Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Kad precēts pāris nolemj šķirties, parasti viens no laulātajiem vai abi kopā uzsāk laulības šķiršanas procedūru.

Lielākajā daļā valstu laulības šķiršanu pasludina tiesa, un laulību šķir ar tās spriedumu.

Ja laulībā ir bērni, laulības šķiršana nozīmē ne vien laulāto šķiršanu, bet arī to, ka katram no viņiem veidojas jaunas attiecības ar kopīgajiem bērniem.

Tā izraisa arī laulāto kopīgā īpašuma dalīšanu un vajadzības gadījumā pabalsta vai uzturlīdzekļu maksāšanu, ko viens laulātais veic otram vai bērnu uzturēšanai.

Eiropas Savienības tiesību aktos ir noteikumi, kas ļauj noskaidrot, kurā tiesā, pārim šķiroties, jāiesniedz laulības šķiršanas prasība. Tie ir īpaši noderīgi pāriem, ko veido divu dažādu valstu valstspiederīgie, vai gadījumā, ja pāris laulības laikā dzīvojis dažādās dalībvalstīs.

Šie noteikumi dod arī iespēju panākt, ka laulības šķiršanu, kas pasludināta vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, vieglāk atzīst un piemēro citā dalībvalstī.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.