Rozvod a súdna rozluka

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Návrhmi na rozvod sa zaoberá okresný súd (käräjäoikeus). Návrh na rozvod môže podať jeden z manželov alebo obaja manželia spoločne.

Manželstvo možno rozviesť po uplynutí šesťmesačnej lehoty na rozmyslenie. Lehota na rozmyslenie sa nevyžaduje, ak manželia žili oddelene aspoň dva roky pred podaním návrhu na rozvod.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

V návrhu nie je nutné uviesť dôvody na rozvod. Okresný súd neskúma osobné vzťahy manželov ani dôvody na podanie návrhu na rozvod. Pozri otázku 1.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Manželia si po rozvode nechajú svoje manželské priezvisko. Ak si jeden z manželov v dôsledku manželstva zmenil priezvisko, môže podať návrh na jeho zmenu po rozvode.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Rozvedenie manželstva a rozdelenie majetku sú dve samostatné veci. Po zániku manželstva sa manželia môžu dohodnúť na rozdelení majetku medzi sebou alebo môžu požiadať súd o určenie exekútora. Platí všeobecné pravidlo, že všetok majetok manželov sa rozdelí rovným dielom. Od všeobecného pravidla sa možno odchýliť na základe predmanželskej zmluvy. Spôsob rozdelenia sa môže zmeniť aj v prípade, že výsledok rozdelenia by sa inak považoval za neprimeraný. Manželský majetok možno rozdeliť ihneď po začatí plynutia lehoty na rozmyslenie.

3.3 maloleté deti manželov

Pokiaľ ide o prípadné spoločné maloleté deti manželov, veci, ako je zverenie do starostlivosti, miesto pobytu, výživné a právo styku, sa môžu vyriešiť spoločne s návrhom na rozvod. Pozri časti „Rodičovské práva a povinnosti – Fínsko“ a „Nárok na výživné – Fínsko“.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Súd môže pri rozvádzaní manželstva na základe návrhu nariadiť jednému z manželov platiť výživné na druhého manžela, ak to považuje za vhodné. (Pozri časť „Nárok na výživné – Fínsko“.) K tomu však dochádza len zriedka.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Fínsky právny systém nepozná rozluku. V praxi rozluka znamená, že manželia žijú oddelene na rôznych adresách.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Pozri otázku 4.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Pozri otázku 4.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Fínske právne predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia o anulovaní manželstva. Prokurátor však musí ihneď začať konanie o rozvode manželstva, ak sa ukáže, že manželia sú blízki príbuzní alebo že jeden z manželov už bol v čase uzavretia manželstva v zákonnom manželstve.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Pozri otázku 7.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Pozri otázku 7.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Návrhy na rozvod sa vždy musia podať na okresný súd. V zákone sa však stanovuje, že manželia sa vždy najprv musia pokúsiť vyriešiť rodinné spory prostredníctvom vzájomnej dohody. Na tieto účely môžu požiadať o pomoc rodinných mediátorov miestnej rady pre sociálne záležitosti (sosiaalilautakunta). Okresný súd má takisto povinnosť informovať manželov, že je k dispozícii služba rodinnej mediácie. Mediátor sa snaží pomôcť manželom dosiahnuť dohodu o tom, ako možno vyriešiť rodinné spory v najlepšom záujme všetkých členov rodiny. Mediátor môže pomôcť manželom aj s prípravou dohôd a začatím ďalších postupov na vyriešenie sporu. Mediátor musí predovšetkým zabezpečiť ochranu záujmov maloletých detí v rodine. Mediácia je vždy dobrovoľná.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh na rozvod môžu podať obaja manželia spoločne alebo samostatne jeden z manželov. Návrh na rozvod sa musí podať v písomnej forme príslušnému okresnému súdu v mieste bydliska jedného z manželov. Návrh na rozvod možno podať osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Návrh sa môže poslať súdu aj poštou, faxom alebo e-mailom.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Vo veciach rozvodu je k dispozícii právna pomoc. Podrobnejšie informácie o právnej pomoci vo Fínsku sú k dispozícii na tejto stránke: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Proti rozsudkom o rozvode sa možno odvolať na odvolacom súde (hovioikeus).

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Uznanie rozsudku o rozvode vydaného v inom členskom štáte je spravidla založené na nariadení Rady (ES) č. 2201/2003.

Podľa tohto nariadenia sa rozsudok o rozvode vydaný v členskom štáte uznáva v ostatných členských štátoch automaticky bez osobitného konania. Každá osoba, ktorej sa môže dotknúť uznanie rozsudku o rozvode, však môže podať návrh na vydanie rozhodnutia o tom, že rozsudok sa má alebo nemá uznať.

Návrhmi týkajúcimi sa uznávania rozsudkov sa zaoberá okresný súd.

V prípade návrhov na rozvod podaných v severských štátoch sa však uplatňuje Dohovor severských štátov o záležitostiach manželstva z roku 1931. Spomedzi členských štátov Európskej únie patria medzi strany tohto dohovoru Fínsko, Švédsko a Dánsko. Rozsudok o rozvode vydaný v súlade s Dohovorom severských štátov o záležitostiach manželstva je platný vo všetkých severských štátoch bez osobitného potvrdenia.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Postup je rovnaký ako postup opísaný v otázke 14.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Vo všetkých veciach rozvodu riešených na súde vo Fínsku sa uplatňuje fínske právo.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 15/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.