Divorț și separare legală

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt condiţiile pentru obţinerea divorţului?

În Slovacia, căsătoria poate fi desfăcută numai de către o instanță.

2 Care sunt motivele de divorţ?

O instanță judecătorească poate desface o căsătorie dacă raporturile dintre soți sunt afectate atât de grav și iremediabil încât căsătoria nu mai poate servi scopului său și nu există șanse ca soții să își reia conviețuirea.

Instanța stabilește cauzele pentru deteriorarea gravă a raporturilor dintre soți și le ia în considerare atunci când se pronunță cu privire la divorț. La pronunțarea unei hotărâri de divorț, instanța ia întotdeauna în considerare interesele eventualilor copii minori.

3 Care sunt efectele juridice ale unui divorţ în ceea ce priveşte:

3.1 relaţiile personale dintre soţi (de exemplu numele de familie)

Soțul/soția care a adoptat numele de familie al celuilalt soț în urma căsătoriei poate informa Oficiul de stare civilă (matričný úrad) că își reia numele de familie anterior, în termen de trei luni de la data la care hotărârea de divorț a rămas definitivă.

Soțul/soția care a adoptat numele de familie al celuilalt soț în urma căsătoriei, dar și-a păstrat și numele de familie propriu, poate informa Oficiul de stare civilă (matričný úrad) că nu va mai folosi numele de familie al fostului soț, în termen de trei luni de la data la care hotărârea de divorț a rămas definitivă.

3.2 împărţirea bunurilor soţilor

Regimul comunității de bunuri este dizolvat prin divorț. Atunci când regimul comunității de bunuri este dizolvat, aspectele referitoare la acesta se soluționează în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 150 din Codul civil (Občiansky zákonník). Chestiunile referitoare la regimul comunității de bunuri pot fi soluționate prin: (a) acord; (b) hotărâre judecătorească; (c) scurgerea unei perioade de timp.

3.3 copiii minori ai soţilor

În hotărârea de divorț care se referă la părinții unor copii minori, instanța stabilește drepturile și obligațiile părinților cu privire la copilul minor pentru perioada de după divorț, în special pe cele ale părintelui căruia i se încredințează copilul, care acționează în calitate de tutore legal al copilului și care administrează bunurile copilului. Hotărârea privind autoritatea părintească poate fi înlocuită cu un acord încheiat între părinți.

În cazul în care părinții nu pot ajunge la un acord cu privire la drepturile de vizită privind copii minori, instanța stabilește drepturile de vizită ale părinților în hotărârea de divorț. În cazul în care este necesar, instanța limitează sau interzice drepturile de vizită ale unui părinte, dacă acest lucru este în interesul copilului.

În plus, instanța precizează modul în care părintele căruia nu i s-a încredințat copilul va contribui la întreținerea acestuia, sau va aproba eventualul acord la care au ajuns părinții în legătură cu nivelul alocației de întreținere.

3.4 obligaţia de a plăti pensie de întreţinere celuilalt soţ?

Un fost soț care nu este capabil să se întrețină poate cere fostului soț o contribuție pentru întreținerea de bază, în funcție de posibilitățile și capacitatea acestuia din urmă. Dacă foștii soți nu pot conveni în legătură cu acest lucru, instanța este cea care va decide, la cererea depusă de oricare dintre aceștia.

4 Ce înseamnă, în termeni practici, termenul legal de „separare legală”?

În dreptul național slovac nu există conceptul de separare legală.

5 Care sunt condiţiile pentru separarea legală?

6 Care sunt efectele juridice ale separării legale?

7 Ce înseamnă, în practică, termenul „anularea căsătoriei”?

În afară de divorț, o căsătorie poate fi, de asemenea, declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească. Se consideră astfel că respectiva căsătorie nu a fost încheiată, în mod retroactiv (matrimonium nullum). Instanța poate să declare, de asemenea, că respectiva căsătorie nu a existat niciodată (non matrimonium).

8 Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei?

a. Cauzele pentru care se poate cere anularea unei căsătorii:

 • existența unei alte căsătorii;
 • existența unei relații de rudenie de tipul ascendent-descendent sau frate-soră, inclusiv în urma unei adopții;
 • vârsta necorespunzătoare, în cazul în care unul dintre soți este un minor cu vârsta mai mare de 16 ani, dar mai mică de 18 ani;
 • o tulburare psihică care determină limitarea capacității juridice;
 • căsătoria nu a fost contractată în mod liber, sincer, clar și sigur.

În cazul în care o căsătorie este încheiată, deși există unul din motivele menționate anterior, se consideră că aceasta există până când hotărârea judecătorească de anulare rămâne definitivă.

b. Căsătoria nu este încheiată dacă acordul a fost dat:

 • prin constrângere;
 • de un minor cu vârsta mai mică de 16 ani;
 • la un oficiu de stare civilă neautorizat, cu excepția cazurilor menționate la articolul 4 alineatele (2) și (3), sau în fața unui primar sau a unui membru al unui consiliu local care nu avea competența necesară;
 • într-o biserică sau comunitate religioasă care nu este înregistrată în conformitate cu legislația specifică aplicabilă sau în fața unei persoane care nu era autorizată să acționeze în calitate de preot al unei biserici sau al unei comunități religioase;
 • în străinătate, în fața unei autorități care nu avea competență în acest sens;
 • de un mandatar fără procură validă sau în cazul în care procura acestuia a fost revocată în conformitate cu legea.

9 Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei?

O căsătorie declarată nulă de către o instanță judecătorească este considerată ca și cum nu ar fi fost încheiată.

Drepturile și obligațiile soților față de copiii lor comuni sau în cadrul raporturilor patrimoniale, în urma pronunțării unei hotărâri de declarare a unei căsătorii nule sunt guvernate de aceleași prevederi care se aplică în cazul divorțului. În urma pronunțării unei hotărâri de declarare a unei căsătorii nule, declarațiile foștilor soți privind numele lor comun de familie încetează, de asemenea, să mai fie valide, și fiecare fost soț revine la numele său de familie anterior.

10 Există mijloace alternative extrajudiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ, fără recurgerea la instanţă?

Numai o instanță poate declara o căsătorie desfăcută. Chestiunile conexe pot fi soluționate prin aplicarea Legii nr. 420/2004 privind medierea.

11 Cui ar trebui să adresez cererea mea (petiţia mea) de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să ataşez la cererea mea?

Cererile de divorț, de anulare a căsătoriei sau declarațiile privind nulitatea unei căsătorii se depun la instanța districtuală (okresný súd).

Instanța competentă teritorial pentru desfășurarea procedurii este instanța în a cărei rază teritorială soții și-au avut ultima reședință comună, cu condiția ca cel puțin unul dintre soți să locuiască încă în raza teritorială a instanței. Dacă nu există o ultimă reședință comună, este competentă instanța generală (všeobecný súd) a pârâtului. În cazul în care nu se poate stabili o instanță competentă în acest mod, va fi competentă instanța generală a reclamantului.

Cererea trebuie să îndeplinească condițiile de formă de la articolul 127 din legea nr. 160/2015 - Codul de procedură civilă litigioasă (Civilný sporový poriadok) și de la articolele 25 și 26 din Legea nr. 161/2015 - Codul de procedură civilă necontestată (Civilný mimiospoový poriadok).

Cererea trebuie să indice instanța căreia îi este adresată, cine este reclamantul, obiectul cererii și care este scopul urmărit, și trebuie să fie semnată. În plus, cererea trebuie să precizeze numele părților, reprezentanții acestora (dacă există), o descriere fidelă și completă a faptelor principale și o listă a dovezilor pe care reclamantul intenționează să le invoce; cererea trebuie să arate clar, de asemenea, ce urmărește să obțină reclamantul. Reclamantul trebuie să anexeze la cerere documentele justificative pe care se bazează.

12 Pot obţine asistenţă judiciară în vederea acoperirii cheltuielilor de judecată?

Acordarea de asistență juridică gratuită este reglementată de Legea nr. 327/2005 privind furnizarea de asistență juridică pentru persoanele cu dificultăți materiale.

Pentru procedura de divorț se plătește o taxă judiciară. Părțile la procedură pot cere scutirea de la plata taxelor judiciare.

Pe baza unei cereri, instanța poate acorda o scutire de la plata taxelor judiciare, în parte sau în totalitate, unei părți care îndeplinește condițiile cerute, cu condiția ca acțiunea părții să nu constituie exercitarea sau apărarea arbitrară sau în mod evident fără șanse de succes a unui drept. Cu excepția cazului în care instanța decide altfel, scutirea se aplică întregii proceduri și se aplică, de asemenea, retroactiv; cu toate acestea, costurile suportate înainte de luarea deciziei de scutire nu se rambursează.

13 Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei?

Se poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii, în termen de 15 zile de la data notificării sau comunicării acesteia.

14 Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în acest stat membru?

Este necesar să se depună o cerere pentru recunoașterea hotărârii. Instanța competentă este instanța regională din Bratislava.

Hotărârile definitive în materie matrimonială pronunțate în alte state membre (cu excepția Danemarcei) după data de 1 mai 2004 sunt recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. Hotărârile sunt recunoscute fără nicio procedură specială; mai precis, nu există nicio procedură specială pentru a modifica datele înscrise într-un registru de stare civilă. Cu toate acestea, partea interesată poate solicita pronunțarea unei hotărâri speciale privind recunoașterea unei hotărâri în materie matrimonială pronunțate într-un alt stat membru. Instanța regională din Bratislava este competentă pentru recunoașterea hotărârilor pronunțate în alte state membre.

În ceea ce privește hotărârile pronunțate în Danemarca sau în alte state membre înainte de 1 mai 2004, trebuie să se depună o cerere pentru recunoașterea unei hotărâri definitive în materie matrimonială pronunțate într-un alt stat membru, cu condiția ca cel puțin una dintre părți să aibă cetățenia slovacă. Procedurile sunt inițiate printr-o cerere, care poate fi depusă de către o persoană desemnată ca parte într-o hotărâre pronunțată în alt stat membru. Instanța regională din Bratislava este competentă pentru recunoașterea hotărârilor pronunțate în alte state membre.

15 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă într-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri?

Se poate formula o cale de atac împotriva unei hotărâri privind recunoașterea sau nerecunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțate în alt stat membru. Calea de atac se introduce la instanța regională din Bratislava, iar Curtea Supremă (Najvyšší súd) este cea care se pronunță cu privire la calea de atac respectivă.

16 Care este legislaţia în materie de divorţ pe care instanţa o aplică într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în acest stat membru sau care sunt de naţionalităţi diferite?

Desfacerea căsătoriei prin divorț este reglementată de legea statului ai cărui cetățeni sunt soții la momentul inițierii procedurii. În cazul în care soții au cetățenii diferite, desfacerea căsătoriei prin divorț este reglementată de legislația slovacă.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 06/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.