NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Divorț și separare legală

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt condiţiile pentru obţinerea divorţului?

În cazul unei căsătorii religioase, se poate introduce o cerere de divorț numai după anunțarea episcopului din regiunea în care locuiește reclamantul. O cerere de divorț poate fi introdusă doar după expirarea unei perioade de trei luni de la data transmiterii înștiințării către episcopul competent. În cazul în care temeiul acțiunii de divorț îl constituie dispariția sau o boală psihică, nu este necesară transmiterea niciunei înștiințări.

2 Care sunt motivele de divorţ?

 • adulterul;
 • comportamentul imoral, rușinos sau orice alt comportament grav și repetat, care are ca rezultat deteriorarea gravă a relației maritale, ceea ce face conviețuirea cu soțul/soția intolerabilă pentru solicitantul divorțului;
 • un atentat la viață, cum ar fi abuzul fizic;
 • existența unei boli psihice pe o perioadă de trei ani, care face coabitarea intolerabilă;
 • condamnarea definitivă la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă mai mare de șapte ani;
 • dispariția;
 • incapacitatea sexuală existentă la data căsătoriei și care continuă timp de cel puțin șase luni, inclusiv în perioada în care este introdusă acțiunea de divorț;
 • abandon nejustificat al domiciliului conjugal timp de doi ani. Perioade lungi de absență, care, cumulate, depășesc doi ani. O invitație de reîntoarcere trebuie să fi fost trimisă în această situație;
 • schimbarea religiei sau a confesiunii, violență morală sau încercarea de convertire la o sectă;
 • refuzul persistent de a avea un copil în ciuda dorinței celuilalt soț de a avea un copil;
 • depresie nervoasă irecuperabilă;
 • separare timp de cinci ani.

3 Care sunt efectele juridice ale unui divorţ în ceea ce priveşte:

3.1 relaţiile personale dintre soţi (de exemplu numele de familie)

Divorțul are ca efect desfacerea căsătoriei, dar nu atrage după sine schimbarea automată a numelui de familie. Este la latitudinea părții în cauză să facă o declarație sub jurământ privind schimbarea numelui.

3.2 împărţirea bunurilor soţilor

Divorțul nu are consecințe asupra litigiilor patrimoniale. Orice litigiu patrimonial trebuie să soluționat printr-o cerere separată, întrucât procedurile sunt diferite.

3.3 copiii minori ai soţilor

Nu există, având în vedere că procedura de divorț este separată și independentă de procedura de acordare a custodiei, cu excepția cazului în care divorțul a fost pronunțat din motive legate de un atentat la viața copiilor sau de abuz fizic asupra copiilor.

Divorțul nu are consecințe asupra aspectelor legate de copiii minori ai soților (obligație de întreținere, autoritate părintească, dreptul de vizită). Acestea trebuie să facă obiectul unei acțiuni separate.

3.4 obligaţia de a plăti pensie de întreţinere celuilalt soţ?

Divorțul nu are ca rezultat automat obligația de a plăti pensie de întreținere celuilalt soț. Odată cu acțiunea de divorț ar trebui introdusă o cerere separată în acest sens.

4 Ce înseamnă, în termeni practici, termenul legal de „separare legală”?

Termenul de „separare legală” nu există în codul familiei cipriot.

5 Care sunt condiţiile pentru separarea legală?

Nu se aplică.

6 Care sunt efectele juridice ale separării legale?

Nu se aplică.

7 Ce înseamnă, în practică, termenul „anularea căsătoriei”?

Acesta înseamnă că, la data hotărârii judecătorești de anulare, căsătoria este declarată nulă și fără efecte din punct de vedere juridic.

8 Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei?

În temeiul articolul 17 din Legea privind căsătoria, Legea 104 (I)/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea 66(I)/2009, o căsătorie nu este valabilă dacă a avut loc:

(a) înainte de desfacerea sau anularea unei căsătorii preexistente a oricăreia dintre părți, inclusiv o căsătorie religioasă sau civilă;

(b) între rudele în linie dreaptă și în linie colaterală până la al cincilea grad;

(c) între afini în linie dreaptă și în linie colaterală până la al treilea grad;

(d) între adoptator și persoana adoptată sau descendenții acestora;

(e) între un copil născut în afara căsătoriei și tatăl care l-a recunoscut sau rudele acestuia.

9 Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei?

Dacă o căsătorie este anulată sau se contată nulitatea acesteia printr-o hotărâre judecătorească definitivă, căsătoria devine complet lipsită de efect de la data pronunțării hotărârii.

10 Există mijloace alternative extrajudiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ, fără recurgerea la instanţă?

În prezent, nu există astfel de mijloace. În prezent comisarul pentru probleme legislative elaborează o inițiativă legislativă privind medierea în problemele de familie.

11 Cui ar trebui să adresez cererea mea (petiţia mea) de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să ataşez la cererea mea?

Cererea de desfacere/anulare a căsătoriei ar trebui depusă la instanța competentă în materie de dreptul familiei (oikogeneiakó dikastírio) din regiunea (eparchía) în care locuiește una dintre părți sau locuiesc ambele părți. Cererea trebuie să respecte modelul 1 din Regulamentul de procedură al Curții Supreme din 1990 (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Împreună cu cererea ar trebui depuse ca probe și dovada expedierii înștiințării trimise episcopului competent sau dovada primirii de către episcopul competent a scrisorii recomandate referitoare la înștiințare, precum și certificatul de căsătorie a părților.

12 Pot obţine asistenţă judiciară în vederea acoperirii cheltuielilor de judecată?

Da. Ar trebui depusă o cerere în acest sens la instanța competentă în materie de dreptul familiei.

13 Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei?

Da, este posibil să se introducă o cale de atac împotriva hotărârii de divorț sau de anulare a căsătoriei la instanța de apel competentă în materie de dreptul familiei (devterováthmio oikogeneiakó dikastírio).

14 Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în acest stat membru?

Ar trebui introdusă o cerere la instanța competentă în materie de dreptul familiei din Republica Cipru, în baza Regulamentului 44/2001.

15 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă într-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri?

Se poate face opoziție prin depunerea unei cereri în acest sens la instanța competentă în materie de dreptul familiei la care s-a depus cererea de recunoaștere și înregistrare a hotărârii pronunțate de o instanță dintr-un alt stat membru.

16 Care este legislaţia în materie de divorţ pe care instanţa o aplică într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în acest stat membru sau care sunt de naţionalităţi diferite?

În aceste situații, instanța competentă în materie de dreptul familiei din Republica Cipru este cea care statuează în legătură cu desfacerea sau anularea unei căsătorii, cu condiția ca părțile să fi locuit în Cipru cel puțin trei luni. Instanța va aplica legislația cipriotă.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 10/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.