Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta?

Pie garīdznieka noslēgtas laulības šķiršanas procesu var ierosināt vienīgi pēc tam, kad pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas rajona bīskapam ir nosūtīts attiecīgs paziņojums. Laulības šķiršanas pieteikumu var iesniegt trijos mēnešos pēc dienas, kad paziņojums ir nosūtīts kompetentajam bīskapam. Paziņojums nav jāsūta, ja šķiršanās pamatojums ir pazušana vai garīga slimība.

2 Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta?

 • Laulātā neuzticība.
 • Amorāla, necienīga vai jebkāda cita atkārtota un nepiedodama rīcība, kuras dēļ nopietni pasliktinās laulāto attiecības un tāpēc pieteikuma iesniedzējam kopdzīve ar laulāto kļuvusi nepanesama.
 • Dzīvības apdraudējums, piemēram, fiziska vardarbība.
 • Trīs gadus ilga garīga slimība, kas padara kopdzīvi nepanesamu.
 • Pēdējā instancē piespriests cietumsods uz laikposmu, kas pārsniedz septiņus gadus.
 • Pazušana.
 • Seksuālā nespēja laulības laikā, kas turpinās vismaz sešus mēnešus līdz prasības ierosināšanai (ieskaitot).
 • Neattaisnota divus gadus ilga pamešana. Ilgi prombūtnes periodi, kas kopā pārsniedz divus gadus. Tādā gadījumā jābūt sūtītam atgriešanās aicinājumam.
 • Reliģijas vai konfesijas maiņa, morāla spēka pielietošana vai mēģinājums laulāto iesaistīt sektā.
 • Pastāvīga atteikšanās radīt bērnu, neraugoties uz otra laulātā vēlmi to darīt.
 • Neatgriezenisks attiecību pārtraukums.
 • Piecus gadus ilga laulāto atšķiršana.

3 Kādas ir laulības šķiršanas tiesiskās sekas attiecībā uz:

3.1 laulāto personiskajām attiecībām (piemēram, attiecībā uz uzvārdu)?

Ar laulības šķiršanu tiek izbeigta laulība, taču uzvārds automātiski netiek mainīts. Attiecīgā puse var izvēlēties, vai sniegt ar zvērestu apliecinātu paziņojumu par sava uzvārda maiņu.

3.2 laulāto mantas sadales jautājumiem?

Laulības šķiršana neietekmē mantiskos strīdus. Visi mantiskie strīdi jārisina, iesniedzot atsevišķu pieteikumu, jo procedūras ir atšķirīgas.

3.3 nepilngadīgajiem bērniem?

Tādu nav, jo šķiršanās process ir atdalīts un neatkarīgs no aizgādības procesa, izņemot gadījumus, ja laulība šķirta ar pamatojumu, ka apdraudēta bērnu dzīvība vai notikusi fiziska vardarbība pret bērniem.

Laulības šķiršana neietekmē ar laulāto nepilngadīgajiem bērniem saistītus jautājumus (piem., alimentus, vecāku atbildību, saziņu). Šo aspektu risināšanai jāiesniedz atsevišķi pieteikumi.

3.4 pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam?

No laulības šķiršanas neizriet pienākums maksāt otram laulātajam uzturlīdzekļus. Lai to panāktu, šķiroties būtu jāiesniedz atsevišķs pieteikums.

4 Kādā ir nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”?

Kipras ģimenes tiesībās nepastāv termins “laulāto atšķiršana”.

5 Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai?

Nepiemēro.

6 Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas?

Nepiemēro.

7 Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšanas par spēkā neesošu”?

Tas nozīmē, ka no dienas, kad pieņemts anulēšanas spriedums, laulība tiek pasludināta par anulētu un juridiski spēkā neesošu.

8 Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu?

Saskaņā ar 17. pantu Likumā par laulību (Likums Nr. 104(I)/2003), kas grozīts ar Likumu Nr. 66(I)1009, laulība nav likumīga, ja tā notikusi:

(a) pirms pilnībā izbeigusies vai par neesošu atzīta kāda no abu pušu citām iepriekš pastāvošām laulībām, ietverot gan reliģiskās, gan dzimtsarakstu nodaļā noslēgtās laulības;

(b) starp radiniekiem, kuru radniecība ir tieša vai sānlīnijas asinsradniecība līdz piektajai pakāpei;

(c) starp radiniekiem caur laulības saitēm tiešā vai sānlīnijas radniecībā līdz trešajai pakāpei;

(d) starp adoptētāju un adoptēto vai viņu pēcnācējiem;

(e) starp bērnu, kas dzimis ārlaulībā, un tēvu, kurš viņu atzinis par savu bērnu vai savu asinsradinieku.

9 Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas?

Ja laulība ir anulēta vai pasludināta par spēkā neesošu ar neatsaucamu tiesas spriedumu, tā no sprieduma pieņemšanas dienas zaudē jebkādu spēku.

10 Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi?

Šādi līdzekļi šobrīd nav pieejami. Tiesību komisārs patlaban izstrādā likumprojektu par starpniecību ģimenes lietās.

11 Kur lai es iesniedzu pieteikumu (sūdzību) par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam?

Pieteikums laulības šķiršanai/anulēšanai būtu jāiesniedz vienas vai abu pušu dzīvesvietas rajona (eparchía) ģimenes tiesā (oikogeneiakó dikastírio). Pieteikumam jāatbilst Augstākās tiesas 1990. gada procesuālajos noteikumos (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismóntou Anótatou Dikastiríoutou 1990) sniegtajam 1. paraugam. Kopā ar pieteikumu kā pierādījumi būtu jāiesniedz apliecinājums par paziņojuma nosūtīšanu kompetentajam bīskapam vai apliecinājums par to, ka kompetentais bīskaps ir saņēmis ierakstītu paziņojuma vēstuli, kā arī pušu laulības apliecība.

12 Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai segtu ar tiesvedības procesu saistītos izdevumus?

Jā. Kompetentajā ģimenes tiesā būtu jāiesniedz pieteikums.

13 Vai nolēmumu saistībā ar laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt?

Jā, lēmumu par laulības šķiršanu vai anulēšanu ir iespējams pārsūdzēt otrās instances ģimenes tiesā (devterováthmio oikogeneiakó dikastírio).

14 Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību varētu atzīt šajā dalībvalstī?

Atbilstīgi Regulai Nr. 44/2001 būtu jāiesniedz pieteikums kompetentajā Kipras Republikas ģimenes tiesā.

15 Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos?

Iebilst ir iespējams, vēršoties tajā ģimenes tiesā, kurā iesniegts pieteikums citas dalībvalsts lēmuma atzīšanai un reģistrācijai.

16 Kuru likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo šajā dalībvalstī vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

Kipras Republikas ģimenes tiesām ir jurisdikcija izskatīt lietu par laulības šķiršanu vai anulēšanu vienīgi tad, ja lietas puses ir dzīvojušas Kiprā vismaz trīs mēnešus. Tiesa piemēros Kipras tiesību aktus.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 17/01/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.