be a 16. életévét.

2 Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

A házasság felbontásának egyetlen oka a házasság helyrehozhatatlan megromlása. A házasság helyrehozhatatlan megromlásának bizonyítására az alábbiak közül egy vagy több, a házasságot befolyásoló körülményre vonatkozóan kell bizonyítékot szolgáltatni:

 • a másik házastárs házasságtörést követett el, és a felperes a továbbiakban elviselhetetlennek tartja a vele való együttélést,
 • elfogadhatatlan magatartás, ami annyit jelent, hogy a másik házastárs olyan módon viselkedett, hogy a felperestől észszerűen nem várható el, hogy továbbra is vele éljen,
 • elhagyás, ami annyit jelent, hogy a másik házastárs a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két évvel elhagyta a felperest,
 • a felek a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két éven át különváltan élnek (kölcsönös egyetértéssel),
 • a felek a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt öt éven át különváltan élnek (kölcsönös egyetértés nélkül).

A bíróságnak a lehető legalaposabban meg kell vizsgálnia a felperes (kérelmező) és a másik házastárs (alperes) által tett állításokat. Ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a Supreme Court bírája meghozza a házasságot felbontó határozatot, feltéve, ha kielégítőnek találja a házasságot felbontó felek gyermekeivel kapcsolatos megállapodást.

Ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a házasság felbontása tárgyában először közbenső határozatot hoz. A házasság felbontását kérő fél hat hét elteltével kérheti a bíróságtól a házasság felbontása tárgyában a jogerős határozat meghozatalát. Kivételes esetektől eltekintve nincs határidő arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig lehet benyújtani a jogerős határozat meghozatala iránti kérelmet.

Mindazonáltal ha a jogerős határozat meghozatala iránti kérelmet a házasság felbontására vonatkozó közbenső határozat meghozatalát követő 12 hónap elteltét követően nyújtják be, a kérelmezőnek a következő tartalommal írásbeli magyarázatot kell ahhoz csatolnia:

 • a késedelem indokolása,
 • arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a házasság felbontására vonatkozó közbenső határozat meghozatala óta együtt éltek-e a házastársak, és ha igen, mennyi ideig, és
 • a feleség esetében nyilatkozat arról, hogy a közbenső határozat meghozatala óta adott-e gyermeknek életet; amennyiben igen, nyilatkozat a lényeges tényekről és arról, hogy a gyermek apja ténylegesen vagy valószínűsíthetően a férj-e.

A bíró eskü alatti nyilatkozatot kérhet a felperestől az adott magyarázat igazolására, és a kérelemmel kapcsolatban saját belátása szerint hozhat határozatot.

3 Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei

3.1 a házasfelek közötti személyi jogi jogviszonyra (pl. a vezetéknévre) vonatkozóan?

A házasság megszűnik, tehát a továbbiakban nem áll fenn kötelezettség az együttélésre vagy más személyes kapcsolat fenntartására, ha azt a felek nem kívánják. A felek saját belátásuk szerint, szabadon új házasságot köthetnek. Saját belátásuk szerint megtarthatják a házasságkötés utáni vezetéknevüket, vagy újra felvehetik a házasságkötés előtti vezetéknevüket.

3.2 a házasfelek vagyonának megosztására vonatkozóan?

Ezt a bíróság az adott eset tényállása alapján határozza meg. Még ha létezik is a felek között megállapodás, a bíróságnak korlátlan joga van ennek jóváhagyására vagy megváltoztatására.

3.3 a házasfelek kiskorú gyermekeire vonatkozóan?

A Supreme Court a jogerős határozat meghozatala előtt vagy azt követően is jogosult a házasságból származó gyermekek elhelyezéséről, tartásáról és oktatásáról rendelkezni, vagy elrendelheti a gyermekek bírósági védelem alá helyezése iránti eljárás megindítását. A Supreme Court mindaddig nem adhat ki a házasság felbontását elrendelő jogerős határozatot, míg nem győződött meg a gyermekek sorsának megfelelő rendezéséről.

3.4 a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

A Supreme Court a közbenső határozat kihirdetésekor vagy azt követően bármikor jogosult annak elrendelésére, hogy a férj együttélésük alatt a bíróság által észszerűnek tartott összegű havi vagy heti tartásdíjat fizessen a feleség részére. A feleség tartásra való joga az új házasság megkötésével megszűnik, de az anya újbóli házasságkötése nem érinti a gyermektartást.

4 Mit jelent a gyakorlatban a „különválás” jogi fogalma?

Gibraltárban a különválást „bírósági különválásnak” hívják. Az erre vonatkozó bírósági határozat meghozatalát követően a továbbiakban nem várható el az ezt kérelmező féltől, hogy együtt éljen a férjével vagy feleségével. Nem köthet azonban új házasságot. Lényegében a bírósági különválás azon házastársak számára fennálló választási lehetőség, akiknek házassága megromlott, de nem kívánnak új házasságot kötni. A bírósági különválást kérelmező fél nem köteles bizonyítani, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott. A bírósági különválás elrendelését követően kérhető a házasság felbontásának kimondása.

5 Melyek a különválás feltételei?

A kérelmezőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia a házasság megromlásának bizonyításához szükséges egy vagy több tény fennállására, de a házasságot felbontani kívánó házas felekkel ellentétben nem kell a házasság megkötésének időpontjától számított legalább három évet várnia.

6 Melyek a különválás jogkövetkezményei?

Ha a bírósági különválással érintett valamely fél végintézkedés hátrahagyása nélkül hal meg, vagyonát a törvényes öröklés szabályai szerint osztják fel, a bírósági különválásra vonatkozó határozat pedig a házasság felbontásával azonos joghatással bír. Ennélfogva egyik házastárs sem formálhat jogot a végintézkedés nélkül elhunyt fél vagyonára.  Ha azonban a bírósági különválással érintett valamely fél végintézkedés hátrahagyásával hal meg, a bírósági különválás nem érinti a végintézkedés szerinti jogosultságot, amennyiben például a különvált túlélő fél a végintézkedés kedvezményezettje.

A bíróság a vagyonmegosztásra vonatkozó, a házasság felbontásakor alkalmazandó rendelkezéseket a bírósági különválás esetén is alkalmazza.

7 Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma?

A házasság érvénytelenné nyilvánításának két formája létezik. A házasság „semmissé” nyilvánítható, ami annyit jelent, hogy a házasság soha nem volt érvényes, és soha nem állt fenn. Más körülmények között a házasság „megtámadható”, ami annyit jelent, hogy a házastársak egyike kérheti a házasság érvénytelenné nyilvánítását. Lehetséges a házasság fennmaradása is, ha azzal mindkét házastárs egyetért.

8 Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

A házasság semmis és érvénytelen:

 • ha nem felel meg a házasságkötésről szóló törvénynek,
 • ha a házasságkötés idején a felek egyike már törvényesen házas volt,
 • ha a felek nem ellenkező neműek, Az érvényes házassághoz az egyik házastársnak a férfi, a másiknak pedig a női nemhez kell tartoznia,
 • Gibraltár területén kívül kötött poligám házasság esetében ha a házasságkötés idején a házas felek egyike Gibraltáron élt.

A házasság a következő esetekben megtámadható:

 • A házasságot az egyik házastársnak a házasság elhálására való képtelensége miatt nem hálták el.
 • A házasságot nem hálták el, mert az alperes szándékosan megtagadta a házasság elhálását.
 • Hiányzott az egyik házastárs egyetértése a házassághoz, mert kényszer vagy fenyegetés hatására egyezett abba bele, vagy tévedésben volt a házasság joghatályát illetően, vagy értelmi képességei hiányoztak ahhoz, hogy felfogja a házasság megkötésének hatásait.
 • A házasság megkötésének időpontjában az egyik házastárs házasságra alkalmatlanná tevő elmebetegségben vagy fertőző nemi betegségben szenvedett, és a felperesnek erről akkor nem volt tudomása.
 • A házasság megkötésének időpontjában az alperes már várandós volt úgy, hogy a gyermek apja nem a felperes, és a felperesnek erről akkor nem volt tudomása.

9 Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

A házasság annak érvénytelenné nyilvánítását követően semmis és érvénytelen. Ha azonban a házasságból gyermekek születtek, a Supreme Courtnak meg kell győződnie arról, hogy a gyermekek sorsa megfelelően rendezésre került. Rendelkezés hozható a tartásdíj fizetéséről, illetve a gyermekek elhelyezéséről/tartásáról.

10 Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

A házasság felbontása a gibraltári Supreme Court kizárólagos hatáskörébe tartozik. Házassági tanácsadás révén azonban igénybe vehető bizonyos mértékű szociális segítség.

11 Hol nyújtsam be a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen formai követelményeket kell betartanom, és milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

A kérelmet a Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltár címre kell címezni.

A keresetet kérelem formájában kell elkészíteni, eskü alatt hitelesített bizonyítékok alátámasztásával, a házassági anyakönyvi kivonat másolatával, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatainak másolatával és a házasság felbontása/bírósági különválás/érvénytelenné nyilvánítás indokainak megadásával. Nyilatkozni kell a házasságból született gyermekekről és a felperes anyagi körülményeiről is. További információ kapható a következő címen és telefonszámon: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltár, telefon: (+350) 200 75608.

12 Igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A vonatkozó jövedelmi szempontoknak való megfelelés esetén az eljárás költségeinek fedezésére költségmentességet lehet igényelni. A formanyomtatványok és további részletek elérhetők a következő címen: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltár.

13 Van-e lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat ellen?

A házasságot felbontó vagy érvénytelenné nyilvánító határozat annak jogerőre emelkedése előtt bármikor visszavonható. Bírósági különválás esetén a határozat a meghozatalát követően bizonyos körülmények között bármikor visszavonható. A tartásdíjra, valamint a gyermekek elhelyezésére és tartására vonatkozó határozatok a határozat jogerőre emelkedése után is megváltoztathatók.

14 Mit kell tennem, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozatot szeretnék e tagállamban elismertetni?

Az Európai Unió 2201/2003/EK rendelete kimondja, hogy a házasság felbontása, a különválás (bírósági különválás) vagy a házasság érvénytelenné nyilvánítása tárgyában az egyik tagállamban hozott határozat a többi tagállamban elismerhető. A szükséges iratok a határozatot hozó bíróságtól szerezhetők be, majd ezeket a Supreme Courthoz kell benyújtani.

E rendelet nem érinti a vétkességi kérdéseket, a házasság vagyonjogi következményeit, a tartást vagy egyéb más kiegészítő kérdéseket. Az érintett fél és a joghatóságot gyakorló tagállam között valós kapcsolatnak kell fennállnia.

Az elismerést meg lehet tagadni, ha a határozat a közrendbe ütközik, ha azt a tárgyaláson való megjelenés elmulasztása miatt hozták, ha az alperesnek nem kézbesítették az ügyhöz kapcsolódó iratokat megfelelő időben, ha az nem összeegyeztethető az ugyanazon felek között Gibraltáron folyó eljárásban hozott ítélettel vagy egy másik országban hozott korábbi ítélettel, feltéve, hogy a korábbi ítélet Gibraltáron elismerhető.

Bármely érdekelt fél kérheti az ítélet elismerését vagy elismerésének megtagadását. A Supreme Court felfüggesztheti az eljárást, ha fellebbezést nyújtottak be azon ítélet ellen, amelynek elismerését kérik.

Ha a határozatot nem lehet e rendelet értelmében elismerni, a házasság külföldön történő felbontásának elismerésére a házassági törvény rendelkezései vonatkoznak. Ennek feltételei:

A házasság külföldi eljárásban történő felbontását vagy az így elrendelt különválást el kell ismerni, ha:

 • a házasság felbontása vagy a különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták, és
 • az adott időpontban (azaz abban az időpontban, amikor a házasság felbontása iránti eljárás megindult) az egyik házastárs:
  • szokásos tartózkodási helye abban az országban volt, amelyben a házasság felbontását vagy a különválást kimondták, vagy
  • lakóhelye ebben az országban volt, vagy
  • ezen ország állampolgára volt.

15 Melyik bírósághoz kell fordulnom, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

A más országokban meghozott, házasság felbontásáról vagy különválásról rendelkező határozatokat meghatározott feltételekkel ismerik el Gibraltáron. Az ilyen válás/bírósági különválás elismerése ellen azon az alapon tehető kifogás, hogy nem teljesült a házassági törvényben meghatározott feltételek egyike. Ilyen esetben helyénvaló lehet kérelemmel fordulni a gibraltári Supreme Courthoz annak megállapítása iránt, hogy egy másik országban meghozott válásra/különválásra vonatkozó valamely határozat nem érvényes.

16 Mely jogszabályokat alkalmazza a bíróság olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem ebben a tagállamban élnek, vagy akiknek állampolgársága különböző?

Gibraltár bíróságai az előttük indított eljárásokban minden esetben Gibraltár jogát alkalmazzák. A bíróság hatáskörrel rendelkezik a külföldön megkötött házasság felbontására, ha bármelyik házastárs:

 • az eljárás megindításakor gibraltári lakos, vagy
 • az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül szokásos tartózkodási helye Gibraltáron volt.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 31/05/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.