Divorzju u separazzjoni legali

Ungerija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ksib ta' divorzju?

Il-Qorti tista' tagħti divorzju fuq talba ta' kwalunkwe wieħed mill-konjuġi jew tagħhom it-tnejn jekk iż-żwieġ tagħhom ikun tkisser kompletament u b'mod irrimedjabbli. Meta jingħata divorzju, l-aħjar interess ta' tfal minorenni komuni tal-konjuġi għandu jkun kunsiderazzjoni primarja.

2 X'inhuma r-raġunijiet għal divorzju?

Id-divorzju jista' jingħata fuq il-bażi li ż-żwieġ ikun tkisser kompletament u b'mod irrimedjabbli. Il-qorti tagħmel il-kumpilazzjoni tal-provi f'dan ir-rigward. Il-Qorti tista' tordna l-kumpilazzjoni tal-provi meħtieġa b'inizjattiva tagħha wkoll. Id-dikjarazzjoni finali u komuni tar-rieda tal-konjuġi (il-kunsens reċiproku tagħhom) għad-divorzju magħmula mingħajr influwenza mhux xierqa hija indikattiva tat-tkissir komplet u irrimedjabbli taż-żwieġ tagħhom. Jista' jiġi stabbilit li ż-żwieġ ikun tkisser kompletament u b'mod irrimedjabbli b'mod partikolari jekk il-konjuġi ma jkunux għadhom qed jgħixu flimkien bħala koppja u - ibbażat fuq il-proċess li jwassal għas-separazzjoni tal-koppja u t-tul ta' żmien li jkunu ilhom jgħixu separatament - ir-rikonċiljazzjoni tagħhom tkun improbabbli.

Id-dikjarazzjoni komuni u finali tar-rieda tal-konjuġi għad-divorzju, magħmula mingħajr influwenza mhux xierqa, hija kkunsidrata prova biżżejjed tat-tkissir taż-żwieġ. B'hekk, f'każ ta' tali dikjarazzjoni komuni, ma jkun hemm ebda ħtieġa għal eżami dettaljat tar-raġunijiet hawn fuq imsemmija li wasslu għas-separazzjoni.

Id-deċiżjoni tal-konjuġi tista' titqies bħala finali jekk dawn ikunu laħqu ftehim dwar l-eżerċizzju tar-responsabbiltà tal-ġenituri fuq it-tfal komuni tagħhom, iż-żamma tal-kuntatt bejn il-ġenitur assenti u l-wild, l-allowance għall-manteniment, l-użu tad-dar matrimonjali u - jekk ikun meħtieġ - manteniment lill-konjuġi (il-ftehim tagħhom irid ikun approvat mill-qorti). Jekk il-konjuġi jaqblu dwar l-eżerċizzju ta' responsabbilità tal-ġenituri b'mod konġunt, ma jkunx meħtieġ ftehim dwar it-termini ta' żamma ta' kuntatt mat-tfal. Madankollu, huma jkollhom jiddefinixxu l-post ta' residenza tat-tfal. B'riżultat ta' dan, l-ambitu tal-kwistjonijiet li għandhom jiġu miftiehma bejn il-konjuġi li jkunu qed jiksbu d-divorzju bbażat fuq kunsens reċiproku jiddependi fuq jekk huma jagħżlux li jeżerċitaw ir-responsabbiltà ta' ġenituri b'mod konġunt jew le.

Huwa importanti li wieħed jinnota li, b'kuntrast mal-leġiżlazzjoni preċedenti, ftehim bejn il-konjuġi dwar id-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali ma għadux previst mill-Kodiċi Ċivili.

3 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' divorzju f'dak li jirrigwarda:

Iż-żwieġ jispiċċa bid-divorzju tal-konjuġi. Meta jinkiseb divorzju, id-dritt tal-kustodja u l-manteniment tat-tfal komuni, il-kuntatt bejn il-ġenitur u t-tfal, il-manteniment ta' xi wieħed mill-konjuġi, l-użu tad-dar matrimonjali u, f'każ ta' responsabbiltà konġunta ta' ġenituri, ir-residenza tat-tfal huma rregolati minn ftehim fil-qorti jekk il-partijiet jistgħu jaslu għal ftehim - li jissodisfa r-rekwiżiti statutorji - jew, fin-nuqqas ta' ftehim bejn il-konjuġi, b'sentenza tal-qorti. Il-konjuġi ma għandhomx għalfejn jaqblu dwar id-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali komuni sabiex jiksbu divorzju mill-qorti.

3.1 ir-relazzjonijiet personali bejn il-konjuġi (pereżempju l-kunjom)?

Wara d-divorzju jew l-annullament taż-żwieġ l-eks konjuġi jkomplu jużaw l-istess ismijiet li użaw matul iż-żwieġ tagħhom. Jekk ikollhom xewqa differenti, huma jistgħu jgħarrfu b'dan lis-supretendent reġistratur wara d-divorzju jew l-annullament taż-żwieġ. L-eks mara, madankollu, ma tista' qatt tuża l-isem ta' dak li kien żewġha bis-suffiss li jindika l-istatus ta' miżżewġa tagħha jekk hija ma kenitx tuża dak l-isem waqt iż-żwieġ tagħha. Fuq talba ta' dak li qabel kien żewġha, il-qorti tista' tipprojbixxi lil eks martu milli tuża ismu f'forma li fuq il-bażi tagħha huwa jista' jiġi identifikat, jekk il-mara tkun ingħatat sentenza ta' priġunerija għal reati kriminali intenzjonali. Jekk l-eks mara terġa' tiżżewweġ, hija ma tistax tibqa' tuża l-isem ta' dak li kien żewġha b'suffiss li jindika l-istatus ta' miżżewġa tagħha. Dan id-dritt ma jistax jerġa' jiġi rkuprat lanqas jekk hija tiddivorzja mill-ġdid.

3.2 il-qsim tal-proprjetà tal-konjuġi

Fil-każ ta' divorzju, l-eks konjuġi ma jkollhomx aktar komunjoni tal-beni u kull wieħed minnhom jista' japplika għall-qsim tal-proprjetà matrimonjali. Huma jistgħu jitolbu kumpens għal investimenti mill-assi komuni tagħhom għall-assi separati tagħhom jew investimenti mill-assi separati tagħhom għall-assi komuni kif ukoll għall-ispejjeż tal-ġestjoni u tal-manutenzjoni. Ebda kumpens ma jista' jintalab għal spejjeż jekk il-konjuġi jkunu rrinunzjaw id-drittijiet tagħhom għall-fondi kkonċernati. Kumpens għal assi separati użati jew ikkunsmati kompletament fir-relazzjoni matrimonjali jista' jingħata biss f'każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati. Is-sehem tal-eks konjuġi mill-proprjetà konġunta li jkollhom fiż-żmien tad-divorzju jrid jiġi allokat lilhom in natura, jekk ikun possibbli. Assi miżmuma separati fil-mument tad-divorzju għandhom ukoll jiġu allokati in natura. Jekk, għal xi raġuni, dan ma jkunx possibbli jew jirriżulta f'telf sinifikanti fil-valur tal-assi, f'każ ta' tilwima, il-metodu ta' qsim jiġi speċifikat mill-qorti. Ebda kumpens ma jista' jkun mitlub għal assi komuni u separati nieqsa, jekk il-konjuġi ma jkollhom l-ebda proprjetà matrimonjali komuni fil-mument tad-divorzju tagħhom u l-parti fid-dejn ma jkollha l-ebda assi separati.

Jekk tinqasam proprjetà matrimonjali komuni abbażi ta' kuntratt konkluż bejn il-konjuġi, tali kuntratt ikun ikkunsidrat validu biss jekk ikun stipulat bil-miktub f'xi strument pubbliku jew privat iffirmat minn avukat. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għad-diviżjoni ta' proprjetà mobbli li tifforma parti mill-komunjoni tal-beni tal-konjuġi jekk id-diviżjoni tkun saret permezz ta' infurzar.

Jekk il-konjuġi ma jkunux ikkonkludew kuntratt dwar id-diviżjoni ta' assi komuni jew il-kuntratt konkluż ma jkunx jirregola l-pretensjonijiet li jistgħu joriġinaw mid-divorzju, id-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali komuni u l-ħlas ta' pretensjonijiet jistgħu jiġu mitluba mill-qorti. Il-qorti għandha tiżgura li l-ebda wieħed mill-konjuġi ma jingħata benefiċċji finanzjarji mhux dovuti meta jkunu qed jitħallsu l-pretensjonijiet għall-proprjetà.

3.3 it-tfal minorenni tal-konjuġi

Il-ġenituri huma obbligati li jikkondividu mat-tfal minorenni tagħhom ir-riżorsi disponibbli għall-manteniment tat-tnejn li huma, ukoll għad-detriment tar-riżorsi tagħhom stess. Din ir-regola ma tapplikax jekk it-tfal jistgħu jkopru l-bżonnijiet raġonevoli tagħhom minn salarju minn impjieg jew mill-introjtu fuq l-assi tagħhom, jew jekk it-tfal ikollhom qarib dirett li jista' jiġi obbligat li jħallas il-manteniment. Il-ġenitur li jkollu d-dritt ta' kustodja jipprovdi l-manteniment in natura filwaqt li l-ġenitur assenti jipprovdih primarjament fi flus (allowance għall-manteniment).

Jekk ħlas tal-manteniment jingħata b'ordni tal-qorti, l-ammont pagabbli bħala manteniment jiġi ffissat. Il-qorti tista' tipprovdi, fis-sentenza tagħha, li l-ammont tal-ħlas pagabbli għandu jiġi aġġustat kull sena awtomatikament skont l-indiċi tal-prezzijiet tal-konsumatur ippubblikat kull sena mill-Uffiċċju tal-Istatistika Ċentrali Ungeriż mill-1 ta' Jannar tas-sena ta' wara.

Sa fejn ikun prattikabbli, kwistjonijiet ta' eżerċizzju tar-responsabbiltà tal-ġenituri fuq it-tfal għandhom ikunu deċiżi bi ftehim komuni bejn il-ġenituri.

Jekk il-ġenituri ma jirnexxilhomx jilħqu ftehim f'dawn il-kwistjonijiet, il-qorti tagħti d-drittijiet ta' kustodja lill-ġenitur li, skont il-valutazzjoni tal-qorti, jista' jippromwovi aħjar l-iżvilupp fiżiku, mentali u morali tat-tfal. Jekk it-tqegħid tal-minorenni ma' kwalunkwe wieħed mill-ġenituri jpoġġi l-aħjar interessi tiegħu jew tagħha f'riskju, il-qorti tista' tagħti d-dritt tal-kustodja lil terza persuna, sakemm dik il-persuna tfittex li teżerċita d-dritt ta' kustodja hija stess.

It-tifel għandu d-dritt li jżomm kuntatt personali dirett mal-ġenitur li jkun assenti. Huwa d-dritt u d-dmir tal-ġenitur assenti li jżomm relazzjonijiet personali u kuntatt dirett mat-tifel/tifla fuq bażi regolari (dritt ta' aċċess). Il-ġenitur jew persuna oħra li għandhom id-dritt ta' kustodja ma għandhomx jiksru d-dritt ta' aċċess.

Il-ġenitur li għandu d-dritt ta' kustodja u l-ġenitur assenti għandhom jikkooperaw ma' xulxin - fir-rispett tal-ħajja familjari u d-dritt għal paċi tal-parti l-oħra - biex jiżguraw l-iżvilupp ibbilanċjat tat-tfal. Il-ġenitur li jkollu d-dritt ta' kustodja għandu jipprovdi l-informazzjoni lill-ġenitur assenti dwar l-iżvilupp, is-saħħa u l-istudji tat-tfal fuq bażi regolari u ma jistax iżomm lura din l-informazzjoni, meta jitlobhielu l-ġenitur assenti.

Ġenituri li jgħixu separatament jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod konġunt fir-rigward ta' kwistjonijiet essenzjali li jikkonċernaw il-futur tat-tfal, ukoll jekk id-dritt ta' kustodja jingħata lil wieħed minnhom abbażi tal-ftehim komuni tagħhom jew id-deċiżjoni tal-qorti, minbarra jekk ir-responsabbiltà ta' ġenitur tal-ġenitur assenti tiġi limitata jew imneħħija mill-qorti. Kwistjonijiet essenzjali li jikkonċernaw il-futur tat-tfal jinvolvi l-użu jew bdil tal-isem tat-tfal minorenni, il-post ta' residenza tagħhom għajr ir-residenza kondiviża mal-ġenitur li jkollu l-kustodja, il-post ta' residenza tagħhom barra mill-pajjiż għal residenza jew stabbiliment permanenti, kif ukoll in-nazzjonalità, l-edukazzjoni u l-karriera tat-tfal.

3.4 l-obbligu ta’ ħlas tal-manteniment lill-konjuġi l-ieħor?

Wieħed mill-konjuġi jista' jitlob manteniment mingħand il-konjuġi l-ieħor wara separazzjoni legali jew, fil-każ ta' divorzju, eks konjuġi jista' jitlob tali manteniment lill-eks konjuġi l-ieħor jekk ikun jeħtieġu għal raġunijiet li mhumiex tort tiegħu, dment li l-(eks) konjuġi li jkun qed jitlob manteniment ma jkunx sar mhux denju tiegħu, minħabba l-imġiba tiegħu matul iż-żwieġ. Il-ħlas ta' manteniment ma għandu bl-ebda mod jipperikola l-għajxien tal-eks konjuġi obbligat iħallas il-manteniment, u dak tal-persuna/i li dan tal-aħħar għandu jmantni b'mod konġunt mal-eks konjuġi li jeħtieġ manteniment. L-obbligu li jitħallas manteniment jista' jkollu terminu limitat jekk wieħed jista' jassumi li l-parti li titlob manteniment ma tkunx aktar fil-bżonn wara l-iskadenza ta' dak it-terminu.

Jekk il-konjugi jew l-eks konjuġi jitlob manteniment minħabba d-deterjorament tas-sitwazzjoni tiegħu aktar minn ħames snin wara s-separazzjoni legali, din it-talba tista' tingħata biss għal raġunijiet ta' ekwità u f'każijiet eċċezzjonali. Jekk il-konjuġi għexu flimkien bħala koppja għal inqas minn sena u ma għandhom l-ebda tfal komuni minn dan iż-żwieġ, l-eks konjuġi fil-bżonn hu intitolat għall-manteniment biss għal perjodu ekwivalenti għat-tul tal-ħajja komuni tagħhom. Għal raġunijiet ta' ekwità u f'każijiet eċċezzjonali l-qorti tista' tordna l-ħlas ta' manteniment għal perjodu itwal.

4 F'termini prattiċi, xi jfisser it-terminu legali "separazzjoni ġudizzjarja"?

Is-separazzjoni legali tal-miżżewġin timmarka t-tmiem tal-ħajja matrimonjali komuni tagħhom. Ladarba din tkun saret, fost affarijiet oħra tista' tintalab id-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali  mingħand il-qorti.

5 X'inhuma l-kundizzjonijiet għal separazzjoni ġudizzjarja?

Il-bidu u t-tmiem tal-ħajja komuni tal-konjuġi bħala koppja u, konsegwentement, il-perjodu li għalih kellhom proprjetà konġunta, jiġu stabbiliti b'diskrezzjoni ġudizzjarja. Meta teżerċita l-poteri ta' diskrezzjoni tagħha, il-qorti għandha tanalizza l-aspetti varji tal-ħajja tal-konjuġi bħala koppja miżżewġa taħt skrutinju (ir-relazzjoni sesswali, l-interdipendenza ekonomika, id-dar komuni tal-familja, espressjonijiet ta' unità tal-koppja, ulied komuni mrobbija, qraba, kura tat-tfal ta' wieħed mill-konjuġi, eċċ.). Għaldaqstant, il-Qorti tistabbilixxi jekk il-ħajja komuni bħala koppja miżżewġa tkunx għadha għaddejja jew tkunx intemmet b'analiżi konġunta tal-fatturi interrelatati ekonomiċi, familjari, emozzjonali u intenzjonali kollha involuti. Il-fatt li xi wieħed jew xi wħud minn dawn ikunu nieqsa ma jfissirx neċessarjament li l-ħajja komuni tal-konjuġi bħala koppja miżżewġa tkun intemmet, speċjalment jekk ikun hemm raġuni oġġettiva għal dan in-nuqqas.

6 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' separazzjoni ġudizzjarja?

Bħala riżultat ta' separazzjoni legali, li timmarka t-tmiem tal-ħajja komuni matrimonjali tagħhom, il-konjuġi jkunu liberi li jitolbu d-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali. F'dan il-punt, iż-żwieġ ma jkunx għadu legalment annullat iżda l-konjuġi jistgħu jiksbu assi b'mod indipendenti, minbarra għall-proprjetà komuni preeżistenti. Fir-rigward ta' din tal-aħħar, il-miżżewġin jistgħu jiddeċiedu b'mod konġunt biss peress li l-preżunzjoni ta' kunsens ma tibqax preżenti. Jekk il-konjuġi jkollhom ulied komuni, iridu jaqblu dwar il-kondiviżjoni tar-responsabbiltà ta' ġenituri.

7 Fil-prattika, xi jfisser it-terminu "annullament taż-żwieġ"?

Żwieġ jista' jiġi kkunsidrat biss null jekk ikun ġie ddikjarat null  b'sentenza mogħtija mill-qorti fi proċedimenti ta' annullament. Id-deċiżjoni li tiddikjara żwieġ null tapplika għal kull persuna involuta. Il-konsegwenzi ġuridiċi tal-annullament taż-żwieġ huma stabbiliti mil-leġiżlazzjoni.

8 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jingħata annullament taż-żwieġ?

Iż-żwieġ huwa null jekk ikun għadu fis-seħħ  żwieġ minn qabel jew sħubija rreġistrata ta' waħda mill-partijiet. Barra minn hekk, iż-żwieġ ikun null jekk il-partijiet fiż-żwieġ ikunu qraba ta' xulxin f'linja diretta jew aħwa ta' xulxin, jekk xi waħda mill-partijiet fiż-żwieġ tkun dixxendent dirett minn twelid tal-aħwa tal-parti l-oħra fiż-żwieġ, jew jekk xi waħda mill-partijiet fiż-żwieġ tkun adottat lill-parti l-oħra taż-żwieġ. Jekk waħda mill-partijiet tkun daħlet fiż-żwieġ bħala suġġett inabilitat bħala riżultat ta' dikjarazzjoni ta' kapaċità, iż-żwieġ huwa null. Iż-żwieġ huwa wkoll null jekk, minkejja li n-nuqqas ta' kapaċità ma ġietx iddikjarata fir-rigward tal-parti kkonċernata fil-mument taż-żwieġ, hi kienet fi stat ta' inkapaċità totali. Iż-żwieġ huwa null jekk il-partijiet fiż-żwieġ ma kinux it-tnejn preżenti flimkien meta ddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jiżżewġu. Jekk xi waħda mill-partijiet fiż-żwieġ tkun minorenni, iż-żwieġ huwa null. Bħala eċċezzjoni, minorenni jista' jidħol fi żwieġ bl-approvazzjoni minn qabel tal-awtorità ta' tutela u l-protezzjoni tat-tfal. L-awtorità tat-tutela u l-protezzjoni tat-tfal tista' tagħti tali approvazzjoni biss f'każijiet debitament ġustifikati u biss jekk il-parti minorenni kkonċernata jkollha mill-inqas 16-il sena.

9 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' annullament taż-żwieġ?

Jekk iż-żewġ konjuġi daħlu in bona fede fi żwieġ li sussegwentement ġie annullat, il-konsegwenzi ġuridiċi taż-żwieġ f'termini ta' proprjetà huma l-istess bħal fil-każ ta' żwieġ validu. Meta żwieġ jiġi annullat, il-konjuġi jistgħu jinfurzaw it-talbiet tagħhom għall-proprjetà skont l-istess regoli li japplikaw fil-każ ta' divorzju mogħti mill-qorti. Jekk wieħed biss mill-konjuġi daħal fiż-żwieġ in bona fede, dawn ir-regoli japplikaw biss fuq talba tiegħu jew tagħha.

Wara l-annullament taż-żwieġ, il-konjuġi jżommu l-kunjom li kienu jużaw waqt iż-żwieġ tagħhom. Jekk ikollhom xewqa differenti, huma jistgħu jgħarrfu b'dan lis-supretendent reġistratur wara l-annullament. L-eks mara, madankollu, ma tistax tuża l-isem ta' dak li kien żewġha bis-suffiss li jindika l-istatus ta' miżżewġa tagħha jekk hija ma tkunx tuża dak l-isem matul iż-żwieġ.

L-annullament taż-żwieġ ma jaffettwax il-preżunzjoni ta' paternità.

10 Hemm mezzi alternattivi mhux ġudizzjarji biex jissolvew il-kwistjonijiet relatati mad-divorzju mingħajr il-bżonn ta' rikors il-qorti?

Fi kwistjonijiet ta' annullament ta' żwieġ u divorzju , il-qrati għandhom il-kompetenza esklussiva.

Jekk żwieġ jiġi annullat jew jingħata divorzju, il-qorti għandha tiddeċiedi dwar il-kustodja u l-manteniment tat-tfal minorenni taż-żwieġ, anki fin-nuqqas ta' kwalunkwe applikazzjonijiet korrispondenti, jekk ikun xieraq. Il-qorti tiddeċiedi dwar kwistjonijiet anċillari (pereżempju manteniment għall-konjuġi, l-użu tad-dar matrimonjali, id-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali komuni) jekk tkun ippreżentata applikazzjoni f'dan is-sens. Fin-nuqqas ta' rikors, il-Qorti ma tiddeċidix dwar dawn il-kwistjonijiet, li jistgħu jiġu solvuti mill-partijiet barra l-qorti f'kuntratt.

Qabel jew matul il-proċedimenti tad-divorzju l-konjuġi jistgħu jitolbu l-medjazzjoni waħedhom jew fuq l-inizjattiva tal-qorti sabiex jaslu għal ftehim fi kwistjonijiet ta' tilwim dwar ir-relazzjoni tagħhom u x-xoljiment taż-żwieġ tagħhom. Il-ftehim innegozjat mill-partijiet bħala riżultat ta' medjazzjoni jista' jiġi inklużi fil-ftehim fil-qorti.

Jekk ikun meħtieġ, il-qorti tista' tobbliga lill-ġenituri li qed jitolbu divorzju ifittxu medjazzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet anċillari, biex jiġi żgurat arranġament xieraq f'termini ta' responsabbiltà tal-ġenituri u l-kooperazzjoni meħtieġa bejn il-partijiet.

11 Fejn għandi nippreżenta r-rikors (petizzjoni) tiegħi għal divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ? Liema formalitajiet għandhom jitħarsu u liema dokumenti għandi nehmeż mar-rikors tiegħi?

Sabiex jiksbu divorzju, il-konjuġi għandhom iressqu proċedimenti ta' divorzju kontra l-konjuġi l-ieħor. Proċedimenti għal annullament għandhom jitressqu minn wieħed mill-konjuġi kontra l-konjuġi l-ieħor, jew mill-prosekutur jew persuna terza intitolata li tressaq proċedimenti kontra ż-żewġ konjuġi. Jekk il-parti li kontra tagħha tnedew il-proċedimenti ma għadhiex ħajja, għandhom jitressqu proċedimenti kontra kuratur maħtur mill-qorti.

Il-proċedimenti għandhom jitnedew, permezz ta' talba, li għandha tinkludi dan li ġej: il-qorti kompetenti; l-ismijiet, il-postijiet ta' residenza tagħhom, u l-istatus fil-proċedimenti tal-partijiet u r-rappreżentant(i) tagħhom, jekk ikun hemm; id-dritt li tiġi infurzata u l-fatti kompluti b'evidenza li sservi bħala bażi għal dan id-dritt; dettalji li minnhom jistgħu jiġu stabbiliti l-ambitu tal-awtorità u l-ġuriżdizzjoni tal-Qorti ; u talba espliċita (applikazzjoni) għal deċiżjoni mill-qorti. L-applikazzjoni li tibda proċedimenti ta' divorzju għandha tinkludi dettalji dwar iż-żwieġ, dwar it-twelid ta' kull wild ħaj minn dan iż-żwieġ u, jekk meħtieġ, kull dejta li minnha jista' jiġi stabbilit il-jedd li tkun ippreżentata applikazzjoni. F'dokument mehmuż, l-applikazzjoni għandha tinkludi wkoll dokumenti li jissostanzjaw id-dejta ta' hawn fuq kif ukoll id-dokument (jew kopja tiegħu jew estratt) li jiddeskrivi l-fatti msemmija mill-applikant bħala evidenza u dokumenti li minnhom l-ambitu tal-awtorità u l-ġuriżdizzjoni tal-qorti, kif ukoll ċirkostanzi oħrajn li għandhom awtomatikament jiġu kkunsidrati, jistgħu jiġu stabbiliti, bl-eċċezzjoni ta' dejta li tista' tiġi vverifikata permezz ta' karta tal-identità. F'dan l-aħħar każ, dan għandu jkun indikat fl-applikazzjoni.

Skont id-dispożizzjonijiet ġenerali fuq il-ġuriżdizzjoni, il-qorti kompetenti fil-proċedimenti tad-divorzju ser tkun il-qorti li jkollha ġuriżdizzjoni fuq il-post ta' residenza tal-konvenut. Jekk il-konvenut ma jkollux post ta' residenza fl-Ungerija, il-ġuriżdizzjoni hija stabbilita fuq il-bażi tal-post ta' domiċilju tal-konvenut. Jekk il-post ta' residenza tal-konvenut ma jkunx magħruf jew ikun barra mill-pajjiż, jiġi kkunsidrat l-aħħar post ta' residenza tiegħu fl-Ungerija. Jekk dan ma jistax jiġi stabbilit jew jekk il-konvenut ma jkollux post ta' residenza, il-ġuriżdizzjoni tiġi stabbilita fuq il-bażi tal-post ta' residenza tar-rikorrent jew, fin-nuqqas ta' dan, il-post ta' residenza tiegħu jew tagħha. Barra minn hekk, il-qorti li jkollha ġuriżdizzjoni fiż-żona fejn jinsab l-aħħar post ta' residenza komuni tal-miżżewġin ikollha wkoll kompetenza fil-każ. Dan ifisser li r-rikorrent jista' liberament jagħżel li jissottometti l-applikazzjoni lill-qorti li jkollha l-kompetenza f'konformità mar-regoli ġenerali dwar il-ġuriżdizzjoni jew il-qorti li għandha kompetenza bbażata fuq l-aħħar post ta' residenza komuni tal-konjuġi.

Jekk l-ebda qorti nazzjonali kompetenti ma tista' tinħatar sabiex tipproċedi fil-każ ta' divorzju f'konformità mar-regoli ta' hawn fuq, ikollha l-kompetenza l-Qorti tad-Distrett Ċentrali ta' Pest.

Ladarba jkunu nbdew proċeduri matrimonjali quddiem qorti partikolari, din il-qorti jkollha kompetenza esklussiva fi kwalunkwe proċedimenti ġodda mressqa fir-rigward tal-istess żwieġ fi kwistjonijiet matrimonjali dwar id-drittijiet fuq proprjetà derivanti mir-relazzjoni matrimonjali.

12 Nista’ ningħata għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Ara t-tema "Għajnuna legali".

13 Huwa possibbli li deċiżjoni relatata ma’ divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ tiġi appellata?

Jista' jsir appell kontra d-deċiżjoni. Madankollu, l-ebda azzjoni ma tista' titressaq għal reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni ta' sentenzi li jannullaw ż-żwieġ jew ta' divorzju f'termini tal-annullament jew id-divorzju innifsu.

14 X'għandi nagħmel biex deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti fi Stat Membru ieħor tiġi rikonoxxuta f’dan l-Istat Membru?

Skont l-Artikolu 21(1) tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003, sentenza mogħtija fi Stat Membru tiġi rrikonoxxuta awtomatikament fl-Istati Membri l-oħra; Għalhekk, bħala regola ġenerali, ma hemm ħtieġa ta' ebda proċedura speċjali għar-rikonoxximent. Skont l-Artikolu 37 tar-Regolament, il-parti li qed titlob ir-rikonoxximent għandha tipproduċi d-dokumenti li ġejjin:

  • kopja tas-sentenza li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex tiġi stabbilita l-awtentiċità tagħha; kif ukoll
  • iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 39 tar-Regolament maħruġ minn qorti jew awtorità tal-Istat Membru ta' oriġini fuq il-formola li tinsab fl-Anness I tar-Regolament; u
  • minbarra dan, fil-każ ta' sentenza mogħtija fil-kontumaċja tal-konvenut, l-oriġinal jew il-kopja ċċertifikata vera tad-dokument li jistabbilixxi li l-parti kontumaċi kienet ġiet notifikata bid-dokument li jistitwixxi l-proċedimenti jew b'dokument ekwivalenti, jew xi dokument li jindika li l-konvenut aċċetta s-sentenza b'mod inekwivokabbli.

Skont l-Artikolu 38 tar-Regolament, il-qorti jew l-awtorità tista' ma teħtieġx il-produzzjoni ta' dawn l-aħħar żewġ dokumenti jekk tikkunsidra li għandha biżżejjed informazzjoni quddiemha. Il-qorti/awtorità jistgħu jirrikjedu wkoll li tiġi mehmuża traduzzjoni ta' dawn id-dokumenti  mad-dokumenti ta' hawn fuq li l-qrati u l-awtoritajiet Ungeriżi ġeneralment jistgħu jissodisfaw.

Skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003, kull parti interessata tista' tapplika għal deċiżjoni li s-sentenza mogħtija fi Stat Membru ieħor tkun rikonoxxuta. F'dan il-każ, il-parti li qed titlob ir-rikonoxximent trid tissottometti t-talba tagħha bid-dokumenti msemmija hawn fuq mehmuża lill-qorti kompetenti, li ser tkun il-qorti distrettwali (járásbíróság) li topera fis-sede tal-qorti reġjonali (törvényszék) tal-post ta' residenza jew residenza abitwali tal-kontroparti fl-Ungerija (il-Qorti tad-Distrett Ċentrali ta' Buda, fil-każ ta' Budapest) jew, jekk il-kontroparti la jkollha post ta' residenza u lanqas residenza abitwali fl-Ungerija, il-qorti distrettwali li topera fis-sede tal-qorti tal-kontea tal-post ta' residenza jew residenza abitwali fl-Ungerija tal-parti li titlob rikonoxximent (il-Qorti tad-Distrett Ċentrali ta' Buda, fil-każ ta' Budapest). Jekk il-parti li qed titlob rikonoxximent ma jkollhiex lanqas post ta' residenza jew residenza abitwali fl-Ungerija, l-applikazzjoni tista' tiġi mressqa lill-Qorti tad-Distrett Ċentrali ta' Buda. Il-qorti tapplika d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 28-36 tar-Regolament fil-proċedura, kif xieraq.

Jekk ir-rikonoxximent tas-sentenza jkun meħtieġ biex issir reġistrazzjoni fir-reġistru taż-żwieġ Ungeriż, skont l-Artikolu 21(2) tar-Regolament, it-talba għal rikonoxximent flimkien mad-dokumenti elenkati hawn fuq għandhom jitressqu lis-supretendent reġistratur.

15 F'liema qorti għandi nirrikorri biex nopponi għar-rikonoxximent ta' deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti ta' Stat Membru ieħor? Liema proċedura tapplika f'dawn il-każijiet?

Skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003, kull parti interessata tista' tapplika għal deċiżjoni li s-sentenza mogħtija fi Stat Membru ieħor ma tiġix rikonoxxuta. F'dan il-każ, il-parti li tikkontesta r-rikonoxximent għandha tehmeż kopja tas-sentenza li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex tiġi stabbilita l-awtentiċità tagħha mal-applikazzjoni tagħha kif ukoll iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 39 tar-Regolament maħruġ minn qorti jew awtorità tal-Istat Membru ta' oriġini fil-formola fl-Anness I tar-Regolament. Il-qorti kompetenti hija l-qorti distrettwali li topera fis-sede tal-qorti tal-kontea tal-post ta' residenza jew residenza abitwali tal-kontroparti fl-Ungerija (il-Qorti tad-Distrett Ċentrali ta' Buda, fil-każ ta' Budapest) jew, jekk il-kontro-parti la jkollha post ta' residenza u lanqas residenza abitwali fl-Ungerija, il-qorti distrettwali li topera fis-sede tal-qorti tal-kontea tal-post ta' residenza jew residenza abitwali fl-Ungerija tal-parti li tikkontesta r-rikonoxximent (il-Qorti Ċentrali tad-Distrett ta' Buda fil-każ ta' Budapest). Jekk il-parti li tikkontesta r-rikonoxximent ma jkollhiex lanqas post ta' residenza jew residenza abitwali fl-Ungerija, l-applikazzjoni tista' tiġi ffajljata mal-Qorti Ċentrali tad-Distrett ta' Buda. Il-qorti se tapplika d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 28-36 tar-Regolament għall-proċedura, kif xieraq.

16 Liema liġi tad-divorzju tiġi applikata mill-qorti fil-proċeduri ta’ divorzju bejn konjuġi li ma jgħixux f’dan l-Istat Membru jew li huma ta’ nazzjonalitajiet differenti?

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2010 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u s-separazzjoni legali huwa applikabbli fl-Ungerija. Għaldaqstant, fil-każijiet kollha b'aspett barrani, il-liġi applikata mill-qrati tal-Ungerija ser tkun il-liġi speċifikata minn dan ir-Regolament. Ir-Regolament - soġġett għal limitazzjonijiet - jagħti lill-konjuġi l-libertà biex jagħżlu l-liġi applikabbli (l-Artikoli 5-7) u fatturi ta' konnessjoni huma stabbiliti biex jispeċifikaw il-liġi applikabbli biss fin-nuqqas ta' għażla valida mill-partijiet (l-Artikoli 8-10).

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 15/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.