Divorzju u separazzjoni legali

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ksib ta' divorzju?

Skont l-Artikolu 1564, l-ewwel sentenza, tal-Kodiċi Ċivili, (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), żwieġ jista’ jinħall permezz ta’ divorzju permezz ta’ sentenza tal-qorti biss b’talba ta’ waħda jew taż-żewġ partijiet.

Żwieġ jista’ jinħall jekk tkisser irrimedjabbilment (l-Artikolu 1565(1), l-ewwel sentenza tal-Kodiċi Ċivili). Hawnhekk hija kwistjoni tal-istat attwali taż-żwieġ u x’jista’ jiġri fil-futur, Il-leġiżlatur fassal il-preżunzjonijiet li ġejjin dwar it-tkissir taż-żwieġ:

 • Żwieġ jitqies li tkisser irrimedjabbilment jekk il-partijiet ma għadhomx jikkoabitaw u mhuwiex mistenni li jerġgħu lura għall-koabitazzjoni matrimonjali (l-Artikolu 1565(1), it-tieni sentenza, tal-Kodiċi Ċivili).
 • Skont l-Artikolu 1566 tal-Kodiċi Ċivili, huwa preżunt mingħajr possibbiltà ta’ kontestazzjoni mill-qorti li żwieġ tkisser irrimedjabbilment jekk il-konjuġi ilhom jgħixu mifrudin għal ċertu żmien u jekk:
 • it-tnejn li huma ressqu rikors għad-divorzju u diġà ilhom jgħixu mifrudin għal sena, jew
 • wieħed mill-konjuġi jressaq rikors għad-divorzju u l-konjuġi l-ieħor jaċċetta li jiddivorzjaw, u jkunu ilhom sena jgħixu mifrudin, jew
 • wieħed mill-konjuġi jressaq rikors għad-divorzju u l-konjuġi l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu, iżda jkunu ilhom jgħixu mifrudin tliet snin.
 • Meta l-konjuġi ma jkunux ilhom mifrudin sena, iż-żwieġ jista’ jinħall bid-divorzju biss fi ftit każijiet eċċezzjonali, pereżempju fejn li wieħed jibqa’ miżżewweġ ma jkunx raġonevoli għal waħda mill-partijiet għal raġunijiet ħtija tal-konjuġi l-ieħor (pereżempju f’każ ta’ abbuż fiżiku mill-konjuġi l-ieħor) (l-Artikolu 1565(2) tal-Kodiċi Ċivili).

2 X'inhuma r-raġunijiet għal divorzju?

L-unika raġuni għal divorzju rikonoxxuta mil-liġi Ġermaniża hija t-tkissir irrimedjabbli taż-żwieġ. Ma hemm l-ebda divorzju bbażat fuq tort ta’ wieħed mill-konjuġi.

3 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' divorzju f'dak li jirrigwarda:

3.1 ir-relazzjonijiet personali bejn il-konjuġi (pereżempju l-kunjom)?

Il-konjuġi divorzjat iżomm il-kunjom taż-żwieġ kif deċiż miż-żewġ konjuġi. Il-konjuġi jistgħu, permezz ta’ dikjarazzjoni fir-reġistru tat-twelid, mwiet u żwiġijiet jerġgħu jużaw kunjomhom mit-twelid jew il-kunjom li kellhom sakemm iddeċidew fuq il-kunjom matul iż-żwieġ, jew iżidu kunjom twelidhom jew dak il-kunjom li kellhom qabel iż-żwieġ qabel jew wara l-kunjom ta’ miżżewġin (l-Artikolu 1355(1) tal-Kodiċi Ċivili).

3.2 il-qsim tal-proprjetà tal-konjuġi

3.2.1 Diviżjoni tal-oġġetti tal-appartament jew tad-dar:

Normalment, skont l-Artikoli 1568a u 1568b tal-Kodiċi Ċivili, f’dak li għandu x’jaqsam mad-dar matrimonjali u d-diviżjoni tal-oġġetti tad-dar wara d-divorzju japplika dan li ġej: Il-konjuġi li l-aktar jiddependi fuq l-użu tad-dar jew tal-oġġetti ta’ ġo fiha jista’ jitlob li jingħata d-dar jew l-oġġetti ta’ ġo fiha mingħand il-konjuġi l-ieħor. F’dan il-każ, iridu jitqiesu ċ-ċirkostanzi taż-żewġ konjuġi u l-aħjar interessi tat-tfal tagħhom.

F’każ ta’ akkomodazzjoni mikrija, il-konjuġi li jitħalla jibqa’ jgħix fid-dar jieħu f’idejh il-ftehim tal-kiri - irrispettivament mill-fatt li qabel kienu it-tnejn kerrejja jew wieħed minnhom biss.

Fil-każ ta’ sjieda ta’ dar, japplika dan li ġej:

 • Jekk wieħed mill-konjuġi waħdu huwa sid l-eks dar matrimonjali, il-konjuġi l-ieħor għandu dritt jużaha biss f’każijiet eċċezzjonali, b’mod partikolari jekk dan ikun meħtieġ biex tiġi evitata tbatija żejda, ara l-Artikolu 1568a(2) tal-Kodiċi Ċivili.
 • Jekk id-dar kienet il-proprjetà konġunta tat-tnejn, japplika l-prinċipju msemmi fl-ewwel paragrafu.

Fiż-żewġ istanzi, kemm il-konjuġi li lilu ngħatat id-dar u l-konjuġi li ma jistax jibqa’ jagħmel użu minnha għandhom dritt jitolbu għal ftehim ta’ kera li jiġi konkluż bejniethom u li jsir ftehim dwar ammont ta’ kera mistenni f’dawk iċ-ċirkostanzi.

Dwar l-oġġetti fid-dar, trid issir distinzjoni bejn dawk l-oġġetti proprjetà konġunta tal-konjuġi u dawk li huma l-proprjetà separata ta’ kull wieħed minnhom.

 • F’każ ta’ oġġetti tad-dar li huma tat-tnejn li huma, japplikaw il-prinċipji msemmija fl-ewwel paragrafu marbut ma’ din il-mistoqsija. Il-konjuġi li jrid jirrinunzja għall-oġġetti tad-dar jista’ jitlob kumpens xieraq għalihom.
 • Il-konjuġi l-ieħor ma għandu l-ebda dritt fuq dawk l-oġġetti proprjetà personali ta’ wieħed minnhom.

3.2.2 Ekwilizzazzjoni tal-benefiċċji:

Jekk il-konjuġi għandhom ir-reġim tal-proprjetà matrimonjali statutorju u ma jaqblux dwar kif se jqassmu l-assi tagħhom mad-divorzju, il-benefiċċji miksuba jistgħu jiġu ekwalizzati b’talba ta’ waħda mill-partijiet fi proċedura ġudizzjarja separata (l-Artikolu 1372 et seq tal-Kodiċi Ċivili). Dan iseħħ kif ġej:

Il-punt tat-tluq għall-kalkolu huwa l-valur tal-assi ta’ kull konjuġi maż-żwieġ (assi inizjali, l-Artikolu 1374 tal-Kodiċi Ċivili) u fl-aħħar tar-reġim tal-proprjetà matrimonjali (l-assi finali, l-Artikolu 1375). L-assi miksuba b’wirt jew donazzjoni minn konjuġi wieħed matul iż-żwieġ jiġu miżgħuda mal-assi inizjali tiegħu. Id-data ta’ referenza rilevanti għall-kalkolu tal-assi finali hija l-ġurnata meta jiġi nnotifikat ir-rikors ta’ divorzju fuq il-konjuġi l-ieħor. Il-benefiċċji miksuba huma l-ammont ta’ differenza bejn l-assi finali tal-konjuġi u dak tal-assi inizjali (l-Artikoli 1373). Il-persuna bl-inqas benefiċċji miksuba għandha dritt għal nofs id-differenza fil-valur meta mqabbel mal-benefiċċji miksuba tal-persuna l-oħra (talba ta’ ekwalizzazzjoni) (l-Artikolu 1378(1)). It-talba għall-ekwalizzazzjoni tal-benefiċċji miksuba tinvolvi l-ħlas ta’ ammont ta’ flus. Il-persuna li għandha dritt għall-ekwalizzazzjoni bħala regola ma tistax titlob it-trasferiment favuriha ta’ assi speċifiċi li huma proprjetà tal-persuna mitluba tħallas it-talba ta’ ekwalizzazzjoni. Madankollu, f’każijiet eċċezzjonali, il-qorti tal-familja (Familiengericht) tista’ tittrasferixxi assi individwali wkoll. Dan iżda huwa possibbli biss jekk

 • ikun raġonevoli għall-persuna mitluba tħallas it-talba ta’ ekwalizzazzjoni u
 • tkun tista’ tiġi evitata l-inekwità kbira għall-persuna li għandha dritt għall-ekwalizzazzjoni, li kieku tqum mill-ekwalizzazzjoni tal-benefiċċji miksuba fi flus kontanti.

Il-valur ta’ dawn l-assi trasferiti jiġi paċut mat-talba ta’ ekwalizzazzjoni.

Minflok ir-reġim tal-proprjetà matrimonjali statutorju, il-konjuġi jistgħu, skont il-liġi Ġermaniża, jagħżlu r-reġim tas-separazzjoni tal-beni bħala reġim matrimonjali b’kuntratt notarili (l-Artikolu 1414), il-komunjoni tal-akkwisti (l-Artikoli minn 1415 sa 1518) jew ir-reġim fakultattiv tal-komunjoni ta’ benefiċċji miksuba (l-Artikolu 1519).

3.2.3 Konsegwenzi rigward il-pensjonijiet tal-konjuġi

Id-drittijiet għall-pensjoni dovuti lill-konjuġi matul iż-żwieġ (pereżempju id-dritt għal benefiċċji mill-iskema tal-pensjonijiet tal-Istat, l-iskema tal-pensjonijiet għall-ħaddiema taċ-ċivil, l-iskema tal-pensjonijiet tax-xogħol jew minn skemi ta’ rtirar privati u ta’ diżabilità) f’kull każ jinqasmu b’mod indaqs mad-divorzju permezz tal-ekwalizzazzjoni tad-drittijiet għall-pensjoni. Dan jiżgura li ż-żewġ konjuġi jaqsmu b’mod indaqs id-drittijiet miksuba minnhom matul iż-żwieġ u li kull konjuġi jirċievi drittijiet għall-pensjoni indipendenti.

3.3 it-tfal minorenni tal-konjuġi

3.3.1 Responsabbiltà tal-ġenituri

Jekk il-ġenituri jkollhom ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġunta, din tkompli tgħodd wara d-divorzju. Ħlief f’każijiet fejn it-tfal ikunu f’riskju, il-kwistjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri ma tiġix eżaminata jew deċiża mill-Qorti sakemm wieħed mill-ġenituri ma jitlobx b’rikors sabiex ir-responsabbiltà ta’ ġenitur kollha jew parti minnha tingħata lilu biss. Dan ir-rikors għandu jiġi milqugħ jekk il-ġenitur l-ieħor jaqbel u t-tfal li jkollhom tal-inqas 14-il sena jaqblu jew jekk it-tneħħija tar-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri u t-trasferiment lir-rikorrent x’aktarx tkun fl-aħħar interessi tat-tfal (l-Artikolu 1671(1) tal-Kodiċi Ċivili). Il-liġi Ġermaniża ġeneralment tassumi li huwa fl-aħjar interess tat-tfal li jkollhom kuntatt maż-żewġ ġenituri, u għalhekk tagħti lit-tfal id-dritt għal kuntatt maż-żewġ ġenituri u tipprovdi li ż-żewġ ġenituri jkollhom id-dritt u d-dmir ta’ kuntatt (l-Artikolu 1684(1)). Dan japplika irrispettivament mit-tqassim tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

3.3.2 Obbligu tal-manteniment

Il-ġenituri għandhom obbligu li jmantnu lil uliedhom (l-Artikolu 1601 tal-Kodiċi Ċivili). It-tfal għandhom dritt għall-manteniment jekk ma jkunux kapaċi jmantnu lilhom infushom (l-Artikolu 1602). L-obbligu ta’ manteniment tal-ġenituri huwa suġġett għall-kapaċità tagħhom li jħallsu (l-Artikolu 1603). Madankollu, l-obbligu ta’ manteniment tal-ġenituri fir-rigward ta’ wliedhom jinftiehem b’mod wiesa’, jiġifieri f’dak li għandu x’jaqsam mal-kapaċità ta’ ħlas, huwa d-dħul li jista’ jinkiseb, mhux biss id-dħul disponibbli li jgħodd (l-Artikolu 1603(2)). Fundamentalment, il-ġenituri jridu jħallsu l-manteniment għat-tfal tagħhom skont is-setgħa tal-qligħ finanzjarju tagħhom u ċ-ċirkostanzi finanzjarji tagħhom. Madankollu, ġenitur li jieħu ħsieb uliedu jissodisfa l-obbligu ta’ manteniment bħala regola fil-kura u t-trobbija tagħhom (l-Artikolu 1606(3)). Għalhekk, wara d-divorzju tal-ġenituri, bħala regola ġenerali huwa dak il-ġenitur li ma jgħixx ma wliedu li jrid iħallas il-manteniment fi flus kontanti.

Il-manteniment tat-tfal ikopri r-rekwiżiti kollha tal-għajxien tat-tfal, inkluża l-ispiża ta’ edukazzjoni xierqa (l-Artikolu 1610).

3.4 l-obbligu ta’ ħlas tal-manteniment lill-konjuġi l-ieħor?

Kull wieħed mill-konjuġi għandu jipprovdi għalih innifsu wara d-divorzju (l-Artikolu 1569 tal-Kodiċi Ċivili). Il-konjuġi huma għalhekk meħtieġa li jimpenjaw ruħhom f’attività professjonali xierqa (l-Artikolu 1574(1)). Meta jkun meħtieġ biex ikunu jista’ jkollhom impjiegi bi ħlas xieraq, għandhom jerġgħu jibdew jistudjaw, jirċievu aktar taħriġ jew taħriġ mill-ġdid jekk x’aktarx dik l-edukazzjoni tiġi konkluża b’suċċess (l-Artikolu 1574(3) tal-Kodiċi Ċivili).

Madankollu, il-konjuġi divorzjati għandhom dritt għal manteniment fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

 • sakemm, u sa fejn dawn ma jistgħux ikunu mistennija li jeżerċitaw attività ta’ impjieg bi qligħ minħabba li qed jieħdu ħsieb tfal li għalihom għandhom responsabbiltà konġunta (l-Artikolu 1570 tal-Kodiċi Ċivili) jew bħala riżultat ta’ mard mentali jew fiżiku jew l-inkapaċità (l-Artikolu 1572);
 • sakemm, u sa fejn ma jistgħux jiġu mistennija li jeżerċitaw attività ta’ impjieg bi ħlas minħabba l-età tagħhom f’ċertu mument, b’mod partikolari dak iż-żmien tad-divorzju jew fi tmiem il-kura jew it-trobbija ta’ uliedhom (l-Artikolu 1571),
 • sakemm, u sa fejn, il-konjuġi divorzjat ikun qiegħed jistudja, jirċievi aktar taħriġ jew taħriġ mill-ġdid sabiex jagħmel tajjeb għal-lakuni fl-edukazzjoni tiegħu jew għall-iżvantaġġi kkawżati miż-żwieġ; madankollu, huma għandhom jibdew l-edukazzjoni, taħriġ ulterjuri jew taħriġ mill-ġdid malajr kemm jista’ jkun sabiex jinkiseb impjieg b’paga xierqa li jipprovdi għall-għajxien fuq perjodu twil, u hu mistenni li l-edukazzjoni tiġi konkluża b’suċċess (l-Artikolu 1575 BGB),
 • sakemm u sa fejn ma jkunux jistgħu jsibu impjieg bi qligħ xieraq wara d-divorzju (l-Artikolu 1573(1)),
 • sakemm u sa fejn dawn ma jistgħux ikunu mistennija li jeżerċitaw attività ta’ impjieg bi qligħ minħabba raġunijiet serji oħrajn u jkun ferm irraġonevoli li jiġi rrifjutat il-manteniment, b’kunsiderazzjoni tal-interessi taż-żewġ konjuġi (l-Artikolu 1576),
 • sal-punt li d-dħul minn impjieg bi qligħ xieraq mhuwiex biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż kollha tal-manteniment (l-Artikolu 1573(2)).

Il-livell tal-manteniment huwa stabbilit minn kundizzjonijiet ta’ għajxien matrimonjali u jkopri wkoll l-ispejjeż ta’ assigurazzjoni xierqa kontra l-mard u l-bżonn tal-kura kif ukoll, f’ċerti ċirkostanzi, ix-xjuħija u kapaċità mnaqqsa ta’ qligħ (l-Artikolu 1578). Jekk il-konjuġi li huwa obbligat li jipprovdi l-manteniment ma jkunx kapaċi, fuq il-bażi tad-dħul u taċ-ċirkostanzi finanzjarji tiegħu u b’kunsiderazzjoni tal-obbligi l-oħra tiegħu, jipprovdi l-manteniment lill-parti intitolata għalih mingħajr ma jipperikola l-manteniment xieraq tiegħu stess, huwa meħtieġ jipprovdi manteniment biss sa fejn dan huwa raġonevoli, b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet u l-kapaċità ta’ qligħ ta’ flus u ċ-ċirkostanzi finanzjarji tal-konjuġi divorzjati (l-Artikolu 1581, l-ewwel sentenza).

Il-manteniment jista’ jitnaqqas u/jew jiġi limitat biż-żmien fejn il-ħlas kontinwu ta’ talba ta’ manteniment mingħajr restrizzjonijiet ma jkunx ekwitabbli (l-Artikolu 1578b). Il-possibbiltà ta’ tnaqqis/skadenza skont l-Artikolu 1578b tal-Kodiċi Ċivili jestendi b’mod partikolari għall-Artikoli 1570/1573, fejn, skont l-Artikolu 1570, il-kunsiderazzjonijiet ta’ ekwità meħtieġa għall-estensjoni tal-manteniment għall-kura wara li l-wild ikun għalaq it-tliet snin, minħabba raġunijiet marbuta mat-tfal jew il-ġenituri, jirrappreżentaw arranġament speċjali għall-iskadenza.

L-interessi tat-tfal tal-konjuġi fdati lill-konjuġi li għandu dritt għall-manteniment għall-kura jew it-trobbija jridu jitqiesu fl-evalwazzjoni taħt l-Artikolu 1578b tal-Kodiċi Ċivili. Barra minn hekk, irid jiġi meqjus sa fejn wasslu dawn l-iżvantaġġi kkawżati biż-żwieġ fir-rigward tal-possibbiltà tal-konjuġi li jieħu ħsieb il-manteniment tiegħu stess. Ikun hemm żvantaġġi meta l-qligħ tal-konjuġi li għandu dritt għall-manteniment huwa inqas minn dak li seta’ jkun mingħajr iż-żwieġ. Skont l-Artikolu 1578b(1), it-tielet sentenza, tal-Kodiċi Ċivili, dan l-iżvantaġġ jista’ jqum minħabba l-kura tat-tfal u mill-organizzazzjoni u l-immaniġġjar tal-unità domestika u l-impjieg bi ħlas. Meta jiġi vvalutati l-iżvantaġġi kkważati miż-żwieġ, il-valutazzjoni komprensiva għandha tinkludi ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ speċifiku individwali, kif ukoll kemm dam iż-żwieġ.

4 F'termini prattiċi, xi jfisser it-terminu legali "separazzjoni ġudizzjarja"?

Il-konjuġi jistgħu jgħixu separatament, jekk jixtiequ, mingħajr formalitajiet partikolari. L-Artikoli minn 1361 sa 1361b tal-Kodiċi Ċivili fihom regolamenti dwar kemm damu jgħixu mifrudin (ara l-mistoqsija 6).

5 X'inhuma l-kundizzjonijiet għal separazzjoni ġudizzjarja?

Il-konjuġi jridu jgħixu separati. Il-konjuġi jgħixu separati jekk ma jkollhomx unità domestika konġunta u xi ħadd minnhom juri biċ-ċar li ma għandu l-ebda ħsieb iwaqqaf waħda għaliex jirrifjuta l-koabitazzjoni matrimonjali (l-Artikolu 1567(1) tal-Kodiċi Ċivili).

6 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' separazzjoni ġudizzjarja?

Jekk il-konjuġi qed jgħixu separati jew jekk wieħed minnhom jixtieq jgħix separat, konjuġi wieħed jista’ jeżiġi li l-konjuġi l-ieħor iħalli d-dar matrimonjali, jew parti minnha, għall-użu uniku tagħhom (allokazzjoni tad-dar), sakemm dan ikun meħtieġ sabiex tiġi evitata tbatija mhux raġonevoli. (L-Artikolu 1361b tal-Kodiċi Ċivili). Jekk il-konjuġi jkun fiżikament abbuża jew hedded lill-konjuġi l-ieħor, il-parti mweġġa’ jew mhedda tiġi normalment allokata d-dar kollha. Madankollu, l-allokazzjoni tad-dar ma sservix bħala tħejjija għad-divorzju jew biex tiffaċilitah.

L-użu ta’ tagħmir domestiku jista’ jiġi regolat ukoll għall-perjodu tas-separazzjoni (l-Artikolu 1361a). Kull wieħed mill-konjuġi jista’ jitlob lill-ieħor li jroddlu l-oġġetti tad-dar li huwa proprjetà tiegħu. Madankollu, dan ma japplikax jekk il-persuna li trid iċċedihom għandha bżonnhom biex tmantni l-unità domestika l-ġdida tagħha u dan huwa ekwitabbli fiċ-ċirkostanzi partikolari (pereżempju it-trasferiment ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ lill-konjuġi li miegħu jgħixu t-tfal).

Barra minn hekk, waqt li l-konjuġi qegħdin jgħixu separati, wieħed minnhom jista’ jitlob lill-ieħor manteniment xieraq għal-livell ta’ għajxien u l-qligħ u s-sitwazzjoni ta’ abitazzjoni tal-konjuġi, skont l-Artikolu 1361 tal-Kodiċi Ċivili. Il-manteniment matul is-separazzjoni huwa riżultat tal-solidarjetà matrimonjali u huwa intiż biex jiżgura li l-konjuġi ma jispiċċawx fil-bżonn minħabba s-separazzjoni. Barra minn hekk, dan jiftaħ opportunitajiet ukoll għall-konjuġi biex imorru lura għall-ħajja miżżewġa, minkejja l-limiti ekonomiċi. Għalhekk il-konjuġi jibqgħu responsabbli għal xulxin b’mod wiesa’, allura l-limiti ekonomiċi japplikaw biss għall-awtonomija ekonomika u l-obbligu li jaqilgħu l-għajxien. Konjuġi li jgħix separatament għandu dritt għall-manteniment jekk ma jkunx f’pożizzjoni li jmantni lilu nnifsu mill-qligħ u l-assi tiegħu.

7 Fil-prattika, xi jfisser it-terminu "annullament taż-żwieġ"?

Ma jeżisti l-ebda “annullament taż-żwieġ”. Żwieġ jista’ jiġu annullat permezz ta’ sentenza tal-qorti fuq rikors (l-Artikoli 1313 et seq tal-Kodiċi Ċivili). Il-proċedimenti tal-annullament taż-żwieġ rari jsiru fil-prattika.

8 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jingħata annullament taż-żwieġ?

Ir-raġunijiet għall-annullament taż-żwieġ huma l-ksur tal-liġi jew il-kunsens ivvizzjat dwar il-żwieġ. Dawn huma elenkati b’mod eżawrjenti fl-Artikolu 1314 tal-Kodiċi Ċivili.

9 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' annullament taż-żwieġ?

Il-konsegwenzi tal-annullament taż-żwieġ huma l-istess bħal dawk f’każ ta’ divorzju (l-Arikolu 1318 tal-Kodiċi Ċivili). Ara l-kummenti taħt il-mistoqsija 3 f’dan ir-rigward.

10 Hemm mezzi alternattivi mhux ġudizzjarji biex jissolvew il-kwistjonijiet relatati mad-divorzju mingħajr il-bżonn ta' rikors il-qorti?

F’każ ta’ divorzju, il-ġenituri huma intitolati għal konsulenza fil-kuntest tas-servizzi għat-tfal u ż-żgħażagħ mill-uffiċju għall-assistenza soċjali għaż-żagħżagħ(Jugendamt). Il-konsulenza hija maħsuba biex tgħin lill-ġenituri separati jew divorzjati fil-ħolqien tal-kundizzjonijiet biex iwettqu r-responsabilitajiet tagħhom ta’ ġenituri b’tali mod li jkun għall-aħjar interess tat-tfal jew taż-żagħżagħ. Il-ġenituri huma appoġġati, bl-involviment xieraq tat-tfal jew żagħżagħ konċernati, biex jiżviluppaw pjan bil-kunsens tagħhom għall-ta’ kura tal-ġenituri. Teżisti bażi ta’ data fiċ-ċentri ta’ konsulenza kollha hawnhekk https://www.dajeb.de/. Hija possibbli wkoll ir-riżoluzzjoni ta’ kunflitti u li wieħed jasal għal ftehim amikevoli bl-għajnuna tal-medjazzjoni. Għal aktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni tal-familja ara https://www.bafm-mediation.de/.

11 Fejn għandi nippreżenta r-rikors (petizzjoni) tiegħi għal divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ? Liema formalitajiet għandhom jitħarsu u liema dokumenti għandi nehmeż mar-rikors tiegħi?

Il-ħall taż-żwieġ (divorzju) l-annullament taż-żwieġ jew id-determinazzjoni tal-eżistenza jew le ta’ żwieġ bejn il-partijiet biss huma rikonoxxuti mil-liġi Ġermaniża (l-Artikolu 121 tal-Att dwar il-Proċedimenti fi Kwistjonijiet tal-Familja u fi Kwistjonijiet b’Ġuriżdizzjoni mhux Kontenzjuża (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG).

Ir-rikors fi kwistjonijiet dwar iż-żwieġ irid jiġi ppreżentat quddiem qorti lokali (Amtsgericht)/qorti tal-familja (Familiengericht) (l-Artikoli 111 u 121 tal-Att dwar il-Proċedimenti fi Kwistjonijiet tal-Familja u fi Kwistjonijiet b’Ġuriżdizzjoni mhux Kontenzjuża, l-Artikolu 23b tal-Att dwar il-Ġudikatura (Gerichtsverfassungsgesetz)). Il-ġuriżdizzjoni territorjali hija bbażata fuq l-Artikolu 122 tal-Att dwar il-Proċedimenti fi Kwistjonijiet tal-Familja u fi Kwistjonijiet b’Ġuriżdizzjoni mhux Kontenzjuża. Ir-rappreżentazzjoni minn avukat hija obbligatorja.

12 Nista’ ningħata għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Persuna li ċ-ċirkostanzi personali u finanzjarja tagħha huma tali li din ma tistax tlaħħaq mal-ispejjeż tat-twettiq tal-proċedimenti, jew li tiflaħ tħallas biss parti mill-ispejjeż, jew li tista’ tħallashom biss bin-nifs, tista’ titlob l-għajnuna legali fir-rigward ta’ proċedimenti quddiem il-qrati ċivili. L-għajnuna hija kundizzjonali fuq l-azzjoni legali jew id-difiża prevista li jkollha prospetti suffiċjenti ta’ suċċess u li ma tidhirx malizzjuża. Dan jiżgura li dawk li huma finanzjarjament inqas komdi jkollhom ukoll aċċess għall-qrati. Skont l-introjtu disponibbli, l-għajnuna legali tħallas il-kontribuzzjoni tal-parti dovuta biex tkopri l-ispejjeż tal-qorti b’mod totali jew parzjali. L-ispejjeż tar-rappreżentanza legali jiġu nklużi wkoll jekk il-qorti taħtar avukat. Tista’ tikseb aktar informazzjoni fil-fuljett dwar l-għajnuna legali u pariri legali ‘Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe’ fis-sit elettroniku tal-Ministeru Federali għall-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur taħt https://www.bmjv.de/.

13 Huwa possibbli li deċiżjoni relatata ma’ divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ tiġi appellata?

Jista’ jsir appell mis-sentenza ta’ divorzju jew annullament taż-żwieġ skont l-Artikolu 58 et seq tal-Att dwar il-Proċedimenti fi Kwistjonijiet tal-Familja u fi Kwistjonijiet b’Ġuriżdizzjoni mhux Kontenzjuża. Il-Qorti Reġjonali Superjuri (Oberlandesgericht) tiddeċiedi dwar l-appell.

14 X'għandi nagħmel biex deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti fi Stat Membru ieħor tiġi rikonoxxuta f’dan l-Istat Membru?

Deċiżjoni bħal din (sakemm ma tkunx maħruġa fid-Danimarka) hija awtomatikament rikonoxxuta fil-Ġermanja skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 (“ir-Regolament Brussell IIa”), jiġifieri mingħajr proċedimenti ta’ rikonoxximent separati. Brussel IIa ġeneralment jirrikjedi li l-proċedimenti tad-divorzju, tax-xoljiment jew tal-annullament ikunu nbdew wara l-1 ta’ Marzu 2001 (ara l-Artikolu 64 ta’ Brussell IIa għall-eċċezzjonijiet għal dan). Primarjament japplika l-predeċessur tiegħu, jiġiferi Brussell II, għal każiijiet antiki. Id-deċiżjonijiet mid-Danimarka għadhom jeħtieġu proċedimenti ta’ rikonoxximent separati.

15 F'liema qorti għandi nirrikorri biex nopponi għar-rikonoxximent ta' deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti ta' Stat Membru ieħor? Liema proċedura tapplika f'dawn il-każijiet?

Fejn japplika r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003, il-qorti li għandha l-ġurisdizzjoni biex tilqa’ tali rikors għal nuqqas ta’ rikonoxximent hija ġeneralment il-qorti lokali (il-qorti tal-familja) tal-post tal-qorti reġjonali superjuri li fid-distrett tagħha:

 • normalment jgħixu l-konvenut jew it-tfal konċernati mid-deċiżjoni, jew
 • fejn l-ebda tali ġurisdizzjoni ma tapplika, hemm interess ċar fid-determinazzjoni jew hemm bżonn ta’ kura,
 • jew inkella il-Qorti tal-Familja Pankow/Weißensee.

Tapplika eċċezzjoni fis-Sassonja ta’ Isfel, fejn il-ġurisdizzjoni għad-distretti tal-qrati reġjonali superjuri kollha skont dawn il-kriterji hija kkonċentrata b’mod ċentrali fil-Qorti Lokali ta’ Celle.

Japplikaw ir-rekwiżiti proċedurali tal-Att dwar il-Proċedimenti fi Kwistjonijiet tal-Familja u fi Kwistjonijiet b’Ġuriżdizzjoni mhux Kontenzjuża.

16 Liema liġi tad-divorzju tiġi applikata mill-qorti fil-proċeduri ta’ divorzju bejn konjuġi li ma jgħixux f’dan l-Istat Membru jew li huma ta’ nazzjonalitajiet differenti?

Fil-Ġermanja u issa fi 16-il Stati Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, il-liġi applikabbli għad-divorzju f’sitwazzjonijiet li jinvolvu kunflitt ta’ liġijiet hija regolata mid-dispożizzjonijiet tar-”Regolament Ruma III" (ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali). Il-liġi deżinjata mir-Regolament Ruma III mbagħad tiġi applikata minkejja li jista’ jkun ma tkunx il-liġi ta’ Stat Membru parteċipanti.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 29/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.