Rozvod a súdna rozluka

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Súd môže rozviesť manželstvo na návrh jedného z manželov alebo oboch manželov, ak sa ich manželstvo úplne a nenávratne rozpadlo. Pri rozvode musí byť hlavným kritériom najlepší záujem spoločných maloletých detí manželov.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

O rozvode manželstva možno rozhodnúť z dôvodu, že manželstvo sa úplne a nenávratne rozpadlo. Súd v tejto súvislosti získava dôkazy. Súd môže nariadiť získanie potrebných dôkazov aj z vlastného podnetu. O úplnom a nenávratnom rozpade manželstva svedčí konečné a spoločné vyhlásenie o vôli (vzájomnom súhlase) manželov rozviesť sa uskutočnené bez neoprávneného vplyvu. To, že manželstvo sa úplne a nenávratne rozpadlo, možno stanoviť najmä vtedy, keď manželia už nežijú spolu ako pár a ich opätovné spojenie je vzhľadom na proces vedúci k rozluke páru a trvanie ich oddeleného života nepravdepodobné.

Konečné a spoločné vyhlásenie o vôli manželov rozviesť sa uskutočnené bez neoprávneného vplyvu sa považuje za dostatočný dôkaz o rozpade manželstva, takže v prípade tohto spoločného vyhlásenia nie je potrebné podrobne skúmať uvedené dôvody vedúce k rozluke.

Rozhodnutie manželov možno považovať za konečné, ak sa dohodli na výkone rodičovských práv a povinností v súvislosti s ich spoločnými deťmi, udržiavaní kontaktu medzi neprítomným rodičom a dieťaťom, výživnom, využívaní rodinného bytu a – ak bol podaný príslušný návrh – výživnom na druhého z manželov (ich dohodu musí schváliť súd). Ak sa manželia spoločne dohodnú na výkone rodičovských práv a povinností, nemusia sa dohodnúť na podmienkach udržiavania kontaktu s dieťaťom, musia však stanoviť miesto bydliska dieťaťa. Rozsah otázok, na ktorých sa manželia, ktorí sa chcú rozviesť na základe vzájomného súhlasu, musia dohodnúť, závisí od toho, či sa rozhodnú vykonávať spoločné rodičovské práva a povinnosti alebo nie.

Je dôležité poznamenať, že na rozdiel od predchádzajúcich právnych predpisov občiansky zákonník už nepredpokladá dohodu medzi manželmi o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

Rozvodom manželstvo manželov zaniká. Po rozhodnutí o rozvode manželstva sa právo na starostlivosť o spoločné dieťa a jeho výživu, kontakt medzi rodičom a dieťaťom, výživné pre jedného z manželov, používanie rodinného bytu a v prípade spoločných rodičovských práv a povinností aj bydlisko dieťaťa stanovia súdnym urovnaním, ak účastníci konania dospejú k dohode – a splnia zákonné požiadavky –, alebo rozsudkom súdu, ak sa manželia nedohodnú. Manželia sa nemusia dohodnúť na vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov na to, aby ich súd rozviedol.

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Po rozvode alebo anulovaní manželstva bývalý manželia naďalej používajú rovnaké priezviská ako počas manželstva. Ak majú iné želanie, môžu to po rozvode alebo anulovaní manželstva oznámiť matrikárovi. Bývalá manželka však nikdy nesmie používať priezvisko svojho bývalého manžela s príponou udávajúcou manželský stav, ak toto priezvisko nepoužívala počas manželstva. Súd môže na žiadosť bývalého manžela zakázať jeho bývalej manželke používať jeho priezvisko vo forme, na základe ktorej ho možno identifikovať, ak bola manželka odsúdená na trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin. Ak sa bývalá manželka znova vydá, nesmie už používať priezvisko svojho bývalého manžela s príponou udávajúcou manželský stav. Toto právo znova nezíska ani v prípade, že sa znova rozvedie.

3.2 rozdelenie majetku manželov

V prípade rozvodu už bývalí manželia nemajú spoločný majetok a ktorýkoľvek z nich môže podať návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Môžu podať návrh na náhradu za investície zo spoločného majetku do ich samostatného majetku alebo za investície z ich samostatného majetku do spoločného majetku, ako aj na náhradu nákladov na hospodárenie a výživu. Nie je možné podať návrh na náhradu za výdavky, ak sa manželia vzdali práv na príslušné finančné prostriedky. Náhradu za samostatný majetok, ktorý sa použil alebo úplne minul v rámci manželského vzťahu, možno priznať iba vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch. Podiel bývalých manželov na spoločnom majetku, ktorý majú v čase rozvodu, sa podľa možnosti musí vyčleniť v naturáliách. Samostatný majetok držaný v čase rozvodu sa takisto musí vyčleniť v naturáliách. Ak to z akéhokoľvek dôvodu nie je možné alebo ak by to malo za následok značnú stratu hodnoty majetku, spôsob rozdelenia v prípade sporu určí súd. O náhradu nemožno žiadať za chýbajúci spoločný a samostatný majetok, ak manželia v čase rozvodu nemajú žiadne bezpodielové spoluvlastníctvo a ani dlžný účastník konania nemá žiadny samostatný majetok.

Ak sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov rozdelí na základe zmluvy uzavretej medzi manželmi, táto zmluva sa považuje za platnú len vtedy, ak bola uzavretá písomne prostredníctvom verejného alebo súkromného dokumentu spolupodpísaného právnikom. Toto ustanovenie neplatí v prípade rozdelenia hnuteľného majetku tvoriaceho súčasť spoločného majetku manželov, ak sa rozdelenie uskutočnilo prostredníctvom uplatnenia nároku na súde.

Ak manželia neuzavreli zmluvu o rozdelení spoločného majetku alebo ak uzavretá zmluva neupravuje všetky nároky, ktoré môžu vyplynúť z rozvodu, o rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a vysporiadanie nárokov môže požiadať súd. Súd musí zabezpečiť, aby pri vysporiadaní nárokov na majetok ani jeden z manželov nezískal neoprávnenú finančnú výhodu.

3.3 maloleté deti manželov

Obaja rodičia sú povinní rozdeliť sa so svojimi maloletými deťmi o prostriedky, ktoré majú k dispozícii na svoju výživu, a to aj na úkor vlastných prostriedkov. Toto pravidlo sa neuplatňuje, ak dieťa môže uspokojiť svoje primerané potreby z platu, ktorý si zarobí v zamestnaní, alebo z príjmu zo svojho majetku, prípadne ak má dieťa priameho príbuzného, ktorý môže byť povinný platiť výživné. Rodič, ktorý má právo na starostlivosť, poskytuje výživu v naturáliách, kým neprítomný rodič ju poskytuje primárne v peňažnej forme (výživné).

Ak vyplácanie výživného nariadi súd, stanoví sa jeho výška. Súd môže vo svojom rozsudku stanoviť, že výška splatného príspevku sa musí každý rok k 1. januáru nasledujúceho roka upravovať v súlade s indexom spotrebiteľských cien, ktorý každoročne zverejňuje maďarský Ústredný štatistický úrad bez toho, aby boli potrebné ďalšie opatrenia.

Pokiaľ to je možné, o veciach týkajúcich sa výkonu rodičovských práv a povinností v súvislosti s dieťaťom sa musí rozhodnúť spoločnou dohodou medzi rodičmi.

Ak sa rodičom nepodarí dospieť k dohode o týchto veciach, súd prizná právo na starostlivosť rodičovi, ktorý na základe posúdenia súdu dokáže lepšie podporovať telesný, duševný a morálny rozvoj dieťaťa. Ak by umiestnenie dieťaťa s jedným alebo druhým rodičom ohrozilo najlepšie záujmy dieťaťa, súd môže priznať právo na starostlivosť tretej osobe za predpokladu, že táto osoba sa sama snaží získať toto právo na starostlivosť.

Dieťa má právo na udržiavanie priameho osobného kontaktu s neprítomným rodičom. Je právom a povinnosťou neprítomného rodiča pravidelne udržiavať osobné vzťahy a priamy kontakt s dieťaťom (právo na prístup). Rodič alebo iná osoba s právom na starostlivosť nesmie zasahovať do práva na prístup.

Rodič s právom na starostlivosť a neprítomný rodič musia navzájom spolupracovať – a zároveň rešpektovať rodinný život a právo na pokoj druhej strany – s cieľom zabezpečiť vyvážený rozvoj dieťaťa. Rodič s právom na starostlivosť musí neprítomnému rodičovi pravidelne poskytovať informácie o vývoji, zdravotnom stave a štúdiu dieťaťa a nesmie odmietnuť poskytnúť tieto informácie, ak o ne neprítomný rodič požiada.

Rodičia žijúci oddelene uplatňujú svoje práva spoločne s ohľadom na základné otázky týkajúce sa budúcnosti dieťaťa, a to aj vtedy, keď bolo právo na starostlivosť priznané jednému z nich na základe ich spoločnej dohody alebo rozhodnutia súdu, s výnimkou prípadov, keď sú rodičovské práva a povinnosti neprítomného rodiča obmedzené alebo ho súd týchto práv a povinností pozbaví. Medzi základné otázky týkajúce sa budúcnosti dieťaťa patria používanie alebo zmena mena maloletého dieťaťa, jeho miesto bydliska iné ako spoločné bydlisko s rodičom s právom na starostlivosť, jeho miesto pobytu v zahraničí na účely trvalého bydliska alebo usadenia sa, ako aj štátna príslušnosť, vzdelanie a kariéra dieťaťa.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Jeden z manželov môže žiadať výživné od druhého z manželov po rozluke. V prípade rozvodu môže bývalý manžel/bývalá manželka  žiadať výživné od druhého bývalého manžela/bývalej manželky, ak sa nie vlastnou vinou dostal (-a) do situácie, keď ho potrebuje, okrem prípadov, keď si ho (bývalý) manžel/(bývalá) manželka žiadajúci (-a) výživné nezaslúži vzhľadom na svoje správanie počas manželstva. Platba výživného by v žiadnom prípade nemala ohroziť živobytie bývalého manžela/manželky povinného (-ej) platiť ho ani osôb, ktoré tento z manželov musí vyživovať spoločne s bývalým manželom/manželkou, ktorý (-á) žiada výživné. Povinnosť platiť výživné môže mať obmedzené trvanie, ak možno predpokladať, že manžel/manželka, ktorý (-á) žiada výživné, ho už nebude po určitom čase potrebovať.

Ak manžel/manželka alebo bývalý manžel/bývalá manželka žiada výživné z dôvodu zhoršenia svojej situácie viac ako päť rokov po rozluke, tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak sa stanoví, že to je spravodlivé, a len vo výnimočných prípadoch. Ak manželia žili spolu ako pár menej než rok a nemajú spoločné deti z manželstva, bývalý manžel v núdzi má nárok na výživné iba na obdobie zodpovedajúce času ich spoločného života. Ak to je spravodlivé a vo výnimočných prípadoch, súd môže nariadiť vyplácanie výživného počas dlhšieho obdobia.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Rozluka manželov znamená koniec ich spoločného manželského života. Keď k nej dôjde, okrem iného možno podať na súd návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Začiatok a koniec spoločného života manželov ako páru, a teda aj obdobia, v ktorom mali spoločný majetok, stanoví súd podľa vlastného uváženia. Súd musí pri výkone svojich diskrečných právomocí preskúmať rôzne aspekty života manželov ako manželského páru (sexuálny vzťah, vzájomnú hospodársku závislosť, spoločný rodinný byt a domácnosť, prejavy jednoty páru, spoločné vychovávané deti, príbuzných, starostlivosť o dieťa jedného z manželov atď.). Súd teda určí, či spoločný život manželov ako manželského páru pokračuje, alebo sa skončil, na základe spoločnej analýzy všetkých prepojených hospodárskych, rodinných, citových a úmyselných faktorov. Neprítomnosť všetkých alebo niektorých z týchto faktorov nemusí nutne znamenať, že spoločný život manželov ako manželského páru sa skončil, najmä ak to má objektívny dôvod.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Po rozluke, ktorá znamená koniec spoločného manželského života manželov, môžu manželia podať návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V tomto bode ešte manželstvo nie je právne anulované, ale manželia môžu získavať majetok samostatne s výnimkou už existujúceho spoločného majetku. O tomto spoločnom majetku môžu manželia rozhodovať len spoločne, keďže už neplatí domnienka súhlasu. Ak manželia majú spoločné deti, musia sa dohodnúť na rozdelení rodičovských práv a povinností.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Manželstvo možno považovať za anulované len vtedy, keď ho za anulované vyhlásil súd v rozsudku v konaní o anulovaní. Rozhodnutie o anulovaní manželstva sa vzťahuje na všetky zainteresované osoby. Právne dôsledky anulovania manželstva sú stanovené v právnych predpisoch.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo je neplatné, ak stále trvá predchádzajúce manželstvo alebo registrované partnerstvo jedného z manželov. Manželstvo je ďalej neplatné, ak sú manželia príbuzní v priamej línii alebo súrodenci, ak je jeden z manželov priamy potomok súrodenca druhého manžela alebo ak jeden z manželov adoptoval druhého manžela. Ak jeden z manželov vstúpil do manželstva ako nespôsobilá osoba na základe vyhlásenia o spôsobilosti, manželstvo je neplatné. Manželstvo je neplatné aj v prípade, že síce v čase manželstva nebola vyhlásená nespôsobilosť daného manžela, ale bol v plne nespôsobilom stave. Manželstvo je neplatné, ak manželia neboli spoločne prítomní v čase, keď deklarovali svoj zámer uzavrieť manželstvo. Ak jeden z manželov je maloletá osoba, manželstvo je neplatné. Výnimkou je prípad, keď maloleté osoby uzavrú manželstvo s predchádzajúcim súhlasom orgánu zaoberajúceho sa opatrovníctvom a ochranou detí. Orgán zaoberajúci sa opatrovníctvom a ochranou detí môže udeliť taký súhlas len v riadne odôvodnených prípadoch a len vtedy, keď má maloletá osoba aspoň 16 rokov.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Ak obaja manželia uzavreli manželstvo, ktoré bolo následne anulované, v dobrej viere, právne dôsledky manželstva z hľadiska majetku sú rovnaké ako v prípade platného manželstva. Keď sa manželstvo anuluje, manželia môžu uplatniť svoje nároky na majetok podľa rovnakých pravidiel ako v prípade rozvodu manželstva súdom. Ak iba jeden z manželov uzavrel manželstvo v dobrej viere, tieto pravidlá sa uplatnia len na jeho návrh.

Po anulovaní manželstva si manželia nechajú priezviská, ktoré používali počas manželstva. Ak majú iné želanie, môžu to po anulovaní oznámiť matrikárovi. Bývalá manželka však nesmie používať priezvisko svojho bývalého manžela s príponou udávajúcou manželský stav, ak ho nepoužívala počas manželstva.

Anulovanie manželstva nemá vplyv na domnienku otcovstva.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Vo veciach anulovania manželstva a rozvodu majú výlučnú právomoc súdy.

Ak sa manželstvo anuluje alebo rozvedie, súd musí rozhodnúť o starostlivosti o maloleté deti z manželstva a o ich výžive, a to podľa potreby aj v prípade, že neboli podané príslušné návrhy. Súd rozhodne o doplnkových otázkach (napr. o výživnom na manželov, použití rodinného bytu, rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov), ak bol podaný príslušný návrh. Ak taký návrh nebol podaný, súd nebude rozhodovať o týchto otázkach a účastníci konania ich môžu vyriešiť mimosúdnym spôsobom zmluvne.

Pred konaním o rozvod manželstva alebo počas neho môžu manželia požiadať o mediáciu sami alebo z podnetu súdu s cieľom dospieť k dohode v sporných veciach týkajúcich sa ich vzťahu a zániku ich manželstva. Dohoda, ku ktorej účastníci konania dospejú pomocou mediácie, môže byť zahrnutá do súdneho urovnania.

Súd môže v prípade potreby nariadiť rodičom, ktorí podali návrh na rozvod, využiť mediáciu v súvislosti s doplnkovými otázkami, aby sa zabezpečilo vhodné dojednanie, pokiaľ ide o rodičovské práva a povinnosti, a potrebná spolupráca medzi účastníkmi konania.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Ak chce jeden z  manželov dosiahnuť rozvod, musí začať konanie o rozvod manželstva proti druhému z manželov. Konanie o anulovaní musí začať jeden z manželov proti druhému z manželov alebo prokurátor alebo iná tretia osoba oprávnená začať konanie proti obom manželom. Ak účastník, proti ktorému sa začalo konanie, už nežije, konanie sa musí začať proti správcovi určenému súdom.

Konanie sa musí začať podaním návrhu, ktorý musí obsahovať tieto prvky: príslušný súd, mená, miesta bydliska a procesné postavenie účastníkov konania a ich zástupcov, ak nejakých majú, právo, ktoré sa má uplatniť, a skutočnosti doplnené o dôkazy slúžiace ako základ tohto práva, údaje, podľa ktorých možno stanoviť rozsah právomocí a príslušnosť súdu, a výslovnú požiadavku (návrh) na vydanie rozsudku súdu. Návrh na začatie konania o rozvod manželstva musí obsahovať údaje týkajúce sa manželstva, narodenia všetkých žijúcich detí z manželstva a v prípade potreby všetky údaje, na základe ktorých možno stanoviť nárok na podanie návrhu. Ako prílohu musí návrh obsahovať aj podporné dokumenty pre uvedené údaje, ako aj dokument (alebo jeho kópiu alebo výpis z neho), ktorý zhŕňa skutočnosti uvedené navrhovateľom ako dôkazy, a dokumenty, z ktorých možno stanoviť rozsah právomocí a príslušnosť súdu, ako aj iné okolnosti, ktoré sa musia automaticky vziať do úvahy, s výnimkou údajov, ktoré možno overiť pomocou preukazu totožnosti. V tomto poslednom prípade to musí byť uvedené v návrhu.

V súlade so všeobecnými pravidlami o príslušnosti bude mať v konaní o rozvod manželstva právomoc súd príslušný v mieste bydliska odporcu. Ak odporca nemá bydlisko v Maďarsku, príslušnosť sa stanoví podľa miesta pobytu odporcu. Ak miesto pobytu odporcu nie je známe alebo sa nachádza v zahraničí, použije sa jeho posledné miesto bydliska v Maďarsku. Ak sa nedá určiť alebo ak odporca žiadne nemal, príslušnosť sa určí na základe miesta bydliska navrhovateľa alebo, ak sa to nepodarí, jeho miesta pobytu. Právomoc v tejto veci bude mať navyše aj súd príslušný v oblasti, v ktorej sa nachádza posledné spoločné miesto bydliska manželov. To znamená, že navrhovateľ sa môže slobodne rozhodnúť podať návrh buď na súd s právomocou v súlade so všeobecnými pravidlami o príslušnosti, alebo na súd s právomocou na základe posledného spoločného miesta bydliska manželov.

Ak žiadny príslušný vnútroštátny súd nemožno určiť, aby konal vo veci rozvodu v súlade s uvedenými pravidlami, právomoc bude mať ústredný okresný súd v Pešti.

Po začatí manželského konania na danom súde bude mať tento súd výlučnú právomoc vo všetkých nových konaniach začatých v súvislosti s tým istým manželstvom v manželských veciach týkajúcich sa vlastníckych práv vyplývajúcich z manželského vzťahu.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Pozrite si tému „Bezplatná právna pomoc“.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie. Nie je však možné podať návrh na súdne preskúmanie ani obnovu rozsudkov o anulovaní manželstva alebo rozvode, pokiaľ ide o samotné anulovanie alebo rozvod.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/2003 sa rozsudok vydaný v členskom štáte automaticky uznáva v ostatných členských štátoch. Vo všeobecnosti teda platí, že na uznanie nie je potrebné žiadne osobitné konanie. V súlade s článkom 37 tohto nariadenia účastník navrhujúci uznanie musí predložiť tieto písomnosti:

  • odpis rozsudku, ktorý spĺňa požiadavky na preukázanie jeho pravosti, a
  • osvedčenie podľa článku 39 nariadenia vydané súdom alebo príslušným orgánom členského štátu pôvodu na formulári uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu a
  • okrem toho, pri rozsudku vydanom v neprítomnosti odporcu, originál alebo overenú kópiu písomnosti, ktorá preukazuje, že neprítomnému účastníkovi sa doručila písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť alebo inú písomnosť, ktorá preukazuje, že odporca prijal rozsudok bez výhrad.

Podľa článku 38 nariadenia súd alebo príslušný orgán môže upustiť od predloženia posledných dvoch písomností, ak považuje predložené informácie za postačujúce. Súd alebo príslušný orgán môže takisto požadovať preklad týchto písomností, ktorý sa priloží k uvedeným písomnostiam a ktorý sú maďarské súdy a orgány vo všeobecnosti schopné vypracovať.

Podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2201/2003 môže zainteresovaný účastník navrhnúť vydanie rozhodnutia o uznaní rozsudku v inom členskom štáte. V tomto prípade musí účastník konania, ktorý žiada o uznanie, podať návrh s priloženými uvedenými dokumentmi na príslušnom súde, ktorým bude okresný súd (járásbíróság) pôsobiaci v sídle krajského súdu (törvényszék) v mieste bydliska alebo obvyklého pobytu odporcu v Maďarsku (ústredný okresný súd v Budíne v prípade Budapešti), alebo, ak odporca nemá miesto bydliska ani obvyklého pobytu v Maďarsku, okresný súd pôsobiaci v sídle krajského súdu v mieste bydliska alebo obvyklého pobytu účastníka konania, ktorý žiada o uznanie, v Maďarsku (ústredný okresný súd v Budíne v prípade Budapešti). Ak ani účastník konania, ktorý žiada o uznanie, nemá miesto bydliska alebo obvyklého pobytu v Maďarsku, návrh možno podať na ústredný okresný súd v Budíne. Súd bude v konaní podľa potreby uplatňovať ustanovenia článkov 28 až 36 nariadenia.

Ak je uznanie rozsudku nutné na vykonanie zápisu do maďarského registra manželstiev v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia, návrh na uznanie sa spolu s uvedenými dokumentmi musí podať matrikárovi.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2201/2003 môže zainteresovaný účastník navrhnúť vydanie rozhodnutia o neuznaní rozsudku vydaného v inom členskom štáte. Účastník, ktorý napadol uznanie, musí v tomto prípade k svojmu návrhu priložiť odpis rozsudku, ktorý spĺňa podmienky potrebné na stanovenie jeho pravosti, ako aj osvedčenie podľa článku 39 nariadenia vydané súdom alebo príslušným orgánom členského štátu pôvodu na formulári uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu. Príslušný súd bude okresný súd pôsobiaci v sídle krajského súdu v mieste bydliska alebo obvyklého pobytu odporcu v Maďarsku (ústredný okresný súd v Budíne v prípade Budapešti), alebo, ak odporca nemá miesto bydliska ani obvyklého pobytu v Maďarsku, okresný súd pôsobiaci v sídle krajského súdu v mieste bydliska alebo obvyklého pobytu účastníka konania, ktorý napadol uznanie, v Maďarsku (ústredný okresný súd v Budíne v prípade Budapešti). Ak ani účastník konania, ktorý napadol uznanie, nemá miesto bydliska alebo obvyklého pobytu v Maďarsku, návrh možno podať na ústredný okresný súd v Budíne. Súd bude v konaní podľa potreby uplatňovať ustanovenia článkov 28 až 36 nariadenia.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

V Maďarsku sa uplatňuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Vo všetkých veciach so zahraničným aspektom budú teda súdy v Maďarsku uplatňovať právo stanovené v nariadení. Nariadenie – s určitými obmedzeniami – dáva manželom slobodu zvoliť si rozhodné právo (články 5 až 7) a obsahuje kolízne kritériá, pomocou ktorých sa určí rozhodné právo len v prípade neexistencie platnej voľby účastníkov konania (články 8 až 10).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 17/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.