Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta?

Laulības šķiršanas pieteikumus izskata rajona tiesas (käräjäoikeus). Laulības šķiršanas pieteikumu var iesniegt viens vai otrs laulātais vai abi laulātie kopā.

Laulība var tikt šķirta pēc sešu mēnešu pārdomu laika. Pārdomu laiks nav nepieciešams, ja laulātie ir dzīvojoši atsevišķi vismaz divus gadus pirms tam, kad tika iesniegts laulības šķiršanas pieteikums.

2 Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta?

Pieteikumā nav jānorāda iemesli, kāpēc laulātie vēlas šķirt laulību. Rajona tiesas neizskata laulāto personīgās attiecības vai iemeslus, kāpēc ir pieteikta laulības šķiršana. Skatiet 1. jautājumu.

3 Kādas ir laulības šķiršanas tiesiskās sekas attiecībā uz:

3.1 laulāto personiskajām attiecībām (piemēram, attiecībā uz uzvārdu)?

Pēc laulības šķiršanas laulātie saglabā laulībā iegūto uzvārdu. Ja laulātā uzvārds ir mainījies, stājoties laulībā, viņš vai viņa pēc laulības šķiršanas var lūgt to mainīt.

3.2 laulāto mantas sadales jautājumiem?

Laulības šķiršana un laulāto mantas sadalīšana ir atsevišķi jautājumi. Kad laulība ir šķirta, laulātie paši var vienoties par mantas sadalīšanu vai lūgt, lai tiesa ieceļ izpildītāju. Parasti visi laulāto aktīvi tiek sadalīti vienādās daļās. Parastā kārtība var neattiekties uz gadījumiem, ja ir bijis sastādīts pirmslaulības vai līdzīgs līgums. Sadalījumu var koriģēt arī tad, ja citādi iznākums būtu uzskatāms par nepamatotu. Laulāto īpašumu var sadalīt, tiklīdz ir sācies pārdomu laiks.

3.3 nepilngadīgajiem bērniem?

Saistībā ar laulības šķiršanas pieteikumu var izlemt jautājumus attiecībā uz laulāto nepilngadīgajiem bērniem — par aizgādību, dzīves apstākļiem, uzturlīdzekļiem un saskarsmes tiesībām. Skatiet tēmas “Vecāku atbildība — Somija” un “Uzturlīdzekļu prasības — Somija”.

3.4 pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam?

Šķirot laulību, tiesa var, pamatojoties uz pieteikumu, uzlikt par pienākumu vienam laulātajam maksāt otram laulātajam uzturlīdzekļus, ja tas tiek uzskatīts par pamatotu (Skatiet tēmu “Uzturlīdzekļu prasības — Somija”). Tomēr tas notiek reti.

4 Kādā ir nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”?

Somijas tiesību sistēmā nepastāv jēdziens “laulāto atšķiršana”. Praksē laulāto atšķiršana nozīmē, ka laulātie dzīvo atsevišķi, viņiem ir dažādas adreses.

5 Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai?

Skatiet atbildi uz 4. jautājumu.

6 Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas?

Skatiet atbildi uz 4. jautājumu.

7 Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšanas par spēkā neesošu”?

Somijas tiesību aktos nav paredzēti noteikumi, kas reglamentētu laulības atzīšanu par spēkā neesošu. Tomēr prokuroram nekavējoties jāierosina lieta par laulības šķiršanu, ja atklājas, ka laulātie ir tuvi radinieki vai laikā, kad tika noslēgta laulība, viens laulātais jau ir bijis likumīgi precējies.

8 Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu?

Skatiet atbildi uz 7. jautājumu.

9 Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas?

Skatiet atbildi uz 7. jautājumu.

10 Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi?

Laulības šķiršanas pieteikumi vienmēr jāiesniedz rajona tiesā. Tomēr tiesību akti paredz, ka laulātajiem vispirms vienmēr jācenšas atrisināt jebkādus ģimenes strīdus sarunās un savstarpēji vienojoties; lai to izdarītu, laulātie var lūgt vietējās sociālās labklājības padomes (sosiaalilautakunta) ģimenes mediatoru palīdzību. Rajona tiesām arī ir pienākums informēt laulātos par ģimenes mediācijas pakalpojumu pieejamību. Mediatori cenšas palīdzēt laulātajiem panākt savstarpēju sapratni par to, kā ģimenes strīdus varētu atrisināt visiem ģimenes locekļiem pieņemamākajā veidā. Mediatori var arī palīdzēt laulātajiem sastādīt līgumus un sākt citas strīdu izšķiršanas procedūras. Mediatoriem ir īpašs pienākums ievērot ģimenē esošo nepilngadīgo bērnu intereses. Mediācija vienmēr ir brīvprātīga.

11 Kur lai es iesniedzu pieteikumu (sūdzību) par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam?

Laulības šķiršanas pieteikumu var iesniegt abi laulātie kopā vai viens laulātais individuāli. Lai pieteiktu laulības šķiršanu, rakstisks laulības šķiršanas pieteikums ir jāiesniedz tajā rajona tiesā, kurai ir jurisdikcija pēc viena vai otra laulātā dzīvesvietas. Laulības šķiršanas pieteikumus var iesniegt personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pieteikumus var nosūtīt rajona tiesai arī pa pastu, faksu vai e-pastā.

12 Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai segtu ar tiesvedības procesu saistītos izdevumus?

Laulības šķiršanas lietās ir pieejama juridiskā palīdzība. Plašāka informācija par juridisko palīdzību Somijā pieejama tīmekļa vietnē https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

13 Vai nolēmumu saistībā ar laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt?

Spriedumus laulības šķiršanas lietās var pārsūdzēt apelācijas tiesā (hovioikeus).

14 Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību varētu atzīt šajā dalībvalstī?

Parasti citā dalībvalstī pieņemts spriedums par laulības šķiršanu tiek atzīts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003.

Saskaņā ar minēto regulu nav nepieciešama īpaša procedūra, lai vienā dalībvalstī pieņemtu spriedumu atzītu citā dalībvalstī. Tomēr ikviena ieinteresētā persona var lūgt pieņemt lēmumu par sprieduma atzīšanu vai neatzīšanu.

Pieteikumus saistībā ar spriedumu atzīšanu izskata rajona tiesas.

Tomēr gadījumā, ja prasība par laulības šķiršanu ir iesniegta Ziemeļvalstīs, tiek piemērota 1931. gada Ziemeļvalstu laulības konvencija. No Eiropas Savienības dalībvalstīm šī konvencija attiecas uz Somiju, Zviedriju un Dāniju. Saskaņā ar Ziemeļvalstu laulības konvenciju izdots spriedums par laulības šķiršanu ir spēkā visās Ziemeļvalstīs un nav atsevišķi jāapstiprina.

15 Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos?

Procedūra ir tāda pati, kā aprakstīts 14. jautājumā.

16 Kuru likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo šajā dalībvalstī vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

Attiecībā uz visām laulības šķiršanas lietām, kas tiek izskatītas Somijā, piemēro Somijas tiesību aktus.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 15/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.