Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rozvod a súdna rozluka

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Existuje jeden druh mimosúdneho rozvodu:

 • rozvod dohodou prostredníctvom súkromnej listiny spolupodpísanej advokátmi a zaevidovanej v úradných záznamoch notára.

Existujú štyri druhy rozvodu:

 • rozvod dohodou,
 • rozvod na základe uznania rozvratu manželstva alebo uznaný rozvod,
 • rozvod na základe trvalého rozvrátenia vzťahu,
 • rozvod na základe porušenia povinností manželov.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

 • Rozvod dohodou prostredníctvom súkromnej listiny spolupodpísanej advokátmi a zaevidovanej v úradných záznamoch notára sa môže zvoliť, ak sa manželia dohodnú na existencii rozvratu a na všetkých dôsledkoch rozvodu. Spolu so svojimi advokátmi spíšu dohodu, ktorú podpíšu obe strany a obaja advokáti po uplynutí lehoty na zváženie. Ak majú jedno alebo viac detí, tieto musia byť informované o svojom práve byť vypočuté. Ak aspoň jedno z nich požiada o vypočutie, strany musia sudcovi v rodinných veciach predložiť žiadosť o rozvod súdnou dohodou, aby mohlo byť dieťa vypočuté.
 • Žiadosť o rozvod súdnou dohodou môžu manželia podať len vtedy, keď dieťa, ktoré je schopné samostatne vyjadriť svoj názor, požiada o vypočutie a keď sa manželia dohodnú na existencii rozvratu, ako aj na všetkých jeho dôsledkoch. V takom prípade nemusia uviesť príčinu rozvodu, no musia sudcovi predložiť na schválenie návrh dohody, v ktorej budú upravené dôsledky rozvodu. Sudca schválenie zamietne len v prípade, ak nie sú dostatočne chránené záujmy detí alebo niektorého z manželov.
 • O uznaný rozvod môže požiadať jeden z manželov, pričom druhý z manželov ho uzná, alebo oň môžu požiadať obidvaja manželia. Na rozdiel od rozvodu dohodou manželia uznávajú podstatu rozvodu, ale nedokážu sa dohodnúť na jeho dôsledkoch. Ich vysporiadanie preto prináleží sudcovi.
 • O rozvod z dôvodu trvalého rozvrátenia vzťahu môže požiadať jeden z manželov v prípade, že manželia k dátumu podania návrhu na rozvod dva roky nežili spolu, pričom sa predpokladá neexistencia spolužitia a želanie ukončiť zväzok.
 • O rozvod na základe porušenia povinností manželov môže požiadať jeden z manželov z dôvodu konania, ktoré možno pripísať druhému z manželov a ktoré predstavuje závažné alebo opakované porušenie manželských povinností a spôsobuje neúnosnosť ďalšieho spolužitia.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

 • Povinnosti zachovania vernosti, spolužitia a vzájomnej pomoci zanikajú po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia o rozvode, t. j. nie je viac možné podať voči nemu odvolanie.
 • Každý z manželov znova nadobúda slobodu uzavrieť nový manželský zväzok.
 • Po rozvode každý z manželov stráca právo používať priezvisko druhého manžela. Jeden z manželov si však priezvisko druhého manžela môže ponechať, ak s tým druhý manžel súhlasí alebo ak sudca vydá povolenie. Tento manžel musí preukázať, že je to v jeho osobitnom záujme alebo v záujme jeho detí.

3.2 rozdelenie majetku manželov

 • Po rozvode dochádza k zániku majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku, prípadne k rozdeleniu majetku.
 • Rozvod nemá vplyv na manželské výhody, ktoré nadobudli platnosť počas manželstva, ani na existujúce majetkové dary. Na druhej strane sa v jeho dôsledku automaticky rušia manželské výhody, ktoré nadobúdajú platnosť zánikom majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku, úmrtím jedného z manželov alebo nakladaním s majetkom pre prípad smrti.
 • V prípade rozvodu súdnou dohodou alebo mimosúdnou dohodou je podmienkou vydania rozhodnutia o rozvode uzatvorenie dohody medzi manželmi o likvidácii ich peňažných záujmov. Pri ostatných formách rozvodu sa manželia môžu dohodnúť na tejto likvidácii pred vydaním rozhodnutia o rozvode, nie je to však podmienkou. V takom prípade sa k likvidácii pristupuje po vydaní rozhodnutia.

3.3 maloleté deti manželov

Rozvod nemá žiadny osobitný vplyv na pravidlá týkajúce sa výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý je v zásade zverený obom rodičom spoločne. Sudca však môže rozhodnúť o zverení výkonu rodičovských práv a povinností jednému z rodičov, ak je to nutné v záujme dieťaťa. Musia sa stanoviť podmienky výkonu rodičovských práv a povinností (obvyklé bydlisko, právo styku atď.).

Každý z rodičov musí aj naďalej prispievať na výživu a výchovu dieťaťa. Tento príspevok má formu výživného, ktoré vypláca jeden rodič druhému rodičovi, ale môže mať aj podobu celkového alebo čiastočného priameho pokrytia výdavkov vynakladaných v prospech dieťaťa. Napokon môže byť výživné poskytnuté vo forme užívacieho práva alebo práva na bývanie.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Poznámka: Výživné, ktoré vypláca jeden manžel druhému manželovi, predstavuje predbežné opatrenie, t. j. je udelené len do vydania rozhodnutia o rozvode. Po vydaní rozhodnutia o rozvode má jeden manžel právo žiadať od druhého manžela iba úhradu príspevku na výživu rozvedeného manžela (prestation compensatoire) alebo náhradu škody. Môže sa stanoviť priateľskou cestou v rámci rozvodu súdnou alebo mimosúdnou dohodou a sudcom v ostatných prípadoch.

 • Cieľom príspevku na výživu rozvedeného manžela je vyrovnať rozdiel v životných podmienkach manželov, ktorý vznikol rozpadom manželstva. Jeho výšku stanovuje sudca podľa príjmov a potrieb každého z manželov. Má paušálnu povahu a v zásade sa uhrádza formou kapitálu:
  • uhradením peňažnej sumy v súlade s platobnými podmienkami,
  • alebo prevodom vlastníctva k majetku alebo dočasného alebo doživotného práva užívania, bývania alebo požívania.

Výnimočne sa príspevok na výživu rozvedeného manžela môže stanoviť vo forme doživotnej renty, ktorá sa môže v prípade zmeny zdrojov alebo potrieb manželov znížiť.

 • Náhrada škody sa môže priznať jednému z manželov, ak má rozvod pre neho mimoriadne závažné dôsledky:
  • ak je odporcom v konaní o rozvod v dôsledku trvalého rozvrátenia vzťahu, pričom sám nepodal návrh na rozvod,
  • alebo ak sa v rozhodnutí o rozvode pripisuje celá vina druhému z manželov

(pozri „Výživné – Francúzsko“).

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Súdna rozluka je zákonná úprava vzťahov, ktorou zanikajú určité manželské povinnosti, ako je povinnosť spolužitia manželov, bez toho, aby zanikol manželský zväzok. Uzavretie nového manželstva teda nie je možné a naďalej sa zachováva aj povinnosť vzájomnej pomoci.

5 Aké sú podmienky rozluky?

 • Druhy a konanie sú také isté ako v prípade súdneho rozvodu, ale nemôže sa dosiahnuť mimosúdnou dohodou.
 • V zásade platí, že manžel, voči ktorému bol podaný návrh na rozluku, môže podať protinávrh na rozvod alebo rozluku a naopak, manžel, voči ktorému bol podaný návrh na rozvod, môže podať návrh na rozvod alebo na rozluku.
 • V prípade návrhu na rozvod na základe trvalého rozvrátenia vzťahu nie je možné podať protinávrh na rozluku, len návrh na rozvod.
 • Ak má sudca súčasne posúdiť návrh na rozvod a návrh na rozluku, najskôr preskúma návrh na rozvod. Návrh na rozluku preskúma len v prípade, že nevyhovie návrhu na rozvod. Ak sa oba návrhy zakladajú na porušení povinností manželov, sudca ich preskúma súčasne, a ak ich prijme, vydá rozhodnutie o rozvode na základe spoločného zavinenia.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Dôsledky rozluky

 • Rozlukou zaniká povinnosť spolužitia, ale aj naďalej platia povinnosti podpory, vernosti a vzájomnej pomoci. Manželka takisto aj naďalej používa priezvisko svojho manžela, pokiaľ súd nerozhodne inak. V súlade s povinnosťou vzájomnej pomoci môže byť jeden z manželov povinný vyplácať výživné druhému manželovi, ak je tento manžel v situácii núdze. Výška tohto výživného sa stanovuje bez ohľadu na zavinenie manželov, okrem prípadov, v ktorých si oprávnený manžel závažne neplnil svoje povinnosti počas manželstva. Vyplácanie výživného môže byť nahradené stanovením jednorazovej sumy, ak je majetok povinného manžela na to vhodný.
 • Pokiaľ ide o majetkové veci, rozhodnutím dochádza k zániku a vysporiadaniu majetkových vzťahov medzi manželmi tak, ako v prípade rozvodu.
 • V prípade úmrtia jedného z manželov sa dedičské práva druhého manžela nemenia a vzťahujú sa na neho ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa pozostalého manžela. V prípade rozluky súdnou dohodou však manželia môžu do dohody zahrnúť ustanovenie o vzdaní sa dedičských práv.

Zmena rozluky na rozvod

Na žiadosť jedného z manželov sa rozhodnutie o rozluke zmení automaticky na rozhodnutie o rozvode, pokiaľ rozluka trvala dva roky. Sudca v takom prípade vydá rozhodnutie o rozvode a stanoví jeho dôsledky. Príčina rozluky sa stáva príčinou rozvodu. Pripísanie viny nie je možné zmeniť.

Vo všetkých prípadoch rozluky je zmena na rozvod dohodou možná na žiadosť obidvoch manželov. Ak je však rozluka vyhlásená na základe súdnej dohody, je možné ju zmeniť len na rozvod dohodou.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Anulovanie manželstva, ktoré si vyžaduje súdne rozhodnutie, znamená, že všetky dôsledky manželstva zanikajú spätne tak, ako keby nikdy neexistovalo.

Rozvod alebo rozluka sa od neho odlišujú v tom, že majú dôsledky len do budúcnosti.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Dôvody anulovania manželstva závisia od toho, či ide o relatívnu neplatnosť (ak sa týka neplatnosti súhlasu alebo neposkytnutia povolenia od osôb, ktoré ho mali poskytnúť) alebo absolútnu neplatnosť (nedodržanie podmienky verejného poriadku).

Prípad relatívnej neplatnosti

Existujú tri takéto prípady:

 • omyl týkajúci sa osoby alebo základných vlastností osoby,
 • donútenie,
 • nezabezpečenie povolenia od osôb, ktorých povolenie bolo potrebné.

Návrh na vyhlásenie neplatnosti môžu podať len určité osoby: manžel, ktorého súhlas je neplatný alebo ktorý nebol spôsobilý na právne úkony v čase sobáša; osoby, od ktorých bolo potrebné získať súhlas so zväzkom; alebo prokuratúra.

Návrh na vyhlásenie neplatnosti možno podať len v lehote piatich rokov odo dňa sobáša (alebo piatich rokov odo dňa, keď dotknutá osoba dosiahla vek, ktorý jej dovoľoval uzavrieť manželstvo).

Prípad absolútnej neplatnosti.

Úplné nezabezpečenie súhlasu, maloletosť, bigamia, incest, neprítomnosť jedného z manželov na sobáši, nepríslušnosť úradníka matriky a nelegálnosť.

Návrh môže podať akákoľvek osoba, ktorá má záujem konať, alebo prokuratúra v lehote tridsiatich rokov odo dňa sobáša (alebo piatich rokov odo dňa, keď dotknutá osoba dosiahla vek, ktorý jej dovoľoval uzavrieť manželstvo).

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Dôsledky sú rovnaké v prípade relatívnej neplatnosti aj absolútnej neplatnosti.

 • Osobné aj majetkové dôsledky manželstva zanikajú, pretože na manželský zväzok sa hľadí, ako keby nikdy neexistoval. Napríklad, ak jeden z manželov umrie, anulovaním manželstva druhý z manželov stráca akékoľvek dedičské právo.

  Zmiernenie tejto zásady je však možné, ak jeden z manželov alebo obidvaja manželia konali v čase sobáša v dobrej viere. V tom prípade je „zdanlivé“ manželstvo aj naďalej neplatné, ale pristupuje sa k nemu tak, akoby jednoducho zaniklo. Všetky občianskoprávne, osobné alebo finančné dôsledky, ku ktorým došlo pred vydaním rozhodnutia o anulovaní, sa preto zachovávajú.
 • Pokiaľ ide o deti, anulovanie manželstva ich rodičov nemá na ne právny vplyv a ich situácia sa rieši rovnako ako pri rozvode.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Rozvod a jeho dôsledky sa môžu upraviť v konaní o rozvode mimosúdnou dohodou, ktoré si vyžaduje účasť dvoch advokátov a notára, ale nie sudcu, okrem prípadu, keď dieťa, ktoré je schopné samostatne vyjadriť svoj názor, požiada o vypočutie.

Vo všetkých ostatných prípadoch je potrebné obrátiť sa na súd, ale strany môžu pred tým, ako sa obrátia na súd, alebo súčasne s tým, využiť rodinnú mediáciu.

Mediáciu môže navrhnúť aj sudca. Túto uskutočňuje fyzická osoba alebo združenie, ktoré vypočujú strany, skonfrontujú ich stanoviská a pomôžu im nájsť riešenie sporných otázok.

V nadväznosti na mediáciu môžu strany, ktoré dospeli k dohode, predložiť dohodu sudcovi na schválenie alebo si môžu zvoliť konanie o rozvode mimosúdnou dohodou.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Kde treba podať návrh

 • Návrh na súdny rozvod alebo na rozluku

Návrh má formu žiadosti, ktorú advokát predloží na podateľni všeobecného súdu (Tribunal de grande instance).

Miestne príslušným súdom je:

 • súd v mieste bydliska rodiny,
 • ak manželia bývajú oddelene a výkon rodičovských práv a povinností je spoločný, súd v mieste, v ktorom má pobyt ten z manželov, s ktorým bývajú maloleté deti,
 • ak manželia bývajú oddelene a rodičovské práva a povinnosti vykonáva len jeden z nich, súd v mieste, v ktorom má tento rodič pobyt,
 • v ostatných prípadoch súd v mieste, v ktorom má pobyt manžel, ktorý nepredložil návrh,
 • v prípade spoločného návrhu je príslušný súd podľa výberu manželov podľa pobytu jedného z nich.
 • Návrh na anulovanie manželstva
  Návrh na anulovanie manželstva sa podáva na všeobecnom súde v mieste, v ktorom býva odporca. Má formu predvolania prostredníctvom súdneho úradníka.
 • Rozvod dohodou prostredníctvom súkromnej listiny spolupodpísanej advokátmi:
  Dohoda podpísaná stranami a obidvoma advokátmi sa musí zaevidovať v úradných záznamoch notára pôsobiaceho vo Francúzsku.

Potrebné dokumenty

 • Návrh na súdny rozvod alebo na rozluku

Vo všetkých prípadoch rozvodu musia manželia poskytnúť všetky údaje potrebné na ich identifikáciu, údaje o ich zdravotnej poisťovni a informácie o službách a orgánoch, ktoré im vyplácajú dávky alebo dôchodky alebo akékoľvek iné výhody.

Ak sa sudcovi predloží žiadosť o udelenie príspevku na výživu rozvedeného manžela, manželia musia poskytnúť čestné vyhlásenie o správnosti údajov o ich príjmoch, zdrojoch, majetku a životných podmienkach.

V prípade rozvodu súdnou dohodou sa v žiadosti nemusia uvádzať dôvody rozvodu, ale musí k nemu byť priložená datovaná dohoda s podpismi manželov a ich advokáta/advokátov, v ktorej sú v plnej miere upravené dôsledky rozvodu a ktorej súčasťou je, ak je to vhodné, výkaz o vysporiadaní majetkových vzťahov manželov (état liquidatif du régime matrimonial).

V ostatných prípadoch sa v žiadosti neuvádza právny základ ani dôvody rozvodu, ale žiadosť musí obsahovať, ak je to vhodné, návrhy v súvislosti s predbežnými opatreniami.

 • Návrh na anulovanie manželstva

Nevyžaduje sa žiadny osobitný dokument, ale je potrebné, aby navrhovateľ predložil dokumenty dokazujúce, že motív alebo motívy, na ktoré sa odvoláva, môžu viesť k anulovaniu manželstva.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Právnu pomoc, či už úplnú alebo čiastočnú, možno poskytnúť na základe finančných pomerov dotknutej osoby (pozri tému „Právna pomoc – Francúzsko“).

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Tieto súdne rozhodnutia podliehajú bežným odvolacím postupom.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Rozhodnutia vydané vo veci rozvodu sa uznávajú automaticky bez osobitného konania.

To isté platí aj pre rozhodnutia vydané vo veci anulovania manželstva.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Proti uznaniu takýchto rozhodnutí možno namietať podaním žaloby o nevykonateľnosť rozsudku (action en inopposabilité) na všeobecnom súde. Na základe rozhodnutia o nevykonateľnosti možno namietať voči ďalšej žiadosti druhej strany o vyhlásenie vykonateľnosti (t. j. žiadosti, ktorej cieľom je získať vyhlásenie o vykonateľnosti rozhodnutia iného štátu vo Francúzsku). A naopak, zamietnutie má podobné účinky ako doložka vykonateľnosti.

Uplatňuje sa rovnaký postup ako v prípade konania o vyhlásení vykonateľnosti.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

V súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, si rozhodné právo pre rozvod alebo rozluku zvolia manželia.

Ak si nezvolia žiadne právo, rozvod a rozluka podliehajú:

 • právu v mieste obvyklého pobytu manželov ku dňu podania návrhu na súd, alebo
 • právu v mieste posledného obvyklého spoločného pobytu manželov, pričom musia byť splnené dve podmienky, po prvé, tento pobyt sa neskončil skôr ako rok pred podaním návrhu na súd, a po druhé, jeden z manželov má aj naďalej pobyt v tomto štáte ku dňu podania návrhu na súd, alebo
 • právu štátu, ktorého štátnymi príslušníkmi boli obaja manželia ku dňu podania návrhu na súd, alebo
 • právu konajúceho súdu.

Ak sa však návrh týka zmeny rozluky na rozvod, rozhodné právo pre rozvod je právo, ktoré bolo uplatnené na rozluku, pokiaľ sa manželia nerozhodnú inak.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na manželov aj v prípade rozvodu dohodou prostredníctvom súkromnej listiny spolupodpísanej advokátmi a zaevidovanej v úradných záznamoch notára. Manželia však nebudú môcť používať pojem „právo konajúceho súdu“, pretože sa návrh nepodáva na žiadny súd.

Súvisiace odkazy

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti

Webové sídlo Legifrance

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.