Rozvod a súdna rozluka

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Jeden z dotknutých manželov má ku dňu začatia konania pobyt v Írsku.

ALEBO

Jeden z manželov mal obvyklý pobyt v Írsku počas obdobia jedného roka, ktoré sa skončilo k uvedenému dňu.

[Oddiel 39 ods. 1 písm. a) a b) zákona o rodinnom práve (rozvode) z roku 1996.]

2 Aké sú dôvody na rozvod?

Súd (obvodný súd spoločne s vrchným súdom – oddiel 38 ods. 1) musí byť presvedčený, že:

ku dňu začatia konania manželia žili oddelene počas obdobia alebo období v celkovej dĺžke najmenej dva roky počas predchádzajúcich troch rokov

A

neexistuje odôvodnená vyhliadka na zmierenie medzi manželmi

A

pre manželov a všetkých závislých rodinných príslušníkov existujú alebo sa prijmú také opatrenia, ktoré súd uzná za vhodné za daných okolností.

(Oddiel 5 ods. 1 zákona.)

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Manželstvo, ktoré je predmetom súdneho rozhodnutia, týmto zanikne a ktorákoľvek zo strán tohto manželstva môže znova uzavrieť manželstvo – oddiel 10 ods. 1.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Po vydaní súdneho rozhodnutia o rozvode súd môže vydať príkaz na majetkové usporiadanie – oddiel 14 ods. 1 zákona, pričom majetok sa môže predať, rozdeliť rovnomerne alebo individuálne alebo vlastníctvo k nemu previesť len na jednu zo strán.

3.3 maloleté deti manželov

Po vydaní súdneho rozhodnutia o rozvode súd môže vydať také pokyny, aké považuje za vhodné, pokiaľ ide o záujmy všetkých dotknutých závislých rodinných príslušníkov, ktorí sú maloletými deťmi, starostlivosť o nich alebo právo styku s nimi – oddiel 5 ods. 2 zákona. Záujmy dieťaťa sú prvoradé.

(Viac informácií nájdete v informačnom prehľade „Rodičovské práva a povinnosti – Írsko“).

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Po vydaní súdneho rozhodnutia o rozvode súd môže vydať príkaz na platenie výživného v prospech jedného z manželov, ktorý stratí účinnosť, keď prijímajúci manžel znova uzavrie manželstvo – oddiel 13 zákona.

Súd môže vydať aj príkaz na dôchodkové usporiadanie v prospech jedného z manželov – oddiel 17 zákona.

(Viac informácií nájdete v informačnom prehľade „Nárok na výživné – Írsko“).

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

(Súdna) rozluka umožňuje odlúčeným manželom znova si usporiadať životy tak, aby mohli trvalo žiť oddelene.

Súdne rozhodnutie o rozluke umožňuje súdu, ktorý ho vydáva, vydať rozsiahle doplnkové príkazy v súvislosti s deťmi, vyplácaním podpory, vyplácaním kapitálu, dôchodkovými právami, nehnuteľnosťou patriacou rodine a iným majetkom. Súdnym rozhodnutím o rozluke nezaniká manželstvo. Preto odlúčení manželia, ktorí získali súdne rozhodnutie o „rozluke“ a chcú znova uzavrieť manželstvo, musia najskôr získať súdne rozhodnutie o rozvode.

(Oddiel 8 zákona o rozluke a reforme rodinného práva z roku 1989.)

5 Aké sú podmienky rozluky?

Ktorákoľvek alebo viacero z týchto podmienok:

 1. Manžel/manželka sa dopustil/dopustila cudzoložstva.
 2. Neprimerané správanie a krutosť manžela/manželky.
 3. Opustenie manžela/manželky na jeden rok.
 4. Manželia žijú oddelene jeden rok a obaja manželia súhlasia s návrhom.
 5. Manželia žijú oddelene tri roky.
 6. Manželstvo je narušené do takej miery, že súd je presvedčený, že normálny manželský vzťah neexistuje aspoň jeden rok.

(Oddiel 2 zákona o rozluke a reforme rodinného práva z roku 1989.)

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Rozlukou sa končí povinnosť spolužitia bez zániku manželstva. Manželka môže naďalej používať priezvisko svojho manžela.

Na finančnej úrovni sa zachováva povinnosť podporovať druhého manžela a môže sa priznať výživné, hoci akékoľvek pripísanie viny nemožno vziať do úvahy. Tak ako v prípade rozvodu však rozhodnutie znamená zánik a zrušenie manželského vzťahu.

Dedičské práva sa zachovajú s výnimkou rozluky od stola a lôžka z dôvodu výlučného zavinenia jedného z manželov.

Strany môžu požiadať súd o zrušenie súdneho rozhodnutia. Súd zruší súdne rozhodnutie, ak je presvedčený, že došlo k zmiereniu a strany majú v úmysle obnoviť spolužitie.

Zmena rozluky na rozvod:

Na žiadosť jedného z manželov možno rozhodnutie o rozluke zmeniť ipso iure na rozvod, ak rozluka trvala tri roky. V tomto prípade sudca rozhodne o rozvode a o jeho dôsledkoch.

Ak bolo o rozluke rozhodnuté na základe spoločnej žiadosti, môže sa zmeniť na rozvod len na základe následnej spoločnej žiadosti.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Znamená, že každá strana anulovaného manželstva bude mať také právne postavenie, ako keby nikdy neuzavrela manželstvo s druhou stranou.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Vyžaduje sa jedna z týchto podmienok:

 • jeden z manželov má ku dňu začatia konania domicil v Írsku
 • jeden z manželov mal k tomuto dňu obvyklý pobyt v Írsku v trvaní jedného roka
 • jeden z manželov zomrel pred týmto dňom

a

 • mal v čase smrti domicil v Írsku alebo
 • mal k tomuto dňu obvyklý pobyt v Írsku počas jedného roka.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Manželstvo sa považuje za nikdy neexistujúce. Každá strana môže znova uzavrieť manželstvo. Strany nemajú žiadne vzájomné dedičské práva, ani povinnosti vzájomného vyživovania alebo podpory. Všetky deti, ktoré sa narodili manželom počas manželstva, sa považujú za nemanželské.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Finančné a majetkové otázky a otázky týkajúce sa závislých potomkov možno vyriešiť prostredníctvom mediácie bez použitia súdnej cesty, ale iba súd môže prijať rozhodnutie o rozluke alebo rozvode.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Obvodný súd spoločne s vrchným súdom sú príslušné posúdiť návrh na rozvod/rozluku/anulovanie manželstva.

Konanie vo veci návrhu na rozvod/rozluku na obvodnom súde sa začína podaním občianskeho návrhu (Civil Bill) na úrade príslušného obvodného súdu a riadi sa nariadením 59 pravidlom 4 pravidiel pre obvodné súdy z roku 2001.

Konanie vo veci návrhu na rozvod/rozluku na vrchnom súde sa začína osobitným návrhom (Special Summons), ktoré vydáva ústredný úrad. Konanie sa riadi nariadením 70A pravidiel pre vyššie súdy (S.1 č. 343 z roku 1997). Konanie vo veci návrhu na anulovanie manželstva na vrchnom súde sa začína predložením žiadosti na ústrednom úrade. Konanie sa riadi nariadením 70 pravidiel pre vyššie súdy.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Áno, prostredníctvom Rady pre bezplatnú právnu pomoc na základe posúdenia finančných možností.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Rozhodnutie vrchného súdu o odvolaní proti rozhodnutiu obvodného súdu v konaní o návrhu na rozvod/rozluku/anulovanie manželstva je konečné a nezvratné a nemožno sa proti nemu odvolať – oddiel 39 zákona o súdoch z roku 1936.

Proti všetkým rozhodnutiam vrchného súdu v konaniach o návrhu na rozvod/rozluku/anulovanie manželstva, ktoré sa začali na vrchnom súde, sa možno odvolať na najvyššom súde.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Na (obvodný alebo vrchný) súd v Írsku je potrebné podať návrh na vydanie osobitného vyhlásenia podľa oddielu 29 ods. 1 písm. d)/e) zákona o rodinnom práve z roku 1995. Návrh na obvodný súd sa podáva formou občianskeho návrhu (Civil Bill). Návrh na vrchný súd sa podáva prostredníctvom osobitného návrhu (Special Summons).

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Írske súdy – teda vrchný súd alebo obvodný súd – vzhľadom na ústavný štatút rozvodu stanovia, či rozvod, o ktorom sa rozhodlo v zahraničí, môže alebo nemôže byť uznaný v Írsku.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Podmienky týkajúce sa rozhodovania o rozvode v Írsku sú stanovené v oddiele 38 zákona o rodinnom práve (rozvode) z roku 1996.

Manžel, ktorý nežije v Írsku alebo nie je Ír, môže podať návrh o rozvod v Írsku, ak spĺňa niektoré z podmienok uvedených v oddiele 39 ods. 1 písm. a) a b) zákona o rodinnom práve (rozvode) z roku 1996. Írske právne predpisy týkajúce sa rozvodu sa uplatňujú podľa bydliska, nie na štátnej príslušnosti.

Súvisiace odkazy

Súdne služby v Írsku

Oasis: informácie o verejných službách

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.