Rozvod a súdna rozluka

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Na rozvod manželstva je potrebné súdne rozhodnutie, proti ktorému viac nie je možné podať opravný prostriedok (článok 1438 a nasl. občianskeho zákonníka (Αστικός Κώδικας)).

Existujú dva druhy rozvodových konaní:

 1. Pri rozvode so súhlasom obidvoch strán (συναινετικό διαζύγιο) manželia súhlasia so zrušením manželstva prostredníctvom písomnej dohody, ktorú podpíšu obidvaja manželia a ich právni zástupcovia alebo len ich právni zástupcovia, ak boli právni zástupcovia osobitne splnomocnení konať v ich mene. Manželstvo musí trvať najmenej šesť mesiacov. Ak manželia nemajú žiadne maloleté deti, manželstvo je rozvedené mimo súdu, t. j. postačuje uzatvorenie uvedenej dohody. Ak však manželia majú maloleté deti, k tejto dohode musí byť pripojená ďalšia písomná dohoda manželov upravujúca starostlivosť o deti a styk s nimi. Všetky tieto dohody sa predložia príslušnému jednočlennému súdu prvého stupňa (Μονομελές Πρωτοδικείο), ktorý schváli dohody a vydá vyhlásenie o zrušení manželstva v súlade s postupom uplatňovaným v nesporových veciach.
 2. Pri sporovom rozvode (διαζύγιο κατ' αντιδικία) podá jeden z manželov na základe kvalifikovaných dôvodov, ktoré dosvedčujú rozvrat manželstva, návrh na zrušenie manželstva rozvodom miestnemu jednočlennému súdu prvého stupňa alebo obidvaja manželia podajú takýto návrh oddelene.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

V prípade sporového rozvodu sa za príčiny rozvodu (článok 1439 občianskeho zákonníka) považujú tieto dôvody:

 1. Manželský zväzok je poznačený rozvratom, ktorý spôsobil odporca alebo obidvaja manželia, pričom je opodstatnené domnievať sa, že pokračovanie manželského zväzku by bolo pre navrhovateľa neúnosné. Predpoklad rozvratu manželstva, ktorý sa môže odporca snažiť vyvrátiť, existuje v prípade bigamie, nevery, opustenia navrhovateľa, úmyselné ohrozenie života navrhovateľa odporcom alebo v prípade domáceho násilia, ktorého sa dopustil odporca voči navrhovateľovi.
  Ak boli manželia nepretržite odlúčení počas najmenej dvoch rokov, existuje nevyvrátiteľný predpoklad rozvratu manželstva a o rozvod je možné žiadať aj v prípade, ak ho spôsobil navrhovateľ.
 2. Ak je niektorý z manželov vyhlásený za nezvestného a považovaný za mŕtveho, druhý z manželov môže podať návrh na rozvod.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Po zrušení manželstva rozvodom manželia viac nie sú povinní bývať v spoločnej domácnosti a prijímať rozhodnutia spoločne. Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela sa vo všeobecnosti vráti k vlastnému priezvisku, pokiaľ si neželá zachovať priezvisko druhého manžela, pretože si pod spoločným priezviskom vytvoril profesionálne alebo umelecké meno. Všetky povinnosti manželov týkajúce sa ich spoločných záväzkov zanikajú. Bigamia ako prekážka uzatvorenie manželstva zaniká. Počas manželstva boli prerušené lehoty v prípade žalôb, ktoré podal jeden z manželov voči druhému z manželov, toto prerušenie lehôt sa rozvodom končí. Rozvodom nezaniká príbuzenstvo, ktoré vzniklo manželstvom, s pokrvnými príbuznými jedného manžela a s pokrvnými príbuznými druhého manžela.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Pri rozvode je každý z manželov oprávnený získať späť hnuteľný majetok, ktorý mu patrí alebo o ktorom sa predpokladá, že mu patrí (napriek tomu, že ho v skutočnosti používajú obidvaja manželia alebo len druhý z manželov), a to za predpokladu, že druhý z manželov nevyvráti tento predpoklad. Uvedené platí aj v prípade, že sa predmet považuje za potrebný pre druhého z manželov. Ak má manžel v držbe vec a odmieta ju vrátiť jej vlastníkovi, vlastník veci môže podať vecnú žalobu (in rem), osobnú žalobu alebo žalobu týkajúcu sa oprávnenosti držby. Po zrušení manželstva môže manžel, ktorý je vlastníkom bydliska rodiny podať vecnú žalobu (in rem) alebo osobnú žalobu proti manželovi, ktorý bydlisko používa. Spoluvlastníctvo manželov rozvodom zaniká a každý z manželov dostáva podiel, na ktorý má právo podľa pravidiel spoluvlastníctva a rozdelenia spoločného majetku. Ak jeden z manželov nadobudol počas manželstva majetok, druhý z manželov má nárok na podiel z tohto majetku.

3.3 maloleté deti manželov

Pri zrušení manželstva rozvodom môže súd rozhodnúť o výkone rodičovských práv a povinností jedným z týchto spôsobov:

a) výkonom rodičovských práv a povinností alebo starostlivosťou o deti poverí jedného z rodičov;

b) výkonom rodičovských práv a povinností alebo starostlivosťou o deti poverí oboch rodičov spoločne;

c) výkon rodičovských práv a povinností sa rozdelí medzi rodičov;

d) môže výkonom rodičovských práv a povinností poveriť tretiu stranu.

Rozvedení rodičia sú aj naďalej povinní podporovať deti, ktoré sú maloleté, a ktoré nemajú žiadne príjmy z vlastnej práce alebo z vlastného majetku, alebo ktorých príjmy nie sú dostatočné na ich výživu. Túto povinnosť si rozdelia rodičia a v prípade sporu o nej rozhodne súd.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Po zrušení manželstva rozvodom bývalý manžel, ktorý nie je schopný zabezpečiť svoju výživu z vlastného príjmu alebo majetku, má právo žiadať výživné od druhého z manželov:

 1. ak v čase vydania rozhodnutia o rozvode má daný z manželov taký vek alebo zdravotný stav, ktorý neumožňuje vyžadovať, aby si našiel alebo pokračoval vo vykonávaní vhodnej práce s cieľom zabezpečiť si výživu;
 2. ak manželovi, ktorý žiada o výživné, bola zverená starostlivosť o maloletého, ktorá mu znemožňuje vykonávať vhodnú prácu;
 3. ak manžel, ktorý žiada o výživné, nie je schopný nájsť si vhodné pravidelné zamestnanie alebo potrebuje odborné vzdelávanie; v oboch prípadoch môže o výživné požiadať najneskôr tri roky od vydania rozhodnutia o rozvode; alebo
 4. vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých sa výživné v čase rozvodu priznalo z dôvodu zachovania spravodlivosti.

Výživné môže byť z opodstatneného dôvodu zamietnuté alebo obmedzené, najmä ak manželstvo trvalo krátko alebo ak manžel, ktorý by mohol mať nárok na výživné, nesie vinu za rozvod alebo úmyselne spôsobil svoju chudobu. Právo na výživné zaniká, ak príjemca opäť uzavrie manželstvo alebo trvalo žije s druhou osobou. Právo na výživné nezaniká, ak zomrie povinný manžel. Toto právo však zaniká, ak zomrie osoba oprávnená prijímať platby, pokiaľ sa nárok netýka predchádzajúceho obdobia alebo ak v čase úmrtia existovali neuhradené splátky.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

5 Aké sú podmienky rozluky?

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Vyhlásenie manželstva za neplatné (anulovanie manželstva) znamená, že z dôvodu určitých nezrovnalostí sa manželstvo s plnými právnymi účinkami vyhlási za neplatné súdnym rozhodnutím, a prestane tak byť akokoľvek platné. Jedinou výnimkou je to, že akékoľvek deti narodené v manželstve vyhlásenom za neplatné sa aj naďalej považujú za deti narodené v manželstve. Pravidlá o anulovaní akéhokoľvek relatívne neplatného aktu sa takisto uplatňujú na vyhlásenie relatívne alebo absolútne neplatného manželstva za neplatné (článok 1372 a nasl. občianskeho zákonníka).

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo môže byť vyhlásené za neplatné, ak nebola splnená niektorá zo základných podmienok na uzatvorenie manželstva, alebo ak existovala absolútna prekážka, alebo ak bolo manželstvo relatívne neplatné z dôvodu omylu alebo nátlaku.

Základná podmienka nie je splnená, ak manželský sľub nebol vykonaný osobne, je podmienený alebo podlieha lehote; ak sú manželia maloletí a súdy nevydali povolenie na uzatvorenie manželstva; ak niektorí z manželov má súdom ustanoveného poručníka, ktorý nesúhlasí s manželstvom, pričom nebolo získané povolenie súdu; alebo ak si niektorý z manželov v čase sobášneho obradu nie je vedomý svojho konania alebo nie je schopný rozumného uvažovania z dôvodu duševnej choroby. Absolútna prekážka existuje v prípade, ak sú manželia pokrvní príbuzní v priamej vzostupnej alebo zostupnej línii bez obmedzenia stupňa alebo v bočných líniách do štvrtého stupňa; ak sú príbuzní na základe manželstva v priamej vzostupnej alebo zostupnej línii bez obmedzenia stupňa alebo v bočných líniách do tretieho stupňa; alebo v prípade bigamie alebo osvojenia.

Manželstvo nie je možné zrušiť (anulovať), ak manželia plne a slobodne súhlasia s manželstvom; ak súd neskôr udelí povolenie neoprávneným maloletým osobám; ak neoprávnená maloletá osoba po dosiahnutí 18 rokov uzná platnosť manželstvo; ak manžel, ktorý nebol spôsobilý, následne dosiahne spôsobilosť a uzná platnosť manželstva; ak poručník alebo súd alebo manžel, ktorý nebol spôsobilý, ale následne dosiahol spôsobilosť, uzná platnosť manželstva; alebo ak osoba konajúca na základe omylu alebo nátlaku uzná platnosť manželstva po zániku omylu alebo nátlaku. Manželstvo nie je uzatvorené, ak nebolo vykonaný manželský sľub pred starostom/primátorom a svedkami v prípade občianskeho sobáša, alebo v prípade cirkevného sobáša, ak manželstvo nebolo slávnostne vyhlásené kňazom východnej pravoslávnej cirkvi alebo predstaviteľom iného náboženstva alebo vierovyznania v Grécku. V takom prípade manželstvo nemá žiadny právny účinok a akákoľvek osoba s právnym záujmom v danej veci môže predložiť návrh na jeho anulovanie.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

V zásade sú právne účinky manželstva pozastavené so spätnou platnosťou. Anulovanie sa týka všetkých osobných, rodinných a majetkových vzťahov manželov. Neplatnosťou manželstva preto zaniká právo na vzájomné dedenie manželov zo zákona, a to od začiatku manželstva. Takisto sa ruší platnosť všetkých právnych úkonov medzi manželmi a tretími stranami, ktoré uzatvorili ako manželská dvojica, na základe potrieb ich spoločného života ako muža a ženy alebo na účely správy majetku druhého manžela, čo však podlieha dobrej viere tretích strán, ktoré uzatvorili tieto právne úkony s manželmi. Ak si v čase uzavretia manželstva obidvaja manželia alebo jeden z manželov neboli vedomí jeho neplatnosti, neplatnosť má do budúcnosti účinky len na manžela, ktorý si jej bol vedomý; manžel, ktorý si v čase uzavretia manželstva nebol vedomý neplatnosti má nárok na výživné od druhého manžela, pokiaľ si bol druhý manžel od začiatku vedomý jeho neplatnosti, a od dedičov druhého manžela, ak druhý manžel umrie po vyhlásení manželstva za neplatné, pričom sa analogicky uplatňujú tie isté pravidlá, ktorými sa riadi rozvod. Rovnaké právo na výživné má tiež manžel, ktorý bol prinútený k sobášu hrozbami alebo v rozpore so zákonom alebo v rozpore so všeobecnou morálkou, ak dôjde k vyhláseniu manželstva za neplatné alebo jeho zániku po smrti druhého manžela (článok 1383 občianskeho zákonníka).

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Nie.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Jednočlenný súd prvého stupňa (článok 17 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) má právomoc vydať rozhodnutie o zrušení manželstva rozvodom z dôvodu rozvratu, ktorý spôsobil jeden z manželov alebo obaja manželia, alebo na základe skutočnosti, že jeden z manželov je nezvestný a vyhlásený za mŕtveho; vyhlásiť absolútne alebo relatívne neplatné manželstvo za neplatné; vyhlásiť neexistenciu manželstva; počas trvania manželstva rozhodovať o vzťahoch medzi manželmi vyplývajúcimi z manželstva. Na konanie pred súdom sa uplatňuje úprava súdneho konania o manželských sporoch, ktoré bolo pozmenené zákonom č. 4055/2012.

V rozvodových konaniach na základe vzájomnej dohody manželov je príslušným súdom takisto jednočlenný súd prvého stupňa, no v tomto prípade sa uplatňuje postup pre nesporové veciach. Príslušným súdom je súd v poslednom mieste spoločného pobytu manželov (článok 39 Občianskeho súdneho poriadku); alebo v mieste ich obvyklého pobytu, pokiaľ niektorý z manželov aj naďalej býva na tomto mieste; alebo v mieste obvyklého pobytu odporcu (článok 22 občianskeho zákonníka); alebo v prípade spoločného návrhu, v mieste obvyklého pobytu ktoréhokoľvek z manželov; alebo v mieste obvyklého pobytu navrhovateľa, ak na tomto mieste býval najmenej rok bezprostredne pred predložením návrhu alebo najmenej šesť mesiacov (za predpokladu, že je štátnym príslušníkom Grécka alebo ak majú obidvaja manželia grécku štátnu príslušnosť). Ten istý súd bude takisto rozhodovať o akomkoľvek protinávrhu. Návrhy na určenie výživného môžu byť pripojené k návrhom na rozvod, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo uznanie neexistencie manželstva, a následne o nich bude spoločne rozhodovať príslušný jednočlenný súd prvého stupňa v súlade s pravidlami konania o manželských veciach. Návrhy na určenie rodičovskej zodpovednosti a podmienok styku s dieťaťom môžu byť tiež pripojené k návrhu a môže o nich rozhodovať jednočlenný súd prvého stupňa v súlade s osobitným postupom stanoveným v článku 681B a nasl. občianskeho zákonníka.

Návrh sa predkladá na podateľni súdu; pracovník podateľne stanoví dátum konania a zapíše tento dátum do kópií návrhu. Právny zástupca navrhovateľa dá pokyn súdnemu vykonávateľovi, aby odporcovi doručil kópiu s dátumom pojednávania a predvolanie na súd. Súdny vykonávateľ doručí kópiu návrhu odporcovi. Súdny vykonávateľ musí doručiť kópiu návrhu do 60 dní, ak má odporca bydlisko alebo pobyt v Grécku, a do 90 dní, ak má odporca bydlisko alebo pobyt v zahraničí alebo ak adresa odporcu nie je známa. Ak sa má doručenie vykonať do zahraničia osobe, ktorej adresa je známa, ustanovenia, ktoré sa majú analogicky uplatňovať na doručenie návrhu na začatie konania, sú ustanovenia nariadení EÚ, konkrétnejšie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch alebo ustanovenia Haagskeho dohovoru z 15. novembra 1965, ak sa uplatňuje, alebo pravidlá vymedzené v dvojstranných alebo mnohostranných zmluvách.

Hmotnoprávne pramene, ktoré sa aplikujú na osobné majetkové vzťahy manželov, rozvod a súdnu rozluku (články 14, 15 a 16 občianskeho zákonníka), sú (zoradené podľa prednosti):

 1. právo ich poslednej spoločnej štátnej príslušnosti počas manželstva, pokiaľ aspoň jeden z nich má aj naďalej túto štátnu príslušnosť;
 2. právo podľa ich posledného miesta spoločného obvyklého pobytu počas manželstva; alebo
 3. právo, s ktorým majú najsilnejšie väzby.

Na vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom (článok 18 a 19 občianskeho zákonníka) sa aplikuje (zoradené podľa prednosti):

a) právo štátu ich poslednej spoločnej štátnej príslušnosti;

b) právo podľa ich posledného miesta spoločného obvyklého pobytu; alebo

c) právo štátu štátnej príslušnosti dieťaťa; ak má dieťa grécku aj zahraničnú štátnu príslušnosť, uplatňuje sa právo Grécka a ak má dieťa viac ako jednu zahraničnú štátnu príslušnosť, uplatňuje sa právo štátu, s ktorým má dieťa najsilnejšie väzby.

V súlade so zásadou lex fori (rozhodovanie podľa práva v mieste súdu) sa aplikuje grécke procesné právo, pred ktorým má však prednosť právo EÚ a iné medzinárodné zmluvy podľa článku 28 ústavy. Právnym zástupcom, ktorí zastupujú účastníkov konania, musí byť udelené osobitné splnomocnenie, aby mohli konať v mene daného účastníka alebo musia na súde vystupovať spolu so zastupovaným účastníkom. Sobášny list, osvedčenie o rodinnom stave a iné podkladové dôkazy sa musia predložiť na súde počas dokazovania. Svedkovia sa vypočúvajú a pripomienky sa predkladajú na verejnom pojednávaní. V prípade rozvodu na základe vzájomného dohody musia účastníci konania prehlásiť, že si želajú ukončiť manželstvo prostredníctvom písomnej dohody, ktoré podpíšu manželia alebo ich oprávnení právni zástupcovia alebo obaja, a musia predložiť dohodu o podmienkach starostlivosti o ich deti a o styku s nimi. Súd schváli dohodu a vydá rozhodnutie o zrušení manželstva. Tvrdenia strán súd posudzuje podľa vlastného uváženia. Súd nevypočúva strany pod prísahou a nevyžaduje svedecké výpovede od detí strán, no svedkovia a znalci musia vypovedať pod prísahou. Súd, ktorý rozhoduje o návrhu na rozvod, sa snaží strany zmieriť. Skutočnosť, že odporca sa nedostaví na súd, nemá vplyv na rozhodnutie v danej veci. Ak niektorá zo strán umrie, pričom je stále možné podať proti rozhodnutiu opravný prostriedok, súdne konanie sa zastaví. V prípade návrhu na vyhlásenie manželstva za neplatné, ktoré môže predložiť aj prokurátor, bude prokurátor vyzvaný, aby predložil svoje pripomienky. Ak jedna zo strán konania zomrie, konanie sa preruší a dedičia daného účastníka ho môžu obnoviť. Ak návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné alebo na uznanie neexistencie manželstva predloží prokurátor, návrh je namierený proti obom stranám, a ak niektorý z nich zomrel, je namierený proti dedičom.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Áno, za určitých podmienok. Právna pomoc je k dispozícii, ak sa preukáže, že účastník si nemôže dovoliť zaplatiť trovy konania bez toho, aby na to použil prostriedky, ktoré sú potrebné na jeho vlastnú výživu a na výživu jeho rodiny, pokiaľ sa návrh tejto strany nepovažuje za očividne nepodložený alebo nevhodný. Žiadosť sa predkladá sudcovi, ktorý rozhoduje o veci, alebo sudcovi, ktorému sa vec má predložiť; v prípade viacčlenného súdu prvého stupňa sa žiadosť predkladá predsedovi súdu. Vo veciach, ktoré nesúvisia s konaním sa žiadosť predkladá okresnému občianskemu súdu (ειρηνοδικείο) v mieste žiadateľovho pobytu (článok 194 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Žiadosť by mala obsahovať súhrn predmetu konania, dôkazov, ktoré budú predložené v súdnom konaní a dôkazy, ktorými sa potvrdzuje splnenie podmienok na priznanie právnej pomoci. K žiadosti sa pripája niekoľko podporných dokumentov:

 1. potvrdenie, ktoré (bezplatne) vystaví starosta alebo predseda obecnej rady v mieste bydliska alebo trvalého pobytu žiadateľa, o pracovnom, finančnom a rodinnom stave žiadateľa;
 2. potvrdenie, ktoré (bezplatne) vystaví daňový kontrolór v mieste bydliska alebo trvalého pobytu žiadateľa, a v ktorom bude uvedené, že v uplynulých troch rokoch žiadateľ podal priznanie o dani z príjmov alebo priznanie o akejkoľvek inej priamej dani a že po preskúmaní bolo toto priznanie potvrdené.

Súd, ktorý rozhoduje o žiadosti, môže bezplatne predvolať odporcu. Prítomnosť právnych zástupcov nie je nevyhnutná. Ak súd uzná, že podmienky uvedené v predchádzajúcom texte sú splnené, prizná žiadateľovi právnu pomoc. Právna pomoc sa poskytuje vždy len pre konkrétne konanie. Vzťahuje sa však na všetky jeho úrovne vrátane konaní o opravných prostriedkoch a výkonu konečného rozhodnutia. Účastník konania, ktorého právo na súdnu pomoc bolo uznané týmto spôsobom, je predbežne oslobodený od povinnosti hradiť trovy konania a náklady na konanie vo všeobecnosti, t. j. odmeny a/alebo výdavky notárov a vykonávateľov, svedkov, znalcov, právnych zástupcov a akýchkoľvek iných zástupcov, ako aj od povinnosti poskytnúť preddavok na takéto výdavky. Predbežné oslobodenie možno priznať aj len pre časť trov.

Právna pomoc nemá vplyv na povinnosť nahradiť akékoľvek trovy priznané protistrane. Ak o to žiadateľ požiada, súd môže v rozhodnutí o súdnej pomoci alebo po jeho prijatí, rozhodnúť o pridelení právneho zástupcu, notára alebo súdneho vykonávateľa, ktorí budú pomáhať podporenej osobe. Tento pokyn sú povinní splniť a oprávnenie na príslušné úkony vyplýva zo samotného rozhodnutia o pridelení.

Právna pomoc zaniká smrťou oprávnenej osoby, no úkony, ktoré nie je možné odložiť, sa môžu vykonať po tejto lehote v súlade s predchádzajúcimi pokynmi. Právna pomoc môže byť odobratá alebo obmedzená súdom na jeho vlastný podnet, alebo na základe návrhu prokurátora, ak sa preukáže, že neboli splnené podmienky na jej priznanie, už neplatia alebo sa zmenili. Náhrada trov konania je upravená v článkoch 190 až 193 Občianskeho súdneho poriadku.

Ak súd prikáže protistrane príjemcu právnej pomoci, aby nahradil trovy príjemcu, kolkovné, vykonateľný rovnopis a ostatné poplatky sa nahrádzajú podľa zákona o výbere verejných príjmov, zatiaľ čo trovy dlžné príjemcovi, jeho advokátom alebo iným zákonným zástupcom alebo úradníkom súdu sa v prípade potreby nahrádzajú vo vykonávacom konaní. Trovy, ktoré musí protistrane nahradiť príjemca právnej pomoci, sa nahrádzajú ihneď po tom, ako ktorákoľvek z podmienok poskytovania právnej pomoci prestala platiť a táto skutočnosť bola potvrdená. Ak účastníci získali právnu pomoc na základe nepravdivých tvrdení alebo informácií, sudca, ktorý rozhodne o odobratí právnej pomoci, udelí finančnú pokutu od 100 EUR do 200 EUR, ktorá sa vypláca do poistného fondu právnických povolaní; týmto nezanikajú povinnosti účastníkov zaplatiť sumy, od úhrady ktorých boli oslobodení, ani sa nevylučuje ich trestné stíhanie.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Áno. Neúspešný účastník môže podať opravný prostriedok na miestnom odvolacom súde (Εφετείο) voči rozhodnutiu o rozvode manželstva, vyhlásení o absolútnej alebo relatívnej neplatnosti manželstva alebo voči rozhodnutiu o neexistencii manželstva do tridsiatich dní od dátumu doručenia rozhodnutia, ak má tento účastník bydlisko alebo obvyklý pobyt v Grécku; alebo do šesťdesiatich dní, ak má tento účastník bydlisko alebo obvyklý pobyt v zahraničí alebo jeho miesto pobytu nie je známe; ak rozhodnutie nebolo doručené, do troch rokov od jeho vydania. Ak účastník konania, ktorý má právo podať odvolanie, zomrel, lehota na podanie odvolania sa začína v deň doručenia rozhodnutia jeho univerzálnym dedičom alebo odkazovníkom.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

V aktuálne platnom nariadení Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností sa stanovuje zásada, podľa ktorej rozhodnutia prijaté v jednom členskom štáte EÚ sa musia uznať v ostatných členských štátoch bez potreby použitia osobitného postupu. Každý, kto si želá uznanie rozhodnutia o rozvode, súdnej rozluke alebo vyhlásení manželstva za neplatné v Grécku, sa musí obrátiť na jednočlenný súd prvého stupňa v mieste obvyklého pobytu osoby, voči ktorej sa má rozhodnutie vykonať, alebo v mieste výkonu rozhodnutia.

Po stanovení dátumu pojednávania sa kópia návrhu sa následne doručí druhému účastníkovi konania spolu s vyrozumením o tomto dátume a predvolaním. Súd nemôže skúmať príslušnosť súdu, ktorý vydal rozhodnutie. Súd posúdi, či uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom; či dokument, na základe ktorého sa začalo konanie, bol doručený odporcovi v dostatočnej lehote, aby sa odporca mohol brániť, alebo ak sa tak nestalo, či odporca s rozhodnutím súdu jednoznačne súhlasil a či rozhodnutie nie je nezlučiteľné s akýmkoľvek predchádzajúcim rozhodnutím vydaným v konaní medzi tými istými stranami v členskom štáte, v ktorom sa požaduje jeho uznanie, alebo v inom členskom štáte alebo tretej krajine, ak rozhodnutie spĺňa podmienky potrebné na jeho uznanie v členskom štáte, v ktorom sa jeho uznanie požaduje. Ak súd dospeje k uspokojivému záveru, rozhodnutie uzná.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Voči rozhodnutiu gréckeho súdu o uznaní rozhodnutia vydaného súdom v inom členskom štáte EÚ je možné podať opravný prostriedok na odvolací súd, ktorý rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam príslušného súdu nižšieho stupňa. Odvolacia lehota je jeden mesiac od dátumu doručenia rozhodnutia, s výnimkou prípadov, keď účastník, proti ktorému sa uznanie rozhodnutia požaduje, má obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte vydania vyhlásenia o vykonateľnosti, pričom v takom prípade je odvolacia lehota dva mesiace od dátumu doručenia rozhodnutia. Táto lehota môže byť predĺžená z dôvodu vzdialenosti. Ak sa účastník, proti ktorému sa požaduje uznanie, nedostaví na súd, súd musí prerušiť konanie, aby sa mohol uistiť, že tento účastník bol riadne a v dostatočnom predstihu predvolaný alebo že boli v tejto súvislosti vykonané všetky uskutočniteľné kroky. Rozhodnutie odvolacieho súdu možno napadnúť v právnych otázkach na Najvyššom súde (Άρειος Πάγος).

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Hmotnoprávne pramene, ktoré sa uplatňuje na rozvod, sú (v poradí podľa prednosti):

 1. právo štátu poslednej štátnej príslušnosti účastníkov, pokiaľ má niektorý z účastníkov aj naďalej danú štátnu príslušnosť;
 2. právo podľa posledného miesta spoločného obvyklého pobytu účastníkov počas manželstva alebo
 3. právo, s ktorým majú najsilnejšie väzby.

V súlade so zásadou lex fori (rozhodovanie podľa práva v mieste súdu) sa aplikuje grécke procesné právo, pred ktorým má však prednosť právo Európskeho spoločenstva podľa článku 28 gréckej ústavy.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.