Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

Een van de echtgenoten heeft op de datum van de rechtsingang zijn woonplaats in Ierland,

OF

een van de echtgenoten heeft gedurende een aangesloten periode van ten minste een jaar onmiddellijk voorafgaand aan die datum zijn gewone verblijfplaats in Ierland gehad.

(Artikel 39, lid 1, onder a) en b), van de Family Law (Divorce) Act, 1996 (wet op het familierecht (echtscheiding)), hierna "Act" genoemd).

2 Welke echtscheidingsgronden bestaan er?

De rechter (Circuit Court en High Court, artikel 38, lid 1 Act) moet het volgende hebben vastgesteld:

de echtgenoten hebben in de periode van vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de rechtsingang gedurende een al dan niet aangesloten periode van ten minste vier jaar gescheiden geleefd,

EN

er is geen redelijk vooruitzicht op verzoening tussen de echtgenoten,

EN

voor het onderhoud van de echtgenoten en afhankelijke gezinsleden bestaat een passende regeling of zal een passende regeling worden getroffen.

(Artikel 5, lid 1, Act)

3 Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding als het gaat om:

3.1 de persoonlijke relatie tussen de echtgenoten (bijvoorbeeld de achternaam)?

Het huwelijk wordt door het echtscheidingsvonnis ontbonden en de partijen kunnen hertrouwen (artikel 10, lid 1, Act).

3.2 de verdeling van het vermogen van de echtgenoten?

Bij het uitspreken van de echtscheiding kan de rechter een beschikking over de boedelverdeling geven (artikel 14, lid 1, Act), waarin hij kan bepalen dat het huwelijksvermogen wordt verkocht, gelijkelijk of individueel wordt verdeeld of op naam van een van de partijen wordt overgedragen.

3.3 de minderjarige kinderen uit het huwelijk?

Bij het uitspreken van echtscheiding kan de rechter elke beschikking geven die hij passend acht betreffende het welzijn van, de voogdij over of het recht op omgang met afhankelijke minderjarige gezinsleden (artikel 5, lid 2, Act). Daarbij staat het welzijn van het kind voorop.

(Voor meer bijzonderheden zie het informatieblad “Ouderlijke verantwoordelijkheid – Ierland”).

3.4 de verplichting om alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot?

Bij het uitspreken van de echtscheiding kan de rechter aan een van de echtgenoten partneralimentatie toekennen. De daartoe strekkende beschikking vervalt wanneer die echtgeno(o)t(e) hertrouwt (artikel 13 Act).

De rechter kan ook ten behoeve van een van de echtgenoten een beschikking inzake pensioenverrekening geven (artikel 17 Act).

(Voor meer bijzonderheden zie het informatieblad “Alimentatievorderingen – Ierland”).

4 Wat betekent "scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

Een scheiding van tafel en bed maakt het voor echtgenoten die van elkaar zijn vervreemd, gemakkelijker om hun leven te herschikken met de intentie om duurzaam gescheiden van elkaar te gaan leven.

Een beschikking houdende scheiding van tafel en bed biedt de beschikkende rechter de mogelijkheid tot het geven van bijkomende beschikkingen betreffende eventuele kinderen, alimentatie, eenmalige kapitaaluitkeringen, pensioenrechten, de echtelijke woning en andere goederen. Het uitspreken van de scheiding van tafel en bed heeft niet de ontbinding van het huwelijk tot gevolg. Van elkaar vervreemde echtgenoten die van tafel en bed zijn gescheiden, kunnen dus niet hertrouwen. Daarvoor moeten ze eerst een echtscheidingsvonnis verkrijgen.

(Artikel 8 van de Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989 (wet inzake de scheiding van tafel en bed en tot hervorming van het familierecht).

5 Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”?

Een of meer van de volgende gronden:

1. overspel;

2. onredelijk gedrag en wreedheid;

3. verlating gedurende ten minste een jaar;

4. het gescheiden van elkaar leven gedurende ten minste een jaar en de instemming van beide echtgenoten;

5. het gescheiden van elkaar leven gedurende ten minste drie jaar;

6. het huwelijk is dermate ontwricht dat gedurende ten minste een jaar geen normale huwelijksrelatie heeft bestaan.

(Artikel 2 van de Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989.)

6 Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”?

Met de scheiding van tafel en bed vervalt de samenwoningsplicht zonder dat het huwelijk wordt ontbonden. De vrouw kan de familienaam van haar echtgenoot blijven gebruiken.

Wat de financiële kant betreft, blijft de wederzijdse onderhoudsplicht bestaan en kan eventueel een onderhoudsbijdrage worden toegewezen, waarbij echter niet wordt gekeken naar de schuldvraag. Maar net als een echtscheiding brengt ook de scheiding van tafel en bed de ontbinding van de huwelijksrelatie met zich mee.

De scheiding van tafel en bed heeft geen gevolgen voor de erfrechten, behalve wanneer de betreffende echtgeno(o)t(e) als enige schuld heeft aan de scheiding.

De echtgenoten kunnen de rechter verzoeken om opheffing van de beschikking. De rechter wijst dit verzoek toe als hij ervan overtuigd is dat de echtgenoten zich hebben verzoend en de intentie hebben om weer te gaan samenwonen.

Omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding:

op verzoek van een van de echtgenoten kan een scheiding van tafel en bed na drie jaar rechtens worden omgezet in een echtscheiding. De rechter spreekt dan de echtscheiding uit en regelt de gevolgen ervan.

Wanneer de scheiding van tafel en bed is uitgesproken op gemeenschappelijk verzoek van de echtgenoten, is ook voor de omzetting in een echtscheiding een gemeenschappelijk verzoek vereist.

7 Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk" in het huwelijk in de praktijk?

Een nietig verklaard huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan.

8 Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk?

Er moet worden voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

  • een van de echtgenoten heeft op de datum van de rechtsingang zijn woonplaats in Ierland;
  • een van de echtgenoten heeft op de datum van de rechtsingang gedurende ten minste een jaar zijn gewone verblijfplaats in Ierland gehad;
  • een van de echtgenoten overleed vóór de datum van de rechtsingang

en

  • had op het tijdstip van overlijden zijn woonplaats in Ierland, of
  • had op het tijdstip van overlijden gedurende ten minste een jaar zijn gewone verblijfplaats in Ierland.

9 Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk?

Het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. De partijen kunnen hertrouwen. Zij hebben jegens elkaar geen erfrechten meer, noch onderhoudsplicht. Eventuele kinderen die uit het nietig huwelijk zijn geboren, worden beschouwd als buitenechtelijk.

10 Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

Financiële en vermogensgeschillen en geschillen in verband met afhankelijke kinderen kunnen via bemiddeling worden beslecht, zonder tussenkomst van de rechter. Een echtscheiding of scheiding van tafel en bed kan echter alleen door de rechter worden uitgesproken.

11 Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten moet worden voldaan en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd?

Het Circuit Court is samen met het High Court bevoegd om kennis te nemen van verzoeken om echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring.

Een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed in het Circuit Court begint met het indienen van een Civil Bill (civiele aanklacht) bij de griffie van het bevoegde Circuit Court en is geregeld in Order 59 Rule 4 van de Circuit Court Rules 2001.

Een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed in het High Court begint met de afgifte van een Special Summons (dagvaarding bij rechtsvragen en zeer specifieke feitelijke vragen) door de centrale griffie. De procedure is geregeld in Order 70A van de Rules of the Superior Courts (SI 1997 No. 343). Een procedure tot nietigverklaring in het High Court begint met het indienen van een verzoekschrift bij de centrale griffie. De procedure is geregeld in Order 70 van de Rules of the Superior Courts.

12 Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Ja, via de Legal Aid Board (raad voor rechtsbijstand) en afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek naar de vermogenstoestand.

13 Kan beroep worden ingesteld tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

De beslissing in beroep van het High Court tegen een beslissing van het Circuit Court in een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring is definitief en niet vatbaar voor hoger beroep (artikel 39 van de Courts of Justice Act, 1936 (wet op de rechtbanken)).

Tegen alle beslissingen van het High Court in procedures voor echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring kan bij het Supreme Court beroep worden ingesteld.

14 Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een andere lidstaat gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Nederland te laten erkennen?

Op grond van artikel 29, lid 1, onder d) en e), van de Family Law Act 1995 kan de Ierse rechter (Circuit Court of High Court) om een beslissing houdende erkenning van een in het buitenland gegeven beslissing worden verzocht. Bij het Circuit Court moet het verzoek via een Civil Bill worden ingediend en bij het High Court, via een Special Summons.

15 Tot welk gerecht moet ik mij wenden om bezwaar te maken tegen de erkenning van een door een rechtbank in een andere lidstaat gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

Vanwege de grondwettelijke status van echtscheiding bepaalt de Ierse rechter (d.w.z. Circuit Court of High Court) of een in het buitenland uitgesproken echtscheiding in Ierland kan worden erkend.

16 Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Nederland wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

De voorwaarden voor echtscheiding zijn neergelegd in artikel 38 van de Family Law (Divorce) Act, 1996.

Een echtgeno(o)t(e) die niet in Ierland woont en evenmin de Ierse nationaliteit bezit, kan in Ierland toch een echtscheiding aanvragen wanneer hij of zij aan een van de in artikel 39, lid 1, onder a) en (b), van de Family Law (Divorce) Act, 1996 genoemde voorwaarden voldoet. Of de Ierse rechter bevoegd is in een echtscheidingszaak, wordt niet door de nationaliteit maar door de verblijfplaats van de partijen bepaald.

Links

Courts Service Ireland

Oasis : Information on Public Services

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 16/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.