Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Rozvod a súdna rozluka

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

V luxemburskom práve sa rozlišujú dve formy rozvodu: rozvod dohodou (par consentement mutuel) a rozvod na základe trvalého rozvrátenia vzťahu (pour rupture irrémédiable des relations conjugales).

 • Rozvod dohodou

Návrh na rozvod dohodou môžu podať manželia spoločne, keď súhlasia s rozvratom manželstva a jeho dôsledkami.

Ak majú manželia majetok, ktorý sa bude deliť, musí ho spísať a oceniť notár. Potom manželia slobodne usporiadajú svoje príslušné práva na daný majetok. Ak však manželia nemajú majetok, ktorý je potrebné spísať, služby notára sa nevyžadujú.

Manželia sa takisto musia dohodnúť na svojom bydlisku počas rozvodového konania, na osude svojich detí počas rozvodového konania a po ňom, na prispievaní každého z manželov na výchovu a výživu detí pred rozvodom a po ňom a nakoniec na výške prípadného výživného, ktoré by platil jeden z manželov druhému počas konania a po rozvedení manželstva. Táto dohoda musí byť spísaná formou dokumentu (ďalej len „dohoda“) vyhotoveného súdnym advokátom alebo notárom. Dohodu musí schváliť súd, ktorý overuje, či zohľadňuje najlepší záujem detí a nepredstavuje zjavne neprimeraný zásah do záujmov jedného z manželov. Schválená dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť rozsudku o rozvode.

 • Rozvod na základe trvalého rozvrátenia vzťahu

Návrh na rozvod na základe trvalého rozvrátenia vzťahu môže podať jeden z manželov alebo obaja manželia spoločne, keď existuje dohoda, pokiaľ ide o podstatu rozvodu, ale nie pokiaľ ide o všetky jeho dôsledky.

Trvalé rozvrátenie sa stanovuje na základe dohody manželov, pokiaľ ide o podstatu rozvodu, alebo na základe žiadosti len jedného manžela, pričom sa dodrží lehota na zváženie, ktorá nemôže presiahnuť tri mesiace a je možné ju jedenkrát predĺžiť.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

V luxemburskom práve sa rozlišujú dve formy rozvodu: rozvod dohodou (par consentement mutuel) a rozvod na základe trvalého rozvrátenia vzťahu (pour rupture irrémédiable des relations conjugales).

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Manželstvo zaniká rozhodnutím o rozvode a zanikajú ním vzájomné záväzky vernosti, podpory a pomoci.

Podľa luxemburského práva nemôže žiadny občan používať iné priezvisko ani krstné meno, než aké má uvedené v rodnom liste: každý, kto ho prestal používať, sa musí k nemu vrátiť. Zmena osobného stavu, napríklad uzavretím manželstva, preto nemá za následok zmenu priezviska jedného z manželov. Prevzatie priezviska manžela nie je nadobudnutým právom. Druhý z manželov musí súhlasiť s používaním jeho priezviska.

Luxemburské súdy rozhodli o vplyve rozvodu na priezvisko, ktoré osoba používa:

Rozvedená žena môže naďalej používať priezvisko svojho bývalého manžela len s jeho súhlasom, ktorý môže bývalý manžel kedykoľvek odvolať. Bývalý manžel je oprávnený namietať voči používaniu svojho priezviska výlučne na základe vlastného uváženia, takže súdy nemôžu povoliť rozvedenej žene naďalej používať priezvisko manžela na neobmedzený čas, a to ani z dôvodov svojej profesie, pokiaľ manžel voči takému používaniu namieta. Súd však môže zohľadniť povesť, ktorú manželka nadobudla vo svojej profesii pod priezviskom svojho manžela, a aby predišiel jej finančnému poškodeniu, môže jej poskytnúť lehotu na informovanie zákazníkov o jej vlastnom priezvisku. (Cour, 24. mája 2006, s. 33, 258).

3.2 rozdelenie majetku manželov

 • Rozhodnutím o rozvode sa prikazuje vysporiadanie a rozdelenie majetku manželov. V prípade, že nebola uzatvorená dohoda manželov, patria manželia do režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona, teda režimu nadobúdania majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rozvodom sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ruší. Pri delení majetku je potrebné rozlišovať dve základné etapy:
  • V prvej etape si každý z manželov vezme späť majetok, ktorý nikdy nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak existuje v naturáliách, ak nie, tak majetok, ktorý ho nahradil.
  • V druhej etape nastáva vysporiadanie spoločnej majetkovej podstaty (aktív a pasív). Na každého z manželov sa vypočíta, aký je jeho či jej podiel na spoločnom majetku a koľko do spoločného majetku dlhuje.
 • Keď bol manžel odsúdený právoplatným rozhodnutím za trestný čin uvedený v článkoch 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401a, 402, 403, 404, 405 a 409 trestného zákonníka (nemravné konanie, znásilnenie, úmyselná ujma na zdraví, usmrtenie a úmyselná telesná ujma, úmyselné usmrtenie, vražda, vražda dieťaťa a otrávenie) spáchaný počas manželstva na druhom manželovi alebo dieťati žijúcom v tej istej domácnosti alebo za pokus o spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 a 405 trestného zákonníka počas manželstva na týchto osobách, stráca na žiadosť druhého manžela manželské výhody, ktoré mu tento manžel poskytol. Na druhej strane, nevinný manžel si uchováva výhody, ktoré mu poskytol jeho manžel, a to aj aj vtedy, ak tieto výhody mali byť recipročné a táto podmienka nebola splnená.
 • Keď jeden manžel počas manželstva zanechal alebo obmedzil svoju profesijnú činnosť, môže uskutočniť retroaktívne odkúpenie v rámci všeobecného systému dôchodkového poistenia za podmienok a kritérií určených právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na občianske veci a na veci sociálneho zabezpečenia. Na tento účel môže manžel pred vynesením rozsudku o rozvode a pod podmienkou, že v čase podania žiadosti neprekročil vek šesťdesiatpäť rokov, požiadať súd rozhodujúci o rozvode, aby vypočítal „referenčnú sumu“ založenú na rozdiele medzi príslušnými príjmami manželov počas obdobia zanechania alebo obmedzenia profesijnej činnosti. Podmienky výpočtu tejto sumy sú vymedzené v nariadení veľkovojvodu z 11. septembra 2018 o výpočte referenčnej sumy a podmienkach vyplácania a vracania súm uvedených v článku 252 občianskeho zákonníka. Na účely retroaktívneho odkúpenia má manžel, ktorý zanechal alebo obmedzil svoju činnosť, pohľadávku voči druhému manželovi vo výške päťdesiat percent referenčnej sumy stanovenej v limitoch aktív predstavujúcich spoločný alebo nedeliteľný majetok, ktorý je disponibilný po vyrovnaní pasív. Sumu ekvivalentnú tejto pohľadávke musí zaplatiť manžel veriteľ.

3.3 maloleté deti manželov

Rozvodom rodičov v zásade nedochádza k zmene podmienok výkonu rodičovských práv a povinností, ktoré naďalej vykonávajú obaja rodičia spoločne. Musia spoločne prijímať akékoľvek dôležité rozhodnutia týkajúce sa života dieťaťa (výživa, vzdelávanie, študijný smer atď.).

Súd zverí výkon rodičovských práv a povinností len jednému z rodičov iba vtedy, keď si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa. V tomto prípade rodič poverený takýmto výkonom prijíma rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa sám. Druhý rodič si však zachováva právo byť informovaný a sledovať výživu a výchovu dieťaťa. S výnimkou závažných dôvodov má takisto právo styku a právo na ubytovanie. V prípade rozluky rodičov musí teda každý z rodičov udržiavať osobné vzťahy s dieťaťom a rešpektovať jeho vzťah s druhým rodičom.

V prípade rozvodu musia rodičia naďalej spoločne prispievať na náklady na výživu a výchovu dieťaťa, pokiaľ sa v rozsudku nestanovuje inak. Tento príspevok má formu výživného a nezaniká automaticky po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa. Môže sa vyplácať priamo plnoletému dieťaťu a môže sa prehodnotiť v závislosti od potrieb dieťaťa a od vývoja zdrojov a výdavkov každého z rodičov.

Pokiaľ ide o miesto pobytu dieťaťa, môžu nastať dva prípady (okrem výnimočného prípadu, keď súd rozhodne o zverení dieťaťa do starostlivosti tretej osoby):

 • buď sa miesto pobytu dieťaťa sa stanoví v mieste bydliska jedného z rodičov a v takom prípade sa druhému rodičovi udelí právo styku a právo na ubytovanie, pokiaľ neexistujú závažné dôvody tak neurobiť,
 • alebo sa stanoví striedavé bydlisko v mieste bydliska každého z rodičov, pričom v tomto prípade sudca overí, či je striedavé bydlisko v záujme dieťaťa. Striedavé bydlisko nevyhnutne neznamená, že dieťa musí stráviť presne rovnaký čas v mieste bydliska každého z rodičov.

Keď sa rodičia dohodnú na podmienkach výkonu rodičovských práv a povinností, bydlisku a mieste pobytu dieťaťa, práve styku a práve na ubytovanie, ako aj na príspevku na výživu a výchovu dieťaťa, túto dohodu môžu predložiť sudcovi v rámci konania o rozvode. Súd ju môže vo svojom rozsudku zohľadniť, ak usúdi, že dohoda dostatočne chráni záujem dieťaťa a že súhlas manželov je poskytnutý slobodne.

Rozvodom rodičov deti neprichádzajú o výhody, ktoré by im inak prináležali. Z tohto hľadiska sú úplne rovnaké ako výhody detí, ktorých rodičia nie sú rozvedení.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Súd môže jednému z manželov uložiť povinnosť vyplácať druhému manželovi výživné. Výživné sa stanovuje podľa potrieb manžela, ktorému sa vypláca, a v rámci finančných možností druhého manžela. V prípade dohody manželov môže súd rozhodnúť, že výživné sa vyplatí ako jednorazová suma, a stanoví jej výšku a podmienky úhrady.

Pri určovaní potrieb a finančných možností súd zohľadňuje tieto prvky:

1 vek a zdravotný stav manželov;

2 dĺžku trvania manželstva;

3 čas, ktorý už venujú výchove detí alebo ktorý budú musieť venovať ich výchove;

4 ich kvalifikáciu a profesijnú situáciu z hľadiska trhu práce;

5 ich disponibilitu, pokiaľ ide o nové zamestnania;

6 ich existujúce a predpokladané práva;

7 ich majetok, a to vo forme kapitálu aj príjmu, po vysporiadaní majetkových vzťahov manželov.

Dĺžka vyplácania výživného nesmie presiahnuť dĺžku trvania manželstva, s výnimkou

výnimočných okolností.

Výživné sa môže prehodnotiť a zrušiť, okrem prípadu, keď je vyplatené vo forme jednorazovej platby.

Keď bol manžel odsúdený právoplatným rozhodnutím za trestný čin uvedený v článkoch 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401a, 402, 403, 404, 405 a 409 trestného zákonníka (nemravné konanie, znásilnenie, úmyselná ujma na zdraví, usmrtenie a úmyselná telesná ujma, úmyselné usmrtenie, vražda, vražda dieťaťa a otrávenie) spáchaný počas manželstva na druhom manželovi alebo dieťati žijúcom v tej istej domácnosti alebo za pokus o spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 a 405 trestného zákonníka počas manželstva na týchto osobách stráca na žiadosť druhého manžela akékoľvek právo na výživné.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Rozlukou sa manželstvo uvoľňuje, ale nezaniká. Manželia už nemusia žiť spolu, ale naďalej majú povinnosť vzájomnej vernosti a podpory.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Dôvody rozluky sú rovnaké ako dôvody rozvodu na základe trvalého rozvrátenia vzťahu.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Pri rozluke vždy dochádza k rozdeleniu majetku. Ak rozluka trvala tri roky, každý z manželov môže podať na súd návrh na rozvod. Súd vynesie rozsudok o rozvode, ak druhý manžel okamžite nesúhlasí s ukončením rozluky.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Anulovanie manželstva znamená zrušenie manželstva súdnym rozhodnutím. Inými slovami, manželstvo nikdy neexistovalo.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Existuje viacero dôvodov na anulovanie manželstva:

 • manželstvo bolo uzavreté bez slobodného súhlasu manželov: to je prípad, keď došlo k násiliu alebo dotknutá osoba bola uvedená do omylu, pokiaľ ide o základné vlastnosti druhej osoby,
 • manželstvo bolo uzavreté bez súhlasu rodičov (alebo povolenia sudcu), keď bol v čase uzavretia manželstva jeden z manželov maloletý,
 • bigamia: to je prípad, keď je jeden z manželov súčasne zosobášený s viacerými osobami,
 • medzi manželmi existuje istý stupeň príbuzenstva,
 • manželstvo je účelovým manželstvom uzavretým na účely získania výhody v súvislosti s pobytom,
 • nie sú splnené formálne podmienky manželstva: manželstvo nebolo uzavreté verejne alebo bolo uzavreté pred nepríslušným štátnym úradníkom.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Manželstvo vyhlásené za neplatné má právne účinky (známe ako teória zdanlivého manželstva (mariage putatif)) na:

 • obidvoch manželov, ak uzavreli manželstvo v dobrej viere,
 • jedného z manželov, ktorý konal v dobrej viere,
 • dieťa pochádzajúce z tohto manželstva, aj keď žiadny z rodičov nekonal v dobrej viere.

Naopak, manželstvo vyhlásené za neplatné nikdy nemá právne účinky na manžela, ktorý nekonal v dobrej viere.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

V Luxemburskom veľkovojvodstve môže byť manželstvo rozvedené iba rozhodnutím súdu a nikdy nie alternatívnymi mimosúdnymi prostriedkami ani mediáciou. Rodinná mediácia sa však môže využiť v otázkach vysporiadania a rozdelenia spoločného a nedeliteľného majetku, vyživovacej povinnosti a uspokojovania potrieb rodiny, povinnosti týkajúcej sa výživy detí a výkonu rodičovských práv a povinností.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Kde treba podať návrh

 • Návrh na rozvod alebo rozluku musí byť podaný na okresný súd príslušný v mieste spoločného bydliska manželov, prípadne v mieste bydliska odporcu, alebo v prípade rozvodu dohodou v mieste bydliska jednej zo strán s výhradou dodržania pravidiel stanovených v nariadení Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.
 • Návrh na anulovanie manželstva musí byť podaný na okresný súd v mieste bydliska rodiny, alebo ak rodičia žijú oddelene, na okresný súd v mieste bydliska rodiča, s ktorým obvykle žijú maloleté deti v prípade spoločného výkonu rodičovských práv a povinností, alebo v mieste bydliska rodiča, ktorý vykonáva rodičovské práva a povinnosti sám, alebo v ostatných prípadoch na okresný súd v mieste bydliska strany, ktorá nezačala konanie. V prípade spoločného návrhu je príslušným súdom okresný súd v mieste bydliska jednej alebo druhej strany podľa ich výberu. Tieto pravidlá sa uplatňujú s výhradou dodržiavania pravidiel stanovených v uvedenom nariadení (ES) č. 2201/2003.

O návrhoch rozhoduje „sudca v rodinných veciach“.

Formality, ktoré sa majú dodržať, a sprievodné dokumenty

 • Pokiaľ ide o rozvod dohodou, je potrebné rozlišovať niekoľko štádií konania. Ak existuje majetok, ktorý sa má deliť, manželia musia dať notárovi vystaviť súpis a ocenenie všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku. Manželia slobodne vysporiadajú svoje príslušné práva na daný majetok. Okrem toho musia spísať dohodu, ktorou upravia isté body vrátane bydliska manželov počas konania, starostlivosti o deti a ich majetok, práva styku, prispievania manželov na výživu a výchovu detí, ako aj prípadného výživného, ktoré by jeden z manželov platil druhému. Túto dohodu musí vyhotoviť súdny advokát alebo notár.

  Potom obaja manželia podajú spoločný návrh na podateľni súdu. Zastupovanie advokátom na súde nie je povinné.

Návrh obsahuje:

1 dátum návrhu;

2 priezviská, mená, povolania a bydlisko, príp. bydliská manželov;

3 dátumy a miesta narodenia manželov;

4 prípadne uvedenie totožnosti spoločných detí;

5 predmet návrhu;

6 zhrnutie skutočností a dôvody návrhu.

Okrem vyššie uvedenej dohody sa musia k návrhu priložiť tieto doklady:

1 výpis zo sobášneho listu;

2 výpis z rodných listov manželov;

3 výpis z rodných listov spoločných detí;

4 doklad potvrdzujúci štátnu príslušnosť manželov;

5 prípadne dohodu o určení rozhodného práva pre rozvod manželov v zmysle článku 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, a podľa foriem stanovených uvedeným nariadením. Manželia takisto budú môcť určiť rozhodné právo pre rozvod v zmysle článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 a podľa foriem stanovených uvedeným nariadením v dohode o rozvode dohodou;

6 akékoľvek ďalšie doklady, ktoré považujú manželia za užitočné.

Dokumenty a doklady pripojené k návrhu, ktoré strany považujú za užitočné a ktoré vydal zahraničný verejný orgán, musia byť v relevantných prípadoch úradne overené.

 • V prípade rozvodu na základe trvalého rozvrátenia vzťahu alebo v prípade rozluky je zastupovanie súdnym advokátom povinné. Návrh sa podáva na podateľňu okresného súdu.

Návrh obsahuje:

1 dátum návrhu;

2 priezviská, mená, povolania a bydlisko, príp. bydliská manželov;

3 dátumy a miesta narodenia manželov;

4 prípadne uvedenie totožnosti spoločných detí;

5 predmet návrhu;

6 zhrnutie skutočností a dôvody návrhu.

Návrh môže takisto obsahovať návrhy predbežných opatrení týkajúcich sa osoby, výživného a majetku manželov, ako aj ich detí.

K návrhu sa musia priložiť tieto sprievodné dokumenty:

1 výpis zo sobášneho listu;

2 výpis z rodných listov manželov, prípadne navrhovateľa;

3 výpis z rodných listov spoločných detí;

4 doklad potvrdzujúci štátnu príslušnosť manželov, prípadne navrhovateľa;

5 prípadne dohoda o určení rozhodného práva pre rozvod manželov v zmysle článku 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, a podľa foriem stanovených uvedeným nariadením;

6 prípadne plán vysporiadania účinkov rozvodu, na ktorých sa manželia dohodli;

7 prípadne kópia rozhodnutia o odsúdení manžela za trestné činy uvedené vo vyššie uvedených bodoch 3.2 a 3.4;

8 akékoľvek ďalšie doklady, ktoré považuje navrhovateľ, prípadne navrhovatelia, za užitočné.

Dokumenty a doklady pripojené k návrhu, ktoré strany považujú za užitočné a ktoré vydal zahraničný verejný orgán, musia byť v relevantných prípadoch úradne overené.

 • V prípade návrhu na anulovanie manželstva sa návrh podáva na podateľni súdu. Zastupovanie advokátom na súde nie je povinné. Návrh obsahuje:

1 dátum návrhu;

2 priezviská, mená a bydliská strán;

3 dátumy a miesta narodenia strán;

4 predmet návrhu;

5 zhrnutie skutočností a dôvody návrhu.

Dokumenty a doklady pripojené k návrhu, ktoré strany považujú za užitočné a ktoré vydal zahraničný verejný orgán, musia byť v relevantných prípadoch úradne overené.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Osoby, ktorých príjmy sa pokladajú za nedostatočné podľa luxemburského práva, majú právo na právnu pomoc. Na tento účel musia vyplniť dotazník, ktorý je k dispozícii na luxemburskej advokátskej komore, a zaslať ho územne príslušnému predsedovi advokátskej komory, ktorý o žiadosti rozhodne.

Právna pomoc sa vzťahuje na všetky náklady súvisiace s konaniami, postupmi alebo úkonmi, pre ktoré bola priznaná. Zahŕňa napríklad kolky a registračné poplatky, náklady súdnej kancelárie, odmeny advokátov, poplatky a náklady súdnych zriadencov, notárske poplatky a odmeny, poplatky a náklady technikov, svedočné, odmeny prekladateľov a tlmočníkov, poplatky za zvykové certifikáty udávajúce stav v cudzom práve (certificats de coutume), náklady na dopravu, poplatky a náklady na zápisné formality, hypotéku a ručenie, ako aj náklady na inzerciu v novinách, ak je to potrebné.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

V Luxemburskom veľkovojvodstve je možné podať odvolanie voči takémuto rozhodnutiu. Lehota na podanie odvolania je v zásade 40 dní, ale túto lehotu je možné predĺžiť, ak odvolávajúci sa sídli v zahraničí. Odvolacím súdom je Najvyšší súd.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Rozhodnutia o rozvode, rozluke alebo anulovaní manželstva vydané súdom inej krajiny Európskej únie sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, v Luxemburskom veľkovojvodstve automaticky uznávajú. To znamená, že na uznanie rozhodnutia nie je potrebné podniknúť žiadne kroky.

Na aktualizáciu matričných záznamov v Luxemburskom veľkovojvodstve po právoplatnom rozhodnutí vydanom súdom členského štátu Európskej únie nie je potrebné žiadne predbežné konanie. Odkaz na rozhodnutie súdu o rozvode musí byť uvedený na okraji sobášneho listu a rodných listov manželov. Ak bolo manželstvo uzavreté v zahraničí, rozhodnutie súdu musí byť zapísané aj do matričných záznamov obce, kde bol zapísaný sobášny list, alebo do matričných záznamov mesta Luxemburg a odkaz na toto rozhodnutie musí byť tiež uvedený na okrajoch rodných listov oboch manželov.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Každý dotknutý účastník konania môže prostredníctvom návrhu požiadať predsedu okresného súdu o vydanie rozhodnutia o neuznaní rozhodnutia o rozvode, rozluke alebo anulovaní manželstva vydaného súdom inej krajiny Európskej únie.

Predseda okresného súdu rozhoduje bezodkladne, bez toho, aby osoba, proti ktorej sa žiada neuznanie rozhodnutia, mohla v tomto štádiu konania predložiť svoje pripomienky. Uznanie rozhodnutia zahraničného súdu môže byť zamietnuté len z týchto dôvodov:

 • je v zjavnom rozpore s verejným poriadkom,
 • neboli dodržané práva na obhajobu,
 • nie je zlučiteľné s rozhodnutím vydaným v súvisiacom konaní.

Jeden alebo druhý účastník konania môže podať voči rozhodnutiu predsedu okresného súdu odvolanie na odvolacom súde (Cour d'appel). Odvolanie sa preskúma podľa pravidiel kontradiktórneho konania. Voči rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať odvolanie na kasačnom súde (Cour de cassation).

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Luxemburské veľkovojvodstvo uplatňuje nariadenie Rady (ES) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, ktoré sa uplatňuje od 21. júna 2012 medzi týmito členskými štátmi: Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Španielsko, Estónsko (od 11. februára 2018), Francúzsko, Grécko (od 29. júla 2015), Taliansko, Lotyšsko, Litva (od 22. mája 2014), Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko. V nariadení sa stanovuje, že manželia sa môžu dohodnúť na určení rozhodného práva pre rozvod a rozluku za predpokladu, že ide o jeden z týchto právnych poriadkov:

 • právny poriadok štátu, kde majú manželia obvyklý pobyt v čase uzavretia dohody, alebo
 • právny poriadok štátu, kde mali manželia naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva v čase uzavretia dohody, alebo
 • právny poriadok štátu, ktorého štátnym príslušníkom je jeden z manželov v čase uzavretia dohody, alebo
 • právny poriadok konajúceho súdu.

Podľa tohto nariadenia, s výnimkou výberu v súlade s predchádzajúcim odsekom, rozvod a rozluka podliehajú právnemu poriadku štátu:

 • miesta obvyklého pobytu manželov v čase obrátenia sa na súd, prípadne
 • miesta posledného obvyklého pobytu manželov za predpokladu, že tento pobyt sa neskončil rok pred obrátením sa na súd a že jeden z manželov má stále pobyt v tomto štáte v čase obrátenia sa na súd, alebo prípadne
 • štátnej príslušnosti oboch manželov v čase obrátenia sa na súd, prípadne
 • v ktorom sa nachádza konajúci súd.

Keď sa neuplatňuje nariadenie (ES) č. 1259/2010, rozvod a rozluka sa v luxemburskom práve riadia:

 • vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej krajiny, ak majú manželia rovnakú štátnu príslušnosť,
 • právnymi predpismi platnými v mieste skutočného spoločného bydliska manželov, ak majú rozdielnu štátnu príslušnosť,
 • právnym poriadkom konajúceho súdu, ak manželia rozdielnej štátnej príslušnosti nemajú skutočné spoločné bydlisko.

Súvisiace odkazy

Prehľad: Le divorce au Grand-Duché de Luxembourg;

LEGILUX;

Portail de la Justice.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 17/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.