Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rozvod a súdna rozluka

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Nevyhnutnou podmienkou na začatie konania o rozvode v prípade manželstva uzavretého pred orgánom cirkvi je odoslanie oznámenia biskupovi okresu, v ktorom má navrhovateľ bydlisko. Návrh na rozvod možno podať tri mesiace po odoslaní oznámenia príslušnému biskupovi.  Oznámenie sa nemusí odoslať v prípade, že dôvodom na rozvod je zmiznutie alebo duševná choroba.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

 • cudzoložstvo,
 • nemorálne, potupné alebo akékoľvek iné opakované neospravedlniteľné správanie vedúce k vážnemu zhoršeniu manželského vzťahu, na základe ktorého je pre navrhovateľa neúnosné žiť s manželom/manželkou,
 • ohrozovanie života, napr. fyzické zneužívanie,
 • duševná choroba trvajúca tri roky, v dôsledku ktorej je spolužitie neúnosné,
 • právoplatné odsúdenie na trest odňatia slobody dlhší ako sedem rokov,
 • zmiznutie,
 • sexuálna neschopnosť existujúca v čase uzavretia manželstva, ktorá pretrváva šesť mesiacov až do času podania žaloby (vrátane),
 • neospravedlniteľné opustenie na dva roky, dlhé obdobia neprítomnosti dohromady presahujúce dva roky, pričom musela byť poslaná výzva na návrat,
 • zmena náboženského vyznania alebo denominácie alebo vyvíjanie morálneho nátlaku alebo pokus obrátiť manžela/manželku na inú vieru, či primäť ho/ju k členstvu v sekte,
 • pretrvávajúce odmietanie mať dieťa napriek túžbe druhého z manželov mať dieťa,
 • nenávratný rozpad manželstva,
 • rozluka trvajúca päť rokov.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Rozvodom zaniká manželstvo, ale automaticky to neznamená zmenu priezviska. Príslušný účastník konania musí v tomto zmysle urobiť čestné vyhlásenie.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Rozvod nebude mať žiadny vplyv na majetkové spory. Táto vec sa rieši prostredníctvom samostatného návrhu, pretože ide o odlišné konania.

3.3 maloleté deti manželov

Žiadne, vzhľadom na to, že rozvodové konanie predstavuje samostatné konanie, nezávislé od konania o stanovení starostlivosti o deti s výnimkou prípadu, keď bolo pri rozvode rozhodnuté z dôvodu útoku na život alebo fyzického zneužívania detí.

Rozvod nebude mať žiadny vplyv na záležitosti týkajúce sa maloletých detí manželov (napr. príspevok na výživu, rodičovské práva a povinnosti, komunikácia). V prípade týchto záležitostí by sa mali podať osobitné žiadosti.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Rozvodom automaticky nevzniká povinnosť platiť výživné druhému z manželov. Po rozluke je potrebné podať samostatný návrh.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

V cyperskom rodinnom práve neexistuje pojem „rozluka“.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Neuplatňuje sa.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Neuplatňuje sa.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Znamená to, že od dátumu rozsudku o anulovaní je manželstvo vyhlásené za neplatné a právne neúčinné.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Podľa článku 17 zákona o manželstve č. 104(I)/2003 v znení zákona č. 66(I)/2009, je manželstvo neplatné, ak bolo uzatvorené

a) bez toho, aby bolo najskôr rozvedené či zrušené prípadné, skôr uzatvorené manželstvo niektorej zo strán, uzatvorené či už cirkevným alebo civilným sobášom,

b) medzi pokrvnými príbuznými v priamej línii alebo príbuznými v bočnej línii až do piateho stupňa,

c) medzi príbuznými na základe uzatvorenia manželstva v priamej línii alebo v bočnej línii až do tretieho stupňa,

d) medzi osvojiteľom a osvojencom alebo ich potomkami,

e) medzi dieťaťom narodeným mimo manželstva a jeho otcom, ktorý uznal svoje otcovstvo, alebo jeho pokrvnými príbuznými.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Ak je manželstvo neplatné alebo vyhlásené za neplatné nezrušiteľným rozsudkom súdu, od dátumu vydania rozsudku sa stáva úplne neúčinným.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

V súčasnosti také prostriedky neexistujú. Komisár pre právne predpisy v súčasnosti pripravuje návrh zákona o mediácii v rodinných veciach.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh na zánik/anulovanie manželstva sa podáva na rodinnom súde v okrese, v ktorom majú bydlisko obaja účastníci konania alebo jeden z nich. Návrh musí byť v súlade so vzorom 1 procesných predpisov Najvyššieho súdu z roku 1990 (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990).  Spolu s návrhom sa musí predložiť dôkaz o odoslaní oznámenia príslušnému biskupovi alebo doklad o prijatí doporučeného listu týkajúceho sa oznámenia príslušnému biskupovi, ako aj sobášny list účastníkov konania.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Áno. Je potrebné podať príslušný návrh na príslušný rodinný súd.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Áno, odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode alebo anulovaní manželstva možno podať na druhostupňový rodinný súd.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Je potrebné podať návrh na príslušný rodinný súd Cyperskej republiky v súlade s nariadením 44/2001.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Je možné podať námietku na rodinný súd, na ktorý bol podaný návrh na uznanie a registráciu rozhodnutia iného členského štátu.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Rodinné súdy v Cyperskej republike sú príslušné vo veciach týkajúcich sa zániku alebo anulovania manželstva v týchto prípadoch len vtedy, keď účastníci konania žijú na Cypre aspoň tri mesiace. V týchto prípadoch sa uplatňujú cyperské právne predpisy.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 10/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.