Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos?

Ne teismo tvarka santuoka gali būti nutraukiama tik vienu būdu:

 • santuokos nutraukimas abipusiu sutikimu privačiu dokumentu, kurį pasirašo advokatai ir kuris įregistruojamas oficialiuose notaro registruose.

Santuoka gali būti nutraukiama keturiais būdais:

 • bendru sutarimu;
 • pripažįstant santuokos iširimo principą arba „pripažintas santuokos nutraukimas“;
 • dėl negrįžtamo santuokos iširimo;
 • dėl vieno iš sutuoktinių kaltės.

2 Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

 • Santuoka gali būti nutraukiama bendru sutarimu privačiu dokumentu, kurį pasirašo advokatai ir kuris įregistruojamas oficialiuose notaro registruose, jeigu sutuoktiniai susitaria dėl santuokos iširimo principo ir visų santuokos nutraukimo pasekmių. Kartu su advokatais šalys parengia susitarimą, kurį, praėjus tam tikram nustatytam laikotarpiui, pasirašo abi šalys ir jų advokatai. Jeigu sutuoktiniai turi vaikų, jie turi būti informuoti apie jų teisę būti išklausytais. Jeigu vaikas prašo būti išklausytas, šalys privalo pateikti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu šeimos bylų teismui (juge aux affaires familiales), kad būtų galima išklausyti vaiką.
 • Sutuoktiniai gali prašyti nutraukti santuoką bendru sutarimu tik tuo atveju, jeigu vaikas, kuris turi reikiamus protinius gebėjimus, paprašo būti išklausytas ir jeigu jie susitaria dėl santuokos iširimo principo ir visų santuokos nutraukimo pasekmių. Tokiu atveju sutuoktiniai neprivalo atskleisti santuokos nutraukimo priežasčių ir turi pateikti teismui tvirtinti tik susitarimo, kuriame nustatomos santuokos nutraukimo pasekmės, projektą. Teismas atsisako patvirtinti susitarimą tik tais atvejais, jeigu nėra pakankamai apsaugoti vaikų ar vieno iš sutuoktinių interesai.
 • Dėl pripažinto santuokos nutraukimo gali kreiptis vienas iš sutuoktinių, o kitas – pripažinti nutraukimą, arba to gali prašyti abu sutuoktiniai. Kitaip nei nutraukiant santuoką bendru sutarimu, sutuoktiniai pripažįsta santuokos nutraukimo principą, bet negali susitarti dėl jos nutraukimo pasekmių. Šiuo klausimu sprendimą turi priimti teismas.
 • Nutraukti santuoką dėl negrįžtamo santuokos iširimo gali prašyti vienas iš sutuoktinių, jeigu prašymo nutraukti santuoką pateikimo dieną pora nebegyvena kartu dvejus metus. Tai leidžia spręsti, kad sutuoktiniai nebegyvena kartu ir nori nutraukti santuoką.
 • Prašyti nutraukti santuoką dėl vieno iš sutuoktinių kaltės gali vienas iš sutuoktinių dėl veiksmų, kuriuo kaltinamas kitas sutuoktinis, jeigu šiais veiksmais yra šiurkščiai arba pakartotinai pažeidžiamos sutuoktinių pareigos ir prievolės ir tolesnis gyvenimas kartu yra neįmanomas.

3 Kokios yra santuokos nutraukimo teisinės pasekmės:

3.1 asmeniniams sutuoktinių santykiams (pvz., teisei rinktis pavardę),

 • Ištikimybės, gyvenimo kartu ir pagalbos pareigos pasibaigia, kai teismo sprendimas nutraukti santuoką tampa galutinis, t. y. kai nebelieka galimybės jo apskųsti.
 • Po to kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę tuoktis dar kartą.
 • Po santuokos nutraukimo kiekvienas iš sutuoktinių netenka teisės naudoti kito sutuoktinio pavardę. Vis dėlto vienas iš sutuoktinių gali toliau naudoti kito sutuoktinio pavardę su pastarojo sutikimu arba teismui leidus, jeigu gali nurodyti priežastis, dėl kurių tai yra labai svarbu jiems arba jų vaikams.

3.2 sutuoktinių turto padalijimui,

 • Dėl santuokos nutraukimo nebetaikomas santuokinio turto režimas ir atitinkamais atvejais – turto padalijimas.
 • Santuokos nutraukimas neturi poveikio santuokoje įgytoms teisėms ar esamo turto dovanojimui. Tačiau santuokos nutraukimas nereiškia, kad automatiškai atšaukiamos santuokoje įgytos teisės, įsigaliojusios nutrūkus santuokinio turto režimui, mirus vienam iš sutuoktinių arba perduodant turtą mortis causa.
 • Jeigu santuoka nutraukiama bendru sutarimu teismo arba ne teismo tvarka, santuokai nutraukti būtinas sutuoktinių susitarimas dėl jų finansinių interesų panaikinimo. Jeigu santuoka nutraukiama kitais pagrindais, sutuoktiniai gali susitarti dėl šio panaikinimo prieš santuokos nutraukimą, tačiau neprivalo to daryti. Tokiu atveju finansiniai interesai panaikinami po santuokos nutraukimo.

3.3 sutuoktinių nepilnamečiams vaikams,

Santuoka nesukelia ypatingų pasekmių taisyklėms, susijusioms su tėvų valdžios įgyvendinimu, taigi ji ir toliau priklauso abiem tėvams. Vis dėlto teisėjas gali pavesti tėvų valdžią įgyvendinti tik vienam iš tėvų, jeigu tai atitinka vaiko interesus. Turi būti nustatytos tėvų valdžios įgyvendinimo sąlygos (nuolatinė gyvenamoji vieta, bendravimo teisės ir kt.).

Kiekvienas iš tėvų privalo ir toliau prisidėti prie vaiko išlaikymo ir lavinimo. Tai gali būti daroma vienam iš tėvų mokant išlaikymo išmoką kitam iš tėvų arba visiškai arba iš dalies tiesiogiai apmokant vaiko išlaidas. Išmoka taip pat gali būti mokama suteikiant naudojimo ir gyvenimo teisę.

3.4 pareigai suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui?

N.B.: Vieno sutuoktinio išlaikymo mokėjimas kitam sutuoktiniui yra laikinoji priemonė, t. y. išlaikymas mokamas tik iki santuokos nutraukimo. Kai santuoka nutraukiama, vienas iš sutuoktinių gali reikalauti tik kompensacinės išmokos (prestation compensatoire) arba žalos atlyginimo iš kito sutuoktinio. Dėl to galima susitarti taikiai, nutraukiant santuoką teismo arba ne teismo tvarka bendru sutarimu, arba kitais atvejais tai nustato teisėjas.

 • Ši kompensacinė išmoka mokama siekiant kompensuoti sutuoktinių atitinkamų gyvenimo sąlygų skirtumą, atsiradusį dėl santuokos iširimo. Jos sumą teismas nustato pagal kiekvieno sutuoktinio pajamas ir poreikius. Paprastai tai yra vienkartinė suma, iš esmės mokama:
  • kaip pinigų suma, dėl kurios mokėjimo termino gali būti susitarta;
  • skiriant nuosavą turtą arba naudojimo, gyvenimo ar uzufrukto teisę laikinai arba iki gyvos galvos.

Išimtiniais atvejais kompensacinė išmoka gali būti nustatyta kaip renta iki gyvos galvos, kuri, pasikeitus sutuoktinių ištekliams arba poreikiams, gali būti mažinama.

 • Žalos atlyginimas gali būti išmokėtas sutuoktiniui, jeigu santuokos nutraukimas sukėlė jam ar jai ypač neigiamus padarinius:
  • jeigu sutuoktinis yra atsakovas santuokos nutraukimo byloje dėl negrįžtamo santuokos iširimo ir nesikreipė dėl santuokos nutraukimo; arba
  • jeigu santuoka nutraukiama dėl kito sutuoktinio kaltės ir visa kaltė tenka jam.

(Žr. „Reikalavimai dėl išlaikymo. Prancūzija“).

4 Ką praktikoje reiškia teisės terminas „gyvenimas skyrium (separacija)“?

Separacija (séparation de corps) – tai teisinis susitarimas, kuriuo užbaigiamos tam tikros santuokinės prievolės, pavyzdžiui, pareiga gyventi kartu, tačiau pati santuoka nenutraukiama. Taigi naujos santuokos sudaryti neleidžiama ir išlieka paramos pareiga.

5 Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos?

 • Procedūra nesiskiria nuo santuokos nutraukimo teismo tvarka, tačiau separacija bendru sutarimu ne teismo tvarka negalima.
 • Iš esmės sutuoktinis, dėl kurio kaltės paduodamas prašymas dėl separacijos, gali paduoti priešpriešinį prašymą dėl santuokos nutraukimo arba separacijos arba sutuoktinis, dėl kurio kaltės paduodamas prašymas nutraukti santuoką, gali paduoti priešpriešinį prašymą dėl santuokos nutraukimo arba separacijos.
 • Jeigu prašymas nutraukti santuoką pateikiamas dėl negrįžtamo santuokos iširimo, dėl separacijos neįmanoma paduoti priešpriešinio prašymo, leidžiama pateikti tik prašymą dėl santuokos nutraukimo.
 • Jeigu vienu metu paduodamas ir pareiškimas dėl santuokos nutraukimo, ir pareiškimas dėl separacijos, teismas pirmiausia turi nagrinėti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo. Prašymas dėl separacijos nagrinėjamas tik tuo atveju, jeigu teismas nusprendžia nepatenkinti prašymo nutraukti santuoką. Jeigu abu prašymai pateikiami dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, teismas nagrinėja juos vienu metu, ir jeigu jie abu patenkinami, teismas nutraukia santuoką dėl bendros sutuoktinių kaltės.

6 Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės?

Separacijos padariniai

 • Dėl separacijos pasibaigia pareiga kartu gyventi, tačiau pareiga padėti, ištikimybės ir paramos pareigos išlieka. Be to, jeigu teismas nenusprendžia kitaip, žmona gali toliau naudoti vyro pavardę. Pareiga teikti paramą reiškia, kad vienam sutuoktiniui gali tekti mokėti išlaikymo išmoką kitam to reikalingam sutuoktiniui. Šios išmokos suma nustatoma neatsižvelgiant į kaltę, nebent mokėjimą gaunantis sutuoktinis, būdamas santuokoje, šiurkščiai pažeidė savo pareigas. Išlaikymo išmoka gali būti pakeista viena suma, jeigu tai leidžia išmoką mokančio sutuoktinio turtinė padėtis.
 • Kalbant apie turtą, kaip ir santuokos nutraukimo atveju, teismo sprendimu nutraukiamas ir panaikinamas santuokinio turto režimas.
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių miršta, kito sutuoktinio paveldėjimo teisės lieka nepakitusios ir jam taikomos gyvam likusiam sutuoktiniui skirtos teisės aktų nuostatos. Tačiau jeigu separacija įvyksta bendru sutarimu teismo tvarka, sutuoktiniai gali įtraukti į susitarimą paveldėjimo teisių atsisakymą.

Separacijos pakeitimas santuokos nutraukimu

Vieno iš sutuoktinių prašymu teismo sprendimas dėl separacijos automatiškai paverčiamas teismo sprendimu dėl santuokos nutraukimo, jeigu separacija truko dvejus metus. Tokiu atveju teismas nutraukia santuoką ir priima sprendimą dėl jos pasekmių. Separacijos pagrindai tampa santuokos nutraukimo pagrindais. Kaltės priskyrimas negali būti keičiamas.

Nesvarbu, kokia būtų separacijos rūšis, abiejų sutuoktinių prašymu ji gali būti pakeista į santuokos nutraukimą bendru sutarimu. Tačiau jeigu separacija įvyksta bendru sutarimu teismo tvarka, ji gali būti pakeičiama į santuokos nutraukimą tik bendru sutarimu.

7 Ką praktikoje reiškia terminas „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Panaikinus santuoką (tai gali būti padaryta tik teismo sprendimu) atgaline data išnyksta visos santuokos pasekmės, lyg jos niekada nebūtų buvę.

Santuokos panaikinimas skiriasi nuo santuokos nutraukimo ar separacijos, nes santuokos nutraukimas ir separacija sukelia pasekmes tik į ateitį.

8 Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos?

Santuokos panaikinimo pagrindai priklauso nuo to, ar santuoka negalioja santykinai (jeigu remiamasi asmenų, kurie turėjo duoti leidimą santuokai, sutikimo trūkumu arba negavimu) arba absoliučiai (jeigu nėra įvykdomas viešosios tvarkos reikalavimas).

Santykinio negaliojimo rūšys

Galimi trys atvejai:

 • suklaidinimas dėl asmens tapatybės ar esminių asmens savybių;
 • prievarta;
 • asmenų, kurių leidimas buvo būtinas, leidimo negavimas.

Prašymą dėl santuokos panaikinimo gali pateikti tik kai kurie asmenys: sutuoktinis, kurio sutikimas buvo gautas nepagrįstai arba kuris sudarant santuoką buvo neveiksnus, asmenys, kurie turėjo duoti sutikimą santuokai ir prokuroras.

Prašymas dėl santuokos panaikinimo yra priimtinas tik tuo atveju, jeigu pateikiamas per penkerius metus nuo santuokos sudarymo dienos (arba per penkerius metus nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo tapo tokio amžiaus, kai pagal teisės aktus jis gali duoti sutikimą tuoktis).

Absoliutaus negaliojimo rūšys

Visiškas sutikimo negavimas, nepilnamečių santuoka, dvipatystė, incestas, vieno iš sutuoktinių nedalyvavimas santuokos metu, registro tvarkytojo įgaliojimų neturėjimas ir slapta santuoka.

Prašymą gali paduoti kiekvienas asmuo, suinteresuotas imtis veiksmų, arba prokuroras per trisdešimt metų nuo santuokos sudarymo dienos (arba per penkerius metus nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo tapo tokio amžiaus, kad pagal teisės aktus galėjo duoti sutikimą tuoktis).

9 Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Ir santykinio, ir absoliutaus negaliojimo atveju pasekmės yra tokios pačios.

 • Asmeninės ir finansinės santuokos pasekmės išnyksta, nes santuokos saitai laikomi niekada neegzistavusiais. Pavyzdžiui, mirus vienam iš sutuoktinių, panaikinus santuoką kitas sutuoktinis netenka paveldėjimo teisės.

  Vis dėlto šis principas gali būti sušvelnintas, jeigu vienas iš sutuoktinių arba abu sutuoktiniai santuokos sudarymo metu buvo sąžiningi. Tokiu atveju „tariama“ santuoka yra niekinė ir negalioja, tačiau laikoma lyg būtų tiesiog nutraukta. Dėl to neišnyksta visos civilinės, asmeninės ir finansinės pasekmės, atsiradusios prieš teismo sprendimą dėl panaikinimo.
 • Kalbant apie vaikus, jų tėvų santuokos panaikinimas nesukelia teisinių pasekmių jiems ir jų padėtis išlieka tokia pat kaip ir santuokos nutraukimo atveju.

10 Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis su santuokos nutraukimu susijusius klausimus būtų galima išspręsti nesikreipiant į teismą?

Santuoka gali būti nutraukta ir jos pasekmės sureguliuotos nutraukiant santuoką ne teismo tvarka, bendru sutarimu, ir tam reikalaujama, kad dalyvautų du advokatai ir notaras. Teisėjo dalyvavimas nėra būtinas, išskyrus atvejus, kai vaikas, kuris turi būtinus protinius gebėjimus, prašo būti išklausytas.

Visais kitais atvejais turi dalyvauti teisėjas, tačiau šalys prieš kreipdamosi į teismą arba tuo pat metu gali pasinaudoti šeimos taikinamuoju tarpininkavimu.

Taikinamąjį tarpininkavimą taip pat gali pasiūlyti teisėjas. Jis pavedamas fiziniam asmeniui arba asociacijai, kuri yra atsakinga už šalių išklausymą, jų pozicijų įvertinimą ir pagalbą surasti ginčo sprendimą.

Po tokio taikinamojo tarpininkavimo susitarimą pasiekusios šalys gali pateikti savo susitarimą tvirtinti teisėjui arba nuspręsti nutraukti santuoką bendru sutarimu ne teismo tvarka.

11 Kur turėčiau pateikti prašymą (skundą) nutraukti santuoką, nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) arba santuoką pripažinti negaliojančia? Kokių formos reikalavimų reikia laikytis ir kokius dokumentus turėčiau pridėti prie prašymo?

Kur pateikti prašymą

 • Prašymas dėl santuokos nutraukimo teismo tvarka arba separacijos

Prašymą turi paduoti advokatas, jis pateikiamas apygardos teismo (tribunal de grande instance) kanceliarijai.

Teritorinę jurisdikciją turintis teismas yra:

 • šeimos gyvenamosios vietos teismas;
 • jeigu sutuoktiniai gyvena atskirai ir bendrai įgyvendina tėvų valdžią, sutuoktinio, su kuriuo gyvena nepilnamečiai vaikai, gyvenamosios vietos teismas;
 • jeigu sutuoktiniai gyvena atskirai ir tėvų valdžią įgyvendina tik vienas iš jų, šio sutuoktinio gyvenamosios vietos teismas;
 • kitais atvejais – prašymo nepateikusio sutuoktinio gyvenamosios vietos teismas;
 • kai pateikiami bendri prašymai, sutuoktiniai pasirenka vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos teismą.
 • Prašymas dėl panaikinimo
  Prašymas dėl santuokos panaikinimo paduodamas atsakovo gyvenamosios vietos apygardos teismui. Jį kaip šaukimą įteikia teismo pareigūnas.
 • Santuokos nutraukimas bendru sutarimu, sudarant advokatų pasirašytą privatų dokumentą:
  šalių ir dviejų advokatų pasirašytas susitarimas turi būti įregistruotas Prancūzijoje praktikuojančio notaro oficialiuose įrašuose.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

 • Prašymas dėl santuokos nutraukimo teismo tvarka arba separacijos

Visais santuokos nutraukimo atvejais sutuoktiniai privalo pateikti visą reikalingą informaciją jų tapatybei ir jų sveikatos draudimo fondui nustatyti, taip pat informaciją apie paslaugas ir organizacijas, mokančias jiems išmokas ar pensijas ar kitus mokėjimus.

Jeigu prašymas dėl kompensacinės išmokos pateikiamas teismui, sutuoktiniai privalo pateikti garbės pareiškimą dėl savo pajamų, išteklių, turto ir gyvenimo sąlygų.

Jeigu santuoka nutraukiama bendru sutarimu teismo tvarka, prašyme nebūtina nurodyti santuokos nutraukimo pagrindus, tačiau prie jo turi būti pridėtas datuotas ir sutuoktinių bei jų advokatų pasirašytas susitarimas, kuriame nustatomos visos santuokos nutraukimo pasekmės, įskaitant, jei taikytina, pareiškimą dėl santuokinio turto režimo panaikinimo (état liquidatif du régime matrimonial).

Kitais atvejais prašyme nebūtina nurodyti nei santuokos nutraukimo teisinio pagrindo, nei pagrindų, tačiau atitinkamais atvejais turi būti įtraukti pateikti prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

 • Prašymas dėl panaikinimo

Konkrečių dokumentų nereikalaujama, tačiau pareiškėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad dėl pagrindo (-ų), kuriuo (-iais) remiamasi, santuoka gali būti panaikinta.

12 Ar galima gauti teisinę pagalbą proceso išlaidoms padengti?

Teisinė pagalba (visa arba dalinė) gali būti skiriamai atsižvelgiant į finansinius išteklius (žr. „Teisinė pagalba. Prancūzija“).

13 Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia?

Šie teismo sprendimai gali būti skundžiami įprastomis apskundimo priemonėmis.

14 Ką turėčiau daryti, kad kitos valstybės narės teismo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas šioje valstybėje narėje?

Sprendimai dėl santuokos nutraukimo pripažįstami savaime, nėra reikalo rengti jokių specialių procedūrų.

Tas pats taikoma sprendimams dėl santuokos panaikinimo.

15 Į kurį teismą reikėtų kreiptis, siekiant užginčyti kitos valstybės narės teismo priimtą sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais?

Siekiant ginčyti tokio sprendimo pripažinimą apygardos teismui gali būti pareiškiamas ieškinys dėl teismo sprendimo paskelbimo nevykdytinu (action en inopposabilité). Sprendimas dėl nevykdytinumo suteikia pagrindą ginčyti visus tolesnius šalies pateikiamus prašymus dėl vykdymo (t. y. prašymą pripažinti kitos valstybės sprendimą vykdytinu Prancūzijoje). Tokio ieškinio atmetimas prilygsta vykdymui.

Taikoma tokia pati procedūra kaip ir ieškiniui dėl vykdymo.

16 Kokios valstybės teisė taikoma santuokos nutraukimo bylose kai sutuoktiniai negyvena šioje valstybėje narėje arba jų pilietybės skiriasi?

Pagal 2010 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, sutuoktiniai gali pasirinkti santuokos nutraukimui ar separacijai taikytiną teisę.

Jeigu teisė nepasirenkama, santuokos nutraukimui arba separacijai taikoma teisė tos valstybės:

 • kurioje kreipimosi į teismą metu yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
 • kurioje buvo paskutinė sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu šis gyvenimo laikotarpis nepasibaigė prieš daugiau nei metus iki kreipimosi į teismą, jeigu vienas iš sutuoktinių kreipimosi į teismą metu vis dar gyvena šioje valstybėje, arba
 • kurios pilietybę kreipimosi į teismą metu turi abu sutuoktiniai, arba
 • kurioje yra įsikūręs teismas.

Tačiau jeigu prašymas susijęs su separacijos pakeitimu į santuokos nutraukimą, santuokos nutraukimui bus taikoma separacijai taikytina teisė, nebent sutuoktiniai nusprendžia kitaip.

Šios taisyklės taip pat taikomos sutuoktiniams nutraukiant santuoką bendru sutarimu privačiu dokumentu, kurį pasirašo advokatai ir kuris įregistruojamas oficialiuose notaro registruose. Tačiau sutuoktiniai negali pasirinkti teismo vietos teisės, nes į teismą nebuvo kreiptasi.

Susiję saitai

Teisingumo ministerijos interneto svetainė

Legifrance interneto svetainė

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 16/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.