Rozvod a súdna rozluka

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Otázky týkajúce sa rozvodu sú opísané v tretej knihe (s názvom Rodinné právo) časti 2 kapitole IV Občianskeho zákonníka Litovskej republiky (Civilinis kodeksas).

V článku 3.51 sa stanovujú podmienky rozvodu na základe vzájomného súhlasu manželov. Manželstvo možno rozviesť za predpokladu, že sa splnia tieto podmienky:

 1. od uzavretia manželstva uplynul viac ako jeden rok;
 2. manželia podpísali dohodu o rozvodovom vysporiadaní (rozdelenie majetku, výživné na deti atď.);
 3. obidvaja manželia majú plnú spôsobilosť na právne úkony.

V uvedených prípadoch sa rozvod vyhlási v zjednodušenom postupe.

V článku 3.55 litovského občianskeho zákonníka sa stanovujú podmienky rozvodu na základe návrhu jedného z manželov podaného na okresnom súde (apylinkės teismas) v mieste jeho bydliska. V tomto prípade možno manželstvo rozviesť za predpokladu, že sa splní aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. manželia boli odlúčení viac než jeden rok;
 2. po uzavretí manželstva bol jeden z manželov súdnym rozhodnutím pozbavený spôsobilosti na právne úkony;
 3. jeden z manželov bol na základe súdneho rozhodnutia vyhlásený za nezvestného;
 4. jeden z manželov je vo výkone trestu odňatia slobody v dĺžke viac ako jeden rok za neúmyselný trestný čin.

V článku 3.60 litovského občianskeho zákonníka sa stanovujú podmienky rozvodu zavineného jedným z manželov (oboma manželmi). Jeden z manželov môže požiadať o rozvod, ak došlo k rozvratu manželstva z dôvodu zavinenia druhého z manželov. Jednému z manželov sa pripisuje vina za rozvrat manželstva, ak sa dopustil podstatného porušenia manželských povinností, ktoré sú uvedené v tretej knihe (Rodinné právo) litovského občianskeho zákonníka (Civilinis kodeksas), v dôsledku čoho sa manželské spolužitie stane nemožným. Manželstvo sa pokladá za rozvrátené v dôsledku zavinenia druhého z manželov, ak bol dotyčný odsúdený za úmyselný trestný čin, dopustil sa nevery, týral druhého manžela alebo iného člena rodiny alebo opustil rodinu a vyše roka sa o ňu vôbec nestará.

Odporca môže počas konania o rozvod poprieť svoju vinu a predložiť dôkazy o tom, že navrhovateľ nesie zodpovednosť za rozvrat manželstva. Po zvážení okolností prípadu môže súd vyhlásiť, že za rozvrat manželstva sú vinní obidvaja manželia. Ak súd uzná, že za rozvrat manželstva sú vinní obidvaja manželia, dôsledky sú rovnaké ako v prípade zániku manželstva na základe vzájomného súhlasu.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

Manželstvo zaniká smrťou jedného z manželov alebo rozvodom podľa podmienok uvedených v právnych predpisoch. Manželstvo možno rozviesť na základe vzájomného súhlasu manželov, na návrh jedného z manželov alebo na základe viny jedného z manželov alebo obidvoch manželov.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

Manželstvo sa pokladá za rozvedené odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Do troch pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozvode musí súd poslať kópiu daného rozhodnutia na miestny matričný úrad, ktorý uskutoční záznam o rozvode.

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Po rozvode si môže manžel(-ka) ponechať priezvisko používané počas manželstva alebo sa vrátiť k predošlému priezvisku. Ak dôjde k zániku manželstva v dôsledku zavinenia jedného z manželov, súd môže na návrh druhého z manželov zakázať tomu z manželov, ktorý sa dopustil viny, aby si ponechal spoločné priezvisko, okrem prípadu, keď majú manželia spoločné deti.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Majetok manželov sa rozdelí na základe majetkového režimu manželov, ktorý sa môže stanoviť zákonom alebo zmluvou. Ak neexistuje zmluva o majetkovom režime manželov, majetok manželov podlieha zákonnému majetkovému režimu. Majetkové režimy manželov sú upravené v tretej knihe časti 3 kapitole VI litovského občianskeho zákonníka (Civilinis kodeksas).

3.3 maloleté deti manželov

Ak je vlastníkom domácnosti manželov jeden z manželov, súd môže stanoviť užívacie právo a umožniť druhému z manželov, aby v ňom zostal za predpokladu, že po rozvode s týmto manželom zostanú bývať maloleté deti. Užívacie právo trvá, kým dieťa alebo deti dosiahnu plnoletosť. Ak je domácnosť manželov v prenájme, súd môže priznať nájomné právo tomu z manželov, s ktorým budú maloleté deti bývať, alebo tomu z manželov, ktorý je práceneschopný, a druhého z manželov vysťahovať, ak majú bývalí manželia na základe súdneho rozhodnutia žiť oddelene.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

V rozhodnutí vo veci rozvodu súd zároveň určí výživné na toho z bývalých manželov, ktorý potrebuje podporu, pokiaľ sa už otázka výživného nevyriešila medzi manželmi v rámci rozvodového vysporiadania. Manželia nemajú právo na výživné, ak ich majetok alebo príjem stačí na zabezpečenie živobytia v plnej miere. Predpokladá sa, že výživné bude potrebovať ten z manželov, ktorý vychováva maloleté dieťa pochádzajúce z manželstva alebo je práceneschopný z dôvodu staroby alebo choroby. Pokiaľ niektorý z manželov nemal možnosť získať kvalifikáciu (alebo ukončiť štúdium) v dôsledku manželstva a spoločných záujmov rodiny alebo potreby starostlivosti o deti, má právo požadovať, aby druhý z manželov finančne pokryl ukončenie príslušného štúdia alebo preškolenie.

Ten z manželov, ktorý je vinný za rozvod, nemá právo na výživné.

Pri rozhodovaní o výživnom a stanovení jeho výšky musí súd zohľadniť dĺžku trvania manželstva, potrebu výživného, majetok obidvoch bývalých manželov, ich zdravotný stav, vek a schopnosť pracovať, pravdepodobnosť, s akou si nezamestnaný(-á) manžel(-ka) nájde prácu, a ďalšie dôležité okolnosti.

Výživné sa zníži, prizná sa len dočasne alebo sa zamietne jeho vyplácanie, ak existuje niektorá z týchto okolností:

 1. manželstvo trvalo menej ako jeden rok;
 2. jeden z manželov, ktorý má nárok na výživné, spáchal trestný čin voči druhému z manželov alebo jeho rodinným príslušníkom;
 3. finančné ťažkosti toho z manželov, ktorý má právo na výživné, vyplývajú z jeho správania;
 4. ten z manželov, ktorý žiada výživné, neprispel v priebehu manželstva k rastu spoločného majetku alebo úmyselne poškodil záujmy druhého z manželov alebo rodiny.

Súd môže požiadať toho z manželov, ktorý je povinný poskytovať výživné druhému z manželov, aby poskytol primeranú záruku, že túto povinnosť splní. Výživné sa môže priznať formou jednorazovej platby, pravidelných mesačných platieb (splátok) alebo prevodom majetku.

Ak jeden z manželov podá návrh na rozvod z dôvodu pozbavenia spôsobilosti druhého z manželov na právne úkony, ten z manželov, ktorý začne konanie o rozvod, musí platiť za liečbu a starostlivosť bývalého manžela či manželky, pokiaľ náklady nie sú kryté zo zdrojov štátneho sociálneho zabezpečenia.

Rozhodnutie o výživnom je dôvodom na povinné založenie (hypotéku) majetku odporcu. Ak bývalý(-á) manžel(-ka) nesplní svoju povinnosť spočívajúcu v zaplatení výživného, na uskutočnenie platieb sa v súlade so zákonným postupom môže použiť jeho/jej majetok.

V prípade úmrtia bývalého(-ej) manžela(-ky), ktorý(-á) bol(-a) povinný(-á) platiť výživné, tento záväzok prechádza na jeho/jej dedičov, pokiaľ to dedičstvo umožňuje, bez ohľadu na spôsob prijatia majetku.

Ak bývalý(-á) manžel(-ka), ktorému(-ej) sa poskytovalo výživné, zomrie alebo opätovne uzavrie manželstvo, vyživovacia povinnosť zanikne. V prípade úmrtia sa nárok na nedoplatky alebo zatiaľ nezaplatené výživné prenáša na dedičov zosnulého(-ej) manžela(-ky). Ak dôjde k zániku nového manželstva, bývalý(-á) manžel(-ka) môže požiadať o opätovné vyplácanie výživného za predpokladu, že vychováva dieťa alebo sa stará o postihnuté dieťa z predchádzajúceho manželstva. Vo všetkých ostatných prípadoch má povinnosť manžela(-ky) z nasledujúcich manželstiev spočívajúca v platbe výživného prednosť pred povinnosťou bývalého(-ej) manžela(-ky) z predchádzajúceho manželstva.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Rozhodnutím súdu o rozluke sa končí spolužitie manželov, pričom ich ostatné práva a povinnosti nezanikajú. Rozluka môže byť prvým krokom k rozvodu. To však neznamená, že manželia nemôžu obnoviť spolužitie. Na rozdiel od rozvodu odlúčení manželia nemôžu uzatvoriť nové manželstvo, keďže nie sú oficiálne rozvedení.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Jeden z manželov môže požiadať súd o rozluku, ak určité okolnosti, ktoré nemusia závisieť od druhého z manželov, poukazujú na to, že ich spoločný život sa stal neudržateľným/nemožným alebo by mohol podstatne poškodiť záujmy ich maloletých detí, alebo manželia už nemajú záujem o spoločný život. Manželia môžu spoločne požiadať súd o rozluku, ak podpísali dohodu o rozluke, v ktorej sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa bydliska, výživného a vzdelávania ich maloletých detí, rozdelenia ich majetku a vzájomného platenia výživného.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Rozluka neovplyvňuje práva a povinnosti manželov, pokiaľ ide o ich maloleté deti; manželia len žijú oddelene. Pri vydaní rozhodnutia o rozluke súd musí vždy vydať rozhodnutie o majetkovom usporiadaní, pokiaľ sa už tieto záležitosti nevyriešili v rámci manželskej dohody. Právne dôsledky rozluky v súvislosti s vlastníckymi právami manželov nadobúdajú účinnosť od začiatku konania. Ten z manželov, ktorý sa nepovažuje za vinného za rozluku, však môže požiadať súd, aby boli právne dôsledky rozluky s ohľadom na vlastnícke práva spätne účinné k dátumu, kedy manželia skutočne prestali spoločne žiť. Ak jeden z odlúčených manželov zomrie po tom, čo bolo vydané rozhodnutie o rozluke, pozostalý(-á) si ponecháva všetky zákonné práva pozostalého(-ej) manžela(-ky), pokiaľ nebol(-a) súdom vyhlásený(-á) za vinného(-ú) za rozluku. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje vtedy, keď súd rozhodne o rozluke na základe spoločného návrhu manželov, pokiaľ nie je v dohode o rozluke medzi manželmi stanovené inak. Pozostalý z manželov však nemôže zdediť majetok zosnulého z manželov.

Pri vydávaní rozhodnutia o rozluke môže súd nariadiť tomu z manželov, ktorý je vinný za rozluku, aby platil výživné druhému z manželov, ak potrebuje podporu, pokiaľ sa už otázka výživného medzi manželmi nevyriešila v rámci dohody o rozluke.

Rozluka zaniká vtedy, keď manželia obnovia spolužitie, a ich spoločným životom sa potvrdzuje ich zámer žiť spolu natrvalo. Rozluka zaniká vtedy, keď súd vydá rozhodnutie, prostredníctvom ktorého vyhovie spoločnému návrhu manželov na ukončenie rozluky a ktorým zruší svoje predchádzajúce rozhodnutie o rozluke.

Po obnovení spolužitia zostane majetok manželov oddelený, až kým neuzavrú novú manželskú dohodu a nezvolia si nový majetkový režim. Zo zániku rozluky vyplývajú právne dôsledky pre tretie strany, len ak manželia uzavrú novú manželskú dohodu a zaregistrujú ju v súlade s postupom stanoveným v článku 3.103 litovského občianskeho zákonníka (Civilinis kodeksas).

Ak boli manželia odlúčení dlhšie ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorýkoľvek z manželov môže podať návrh na rozvod.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Manželstvo môže vyhlásiť za neplatné len súd. Manželstvo, ktoré bolo súdom vyhlásené za neplatné, je neplatné ab initio. Právne dôsledky vyplývajúce z vyhlásenia manželstva za neplatné (pozri bod 9) závisia od toho, či manželia (alebo aspoň jeden z nich) pri uzavretí manželstva konali v dobrej viere. V každom prípade však zákon chráni práva detí z manželstva, ktoré bolo vyhlásené za neplatné (považujú sa za deti narodené v manželstve). Účastníci konania môžu po vyhlásení ich manželstva za neplatné uzavrieť nové manželstvo alebo registrované partnerstvo.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo sa môže vyhlásiť za neplatné, ak sa nesplnia tieto podmienky potrebné pre uzavretie manželstva:

Manželstvo sa môže uzavrieť len s osobou opačného pohlavia.

Muž a žena musia vstúpiť do manželstva z vlastnej slobodnej vôle. Akákoľvek hrozba, nátlak, podvod alebo neexistencia slobodnej vôle je dôvodom na vyhlásenie manželstva za neplatné.

Manželstvo môžu uzavrieť osoby, ktoré majú v deň sobáša minimálne osemnásť rokov. Na návrh osoby, ktorá chce uzavrieť manželstvo pred dovŕšením veku osemnásť rokov, môže súd prostredníctvom zjednodušeného postupu znížiť vek na uzavretie manželstva, avšak maximálne o dva roky. Tehotenstvo je dôležitým dôvodom na zníženie minimálneho veku na uzavretie manželstva. Ak je dotyčná osoba tehotná, súd jej môže dať súhlas k uzavretiu manželstva pred dovŕšením veku šestnásť rokov.

Osoba, ktorá bola právoplatným súdnym rozhodnutím vyhlásená za nespôsobilú na právne úkony, nemôže uzavrieť manželstvo. Ak sa ukáže, že súdu bola predložená vec, ktorej cieľom je vyhlásenie jednej zo strán zamýšľaného manželstva za nespôsobilú na právne úkony, registrácia manželstva sa musí odložiť, až kým rozhodnutie v danej veci nenadobudne právoplatnosť.

Osoba, ktorá uzavrela manželstvo a ktorá nedosiahla rozvod v súlade s postupom stanoveným v právnych predpisoch, nemôže uzavrieť ďalšie manželstvo.

Medzi rodičmi a deťmi, osvojiteľmi a osvojencami, starými rodičmi a vnúčatami, súrodencami alebo nevlastnými súrodencami, bratrancami, strýkami a neterami, tetami a synovcami je manželstvo zakázané.

Účelové manželstvá sa môžu tiež vyhlásiť za neplatné. Manželstvo uzatvorené len navonok a bez úmyslu vytvorenia právneho rodinného vzťahu možno vyhlásiť za neplatné na návrh jedného z manželov alebo prokurátora.

Manželstvo možno vyhlásiť za neplatné, ak nebolo uzavreté na základe slobodnej vôle. Jeden z manželov môže podať návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné, ak môže preukázať, že v čase uzatvorenia manželstva nebol schopný porozumieť významu svojho konania alebo nad ním nemal kontrolu. Návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné môže podať ten z manželov, ktorý bol prinútený k sobášu pod hrozbou, nátlakom alebo podvodom.

Manžel(-ka), ktorý(-á) dal(-a) súhlas k manželstvu z dôvodu podstatného omylu, môže podať návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné. Omyl sa považuje za podstatný, ak sa týka okolností súvisiacich s druhou stranou, ktoré by dotknutého(-ú) manžela(-ku), ak by o nich vedel(-a), odradili od vstupu do manželstva. Omyl sa pokladá za podstatný, ak sa týka: zdravia druhej osoby alebo sexuálnej abnormality, v dôsledku ktorej je normálny rodinný život nemožný; vážneho trestného činu spáchaného druhou osobou.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Deti z manželstva, ktoré bolo následne vyhlásené za neplatné, sa považujú za deti narodené v manželstve. Ak obidvaja manželia konali v dobrej viere, t. j. nevedeli a nemohli vedieť o prekážkach uzavretia manželstva, právne dôsledky ich manželstva, aj keď bolo vyhlásené za neplatné, sú rovnaké ako v prípade platného manželstva, s výnimkou dedičského práva. Dôkaz o tom, že manželia konali v dobrej viere, je nutné zahrnúť do súdneho rozhodnutia.

Právne dôsledky vyhlásenia manželstva za neplatné, ak jeden z manželov alebo obidvaja konali so zlým úmyslom: ak len jeden z účastníkov konal v dobrej viere, práva, ktoré sa mu priznajú neplatným manželstvom, sa zhodujú s právami osoby, ktorá uzavrela manželstvo. V prípadoch, keď obidve strany konali so zlým úmyslom, neplatným manželstvom sa žiadnej zo strán nepriznávajú žiadne práva ani povinnosti zosobášených osôb. Každá z nich má právo získať späť vlastný majetok vrátane darov venovaných druhej strane. V prípade potreby výživného má ten z manželov, ktorý konal v dobrej viere, právo požiadať o výživné toho z manželov, ktorý konal so zlým úmyslom, a to maximálne na tri roky. Výšku stanoví súd, pričom zohľadní finančnú situáciu obidvoch strán. Súd môže nariadiť, aby sa vyplatili mesačné splátky alebo jednorazová suma. Ak sa finančná situácia jednej zo strán zmení, zainteresovaná strana môže požiadať súd o zvýšenie, zníženie alebo zrušenie výživného. Povinnosť platiť výživné tomu z manželov, ktorý konal v dobrej viere, sa automaticky končí vtedy, keď dotyčná osoba uzavrie nové manželstvo alebo na konci trojročného obdobia, počas ktorého sa má vyplácať výživné.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

V litovských právnych predpisoch nie sú stanovené alternatívne mimosúdne prostriedky na riešenie otázok týkajúcich sa rozvodu, takže ich možno vyriešiť len prostredníctvom súdu.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh na rozvod na základe vzájomného súhlasu manželov sa musí podať na okresnom súde (apylinkės teismas) v mieste bydliska jedného z manželov. V návrhu musia byť stanovené dôvody na rozvod a spôsob, akým si bude navrhovateľ plniť svoje povinnosti voči druhému z manželov a ich maloletým deťom, a musia v ňom byť zahrnuté akékoľvek ďalšie údaje uvedené v článku 384 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Civilinio proceso kodeksas).

Návrh na rozvod na žiadosť jedného z manželov sa musí podať na okresnom súde v mieste bydliska navrhovateľa.

Návrh na rozvod z dôvodu zavinenia jedného z manželov sa musí podať na okresnom súde v mieste bydliska odporcu. Ak spolu s navrhovateľom žijú jeho maloleté deti, návrh na rozvod možno podať aj na okresnom súde v mieste bydliska navrhovateľa.

Návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné sa musí podať na súde v mieste bydliska odporcov alebo jedného z odporcov.

Návrhy na rozluku posudzuje súd v mieste bydliska odporcu.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci osobám s nízkym príjmom sa riadi právnymi predpismi Litovskej republiky o právnej pomoci zaručenej štátom (Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas). Takáto právna pomoc pokrýva aj rodinné záležitosti.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Áno. Proti rozhodnutiu o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné sa možno odvolať v súlade so všeobecnými ustanoveniami, ktorými sa riadia odvolacie konania.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Rozsudok o rozvode/rozluke/vyhlásení manželstva za neplatné vydaný v inom členskom štáte sa v rámci Litovskej republiky uznáva na základe nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003. Podľa tohto nariadenia sa rozsudky vydané v jednom z členských štátov uznávajú v iných členských štátoch bez osobitného konania.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 môže zainteresovaný účastník namietať proti uznaniu rozsudku o rozvode, rozluke alebo vyhlásení manželstva za neplatné vydaného v inom členskom štáte v rámci Litovskej republiky.

V súlade s článkom 21 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 môže ktorýkoľvek zainteresovaný účastník podať návrh na okresný súd (apylinkės teismas), aby sa rozsudok vydaný v inom členskom štáte v Litve neuznal.

Osoba, v súvislosti s ktorou sa podáva návrh na uznanie rozsudku, môže tiež namietať proti jeho uznaniu v Litve vzhľadom na konania o uznaní, ktoré už prebiehajú, a rozhodnutie okresného súdu o uznaní rozsudku. Odporca tak môže namietať proti tomu, aby bol rozsudok vydaný v inom členskom štáte uznaný v Litve, a podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu o jeho uznaní. V súlade s článkom 33 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 sa možno proti rozhodnutiu okresného súdu o uznaní rozsudku vydaného v inom členskom štáte odvolať na krajskom súde (apygardos teismas).

Odporca môže namietať proti uznaniu rozsudku vydaného v inom členskom štáte z dôvodov neuznania stanovených v článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Rozluka a rozvod sa riadia právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu manželov. Ak manželia nemajú miesto obvyklého pobytu, uplatňuje sa právny poriadok tej krajiny, v ktorej mali posledné spoločné miesto obvyklého pobytu, a ak takého miesto neexistuje, právny poriadok krajiny, v ktorej sa nachádza príslušný súd. Ak právny poriadok krajiny, ktorej sú obidvaja manželia občanmi, neumožňuje rozvod alebo sa ním ukladajú osobitné podmienky rozvodu, rozvod možno dosiahnuť v súlade s právnym poriadkom Litovskej republiky, ak je jeden z manželov litovským občanom alebo má obvyklý pobyt v Litovskej republike.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 17/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.