Divorț și separare legală

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt condiţiile pentru obţinerea divorţului?

Oricare dintre soți să fie domiciliat în Irlanda la data începerii procedurii.

SAU

Oricare dintre soți să aibă reședința obișnuită în Irlanda de un an la data începerii procedurii.

[articolul 39 alineatul (1) literele (a) și (b) din Legea din 1996 privind dreptul familiei (divorțul)]

2 Care sunt motivele de divorţ?

Instanța competentă [Circuit Court și High Court – articolul 38 alineatul (1)] trebuie să se asigure că:

la data începerii procedurii, soții au locuit separat timp de cel puțin doi ani (în mod neîntrerupt sau nu) în cursul ultimilor trei ani

ȘI

că nu există nici o perspectivă rezonabilă de reconciliere între soți

ȘI

că s-a convenit sau se va conveni într-un mod pe care instanța îl consideră adecvat în situația dată în legătură cu orice aspect ce îi vizează pe soți și pe oricare dintre membrii familiei aflați în întreținere.

[articolul 5 alineatul (1)]

3 Care sunt efectele juridice ale unui divorţ în ceea ce priveşte:

3.1 relaţiile personale dintre soţi (de exemplu numele de familie)

Căsătoria care face obiectul hotărârii de divorț este astfel desfăcută și foștii soți pot să se recăsătorească – articolul 10 alineatul (1).

3.2 împărţirea bunurilor soţilor

La pronunțarea hotărârii de divorț, instanța poate dispune, de asemenea, cu privire la bunurile cuplului, printr-o ordonanță de ajustare a patrimoniului (property adjustment order) – articolul 14 alineatul (1). Astfel, bunurile pot fi vândute, partajate în cote egale sau în mod individual sau pot fi transferate integral pe numele uneia sau celeilalte dintre părți.

3.3 copiii minori ai soţilor

La pronunțarea hotărârii de divorț, instanța poate formula dispozițiile pe care le consideră adecvate în ceea ce privește bunăstarea minorilor aflați în întreținere, autoritatea părintească sau dreptul de vizitare a acestora – articolul 5 alineatul (2). Se acordă întâietate bunăstării copiilor.

(Pentru mai multe informații, consultați fișa informativă privind „Răspunderea părintească – Irlanda”).

3.4 obligaţia de a plăti pensie de întreţinere celuilalt soţ?

La pronunțarea unei hotărâri de divorț, instanța poate institui o obligație de întreținere în favoarea oricăruia dintre soți, care încetează dacă soțul care o primește se recăsătorește – articolul 13.

Instanța poate, de asemenea, să pronunțe o ordonanță de stabilire a unei indemnizații de întreținere (pension adjustment order) în favoarea oricăruia dintre soți – articolul 17.

(Pentru mai multe informații, consultați fișa informativă „Obligații de întreținere – Irlanda”).

4 Ce înseamnă, în termeni practici, termenul legal de „separare legală”?

Separarea legală le permite soților să își reorganizeze viața cu scopul de a locui în mod permanent separat unul față de celălalt.

În hotărârea de separare legală instanța se pronunță în mod auxiliar și în legătură cu aspecte privind copiii, pensiile alimentare, plățile sub formă de capital, dreptul la pensie, locuința familială și alte tipuri de bunuri. Hotărârea de separare legală nu desface căsătoria. Prin urmare, dacă unul dintre soții separați legal dorește să se recăsătorească cu o altă persoană trebuie, mai întâi, să obțină o hotărâre de divorț.

(articolul 8 din Legea din 1989 privind separarea legală și reforma dreptului familiei)

5 Care sunt condiţiile pentru separarea legală?

Una sau mai multe dintre următoarele condiții:

 1. adulter;
 2. comportament nerezonabil și cruzime;
 3. abandon familial timp de un an;
 4. separare timp de un an și acord în legătură cu cererea de separare legală;
 5. separare timp de 3 ani;
 6. căsătoria s-a destrămat într-o asemenea măsură încât instanța este convinsă că nu a mai existat o relație conjugală normală de cel puțin 1 an.

(articolul 2 din Legea din 1989 privind separarea legală și reforma dreptului familiei)

6 Care sunt efectele juridice ale separării legale?

Separarea legală pune capăt obligației de a coabita, fără dizolvarea căsătoriei. Soția poate continua să utilizeze numele soțului său.

Din punct de vedere financiar, îndatorirea de a-l sprijini pe celălalt soț este menținută și se poate acorda o indemnizație de întreținere, fără să se țină seama de culpă. Cu toate acestea, la fel ca în cazul unui divorț, hotărârea presupune dizolvarea și lichidarea relației matrimoniale.

Drepturile succesorale sunt menținute, cu excepția situației în care unul dintre soți a renunțat la conviețuire pe motiv de culpă exclusivă a acestuia.

Părțile pot solicita instanței să dispună anularea hotărârii. Instanța va anula hotărârea în cazul în care s-a asigurat că a avut loc o reconciliere și părțile intenționează să reia coabitarea.

Transformarea separării de drept în divorț

La cererea unuia dintre soți, o hotărâre de separare legală poate fi transformată de plin drept în hotărâre de divorț în cazul în care separarea legală a durat trei ani. În acest caz, judecătorul pronunță divorțul și stabilește efectele acestuia.

În cazul în care separarea legală a fost acordată la cererea comună, aceasta poate fi transformată în divorț, fiind necesară doar o nouă cerere comună.

7 Ce înseamnă, în practică, termenul „anularea căsătoriei”?

Aceasta este echivalentă cu situația în care părțile la o căsătorie anulată nu ar fi fost niciodată căsătorite.

8 Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei?

Este necesară îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

 • oricare dintre soți să aibă domiciliul în Irlanda la data începerii procedurii;
 • oricare dintre soți să aibă reședința obișnuită în Irlanda de un an la data începerii procedurii;
 • unul dintre soți să fi decedat înaintea datei menționate

și

 • să fi avut domiciliul în Irlanda la data decesului sau
 • la data decesului, oricare dintre soți să fi avut reședința obișnuită în Irlanda de un an.

9 Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei?

Se consideră că respectiva căsătorie nu a existat niciodată. Fiecare parte este liberă să se recăsătorească. Părțile nu au drepturi succesorale una față de cealaltă și nu au niciun fel de obligații de întreținere sau de sprijin una față de cealaltă. Orice copil al cuplului născut pe durata căsătoriei este considerat ca fiind născut în afara căsătoriei.

10 Există mijloace alternative extrajudiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ, fără recurgerea la instanţă?

Aspectele financiare și referitoare la patrimoniu, precum și aspectele privind copiii aflați în întreținere pot fi stabilite de comun acord prin mediere, fără a recurge la instanță, însă numai instanța poate pronunța o hotărâre de separare legală sau de divorț.

11 Cui ar trebui să adresez cererea mea (petiţia mea) de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să ataşez la cererea mea?

Circuit Court și High Court sunt competente în materie de divort/separare legală/anulare a căsătoriei.

Acțiunea de divorț/separare legală introdusă la Circuit Court se inițiază prin intermediul unei cereri introductive în materie civilă (civil bill) depuse la grefa Circuit Court competente; procedura este reglementată la articolul 59 norma 4 din Normele privind Circuit Court din 2001.

Acțiunea de divorț/separare legală introdusă la High Court se inițiază printr-o citație specială emisă de Central Office. Procedura este reglementată la articolul 70A din Normele privind Superior Courts (S.1 nr. 343 din 1997). Acțiunea de anulare a căsătoriei introdusă la High Court se inițiază prin depunerea unei petiții la Central Office. Procedura este reglementată la articolul 70 din Normele privind Superior Courts.

12 Pot obţine asistenţă judiciară în vederea acoperirii cheltuielilor de judecată?

Da, prin intermediul Comitetului pentru asistență juridică, sub rezerva îndeplinirii unor condiții financiare de către solicitant.

13 Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei?

Hotărârile pronunțate de High Court în soluționarea căilor de atac introduse împotriva unor hotărâri soluționate în primă instanță de Circuit Court în cauze de divorț/separare legală/anulare a căsătoriei sunt definitive și irevocabile – articolul 39 din Legea din 1936 privind organizarea instanțelor judecătorești.

Toate hotărârile pronunțate de High Court în cauze de divorț/separare legală/anulare a căsătoriei cu care această instanță a fost inițial sesizată pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă (Supreme Court).

14 Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în acest stat membru?

Trebuie depusă o cerere la instanța competentă (Circuit Court sau High Court), în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) literele (d) și (e) din Legea din 1995 privind dreptul familiei. Acțiunea în fața Circuit Court se declanșează prin intermediul unei cereri introductive în materie civilă (civil bill). În cazul unei acțiuni în fața High Court, aceasta se inițiază prin intermediul unei citații speciale (special summons).

15 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă într-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri?

Având în vedere caracterul constituțional al divorțului, instanțele irlandeze – și anume, High Court sau Circuit Court – vor stabili dacă un divorț pronunțat în străinătate poate fi recunoscut în Irlanda.

16 Care este legislaţia în materie de divorţ pe care instanţa o aplică într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în acest stat membru sau care sunt de naţionalităţi diferite?

Condițiile pentru obținerea divorțului în Irlanda sunt cele prevăzute la articolul 38 din Legea din 1996 privind dreptul familiei (divorțul).

Soțul care nu locuiește în Irlanda sau care nu are cetățenie irlandeză poate introduce o cerere de divorț în Irlanda în cazul în care îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la articolul 39 alineatul (1) literele (a) și (b) din Legea din 1996 privind dreptul familiei (divorțul). Competența instanțelor irlandeze în materie de divorț se întemeiază pe domiciliu, nu pe cetățenie.

Link-uri utile

Serviciul instanțelor din Irlanda

Oasis: Informații privind serviciile publice

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 16/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.