Házasság felbontása és különválás

Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek a házasság felbontásának feltételei?

Az eljárás megindításának napján a házastársak egyikének lakóhelye Írországban van.

VAGY

Az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül a házastársak egyikének szokásos tartózkodási helye Írországban volt.

(A családjogról (válásról) szóló 1996. évi törvény 39. szakasza (1) bekezdésének a) és b) pontja)

2 Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

A bíróságnak (a Circuit Courtnak [körzeti bíróság] és ugyanakkor a High Courtnak [Felsőbíróság] – a 38. szakasz (1) bekezdése) meg kell győződnie az alábbiakról:

az eljárás megindításának napján a házastársak a megelőző három éven belül legalább két évet kitevő időszakokon át külön éltek,

ÉS

nincs észszerű kilátás a házastársak közötti kapcsolat helyreállítására,

ÉS

a bíróság által a körülményekre tekintettel megfelelőnek ítélt rendelkezések állnak fenn vagy fognak életbe lépni a házastársak és az eltartott családtagok vonatkozásában.

(A törvény 5. szakaszának (1) bekezdése)

3 Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei

3.1 a házasfelek közötti személyi jogi jogviszonyra (pl. a vezetéknévre) vonatkozóan?

A határozattal érintett házasság ezzel felbomlik, és a felek újraházasodhatnak (a 10. szakasz (1) bekezdése).

3.2 a házasfelek vagyonának megosztására vonatkozóan?

A házasság felbontásakor a bíróság rendelkezhet a vagyonmegosztásról (a törvény 14. szakaszának (1) bekezdése), sor kerülhet vagyontárgy eladására, egyenlő megosztására vagy valamely fél kizárólagos tulajdonába adására.

3.3 a házasfelek kiskorú gyermekeire vonatkozóan?

A házasság felbontásakor a bíróság meghozhatja az általa megfelelőnek tartott intézkedéseket a család eltartott tagjainak vagy kiskorú gyermekének jóléte, elhelyezése, láthatása vonatkozásában is (a törvény 5. szakaszának (2) bekezdése). A gyermek jóléte mindenek felett álló.

(További információkért látogasson el a „Szülői felelősség – Írország” oldalra.)

3.4 a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

A házasság felbontásakor a bíróság hozhat tartási határozatot is valamelyik házastárs javára, ami a kedvezményezett házastárs újraházasodásával megszűnik (a törvény 13. szakasza).

A bíróság hozhat nyugdíjmegosztási határozatot is bármelyik házastárs javára (a törvény 17. cikke).

(További információkért látogasson el a „Tartási követelések – Írország” oldalra.)

4 Mit jelent a gyakorlatban a „különválás” jogi fogalma?

A (bírósági) különválás intézménye lehetővé teszi, hogy az egymástól elhidegült házastársak a tartós különélésre rendezkedjenek be.

A bírósági különválásra vonatkozó határozattal az elrendelő bíróság átfogó kiegészítő rendelkezéseket hozhat a gyermekekkel, a tartásdíjfizetéssel, a tőkefizetéssel, a nyugdíjjogosultságokkal, a család otthonával és más vagyontárgyakkal kapcsolatosan. A bírósági különválást kimondó határozat nem bontja fel a házasságot. Ezért a bíróságnak előbb házasságot felbontó határozatot kell hoznia azoknak az egymástól elhidegült házastársaknak az ügyében, akiknél elrendelte a különválást, és akik újra kívánnak házasodni.

(A bírósági különválásról és a családjogi reformról szóló 1989. évi törvény 8. szakasza)

5 Melyek a különválás feltételei?

A következő feltételek közül egy vagy több fennállása:

 1. a házastárs házasságtörést követett el.
 2. a házastárs elfogadhatatlan vagy durva magatartása;
 3. az egyik házastárs legalább egy éve elhagyta a másik házastársat.
 4. a házastársak egy éve külön élnek, és a kérelmet közös megegyezéssel nyújtják be.
 5. a házastársak három éve külön élnek.
 6. a házasság annyira megromlott, hogy a bíróság kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hogy legalább egy éve nincs rendes házassági kapcsolat.

(A bírósági különválásról és a családjogi reformról szóló 1989. évi törvény 2. szakasza)

6 Melyek a különválás jogkövetkezményei?

A különválás a házasság felbontása nélkül vet véget az együttélési kötelezettségnek. A feleség továbbra is használhatja a férje nevét.

Vagyoni téren a segítségnyújtási kötelezettség fennmarad, és lehetővé válik a tartásdíj megítélése anélkül, hogy figyelembe vennék valamely házasfél vétkességét. Ellenben a határozat ugyanúgy kimondja a felbontást és a vagyonjogi rendszer felszámolását, mint a házasság felbontása esetén.

Az öröklési jogok fennmaradnak, kivéve azon házastárs esetében, akinek kizárólagos hibájából mondják ki a különválást.

A felek kérhetik a bíróságtól a határozat megsemmisítését. A bíróság megsemmisíti a határozatot, ha meggyőződött arról, hogy a házastársak között helyreállt a kapcsolat, és a felek újra együtt kívánnak élni.

A különválás házasság felbontásává történő átalakítása:

Valamely házastárs kérelmére a különválást kimondó bírói határozat teljes joghatállyal a házasság felbontását kimondó határozattá alakítható, ha a különválás már három éve tart. A bíró tehát kimondja a házasság felbontását, és határoz annak következményeiről.

Ha a különválást közös kérelemre mondják ki, az csak új közös kérelemmel alakítható át a házasság felbontásává.

7 Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma?

Az érvénytelenített házasság feleit úgy kell tekinteni, mintha soha nem kötöttek volna házasságot a másik féllel.

8 Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

A következő feltételek egyikének kell teljesülnie:

 • az eljárás megindításának napján a házastársak egyikének lakóhelye Írországban van;
 • ezen a napon bármelyik házastárs állandó lakóhelye már egy éve Írországban volt;
 • e napon a házastársak bármelyike már meghalt;

és

 • halálakor lakóhelye Írországban volt; vagy
 • ezen a napon állandó lakóhelye már egy éve Írországban volt.

9 Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

A házasságot úgy kell tekinteni, mintha soha nem létezett volna. Mindegyik fél szabadon újraházasodhat. A felek nem jogosultak egymástól örökölni, és tartási kötelezettségük sem áll fenn egymás felé. A házasság alatt született közös gyermekek házasságon kívülinek tekintendők.

10 Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

Pénzügyi és tulajdonra, valamint az eltartott gyermekekre vonatkozó kérdések rendezhetők mediáció útján, bírósághoz fordulás nélkül, de csak a bíróság mondhatja ki a bírósági különválást vagy a házasság felbontását.

11 Hol nyújtsam be a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen formai követelményeket kell betartanom, és milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

A Circuit Court – és ugyanakkor a High Court – rendelkezik hatáskörrel a házasság felbontása/bírósági különválás iránti keresetek elintézésére.

A Circuit Court előtt a házasság felbontása/bírósági különválás iránti kérelmet civil bill (magánjogi idézés) útján kell megindítani az illetékes Circuit Court hivatalában, és az eljárásra a Circuit Court 2001. évi eljárási szabályzata 59. rendelkezésének 4. szabálya vonatkozik.

A házasság felbontása/bírósági különválás iránti kérelem a High Courtnál különös perbeidézés útján történik, amit a központi bírósági hivatal bocsát ki. Az eljárásra a felsőbírósági eljárási szabályok 70A. rendelkezése vonatkozik (az 1997. évi 343. sz. rendelet 1. szakasza). A High Court előtt az érvénytelenítés iránti kereset a központi bírósági hivatalban benyújtott kérelemmel indul. Az eljárásra a felsőbírósági eljárási szabályok 70. rendelkezése vonatkozik.

12 Igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

Igen – a Költségmentességi Bizottságon keresztül, a rászorultság vizsgálata mellett.

13 Van-e lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat ellen?

A Circuit Court házasságot felbontó/bírósági különválást kimondó/házasságot érvénytelenítő határozata ellen a High Courthoz benyújtott fellebbezés alapján hozott határozat végleges, teljes bizonyító erejű és megtámadhatatlan (az 1936. évi bírósági törvény 39. szakasza).

A High Court előtt indult, házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti eljárásokban hozott minden határozat ellen a Supreme Courthoz lehet fellebbezni.

14 Mit kell tennem, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozatot szeretnék e tagállamban elismertetni?

Az e célra szolgáló nyilatkozatért Írországban az 1995. évi családjogi törvény 29. szakasza (1) bekezdésének d)/e) pontja alapján a bírósághoz (a Circuit vagy High Courthoz) kell fordulni. A Circuit Court előtt a kérelmet civil bill útján kell előterjeszteni. A High Court előtt a kérelem előterjesztése különös perbeidézés útján történik.

15 Melyik bírósághoz kell fordulnom, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

A válás alkotmányos jogállása miatt az ír bíróságok – ez lehet a High Court vagy a Circuit Court is – döntik el, hogy a házasság külföldi felbontása alkalmas-e az Írországban történő elismerésre.

16 Mely jogszabályokat alkalmazza a bíróság olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem ebben a tagállamban élnek, vagy akiknek állampolgársága különböző?

Írországban a házasság felbontásához szükséges feltételeket a családjogról (válásról) szóló 1996. évi törvény 38. szakasza tartalmazza.

A nem Írországban élő vagy nem ír állampolgár házastárs akkor kérheti Írországban a házasság felbontását, ha megfelel a családjogról (válásról) szóló 1996. évi törvény 39. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában részletezett feltételeknek. Az ír válási joghatóság a lakóhelyen és nem az állampolgárságon alapul.

Kapcsolódó linkek

Írország Bírósági Szolgálata

Oasis: információk a közszolgáltatásokról

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 16/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.