Rozvod a súdna rozluka

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Na dosiahnutie rozvodu sa musí podať návrh na rozvod manželstva na krajskom súde (sąd okręgowy) príslušnom v mieste posledného spoločného pobytu manželov. Súd vydá rozsudok po pojednávaní. Rozvod nie je podmienený predchádzajúcim rozhodnutím o rozluke. Musí sa konštatovať, že došlo k úplnému a trvalému rozvratu manželstva.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

Dôvodom rozvodu je to, že došlo k úplnému a trvalému rozvratu manželstva, pričom musia byť splnené obidve podmienky [článok 56 ods. 1 zákona o rodine a poručníctve (ďalej len „KRiO“)].

Ak však aj došlo k úplnému a trvalému rozvratu manželstva, nemožno ho rozviesť, ak by to poškodilo záujem maloletých detí, ktoré sa v manželstve narodili, alebo by to bolo z iných dôvodov v rozpore s pravidlami spoločenského života. Rozvod sa takisto nepovolí, ak návrh podá manžel, ktorý nesie výhradnú zodpovednosť za rozvrat manželstva, s výnimkou prípadu, že druhý manžel s rozvodom súhlasí alebo je jeho odmietnutie súhlasu s rozvodom za daných okolností v rozpore s pravidlami spoločenského života.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Rozvedený manžel, ktorý si po uzavretí manželstva zmenil priezvisko, sa môže vrátiť k používaniu priezviska spred uzavretia manželstva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode. Na tieto účely sa musí predložiť vyhlásenie vedúcemu matričného úradu alebo konzulovi. Rozvedený manžel môže okrem toho znovu uzavrieť manželstvo.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Uzavretím manželstva vzniká zo zákona spoločné vlastníctvo manželov (zákonné spoluvlastníctvo), ktoré zahŕňa majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov alebo obaja manželia počas trvania zákonného spoluvlastníctva (spoločný majetok). Majetok, ktorý nepatrí do zákonného spoluvlastníctva, predstavuje osobný majetok jedného z manželov. Na žiadosť jedného z manželov môže súd rozdeliť spoločný majetok v rozsudku o rozvode, pokiaľ rozdelenie majetku nespôsobí neprimerané omeškanie v konaní. Obaja manželia majú na spoločnom majetku rovnaký podiel. Z dôležitých dôvodov však ktorýkoľvek z manželov môže požiadať súd o rozdelenie spoločného majetku podľa miery, v akej každý z manželov prispel k nadobudnutiu daného majetku.

Ak manželia žijú v spoločnom obydlí, súd v rozsudku o rozvode stanoví spôsob, akým sa má toto obydlie používať, kým sa oň rozvedení manželia naďalej delia. Za mimoriadnych okolností, keď jeden z manželov znemožňuje spolužitie hrubo zavrhnutiahodným správaním, môže súd na žiadosť druhého manžela nariadiť jeho vysťahovanie.

Na žiadosť oboch účastníkov môže súd v rozsudku o rozvode rozhodnúť aj o rozdelení spoločného obydlia alebo priznať toto obydlie jednému z manželov, ak druhý z nich súhlasí s jeho opustením bez toho, aby sa mu poskytlo náhradné ubytovanie a priestory, pokiaľ obydlie možno takto rozdeliť alebo priznať. Pri rozhodovaní o spoločnom obydlí súd zohľadňuje v prvom rade potreby detí a manžela, ktorému bol zverený výkon rodičovských práv a povinností.

3.3 maloleté deti manželov

V rozsudku o rozvode súd rozhodne o rodičovských právach a povinnostiach vo vzťahu ku každému maloletému dieťaťu obidvoch manželov a o styku rodičov s deťmi. Stanoví aj sumu, ktorú musí každý z manželov platiť, aby sa pokryli výdavky na výživu a výchovu detí. Súd vezme do úvahy písomnú dohodu medzi manželmi o spôsobe, akým sa majú vykonávať rodičovské práva a povinnosti, a o úprave styku s dieťaťom po rozvode, pokiaľ je dohoda v najlepšom záujme dieťaťa. Súrodenci by sa mali vychovávať spoločne, pokiaľ si najlepší záujem dieťaťa nevyžaduje inak.

Ak manželia nedospejú k dohode, súd so zreteľom na právo dieťaťa byť vychovávané obidvoma rodičmi rozhodne o spôsobe, akým sa majú spoločne vykonávať rodičovské práva a povinnosti, a o úprave styku po rozvode. Súd môže poveriť výkonom rodičovských práv a povinností jedného z rodičov a obmedziť rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča na osobitné povinnosti a práva vo vzťahu k dieťaťu, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Súd nemusí rozhodnúť o úprave styku s dieťaťom, ak o to požiadajú obaja manželia.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Rozvedený manžel, ktorý nebol uznaný za výlučne zodpovedného za rozvrat manželstva a ktorý má finančné ťažkosti, môže požadovať od druhého rozvedeného manžela výživné, ktoré zodpovedá jeho primeraným potrebám a finančným možnostiam druhého manžela.

Ak bol jeden z manželov uznaný za výlučne zodpovedného za rozvrat manželstva a rozvod znamená podstatné zhoršenie finančnej situácie druhého manžela, súd môže na základe žiadosti manžela, ktorý nebol uznaný za zodpovedného, rozhodnúť, že výlučne zodpovedný manžel je povinný prispievať na uspokojenie primeraných potrieb manžela, ktorý nebol uznaný za zodpovedného, aj keď tento manžel nemá finančné ťažkosti.

Vyživovacia povinnosť voči manželovi zaniká, keď daný manžel znovu uzavrie manželstvo. Ak však vyživovaciu povinnosť znáša rozvedený manžel, ktorý nebol uznaný za zodpovedného za rozvrat manželstva, táto povinnosť takisto zaniká päť rokov po vydaní rozsudku o rozvode, ak súd z mimoriadnych dôvodov nerozhodne o predĺžení tohto päťročného obdobia na žiadosť osoby, ktorá má nárok na poberanie výživného.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Ide o formálnu rozluku, t. j. rozhoduje o nej súd podľa článkov 1 až 6 zákona o rodine a poručníctve (KRiO).

5 Aké sú podmienky rozluky?

Podmienkou rozluky je zistenie, že došlo k úplnému rozvratu manželstva. Ak však aj došlo k úplnému rozvratu manželstva, rozluku nemožno priznať, ak by to poškodilo záujem maloletých detí, ktoré sa v manželstve narodili, alebo ak by bola rozluka z iných dôvodov v rozpore s pravidlami spoločenského života. Ak manželia spoločné maloleté deti nemajú, súd môže vydať rozhodnutie o rozluke v prípade, že o to obaja účastníci požiadajú.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Právne účinky rozluky sú spravidla rovnaké ako v prípade rozvodu. Odlúčený manžel však nemôže znovu uzavrieť manželstvo.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Anulovanie manželstva znamená zrušenie všetkých účinkov manželstva so spätnou účinnosťou. Také manželstvo sa považuje za manželstvo, ktoré nikdy nevzniklo. Jedinou výnimkou je, že deti z anulovaného manželstva si ponechajú postavenie detí narodených v manželstve.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Dôvody anulovania manželstva sú uvedené v zákone o rodine a poručníctve (KRiO), pričom konkrétne ide o tieto prípady:

  • jeden z manželov nedosiahol zákonný vek na uzavretie manželstva (článok 10 KRiO),
  • jeden z manželov je úplne nespôsobilý na právne úkony (článok 11 KRiO),
  • jeden z manželov je duševne chorý alebo má mentálne postihnutie (článok 12 KRiO),
  • jeden z manželov už uzavrel manželstvo s inou osobou, ktoré trvá (článok 13 KRiO),
  • medzi manželmi je pokrvný príbuzenský vzťah v priamej alebo pobočnej línii (súrodenci vrátane nevlastných súrodencov a súrodencov narodených mimo manželstva) alebo nepokrvný príbuzenský vzťah v priamej línii (článok 14 KRiO). Súd však z dôležitých dôvodov môže umožniť uzavretie manželstva nepokrvných príbuzných,
  • ak je medzi manželmi vzťah osvojenia (článok 15 KRiO),
  • ak bolo predložené vyhlásenie, že jeden z manželov bol pri uzatváraní manželstva v stave, ktorý mu z akéhokoľvek dôvodu nedovoľoval vedome vyjadriť svoju vôľu, bol v omyle, pokiaľ ide o totožnosť druhej strany, alebo bol pod vplyvom nezákonnej hrozby (článok 15 ods. 1 KRiO),
  • ak bolo manželstvo uzavreté prostredníctvom zástupcu, splnomocňujúci účastník môže požiadať o anulovanie manželstva, ak súd nevydal rozhodnutie umožňujúce uzavretie manželstva prostredníctvom zástupcu alebo ak bolo splnomocnenie neplatné alebo účinne zrušené. Na tento dôvod anulovania sa však nemožno odvolať, ak manželia žili v spoločnej domácnosti.

Ktorákoľvek z uvedených príčin musela existovať v čase, keď sa manželstvo uzatváralo. Ak navyše dôvody anulovania zanikli, uzavreté manželstvo nemožno anulovať bez ohľadu na to, že takéto dôvody predtým existovali.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Rozsudok o anulovaní manželstva je konštitutívny a má účinky pre tretie strany (erga omnes). Existujú dva druhy účinkov:

  • ex tunc, t. j. účinky nastávajú k dátumu uzatvorenia manželstva, manželom sa napríklad obnoví osobný stav, ktorý mali pred uzavretím manželstva, a vrátia sa k svojim predchádzajúcim priezviskám, vzťah príbuzenstva medzi manželom a rodinou druhého manžela prestáva existovať a dedenie zo zákona nie je možné,
  • ex nunc, t. j. účinky nastávajú až od okamihu, keď sa rozsudok o anulovaní manželstva stane právoplatným, napríklad pokiaľ ide o majetkové vzťahy.

Účinky anulovania manželstva na vzťah medzi manželmi a deťmi z ich manželstva a na majetkové vzťahy medzi manželmi sa riadia príslušnými ustanoveniami o rozvode, pričom manžel, ktorý uzavrel manželstvo so zlým úmyslom, sa považuje za manžela, ktorý je zodpovedný za rozvrat manželstva.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

V Poľsku môžu manželia využiť rodinnú mediáciu. Jej základným cieľom je vyriešiť spory medzi manželmi, aby sa predišlo rozvodu alebo rozluke. Ak to však nie je možné, účelom mediácie je zmierlivo sa dohodnúť na podmienkach rozvodu (majetkových otázkach, starostlivosti o deti). Služby mediácie poskytujú najmä mimovládne organizácie, nadácie a združenia. Manželia môžu takisto využiť rôzne formy rodinnej terapie, pomoc psychológov, psychoterapeutov, podporných skupín atď. Mediácia je možná aj počas prebiehajúceho súdneho konania.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh na rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva sa musí podať na krajskom súde (sąd okręgowy) príslušnom v mieste posledného spoločného pobytu manželov. V prípade, že taký súd neexistuje, návrh sa musí podať na krajskom súde (sąd okręgowy) príslušnom v mieste pobytu navrhovateľa.

Pri podávaní návrhu sa platí súdny poplatok.

K návrhu sa musia pripojiť tieto dokumenty: kópie dokladov o osobnom stave (sobášny list, rodné listy detí), splnomocnenie pre právnika (ak si účastník vybral vlastného právnika) a ďalšie osvedčenia, ktoré môžu byť pre prípad dôležité (osvedčenia o zdravotnom stave, úradné osvedčenia), správne rozhodnutia atď.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Áno. Účastník, ktorému finančná situácia neumožňuje zaplatiť požadovaný poplatok, môže požiadať súd o úplné alebo čiastočné oslobodenie od platenia trov konania, ako aj o vymenovanie zástupcu.

Osoba, ktorá žiada o úplné alebo čiastočné oslobodenie od platenia trov konania alebo o vymenovanie zástupcu súdom, musí k žiadosti pripojiť vyhlásenie o svojej finančnej situácii (na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii na súde), potvrdenie o zárobku (príjme) a ďalšie informácie o majetkových a rodinných pomeroch.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Áno, vo všetkých týchto prípadoch sa možno odvolať na súde druhého stupňa. Proti rozhodnutiam krajských súdov sa manželia môžu odvolať na odvolacích súdoch.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

V súlade s nariadením Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (ďalej len „nariadenie Brusel IIb“) sa takéto rozhodnutia v Poľsku uznávajú automaticky bez potreby osobitného konania o uznaní (článok 30 a nasl. nariadenia Brusel IIb).

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Zainteresovaný účastník môže navrhnúť vydanie rozhodnutia, ktorým sa potvrdí, že nie sú dôvody na zamietnutie uznania rozsudku (článok 30 ods. 3 nariadenia Brusel IIb). V Poľsku sa takéto návrhy podávajú na krajskom súde (sąd okręgowy). Miestna príslušnosť súdu je určená v súlade s článkom 103 nariadenia Brusel IIb. Tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle E-justice.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Poľsko je zmluvnou stranou mnohých medzinárodných dohôd, v ktorých sa táto otázka upravuje. Takéto pravidlá majú prednosť pred poľským medzinárodným právom súkromným. Ak teda majú manželia odlišnú štátnu príslušnosť, môžu sa uplatňovať rôzne pravidlá. Ak neexistuje medzinárodná dohoda, uplatňuje sa zákon zo 4. februára 2011 o medzinárodnom práve súkromnom (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe). V súlade s článkom 54 tohto zákona sa zrušenie manželstva riadi vnútroštátnym právom, ktoré majú manželia spoločné v čase podania návrhu na zrušenie manželstva. Ak manželia nemajú spoločné vnútroštátne právo, rozhodným právom je právo krajiny, v ktorej majú obaja manželia domicil v čase podania návrhu na zrušenie. Ak manželia v čase podania návrhu na zrušenie nemajú spoločný domicil, rozhodným právom je právo krajiny, v ktorej mali manželia posledný spoločný obvyklý pobyt, za predpokladu, že v nej má naďalej obvyklý pobyt jeden z manželov. V ostatných prípadoch sa zrušenie manželstva riadi poľským právom.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 17/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.