Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta?

Vienam laulātajam tiesā ir jāiesniedz rakstisks pieteikums (saukts par lūgumrakstu). Laulības šķiršanas pieteikumus izskata Ģimenes tiesas, un laulātajiem pieteikums par laulības šķiršanu ir jāiesniedz minētajā tiesā. Pieteikuma iesniedzējam ir jāpierāda, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi, kā arī ir jāsniedz pierādījumi par vienu no pieciem tālāk uzskaitītajiem faktiem.

Pieteikumus par laulības šķiršanu nevar iesniegt agrāk par vienu gadu pēc laulības noslēgšanas, savukārt pieteikumu atzīt laulību par neesošu var iesniegt jebkurā brīdī pēc tās noslēgšanas. Savukārt, lai pierādītu, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi, var izmantot pierādījumus, kas iegūti gada laikā kopš laulības noslēgšanas.

Kopš 2014. gada marta Anglijā un Velsā var salaulāties viendzimuma pāri. Vienādi laulības šķiršanas nosacījumi attiecas gan uz pretējā dzimuma laulātajiem, gan viendzimuma laulībām.

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu tiešsaistē.

Kopš 2005. gada AK viendzimuma pāriem ir bijusi iespēja legalizēt savas attiecības, stājoties civilās partnerattiecībās. Kopš 2019. gada 31. decembra šo iespēju var izmantot arī pretējā dzimuma laulātie. Šādu partnerattiecību pusēm ir iespēja anulēt attiecības vai saņemt atšķiršanas rīkojumu, kad attiecības ir izirušas. Līdzīga kārtība ir laulības šķiršanas, juridiskās atšķiršanas un laulības atzīšanas par neesošu gadījumā, kā aprakstīts tālāk. Pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas izbeigt civilās partnerattiecības, nevar iesniegt pieteikumu tiešsaistē. Plašāka informācija atrodama valdības tīmekļa vietnē.

Viendzimuma laulībā, kurā sastāv divi vīrieši, viņi ir vīrs un vīrs, ja divas sievietes — viņas ir sieva un sieva.

2 Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta?

Vienīgais iemesls laulības šķiršanai ir neatgriezeniska laulības iziršana. Lai pierādītu, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi, ir jāsniedz pierādījumi par vienu vai vairākiem laulības “faktiem”:

• otrs laulātais ir pārkāpis laulību ar pretējā dzimuma pārstāvi un pieteikuma iesniedzējam ir nepieņemami turpināt ar viņu kopdzīvi;

• nesaprātīga uzvedība, kas nozīmē, ka otrs laulātais ir rīkojies tādā veidā, ka nav pamata sagaidīt no pieteikuma iesniedzēja kopdzīves turpināšanu;

• pamešana, kas nozīmē, ka otrs laulātais ir pieteikuma iesniedzēju pametis uz laikposmu, kas sasniedz vismaz divus gadus, pirms ir iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu;

• pušu atšķiršana vismaz divu gadu garumā, pirms ir iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu (ar otra laulātā piekrišanu);

• atšķiršana vismaz piecu gadu garumā, pirms ir iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu (bez otra laulātā piekrišanas).

Tiesai ir pēc iespējas jāpārbauda pieteikuma iesniedzēja (prasītāja) apgalvojumi, kā arī otra laulātā (atbildētāja) apgalvojumi. Ja tiesu apmierina pierādījumi par to, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi, Ģimenes tiesas tiesnesis pasludina spriedumu par laulības šķiršanu.

Partnera neuzticības faktu nevar izmantot kā pierādījumu civilo partnerattiecību izbeigšanai.

Ja tiesa pārliecinās, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi, tā sākotnēji izdos nisi spriedumu (pagaidu spriedumu par laulības šķiršanu). Pēc sešām nedēļām tā puse, kura iesniedza tiesā pieteikumu par laulības šķiršanu, var iesniegt pieteikumu par absolūtā sprieduma (galīgā sprieduma par laulības šķiršanu) sagatavošanu. Izņemot ārkārtas situācijas, pieteikumam par sprieduma pasludināšanu par absolūtu (galīgu) nav laika ierobežojuma.

Taču, ja pieteikums par absolūtā sprieduma pasludināšanu ir iesniegts pēc vairāk nekā 12 mēnešiem kopš nisi sprieduma izdošanas, pieteikuma iesniedzējam tas būs jāiesniedz kopā ar rakstisku paskaidrojumu:

• norādot kavēšanās iemeslus;

• norādot, vai pieteikuma iesniedzējs un laulātais ir dzīvojuši kopā kopš nisi sprieduma izdošanas un, ja tā, kādā laikposmā tas ir noticis; un

• norādot, vai sieva, kas viendzimuma laulībā esošajiem pāriem ietvers jebkuru laulāto sievieti, ir dzemdējusi vai tiek uzskatīta par dzemdējušu kopš nisi sprieduma izdošanas un, ja tā, vai tiek apgalvots, ka bērns ir vai varētu būt ģimenes bērns.

Ģimenes tiesas tiesnesis var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniedz ar zvērestu apliecinātu paziņojumu, apstiprinot skaidrojumu, ko tas ir sniedzis, kā arī var izdot šādu rīkojumu par pieteikumu atbilstoši saviem ieskatiem.

3 Kādas ir laulības šķiršanas tiesiskās sekas attiecībā uz:

3.1 laulāto personiskajām attiecībām (piemēram, attiecībā uz uzvārdu)?

Ja puses vēlas, tās var stāties jaunā laulībā (vai civilpartnerattiecībās). Tās pēc saviem ieskatiem var izvēlēties saglabāt laulībā iegūto uzvārdu vai pieņemt uzvārdu, kāds ir bijis pirms laulības vai partnerattiecībām.

3.2 laulāto mantas sadales jautājumiem?

Tiesa, pasludinot spriedumu par laulības šķiršanu, atzīšanu par neesošu vai laulāto atšķiršanu, vai arī vēlāk var noteikt, ka īpašums ir nododams no viena laulātā otram vai ģimenes bērnam, vai citai personai ģimenes bērna labā.

Tāpat tiesas var izdot rīkojumu par periodisku maksājumu veikšanu, īpašuma pārdošanu, rīkojumus attiecībā uz pensijām, rīkojumu par vienreizēju maksājumu vai citus rīkojumus. Tiesām ir rīcības brīvība lemt par rīkojumiem, ko tās katrā konkrētā lietā izdod, lai apmierinātu lietas prasības atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.

Izmantojot rīcības brīvību, tiesām ir jāņem vērā ģimenes bērna, kas ir jaunāks par 18 gadiem, labklājība, kā arī šādi apsvērumi:

• laulātā rīcībā esošie vai tuvākajā nākotnē paredzamie ienākumi, pelnītspēja, manta un citi finanšu līdzekļi;

• ņemts vērā arī finanšu un cita veida pienesums, ko nodrošina katrs laulātais, rūpējoties par māju un bērniem;

• rīcībā esošās vai tuvākajā nākotnē paredzamās finanšu vajadzības, saistības un pienākumi;

• dzīves līmenis, kāds bija ģimenei pirms laulības iziršanas;

• katras puses vecums un laulības ilgums;

• kādas puses fiziskā vai garīgā invaliditāte;

• pienesums, ko katra puse ir sniegusi vai ko puse, visticamāk, sniegs ģimenes labklājībai nākotnē;

• laulāto rīcība, ja tā ir tāda, kuras neņemšana vērā būtu negodīga, apsverot mantas sadali;

• jebkādu tādu labumu vērtība, ko laulātais gūst un ko tas zaudētu laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu gadījumā.

3.3 nepilngadīgajiem bērniem?

Pēc laulības šķiršanas abi vecāki saglabā vecāku pienākumus pret laulībā dzimušajiem bērniem. Abi vecāki saglabā vecāku pienākumus par citās attiecībās dzimušiem bērniem, pret kuriem tiem ir vecāku pienākums laulības šķiršanas brīdī. Abiem vecākiem turpinās pienākums uzturēt nepilngadīgos bērnus, kas ģimenē dzīvojuši kā tās locekļi.

3.4 pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam?

Pienākums uzturēt otru laulāto vairumā gadījumu izbeidzas, kad ir notikusi laulības šķiršana (galīgi apstiprinot laulības šķiršanu), izņemot gadījumus, kad ir bijis izdots rīkojums par laulātā uzturlīdzekļiem, kas veido daļu no laulības šķiršanas procesa. Turklāt jebkādi pienākumi, kas attiecas uz spēkā esošu tiesas rīkojumu (piemēram, par laulātā uzturlīdzekļiem), saglabājas un vēlāk var būt iespējams grozīt spēkā esošu rīkojumu, ja apstākļos, uz ko ir balstīts sākotnējais tiesas rīkojums, ir notikušas būtiskas pārmaiņas.

4 Kādā ir nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”?

Anglijā un Velsā laulāto atšķiršana tiek saukta par juridisko atšķiršanu. Ja tiesa izdod šādu rīkojumu, no laulātā, kurš pieprasījis izdot rīkojumu, vairāk nevar sagaidīt, ka tas turpinās kopdzīvi ar vīru vai sievu. Tomēr viņš vai viņa nevarēs noslēgt jaunu laulību. Būtībā juridiskā atšķiršana ir iespēja laulātajiem, kuru laulība ir izirusi, bet kuri nevēlas stāties jaunā laulībā. Pieteikuma iesniedzējam, kurš vēlas juridisko atšķiršanu, nav jāpierāda, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi. Pēc tam, kad ir izdots rīkojums par juridisko atšķiršanu, ir iespējams pieprasīt rīkojumu par laulības šķiršanu.

Partneri civilpartnerattiecībās var pieprasīt atšķiršanas rīkojumu, kam ir tieši tāds pats spēks.

5 Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai?

Pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz pierādījumi par vienu vai vairākiem faktiem, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka laulība ir izirusi, un, pretstatā laulības šķiršanas procedūrai, nav jāgaida vismaz gads pēc laulības noslēgšanas.

6 Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas?

Ja juridiskā atšķiršanā esoša puse nomirst, neatstājot testamentu, tās manta tiks sadalīta atbilstoši noteikumiem par beztestamenta mantošanu, un spriedumam par juridisko atšķiršanu ir tādas pašas sekas kā laulības šķiršanai. Tāpēc otram laulātajam pēc tam nav tiesību uz tās puses mantu, kura mirusi, neatstājot testamentu. Ja juridiskā atšķiršanā esoša puse nomirst, atstājot testamentu, juridiskā atšķiršana neskar tiesības saskaņā ar testamentu, ja, piemēram, pārdzīvojusi juridiskās atšķiršanas puse saskaņā ar testamentu ir iecelta par mantojuma saņēmēju.

Noteikumi par mantas sadali, kas ir spēkā laulības šķiršanas gadījumā, attiecas arī uz juridisko atšķiršanu.

7 Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšanas par spēkā neesošu”?

Laulību var atzīt par neesošu divos veidos. Laulību var vai nu pasludināt par “neesošu”, kas nozīmē, ka laulība nekad nav bijusi spēkā un vispār nav pastāvējusi. Citādos apstākļos laulība var būt “atzīstama par neesošu”, kas nozīmē, ka viens no laulātajiem var pieprasīt, lai laulība tiktu atzīta par neesošu. Ja abi laulātie piekrīt, laulība var turpināties.

8 Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu?

Laulība ir neesoša, ja:

• tā neatbilst 1949. gada un 1986. gada Laulību likuma nosacījumiem:

o starp pusēm ir pārāk tuva radniecība;

o viena puse ir jaunāka par 16 gadiem;

o nav izpildītas atbilstošās laulības noslēgšanas formalitātes;

• laulības noslēgšanas brīdī viena puse jau sastāvēja likumīgā laulībā vai bija noslēgusi civilās partnerattiecības;

• gadījumā, ja laulība ir noslēgta ārpus Anglijas un Velsas un viena laulātā pastāvīgā dzīvesvieta laulības noslēgšanas brīdī bija Anglijā un Velsā.

Laulība ir atzīstama par neesošu šādos gadījumos:

• laulība nav pilnīga, jo viena laulātā sniegums nav bijis atbilstošs, lai to padarītu par pilnīgu. Tas attiecas vienīgi uz laulībām starp pretēja dzimuma pārstāvjiem;

• laulība nav pilnīga, jo atbildētājs apzināti atteicies rīkoties, lai to padarītu par pilnīgu. Tas attiecas vienīgi uz laulībām starp pretēja dzimuma pārstāvjiem;

• viens laulātais nav atbilstoši piekritis laulībai, jo uz viņu izdarīts spiediens vai viņu piespieda piekrist laulībai, ja viņš maldināts par laulības juridiskajām sekām vai tā garīgās spējas nebija pietiekamas, lai izprastu lēmuma par laulības noslēgšanu sekas;

• laulības slēgšanas brīdī viens no laulātajiem cieta no tādas garīgas slimības, kas to padarīja par nepiemērotu laulībām, vai no seksuāli transmisīvas slimības, par ko pieteicējs laulības slēgšanas brīdī nebija informēts;

• laulības slēgšanas brīdi atbildētāja bijusi grūtniecības stāvoklī, un bērna tēvs ir cita persona, nevis prasītājs, un prasītājs laulības slēgšanas brīdī nebija par to informēts;

• pēc laulības noslēgšanas vienai pusei ir izsniegta pagaidu dzimuma atzīšanas apliecība;

• atbildētājs ir persona, kuras dzimums laulības slēgšanas brīdī ir bijis pieņemtais dzimums saskaņā ar 2004. gada Likumu par dzimuma atzīšanu, un prasītājs laulības slēgšanas brīdī nebija par to informēts.

9 Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas?

Ja laulība tiek anulēta, tā ir pilnībā neesoša un uzskatāma par vispār nenotikušu. Tas neietekmē bērnu statusu.

Ja laulība ir atzīstama par neesošu, tā uzskatāma par tādu no brīža, kad ir izdots galīgais rīkojums par laulības atzīšanu par neesošu. Līdz tam brīdim laulība uzskatāma par spēkā esošu.

Tiesa var organizēt mantas sadali gan neesošā, gan par neesošu atzīstamā laulībā, tāpat kā laulības šķiršanas gadījumā.

10 Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi?

Valdība mudina izmantot ģimenes mediāciju, lai atbilstošās situācijās risinātu strīdus. Mediācija var būt piemērota strīdos, kas attiecas uz bērniem, kā arī strīdos par mantu un finansēm. Atsevišķos reģionos Bērnu un ģimenes tiesas Konsultāciju un atbalsta dienesta CAFCASS (Anglija) vai CAFCASS Cymru (Velsa) darbinieki nodrošina iespējas risināt strīdus par bērniem tiesā. Tiesa var apturēt lietas izskatīšanu, lai strīdu mēģinātu atrisināt ar mediācijas palīdzību.

11 Kur lai es iesniedzu pieteikumu (sūdzību) par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam?

Lūgumrakstu var iesniegt jebkurā Ģimenes tiesā, un tajā ir jānorāda, vai pieteikums ir par laulības šķiršanu, juridisko atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu. Informācija par tiesām un vajadzīgajām veidlapām ir atrodama tīmekļa vietnēs: Tieslietu ministrija, tiesu meklētājs un valdības Get a divorce lapa.

Iesniedzot pieteikumu, parasti ir jāmaksā nodeva, tomēr pastāv izņēmumi attiecībā uz tiem, kas saņem noteiktus valsts pabalstus vai kas var pierādīt, ka nodevas samaksa radītu pārmērīgu apgrūtinājumu. Plašāka informācija par tiesu nodevām ir atrodama šeit.

Pusei jāizmanto lūgumraksta veidlapa (D8) un jāiesniedz:

• lūgumraksta veidlapa trīs eksemplāros;

• papildu eksemplārs par katru personu, kas nosaukta kā laulības pārkāpšanā iesaistīta persona;

• laulības apliecība (nevis kopija), nepieciešamības gadījumā kopā ar apliecinātu tulkojumu;

veidlapa par atbrīvojumu no samaksas.

12 Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai segtu ar tiesvedības procesu saistītos izdevumus?

Laulības šķiršanas lietās vai strīdos, kas saistīti ar bērniem, vai strīdos saistībā ar mantu juridiskā palīdzība parasti nav pieejama, izņemot vardarbības ģimenē gadījumos. Tiks veiktas mantiskā stāvokļa un lietas būtības pārbaudes. Plašāka informācija atrodama valdības tīmekļa vietnē.

13 Vai nolēmumu saistībā ar laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt?

Ja ir izdots pagaidu rīkojums, viens no laulātajiem var vērsties tiesā, lai iesniegtu pierādījumus tam, kāpēc ir jāizdod galīgs rīkojums. Tiesa var to atlikt, noteikt, ka jāizdod galīgais rīkojums, noteikt turpmāku izmeklēšanu vai izskatīt lietu citā veidā pēc saviem ieskatiem.

Pēc galīgā rīkojuma izdošanas, izņemot īpašus gadījumus, nav iespējama pārsūdzība.

Nav iespējams pārsūdzēt rīkojumu par juridisko atšķiršanu, taču, ja abas puses tam piekrīt, to ir iespējams neatzīt.

14 Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību varētu atzīt šajā dalībvalstī?

Eiropas Savienības Regula (EK) Nr. 2201/2003 paredz, ka vienā dalībvalstī pieņemts lēmums, kā rezultātā tiek šķirta laulība, tiek noteikta laulāto atšķiršana (juridiskā atšķiršana) vai laulība tiek atzīta par neesošu, ir atzīstams arī citās dalībvalstīs. Vajadzīgos dokumentus var saņemt tiesā, kas izdevusi rīkojumu, un tie ir jāiesniedz Augstajā tiesā.

Regula neattiecas uz jautājumiem par atbildību, laulības mantiskajām sekām, uzturlīdzekļiem vai citiem palīgjautājumiem. Starp attiecīgo pusi un dalībvalsti, kuras kompetencē atrodas lieta, ir jābūt faktiskai saiknei.

Atzīšanu var noraidīt, ja lēmums ir pretrunā sabiedriskai kārtībai, ja lēmums pieņemts aizmuguriski, ja attiecīgie dokumenti nav iesniegti atbildētājam pietiekami savlaicīgi vai ja lēmums nav savietojams ar spriedumu lietā starp tām pašām pusēm Anglijā un Velsā, vai tas nav savietojams ar iepriekš pieņemtu spriedumu citā valstī, ja iepriekš pieņemtu spriedumu var atzīt Anglijā un Velsā.

Jebkura ieinteresētā puse var iesniegt pieteikumu par lēmumu atzīt vai neatzīt spriedumu. Augstā tiesa var atlikt lietas izskatīšanu, ja par spriedumu, kura atzīšanu vēlas panākt, ir iesniegta apelācijas sūdzība.

ES Regula (EK) Nr. 2201/2003 tiks piemērota līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ja lēmumu saskaņā ar šo regulu nevar atzīt, ārvalstīs šķirtu laulību atzīšanas nosacījumi ir ietverti 1986. gada Ģimenes tiesību likumā. Minētā likuma 46. pantā ir noteikts:

• ārvalstīs tiesvedībā šķirtas laulības, par neesošu atzītas laulības vai juridiskās atšķiršanas fakts tiek atzīts par spēkā esošu, ja:

o laulības šķiršana, atzīšana par neesošu vai juridiskā atšķiršana ir spēkā saskaņā ar tās valsts tiesībām, kurā tā ir pasludināta; un

o (attiecīgajā datumā, kad tika ierosināta laulības šķiršanas lieta)

  • viens no laulātajiem bija pastāvīgais iedzīvotājs valstī, kurā laulības šķiršana, atzīšana par neesošu vai juridiskā atšķiršana ir pasludināta; vai
  • viena laulātā pastāvīgā dzīvesvieta bija minētajā valstī; vai
  • viens no laulātajiem bija minētās valsts valstspiederīgais.

• Ārvalstīs šķirtas laulības, par neesošu atzītas laulības vai juridiskās atšķiršanas fakts, kas nav pasludināts tiesvedības ceļā, tiek atzīts par spēkā esošu, ja:

o laulības šķiršana, atzīšana par neesošu vai juridiskā atšķiršana ir spēkā saskaņā ar tās valsts tiesībām, kurā tā ir pasludināta;

o attiecīgajā datumā (datumā, kad laulība tikusi šķirta) —

  • abu laulāto pastāvīgā dzīvesvieta bija minētajā valstī; vai
  • viena laulātā pastāvīgā dzīvesvieta bija minētajā valstī un otras puses pastāvīgā dzīvesvieta bija valstī, pēc kuras tiesībām laulības šķiršanas, atzīšanas par neesošu vai juridiskās atšķiršanas fakts ir atzīts par spēkā esošu; un

• neviens laulātais nebija pastāvīgais iedzīvotājs Apvienotajā Karalistē vienu gadu tieši pirms minētā datuma.

Jebkura persona var vērsties tiesā ar prasību Anglijā un Velsā atzīt laulības šķiršanu, laulības neesamību vai juridisko atšķiršanu, kas ir īstenota ārpus Anglijas un Velsas. Tiesa var pieteikumu izskatīt, ja pieteikuma iesniedzēja

• pastāvīgā dzīvesvieta ir Anglijā un Velsā dienā, kad ir ierosināta lietas izskatīšana; vai

• pastāvīgā dzīvesvieta bija Anglijā un Velsā vienu gadu, kas beidzas konkrētajā datumā.

15 Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos?

Ievērojot iepriekš izklāstītos nosacījumus, jebkura persona var vērsties Ģimenes tiesā ar prasību Anglijā un Velsā neatzīt laulības šķiršanu, laulības neesamību vai juridisko atšķiršanu.

Atzīšanas pieteikumi saskaņā ar ES regulu ir iesniedzami Augstajā tiesā. Pieteikuma iesniedzējam ir jāinformē atbildētājs par iesniegto pieteikumu, dodot tam iespēju iesniegt pretargumentus pret lēmuma atzīšanu, nosūtot atbilstošus dokumentus, izņemot gadījumus, kad tiesa lemj, ka atbildētājs spriedumu ir nepārprotami pieņēmis.

Regulā noteikts, ka jebkura ieinteresētā puse var iesniegt pieprasījumu pieņemt lēmumu par sprieduma atzīšanu vai neatzīšanu. Augstā tiesa var atlikt lietas izskatīšanu, ja par spriedumu, kura atzīšanu vēlas panākt, ir iesniegta apelācijas sūdzība dalībvalstī, kurā spriedums pasludināts.

ES regula tiks piemērota līdz 2020. gada 31. decembrim.

16 Kuru likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo šajā dalībvalstī vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

Anglijas un Velsas tiesas ierosinātajās lietās vienmēr piemēro Anglijas un Velsas tiesību aktus. Tiesu kompetencē ir risināt laulības šķiršanas jautājumus, pat ja tā ir noslēgta ārvalstī, ja viena laulātā:

• pastāvīgā dzīvesvieta ir Anglijā un Velsā dienā, kad ir ierosināta lietas izskatīšana; vai

• pastāvīgā dzīvesvieta bija Anglijā un Velsā vienu gadu, kas beidzas konkrētajā datumā.

Saistītās saites

Laulības šķiršana, laulāto atšķiršana un attiecību iziršana

Juridiskā palīdzība

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 02/06/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.