Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Rozvod a súdna rozluka

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Jeden z manželov musí podať na súd písomnú žiadosť (petition). Návrhmi na rozvod manželstva sa zaoberá súd pre rodinné záležitosti (Family court) a manželia musia podať návrh na rozvod na tomto súde. Navrhovateľ/ka musí preukázať, že rozpad manželstva je nezvratný, a musí poskytnúť dôkaz o jednej z piatich skutočností uvedených ďalej.

Návrh na rozvod manželstva možno podať až po uplynutí jedného roka odo dňa uzavretia manželstva, ale návrh na anulovanie manželstva sa môže podať kedykoľvek po uzavretí manželstva. Na preukázanie skutočnosti, že rozpad manželstva je nezvratný, sa však môže použiť aj dôkaz z obdobia pred uplynutím jedného roka odo dňa uzavretia manželstva.

Od marca 2014 môžu v Anglicku a Walese uzatvárať manželstvá aj páry rovnakého pohlavia. Pre rozvod platia rovnaké podmienky bez ohľadu na to, či ide o manželský pár opačného alebo rovnakého pohlavia.

Navrhovateľ/ka rozvodu môže podať žiadosť online.

Od roku 2005 môžu v Spojenom kráľovstve páry rovnakého pohlavia právne formalizovať svoj vzťah uzavretím registrovaného partnerstva. Od 31. decembra 2019 sa to vzťahuje aj na páry opačného pohlavia. Ak sa ich partnerstvo rozpadne, registrovaní partneri môžu podať návrh na zrušenie partnerstva alebo rozluku. Postup je obdobný ako pri rozvode, súdnej rozluke a anulovaní manželstva, ako je opísané ďalej. Navrhovateľ/ka, ktorý(-á) chce ukončiť registrované partnerstvo, nemôže podať žiadosť online. Viac informácií sa uvádza na webovej stránke vlády.

V manželstve osôb rovnakého pohlavia tvoria pár manžel a manžel v prípade dvoch mužov alebo manželka a manželka v prípade dvoch žien.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

Výhradným dôvodom na rozvod je nezvratný rozpad manželstva. Aby sa preukázalo, že rozpad manželstva je nezvratný, potrebné je poskytnúť dôkaz o jednej alebo viacerých skutočnostiach v súvislosti s manželstvom:

• cudzoložstvo, ktorého sa dopustil manžel/ka s osobou opačného pohlavia a navrhovateľ/ka považuje za neprijateľné žiť s ním alebo s ňou,

• neprimerané správanie, čo znamená, že druhý/á z manželov sa správal/a takým spôsobom, že nie je možné reálne očakávať, že navrhovateľ/ka bude s ním/ňou ďalej žiť,

• opustenie spoločnej domácnosti, čo znamená, že druhý/á z manželov opustil/a navrhovateľa/ku a nežije s ním/ňou počas dvoch rokov pred podaním návrhu na rozvod,

• dvojročná rozluka manželov pred podaním návrhu na rozvod (so súhlasom druhého/ej z manželov s rozvodom),

• päťročná rozluka pred podaním návrhu na rozvod (súhlas druhého/ej z manželov s rozvodom nie je potrebný),

Súd musí čo najdôkladnejšie preskúmať skutočnosti, ktoré uviedol/la navrhovateľ/ka, a skutočnosti, ktoré uviedol/la druhý/á z manželov (odporca/kyňa). Ak súd je na základe dôkazov ubezpečený, že rozpad manželstva je nezvratný, sudca súdu pre rodinné záležitosti vydá rozsudok o rozvode.

Cudzoložstvo sa nemôže použiť ako dôkaz pre zrušenie registrovaného partnerstva.

Ak súd uzná, že rozpad manželstva je nezvratný, vydá najskôr predbežné rozhodnutie o rozvode (interim divorce order). Po uplynutí šiestich týždňov môže strana, ktorá požiadala súd o rozvod, požiadať o vydanie konečného rozhodnutia o rozvode (final divorce order). Okrem výnimočných prípadov nie je stanovený časový limit na podanie návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvedie (konečné rozhodnutie o rozvode).

Ak sa však návrh o vydanie konečného rozhodnutia o rozvode podá viac ako 12 mesiacov po vydaní predbežného rozhodnutia o rozvode, navrhovateľ/ka musí priložiť písomné vysvetlenie a uviesť:

• dôvod omeškania,

• skutočnosti, či navrhovateľ/ka a druhý/á z manželov žili od vydania dočasného súdneho rozhodnutia o rozvode spolu, a ak áno, kedy a

• skutočnosti, či manželka, čo v prípade manželských párov rovnakého pohlavia zahŕňa obe manželky, od vydania predbežného rozhodnutia o rozvode porodila (alebo sa predpokladá, že porodila) a ak áno, či sa predpokladá, že dieťa je alebo môže byť spoločným dieťaťom rodiny.

Sudca súdu pre rodinné záležitosti môže navrhovateľa/ku požiadať o predloženie čestného vyhlásenia, ktorým doloží svoje vysvetlenie, a sudca môže o návrhu rozhodnúť spôsobom, ktorý uzná za vhodný.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Strany majú právo znovu uzavrieť manželstvo (alebo registrované partnerstvo), ak si to želajú. Môžu sa rozhodnúť, či si ponechajú spoločné priezvisko, ktoré prijali pri uzavretí manželstva, alebo sa vrátia k priezvisku, ktoré používali pred uzavretím manželstva alebo partnerstva.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Súd môže pri vydaní rozhodnutia o rozvode, anulovaní manželstva alebo súdnej rozluke, príp. neskôr, rozhodnúť, že majetok sa má previesť z jedného manžela na druhého alebo na dieťa rodiny alebo na inú osobu v prospech dieťaťa rodiny.

Súdy môžu taktiež nariadiť vykonávanie pravidelných platieb, predaj majetku, rozhodnúť vo vzťahu k dôchodkom, nariadiť jednorazové platby paušálnej sumy a prijať ďalšie rozhodnutia. Súdy rozhodujú v každom konkrétnom prípade podľa vlastného uváženia tak, aby splnili požiadavky daného prípadu podľa jeho konkrétnych okolností.

Súdy však pri vlastnom uvážení musia zohľadňovať záujmy detí rodiny, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, ako aj tieto otázky:

• príjem, zárobkové možnosti, majetok a ďalšie finančné zdroje, ktoré každý z manželov má alebo pravdepodobne bude mať v dohľadnej budúcnosti,

• podiel, finančný a iný, ktorým každý z manželov prispieval k starostlivosti o domácnosť a deti,

• finančné potreby, povinnosti a zodpovednosť, ktoré každý z manželov má alebo pravdepodobne bude mať v dohľadnej budúcnosti,

• životnú úroveň rodiny pred rozpadom manželstva,

• vek oboch strán a dĺžku trvania manželstva,

• akékoľvek fyzické alebo mentálne postihnutie, ktorým niektorá zo strán trpí,

• podiel každej zo strán, ktorým prispeli alebo prispejú k starostlivosti o rodinu v budúcnosti,

• správanie manželov, ak je také, že by bolo nespravodlivé nebrať ho do úvahy pri rozhodovaní o spôsobe rozdelenia majetku,

• hodnota akéhokoľvek prospechu, ktorý každý z manželov mohol získať, ale túto možnosť stratil v dôsledku rozvodu alebo anulovania manželstva.

3.3 maloleté deti manželov

Po rozvode budú mať obaja rodičia naďalej rodičovské práva a povinnosti voči deťom, ktoré z manželstva pochádzajú. Každý z rodičov bude mať naďalej rodičovské práva a povinnosti voči všetkým deťom pochádzajúcim z iných vzťahov, voči ktorým mal rodičovské práva a povinnosti v čase rozvodu. Obaja rodičia budú mať naďalej vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom, ktoré žili ako deti rodiny.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Vyživovacia povinnosť voči druhému z manželov vo väčšine prípadov zanikne po ukončení rozvodu (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode) s výnimkou prípadov, keď je rozhodnutie o vyživovacej povinnosti manželov súčasťou rozvodového konania. Okrem toho, akákoľvek povinnosť súvisiaca s platným súdnym rozhodnutím (napríklad o vyživovacej povinnosti manželov) zostane v platnosti a v budúcnosti bude možné zmeniť platné rozhodnutie za predpokladu, že sa podstatne zmenia dôvody, na ktorých sa pôvodné súdne rozhodnutie zakladá.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

V Anglicku a vo Walese sa rozluka označuje ako „súdna rozluka“. Ak súd vydá rozhodnutie o rozluke, už sa od manžela/ky, ktorý/á podal/a návrh na rozluku, neočakáva, že bude pokračovať v spoločnom živote so svojím manželom alebo svojou manželkou. Manželia však nemôžu uzavrieť iné manželstvo. Súdna rozluka je praktická možnosť pre manželov, ktorých manželstvo sa rozpadlo, ale ktorí nechcú uzavrieť iné manželstvo. Od žiadateľa o súdnu rozluku sa nevyžaduje dôkaz, že rozpad ich manželstva je nezvratný. Po vydaní rozhodnutia o súdnej rozluke je možné požiadať aj o vydanie rozhodnutia o rozvode.

Registrovaní partneri môžu požiadať o vydanie rozhodnutia o rozluke, ktoré má presne rovnaký účinok.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Navrhovateľ musí poskytnúť dôkaz o jednej alebo viacerých skutočnostiach, ktoré sa vyžadujú na preukázanie rozpadu manželstva. Na rozdiel od žiadateľov o rozvod však nemusí čakať na uplynutie jedného roka odo dňa uzavretia manželstva.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Ak strana súdnej rozluky zomrie bez závetu, jej majetok sa rozdelí podľa pravidiel dedenia zo zákona a rozsudok o súdnej rozluke má rovnaký účinok ako rozvod. Preto žiadny z manželov nemá právo na pozostalosť strany, ktorá zomrela bez závetu. Ak strana súdnej rozluky zanechala závet, súdna rozluka nemá žiadny účinok na nárok podľa tohto závetu, napríklad ak je žijúca strana súdnej rozluky určená ako oprávnená osoba podľa tohto závetu.

V prípade súdnej rozluky môže súd aplikovať rovnaké ustanovenia týkajúce sa rozdelenia majetku ako v prípade rozvodu.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Existujú dve formy anulovania manželstva. Manželstvo sa môže vyhlásiť za „absolútne neplatné“, to znamená, že manželstvo nebolo nikdy platné a nikdy neexistovalo. Za iných okolností môže byť manželstvo „relatívne neplatné“, to znamená, že jeden z manželov môže požiadať o vyhlásenie manželstva za neplatné. Manželstvo môže pokračovať, ak s tým súhlasia obaja manželia.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo je absolútne neplatné, ak:

• nespĺňa podmienky zákonov o manželstve z rokov 1949 až 1986 tým, že:

o príbuzenský vzťah strán je príliš blízky,

o ktorýkoľvek z manželov má menej ako šestnásť rokov,

o neboli splnené všetky náležitosti potrebné k riadnemu uzavretiu manželstva,

• v čase uzavretia manželstva jeden z manželov už žil v zákonne uzavretom manželstve alebo registrovanom partnerstve,

• ide o prípad polygamného manželstva uzavretého mimo Anglicka a Walesu, keď jeden z manželov mal v čase uzavretia manželstva miesto bydliska v Anglicku alebo vo Walese.

Manželstvo je relatívne neplatné za týchto okolností:

• manželstvo nebolo naplnené, pretože jeden z manželov ho nie je schopný naplniť. Toto platí iba pre manželstvá párov opačného pohlavia,

• manželstvo nebolo naplnené v dôsledku zámerného odmietania odporcu naplniť ho. Toto platí iba pre manželstvá párov opačného pohlavia,

• jeden z manželov nevyjadril riadny súhlas s uzavretím manželstva, pretože bol pod tlakom a bol donútený vyjadriť súhlas, bol uvedený do omylu, pokiaľ ide o právne dôsledky uzavretia manželstva, alebo bol mentálne nespôsobilý posúdiť dôsledky rozhodnutia uzavrieť manželstvo,

• v čase uzavretia manželstva jeden z manželov trpel duševnou chorobou takého druhu, ktorá spôsobovala jeho nespôsobilosť pre manželstvo, alebo prenosnou pohlavnou chorobou, pričom navrhovateľ v tom čase o tejto skutočnosti nevedel,

• v čase uzavretia manželstva bola odporkyňa tehotná s inou osobou, než je navrhovateľ, pričom navrhovateľ v tom čase o tejto skutočnosti nevedel.

• po uzavretí manželstva bol niektorému z manželov vydaný dočasný certifikát o uznaní rodu (Gender Recognition Certificate),

• odporca je osoba, ktorá mala v čase uzavretia manželstva pohlavie nadobudnuté na základe zákona o uznaní rodu z roku 2004 (Gender Recognition Act 2004), pričom navrhovateľ v tom čase o tejto skutočnosti nevedel.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Ak je manželstvo absolútne neplatné, pristupuje sa k nemu tak, ako keby nikdy existovalo. Táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na postavenie detí.

Ak je manželstvo relatívne neplatné, považuje sa za neplatné odo dňa, keď rozhodnutie o anulovaní manželstva nadobudne právoplatnosť. Dovtedy sa manželstvo považuje za existujúce.

V prípade absolútne a relatívne neplatných manželstiev môže súd prijať rozhodnutia o rozdelení majetku rovnakým spôsobom ako v prípade rozvodu.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Vláda vo vhodných prípadoch podporuje na riešenie sporov používanie mediácie v manželských veciach. Mediácia môže byť vhodná na riešenie sporov súvisiacich s deťmi a sporov týkajúcich sa majetkových a finančných záležitostí. Pomoc pri súdnom riešení sporov týkajúcich sa detí poskytujú v niektorých oblastiach pracovníci poradenskej a podpornej služby súdu pre rodinné záležitosti a záležitosti detíCAFCASS (Anglicko) alebo CAFCASS Cymru (Wales). Súd môže prípad odročiť, aby umožnil pokus o riešenie sporu takýmto spôsobom.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh sa môže podať na ktorýkoľvek súd pre rodinné záležitosti a musí v ňom byť uvedené, či ide o žiadosť o rozvod, súdnu rozluku alebo anulovanie manželstva. Podrobnosti o príslušných súdoch a potrebných formulároch sú k dispozícii na webových stránkach: ministerstva spravodlivosti, vyhľadávač súdov a tribunálov a stránke vlády „Get a divorce“.

Pri podaní návrhu sa spravidla platí poplatok, ale existujú výnimky pre osoby, ktoré poberajú štátne dávky alebo môžu preukázať, že zaplatenie poplatku by im spôsobilo neprimerané ťažkosti. Ďalšie informácie o poplatkoch súdu a súdnych poplatkov nájdete tu.

Žiadateľ by mal použiť formulár návrhu (D8) a musí poslať:

• tri kópie návrhu

• osobitnú kópiu pre osobu uvedenú v návrhu, ktorý sa podieľala na cudzoložstve,

• sobášny list (nie kópiu) s overeným prekladom v prípade potreby,

Formulár na oslobodenie od poplatku.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

V prípadoch rozvodu alebo sporov týkajúcich sa detí a majetku právna pomoc spravidla nie je k dispozícii, pokiaľ nejde o domáce násilie. Preverujú sa aj majetkové pomery a skutková podstata veci. Viac informácií sa uvádza na webovej stránke vlády.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Ak bolo vydané predbežné rozhodnutie, jeden z manželov môže súdu predložiť dôkazy, prečo by dotknuté rozhodnutie nemalo byť vyhlásené za konečné. Súd môže rozhodnutie zrušiť, vydať konečné rozhodnutie, nariadiť vykonanie ďalšieho vyšetrovania alebo riešiť prípad iným spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší.

Proti vydaniu konečného rozhodnutia nie je možné podať ďalší opravný prostriedok s výnimkou mimoriadnych okolností.

Proti rozhodnutiu o súdnej rozluke nie je možné sa odvolať, toto rozhodnutie je však možné anulovať, ak sa na tom dohodnú obe strany.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

V nariadení Rady Európskej únie ES č. 2201/2003 je stanovené, že rozhodnutie vedúce k rozvodu, rozluke (súdnej rozluke) alebo anulovaniu manželstva vydané v jednom členskom štáte môže byť uznané v ostatných členských štátoch. Potrebné dokumenty, ktoré je možné získať od súdu, ktorý vydal rozhodnutie, sa predložia vrchnému súdu (High Court).

Toto nariadenie nemá vplyv na otázky zavinenia, majetkových dôsledkov manželstva, vyživovacej povinnosti ani na žiadne ďalšie vedľajšie otázky. Musí existovať reálne prepojenie medzi dotknutou stranou a členským štátom, ktorý vykonáva právomoc.

Uznanie rozhodnutia možno odmietnuť, ak je rozhodnutie v rozpore s verejným poriadkom, ak bolo vydané v neprítomnosti odporcu, ak odporcovi neboli poskytnuté príslušné dokumenty v dostatočnom čase, ak je rozhodnutie nezlučiteľné s rozhodnutím v konaní medzi tými istými stranami v Anglicku a vo Walese alebo ak je nezlučiteľné so skorším rozhodnutím v inej krajine za predpokladu, že skoršie rozhodnutie môže byť uznané v Anglicku a vo Walese.

Každá zo zainteresovaných strán môže požiadať o vydanie rozhodnutia o uznaní alebo neuznaní rozsudku. Vrchný súd môže prerušiť konanie, ak bol podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu, o ktorého uznanie sa žiada.

Nariadenie EÚ č. 2201/2003 sa bude naďalej uplatňovať do 31. decembra 2020.

Ak rozhodnutie nemôže byť uznané na základe tohto nariadenia, opatrenia pre uznanie rozvodov dosiahnutých v zahraničí sú stanovené v zákone o rodine z roku 1986 (Family Law Act 1986). V oddiele 46 sa uvádza:

• Platnosť rozhodnutia o rozvode, anulovaní alebo súdnej rozluke vydaných v zahraničí v súdnom konaní sa uzná, ak:

o rozvod, anulovanie alebo súdna rozluka manželstva sú účinné podľa zákona krajiny, v ktorej sa o nich rozhodlo a

o v danom čase (teda v deň, keď sa začalo rozvodové konanie) niektorý z manželov

  • mal obvyklý pobyt v krajine, v ktorej sa o rozvode, anulovaní alebo súdnej rozluke rozhodlo alebo
  • mal miesto bydliska v tejto krajine alebo
  • bol štátnym príslušníkom tejto krajiny.

• Platnosť rozhodnutia o rozvode, anulovaní alebo súdnej rozluke prijatých v zahraničí iným postupom ako súdnym konaním sa uzná, ak:

o rozhodnutie o rozvode, anulovaní alebo súdnej rozluke je účinné podľa zákona krajiny, v ktorej bolo dosiahnuté,

o v danom čase (teda v deň, keď bol dosiahnutý rozvod)

  • obaja manželia mali miesto bydliska v tejto krajine alebo
  • jeden z manželov mal miesto bydliska v tejto krajine a druhý z manželov mal miesto bydliska v krajine, podľa ktorej zákona sú rozvod, anulovanie alebo súdna rozluka uznané ako platné a

• žiadny z manželov nemal obvyklý pobyt v Spojenom kráľovstve počas obdobia jedného roka bezprostredne predchádzajúceho tomuto dňu.

Každý môže požiadať súd o vydanie vyhlásenia, že rozhodnutie o rozvode, anulovaní alebo súdnej rozluke vydané mimo Anglicka a Walesu sa uznáva v Anglicku a vo Walese. Súd sa môže návrhom zaoberať za predpokladu, že navrhovateľ

• má miesto bydliska v Anglicku alebo vo Walese v deň začiatku konania alebo

• mal obvyklý pobyt v Anglicku alebo vo Walese počas obdobia jedného roka končiaceho sa týmto dňom.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

S výhradou uvedených podmienok môže ktokoľvek podať na súde pre rodinné záležitosti návrh na vydanie vyhlásenia, že rozhodnutie o rozvode, anulovaní alebo súdnej rozluke sa neuznáva v Anglicku a vo Walese.

Žiadosti o uznanie na základe nariadenia EÚ sa musia predkladať vrchnému súdu. Navrhovateľ musí o návrhu informovať odporcu a poslať mu príslušné dokumenty, aby mu umožnil podať námietku proti uznaniu rozhodnutia, pokiaľ súd nerozhodne, že odporca jednoznačne s rozhodnutím súhlasil.

V nariadení je stanovené, že každá zo zainteresovaných strán môže požiadať o uznanie alebo neuznanie rozhodnutia. Vrchný súd môže prerušiť konanie, ak bol proti rozhodnutiu, o ktorého uznanie sa žiada, podaný opravný prostriedok v členskom štáte, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté.

Nariadenie EÚ sa bude ďalej uplatňovať až do 31. decembra 2020.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Súdy v Anglicku a vo Walese budú na predložené veci vždy uplatňovať právo Anglicka a Walesu. Súdy majú právomoc rozhodnúť o rozvode, aj keď bolo manželstvo uzavreté v zahraničí, ak niektorý z manželov:

• má miesto bydliska v Anglicku alebo vo Walese v deň začiatku konania alebo

• mal obvyklý pobyt v Anglicku alebo vo Walese počas obdobia jedného roka končiaceho sa týmto dňom.

Súvisiace odkazy

Rozvod, rozluka a rozvrat vzťahu

Právna pomoc

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 02/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.