Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Rozvod a súdna rozluka

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

V Portugalsku možno dosiahnuť rozvod dohodou alebo bez súhlasu jedného z manželov.

V prvom prípade sa obaja manželia dohodnú na zániku manželstva a v zásade na platení výživného jednému z manželov v núdzi, výkone rodičovských práv a povinností v súvislosti s maloletými deťmi a užívaní spoločného bydliska manželov.

V druhom prípade podá jeden z manželov návrh na rozvod manželstva na súde. Návrh sa zakladá na zákonom stanovených dôvodoch alebo ďalších skutočnostiach, ktoré bez ohľadu na vinu prisudzovanú manželom preukazujú trvalý rozvrat manželstva.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

V prípade rozvodu dohodou manželia nemusia udávať dôvod svojho návrhu.

Dôvody rozvodu bez súhlasu jedného z manželov sú:

a) de facto rozluka trvajúca jeden celý rok, t. j. ak manželia nežijú spoločným životom a jeden z nich alebo obaja nemajú v úmysle ho obnoviť;

b) zmena duševných schopností druhého z manželov, ktorá trvala dlhšie ako jeden rok a ktorá vzhľadom na svoju závažnosť ohrozuje možnosť spoločného života;

c) neprítomnosť bez správ od neprítomného, a to počas aspoň jedného roka;

d) akékoľvek ďalšie skutočnosti, ktoré bez ohľadu na vinu manželov preukazujú trvalý rozvrat manželstva.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Rozvodom sa manželstvo ruší a toto zrušenie má rovnaké právne účinky ako zánik manželstva v dôsledku smrti okrem výnimiek uvedených v zákone.

Účinky rozvodu vznikajú od okamihu, keď príslušné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a nie je možné sa proti nemu odvolať, ale pokiaľ ide o majetkové vzťahy medzi manželmi, so spätnou platnosťou k dátumu podania návrhu na rozvod.

V prípade, že sa počas konania preukáže de facto rozluka manželov, môže ktorýkoľvek z nich požiadať o spätnú platnosť účinkov rozvodu k dátumu, keď sa začala rozluka, stanovenému v rozsudku.

Napriek rozvodu si jeden z manželov, ktorý prijal priezvisko druhého z manželov, môže toto priezvisko ponechať za predpokladu, že druhý z manželov súhlasí alebo že to súd s prihliadnutím na uvedené dôvody povolí. Súhlas bývalého manžela možno udeliť prostredníctvom notárskej listiny, dokumentu vystaveného na súde (písomný záznam o zámere strany vyhotovený počas konania) alebo vyhlásenia pred matričným úradníkom. Žiadosť o povolenie súdu používať priezvisko bývalého manžela možno predložiť v rámci konania o rozvode alebo v samostatnom konaní, a to aj po vynesení rozsudku o rozvode.

3.2 rozdelenie majetku manželov

V prípade rozvodu nemôže žiadny z manželov dostať viac, než by mal prípade, že by bolo manželstvo uzavreté v súlade s režimom spoločného vlastníctva nadobudnutého majetku.

Každý z manželov stráca všetky výhody, ktoré dostáva alebo má dostať od druhého manžela alebo tretej strany v súvislosti s manželstvom alebo v súvislosti s manželským stavom, a to bez ohľadu na to, či táto podmienka vznikla pred uzavretím manželstva alebo po ňom. Darca môže stanoviť, aby výhoda pripadla deťom pochádzajúcim z manželstva.

Účinky rozvodu vznikajú od okamihu, keď príslušné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a nie je možné sa proti nemu odvolať, ale pokiaľ ide o majetkové vzťahy medzi manželmi, so spätnou platnosťou k dátumu podania návrhu na rozvod.

V prípade, že sa počas konania preukáže de facto rozluka manželov, môže ktorýkoľvek z nich požiadať o spätnú platnosť účinkov rozvodu k dátumu, keď sa začala rozluka, stanovenému v rozsudku.

Súd môže na základe návrhu jedného z manželov rozhodnúť o prenájme spoločného bydliska manželov tomuto manželovi. Môže ísť o nehnuteľnosť v spoločnom vlastníctve alebo o nehnuteľnosť vo vlastníctve druhého z manželov, pričom súd zohľadní najmä potreby každého z manželov a záujmy detí pochádzajúcich z manželstva. Prenájom podlieha pravidlám o prenájme bytových priestorov, ale súd môže po vypočutí manželov upraviť podmienky zmluvy a môže ukončiť prenájom na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ak je to opodstatnené vzhľadom na nové okolnosti. Tieto podmienky stanovené na základe schválenia dohody medzi manželmi alebo na základe súdneho príkazu môžu byť zmenené v súlade so všeobecnými podmienkami nesporovej jurisdikcie.

3.3 maloleté deti manželov

V prípade rozvodu, rozluky alebo vyhlásenia manželstva za neplatné alebo neexistujúce sa podmienky týkajúce sa detí, výživného, ktoré im prináleží, a spôsobu platenia výživného upravia na základe dohody medzi rodičmi, ktorá podlieha schváleniu súdom (alebo matričným úradníkom v prípade rozluky alebo rozvodu dohodou).

Ak manželia neuzavrú dohodu, súd rozhodne v súlade so záujmami maloletého so zreteľom na zachovanie blízkeho vzťahu s oboma rodičmi, pričom podporí a akceptuje dohody alebo rozhoduje tak, aby zabezpečil dostatok príležitostí pre styk s oboma rodičmi a rozdelenie zodpovednosti medzi nich. Starostlivosť o maloleté osoby môže byť zverená jednému z rodičov, tretej osobe alebo výchovnému či sociálnemu zariadeniu.

Ďalšie informácie o tejto téme sa uvádzajú v informačnom prehľade „Rodičovské práva a povinnosti“.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Obaja manželia musia byť schopní prispievať na svoje životné náklady po rozvode. Na výživné má nárok ktorýkoľvek z manželov, a to bez ohľadu na typ rozvodu. Právo na výživné možno odoprieť v záujme spravodlivosti, ak na to existujú zjavné dôvody.

Pri stanovovaní výšky výživného musí súd zohľadniť dĺžku manželstva, príspevok do rodinných financií, vek a zdravotný stav manželov, ich odbornú spôsobilosť a možnosti zamestnania, čas, ktorý pravdepodobne budú musieť stráviť výchovou svojich spoločných detí, ich zárobok, príjmy, nové manželstvo alebo zväzok a všeobecne všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na potreby manžela, ktorý je príjemcom výživného, a možnosti osoby, ktorá výživné platí.

Súd musí dať prednosť vyživovacej povinnosti týkajúcej sa dieťaťa manžela povinného platiť výživné pred povinnosťou voči bývalému manželovi vyplývajúcou z rozvodu.

Manžel oprávnený na výživné nemá právo požadovať, aby bola zachovaná životná úroveň, ktorú mal počas manželstva.

Ďalšie informácie o tejto téme sa uvádzajú v informačnom prehľade „Rodičovské práva a povinnosti“.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Rozlukou sa manželstvo nezrušuje, ruší sa však povinnosť spolužitia a vzájomnej pomoci manželov bez toho, aby tým bolo dotknuté právo na výživné.

Pokiaľ ide o majetok, rozluka má rovnaké účinky ako zánik manželstva.

Rozluka sa končí zmierením manželov alebo zánikom manželstva.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Podmienky rozluky bez súhlasu druhého z manželov alebo na základe dohody sú rovnaké ako podmienky rozvodu bez súhlasu druhého z manželov alebo rozvodu dohodou.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Ako sa uvádza v odpovedi na otázku č. 4, rozlukou sa zrušujú povinnosti spolužitia a vzájomnej pomoci manželov bez toho, aby bolo dotknuté právo na výživné. Pokiaľ ide o majetok, rozluka má rovnaké účinky ako zánik manželstva.

Ustanovenia o rozvode sa mutatis mutandis uplatňujú na rozluku.

Rozluka sa môže zmeniť na rozvod, hoci nie je podmienkou pre rozvod ani fázou konania o rozvode.

Ak sa teda manželia nezmieria do jedného roka po tom, ako nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o rozluke bez súhlasu druhého z manželov alebo na základe dohody, pričom nie je možné sa proti nemu odvolať, môže ktorýkoľvek z manželov podať návrh na zmenu rozluky na rozvod. V prípade, že návrh na zmenu podajú obaja manželia, nie je potrebné dodržať uvedenú lehotu a rozvod sa vyhlási priamo.

Ak návrh na zmenu podá jeden z manželov, druhý bude osobne alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu informovaný o možnosti podať odvolanie v lehote 15 dní, a to len z dôvodu zmierenia manželov. Po predložení dôkazov sudca do 15 dní vydá rozhodnutie o odvolaní.

O zmenu rozluky na rozvod možno požiadať aj na matričnom úrade (Conservatória do Registo Civil). Návrh založený na skutkových a právnych dôvodoch sa musí predložiť vo forme žiadosti podanej na matričnom úrade, pričom je potrebné poskytnúť dôkazy a priložiť potvrdzujúce doklady.

Odporca je vyzvaný, aby do 15 dní podal odvolanie, poskytol dôkazy a priložil potvrdzujúce doklady.

Ak sa nepodá odvolanie a má sa za to, že skutočnosti, ktoré navrhovateľ uviedol, sú nesporné, matričný úradník po overení splnenia zákonných požiadaviek žiadosti vyhovie.

Ak sa odvolanie podá, matričný úradník navrhne pokus o zmierenie, ktorý sa uskutoční v lehote 15 dní, a môže nariadiť vykonanie právnych úkonov a predloženie dôkazov potrebných na overenie zákonných požiadaviek.

Ak odporca podá odvolanie a je nemožné dosiahnuť dohodu, účastníci konania budú informovaní o možnosti podať námietky a predložiť nové dôkazy v lehote ôsmich dní. Vec sa následne postúpi na súd prvého stupňa, v ktorého obvode sa nachádza daný matričný úrad.

Po postúpení veci súdu sudca nariadi predloženie dôkazov a naplánuje pojednávanie.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

„Vyhlásenie manželstva za neplatné“ znamená ukončenie právnych účinkov manželstva z dôvodu závažných nedostatkov manželstva.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo možno vyhlásiť za neplatné za týchto okolností:

a) ak existuje prekážka, ktorá znemožňuje jeho platnosť (absolútna alebo relatívna);

b) ak k nemu nebol poskytnutý súhlas alebo súhlas nemožno považovať za platný v dôsledku pochybenia alebo nátlaku na strane jedného z manželov alebo oboch manželov;

c) ak neboli prítomní svedkovia, pričom zákon to vyžaduje.

Nižšie sú uvedené absolútne zrušujúce prekážky, ktoré bránia manželstvu dotknutej osoby s akoukoľvek inou osobou:

a) vek nižší ako šestnásť rokov;

b) známa demencia, a to aj počas obdobia, keď sa u danej osoby neprejavuje, alebo nespôsobilosť z dôvodu duševnej poruchy;

c) predchádzajúce nezrušené manželstvo, či už cirkevné alebo civilné, a to aj v prípade, že nebol vykonaný príslušný matričný záznam.

Nižšie sú uvedené relatívne zrušujúce prekážky, ktoré bránia manželstvu dotknutých osôb:

a) pokrvné príbuzenstvo v priamej línii;

b) pokrvné príbuzenstvo v druhom stupni bočnej línie;

c) nepokrvné príbuzenstvo v priamej línii;

d) predchádzajúce odsúdenie jedného zo snúbencov ako páchateľa alebo spolupáchateľa za pokus, aj neúspešný, o vraždu manžela či manželky druhého zo snúbencov.

Manželstvo môže byť vyhlásené za neplatné z dôvodu chýbajúceho súhlasu:

a) ak v čase, keď bolo manželstvo uzavreté, si jeden z manželov nebol vedomý svojho konania v dôsledku náhodného postihnutia alebo iných príčin;

b) ak bol jeden z manželov uvedený do omylu, pokiaľ ide o fyzickú identitu druhej strany;

c) ak sa vyhlásenie o súhlase vymohlo fyzickým nátlakom;

d) ak bol súhlas predstieraný.

Chyba oslabujúca vôľu je na účely vyhlásenia manželstva za neplatné relevantná len vtedy, ak je spojená so základnými osobnými vlastnosťami druhého z manželov, a preukáže sa, že manželstvo by bez takejto chyby nebolo uzavreté.

Manželstvá uzatvorené z morálneho donútenia môžu byť vyhlásené za neplatné, ak je jeden z manželov vážne a protiprávne ohrozovaný a jeho obavy z možných následkov sú oprávnené.

Ak niekto vedome a nezákonne vymáha vyhlásenie o súhlase manžela s prísľubom, že mu nespôsobí nepredvídateľné škody alebo nedovolí, aby mu škodu spôsobil niekto iný, takáto situácia je rovnocenná s nezákonnou hrozbou.

Vyhlásenie o súhlase pri uzatváraní manželstva predstavuje domnienku nielen o tom, že manželia chcú uzavrieť manželstvo, ale aj o tom, že ich súhlas nie je ovplyvnený pochybením ani nátlakom.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Vyhlásenie manželstva za neplatné v prípade, že ho obaja manželia uzavreli v dobrej viere, nadobudne účinnosť vo vzťahu k manželom a tretím stranám, keď príslušný rozsudok nadobudne právoplatnosť a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Ak manželstvo uzavrel v dobrej viere iba jeden z manželov, iba tento z manželov sa môže domáhať výhod vyplývajúcich z manželského stavu a poprieť nároky tretích osôb za predpokladu, že ide len o posúdenie vzťahu medzi manželmi.

Manžel, ktorý uzavrel manželstvo v ospravedlniteľnej neznalosti prekážky spôsobujúcej jeho neplatnosť alebo neexistenciu, alebo ktorého vyhlásenie o súhlase bolo vynútené fyzickým alebo morálnym nátlakom, sa považuje za manžela, ktorý vstúpil do manželstva v dobrej viere.

Za posúdenie dobrej viery sú výhradne zodpovedné súdy. Dobrá viera sa u manželov predpokladá.

Po tom, ako je manželstvo vyhlásené za neplatné alebo neexistujúce, si ten z manželov, ktorý do manželstva vstúpil v dobrej viere, zachováva právo na výživné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia (podanie opravného prostriedku už nie je možné) alebo po tom, ako sa rozhodnutie zaregistruje.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Pred začatím konania o rozvode musí matričný úrad alebo súd informovať manželov o existencii a cieľoch mediačných služieb poskytovaných rodinám.

Rodinná mediácia je mimosúdna metóda riešenia sporov v rodinných vzťahoch, ktorou sa strany za svojej osobnej a priamej účasti a s pomocou mediátora sporu snažia dosiahnuť dohodu.

Použitím tohto alternatívneho prostriedku riešenia sporov možno vyriešiť spory vyplývajúce z úpravy, zmeny a nedodržania výkonu rodičovských práv a povinností, rozvodu a rozluky, zmeny rozluky na rozvod, zmierenia odlúčených manželov, určenia a zmeny dočasného alebo konečného výživného, pridelenia spoločného bydliska, odopretia práva používať priezvisko druhého manžela a povolenia používať priezvisko bývalého manžela.

Mediátor rodinných sporov je odborník s licenciou od ministerstva spravodlivosti, ktorý je zodpovedný za nezávislé a nestranné vedenie stretnutí s cieľom pomôcť stranám sporu dosiahnuť vzájomnú dohodu.

O rozvod dohodou možno žiadať na matričnom úrade s výnimkou situácií, ktoré vznikajú na základe dohody dosiahnutej v rámci rozvodového konania bez súhlasu jedného z manželov, a za predpokladu, že k žiadosti o rozvod dohodou je priložený podrobný zoznam spoločného majetku manželov, dohoda o užívaní spoločného bydliska manželov, dohoda o platení výživného pre manžela v núdzi a osvedčenie o rozhodnutí súdu, ktorým sa upravuje výkon rodičovských práv a povinností, alebo dohoda o výkone rodičovských práv a povinností v súvislosti s maloletými deťmi v prípade, že o ňom predtým nerozhodli súdy.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Rozluka a rozvod dohodou

O rozluku a rozvod dohodou žiadajú obaja manželia na základe vzájomnej dohody na matričnom úrade. K žiadosti musia byť priložené tieto dokumenty:

a) podrobný zoznam spoločného majetku s uvedením jeho hodnoty alebo, ak sa manželia rozhodnú spoločne používať tento majetok, dohoda o spoločnom používaní majetku alebo žiadosť o vypracovanie takejto dohody;

b) osvedčenie o rozhodnutí súdu týkajúcom sa výkonu rodičovských práv a povinností alebo dohoda o výkone rodičovských práv a povinností v súvislosti s maloletými deťmi v prípade, že o ňom predtým nerozhodli súdy;

c) dohoda o platení výživného na manžela, ktorý ho potrebuje;

d) dohoda o užívaní spoločného bydliska manželov;

e) osvedčenie o predmanželskej zmluve, ak existuje.

Pokiaľ nie je v predložených dokumentoch stanovené inak, má sa za to, že dohody sa uplatňujú na obdobie konania, ako aj na následné obdobie.

Konanie o rozluke alebo rozvode dohodou sa začína podaním žiadosti podpísanej manželmi alebo ich zástupcami na matričný úrad. Žiadosť sa podáva spolu s vyššie uvedenými dokumentmi a sobášnym listom.

Po prijatí žiadosti matričný úradník pozve manželov na stretnutie, počas ktorého musí overiť, či sú splnené zákonné požiadavky. Na stretnutí sú manželia informovaní o mediačných službách poskytovaných rodinám. V prípade, že manželia majú stále v úmysle sa rozviesť, dohody sa preskúmajú a manželia sa vyzvú, aby ich zmenili v prípade, že nimi nie je zabezpečená náležitá ochrana záujmov jedného z manželov alebo ich detí. Na tento účel sa môžu vykonávať právne úkony a predkladať dôkazy. Ak sú splnené právne požiadavky a dodržané vyššie uvedené postupy, matričný úradník návrhu vyhovie.

Ak sa predloží dohoda týkajúca sa výkonu rodičovských práv a povinností v súvislosti s maloletými deťmi, konanie sa postúpi prokuratúre na vecne príslušnom súde prvého stupňa, v ktorého obvode sa nachádza matričný úrad. Prokuratúra vydá svoje stanovisko k dohode do 30 dní.

Ak sa prokuratúra domnieva, že dohodou sa nezabezpečí náležitá ochrana záujmov maloletých, navrhovatelia ju môžu podľa potreby zmeniť alebo môžu predložiť novú dohodu. V prípade novej dohody sa dohoda opätovne predloží prokuratúre. Ak sa prokuratúra domnieva, že táto dohoda náležite chráni záujmy maloletých, alebo ak manželia zmenili dohodu podľa usmernenia prokuratúry, vydá sa rozhodnutie o rozvode.

Pokiaľ navrhovatelia nesúhlasia so zmenami podľa usmernenia prokuratúry a napriek tomu majú stále v úmysle sa rozviesť a/alebo ak predložená dohoda dostatočne nechráni záujmy jedného z manželov, rozvod sa neschváli a konanie o rozvode sa postúpi súdu, v ktorého obvode sa nachádza matričný úrad.

Po postúpení veci na súd sudca posúdi dohody, ktoré manželia predložili, a vyzve ich, aby ich zmenili, ak nechránia záujmy jedného z nich alebo ich detí.

Sudca následne vymedzí dôsledky rozvodu v otázkach, ktoré manželia nezmenili. Ak ktorákoľvek z dohôd manželov dostatočne nechráni záujmy jedného z manželov, môže na tento účel a s cieľom zohľadniť predložené dohody nariadiť vykonanie právnych úkonov a predloženie požadovaných dôkazov. Pri určovaní dôsledkov rozvodu by mal sudca nielen podnecovať strany k dohode, ale aj brať ohľad na dohodu manželov.

Následne sa rozhodne o rozvode dohodou, ktorý sa zaznamená v príslušnom registri.

Návrh na rozluku alebo rozvod dohodou sa podáva na súde vtedy, ak k nemu manželia nepriložili žiadnu z vyššie uvedených dohôd.

V takom prípade sa návrh na rozvod podá na súde. Po postúpení veci na súd sudca posúdi dohody, ktoré manželia predložili, a vyzve ich, aby ich zmenili, ak nechránia záujmy jedného z nich alebo ich detí. Vymedzí dôsledky rozvodu v otázkach, na ktorých sa manželia nedohodli, a môže na tento účel a s cieľom zohľadniť predložené dohody nariadiť vykonanie právnych úkonov a predloženie požadovaných dôkazov. Pri určovaní dôsledkov rozvodu by mal sudca nielen podnecovať strany k dohode, ale aj brať ohľad na dohodu manželov. Následne sa rozhodne o rozvode dohodou, ktorý sa zaznamená v príslušnom registri.

Rozluka a rozvod bez súhlasu druhého z manželov

Návrhy na rozluku alebo rozvod bez súhlasu druhého z manželov sa podávajú na súde pre rodinné veci a maloletých (Juízo de Família e Menores) alebo, ak takýto súd neexistuje, na územne príslušnom občianskom súde (Juízo Local Cível) či súde so všeobecnou právomocou (Juízo de Competência Genérica). Územná príslušnosť sa určí podľa miesta pobytu alebo bydliska navrhovateľa (osoba, ktorá začala konanie).

Ustanovenia o rozvode sa mutatis mutandis uplatňujú na rozluku.

Rozluka sa končí zmierením manželov alebo zánikom manželstva.

Ktorýkoľvek z manželov môže podať návrh na rozvod bez súhlasu druhého z manželov na základe de facto rozluky trvajúcej jeden celý rok, zmeny duševných schopností druhého z manželov, ktorá trvala dlhšie ako jeden rok a ktorá vzhľadom na svoju závažnosť ohrozuje možnosť spoločného života, neprítomnosti, počas ktorej neprítomný manžel nepodal o sebe správy aspoň jeden rok, ako aj na základe ďalších skutočností, ktoré bez ohľadu na zavinenie prisudzované manželom preukazujú nezvratný rozvrat manželstva.

Dotknutý manžel má právo požadovať náhradu za škodu spôsobenú druhým z manželov v súlade so všeobecnými podmienkami občianskoprávnej zodpovednosti. Takýto nárok si uplatňuje na všeobecných súdoch.

Ten z manželov, ktorý podal návrh na rozvod z dôvodu zmeny duševných schopností druhého z manželov, mu musí poskytnúť náhradu za osobnú ujmu spôsobenú zánikom manželstva; návrh sa musí podať v rámci samotného rozvodového konania.

Ak je dôvodom rozvodu zmena duševných schopností druhého z manželov, ktorá trvala dlhšie ako jeden rok a ktorá vzhľadom na svoju závažnosť ohrozuje možnosť spoločného života, alebo neprítomnosť, počas ktorej neprítomný manžel nepodal o sebe správy aspoň jeden rok, môže podať návrh na rozvod len ten z manželov, ktorý sa odvolal na zmenu duševných schopností alebo neprítomnosť druhého z manželov.

Ak je manžel, ktorý môže podať návrh na rozvod, zbavený spôsobilosti na právne úkony, môže konanie začať jeho zákonný zástupca so súhlasom rodinnej rady (conselho de família).  Ak je zákonným zástupcom druhý z manželov, konanie môže iniciovať v mene nositeľa práva konať ktorýkoľvek z jeho príbuzných v priamej línii alebo v bočnej línii, a to až do tretieho stupňa, za predpokladu, že to schváli rodinná rada.

Právo na rozvod sa neprenáša smrťou, ale dedičia navrhovateľa môžu pokračovať v konaní na účely vyriešenia majetkových pomerov manželov, ak navrhovateľ zomrie v priebehu konania; rovnako môže pokračovať aj konanie proti dedičom odporcu.

Po predložení návrhu a ak konanie môže pokračovať, sudca určí dátum pokusu o zmierenie a navrhovateľ aj odporca budú vyzvaní, aby sa osobne dostavili.

Ak sa zmierenie nedosiahne, súd sa bude usilovať získať súhlas manželov s rozvodom dohodou. Ak sa dosiahne dohoda alebo ak sa manželia kedykoľvek v priebehu konania rozhodnú pre rozvod dohodou, konanie sa bude mutatis mutandis riadiť pravidlami konania o tomto type rozvodu.

Ak sudca nedokáže získať súhlas manželov s rozvodom alebo rozlukou dohodou, bude sa usilovať, aby sa dohodli na výživnom a úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Sudca sa bude tiež snažiť, aby sa manželia počas konania dohodli na užívaní spoločného bydliska, ak je to potrebné.

Pri pokuse o zmierenie alebo kedykoľvek v priebehu konania sa účastníci konania môžu dohodnúť na rozvode alebo rozluke dohodou, ak sú splnené nevyhnutné predpoklady.

Ak jedna zo strán neposkytne svoj súhlas alebo ak je zmierenie nemožné, sudca nariadi odporcovi, aby v lehote 30 dní predložil svoje stanovisko k návrhu; spolu s touto výzvou sa odporcovi doručí kópia návrhu na začatie konania.

Ak sa odporca nachádza na neznámom mieste a ak bolo vynaložené maximálne úsilie o jeho lokalizáciu stanovené v procesnom práve a toto úsilie sa ukázalo ako neúspešné, dátum určený na zmierenie sa zruší a odporca sa prostredníctvom verejného oznámenia vyzve, aby predložil svoje stanovisko.

Po uplynutí lehoty na predloženie stanoviska sa na proces vzťahujú podmienky bežného konania. V priebehu tohto konania sa určí predmet sporu a oznámi sa rozsah dokazovania. V rámci tohto konania sa uskutoční aj záverečné pojednávanie a dokazovanie. Po skončení pojednávania sa vec uzavrie a do 30 dní sa vydá rozsudok.

O rozluku možno požiadať v protinávrhu, a to aj v prípade, že navrhovateľ podal návrh na rozvod; ak navrhovateľ podal návrh na rozluku, odporca môže podať protinávrh na rozvod. V týchto prípadoch, ak sa vyhovie návrhu na začatie konania a protinávrhu, by sa mal vyhlásiť rozsudok o rozvode.

Vyhlásenie manželstva za neplatné

Neplatnosti manželstva sa nemožno dovolávať za žiadnych okolností, či už súdnou, alebo mimosúdnou cestou, kým manželstvo nie je vyhlásené za neplatné rozsudkom v rámci konania začatého osobitne na tento účel.

Toto konanie sa začne na súde pre rodinné veci a maloletých (Juízo de Família e Menores) predložením návrhu na začatie konania obsahujúceho písomné prehlásenia, v ktorom sa určia účastníci konania, opíšu sa významné skutočnosti a na záver sa uvedie požiadavka.

Oprávnenie na začatie konania závisí od dôvodov návrhu (pozri odpoveď na otázku č. 8).

Manželia alebo ktorýkoľvek ich príbuzný v priamej línii alebo bočnej línii (až do štvrtého stupňa), dediči a adoptívni rodičia manželov a prokuratúra sú oprávnení podať návrh na neplatnosť manželstva alebo pokračovať v konaní o neplatnosti manželstva na základe nedostatku spôsobujúceho neplatnosť manželstva. Konanie môže začať alebo v ňom môže pokračovať aj poručník alebo opatrovník, a to v prípade maloletosti, zákazu alebo nespôsobilosti v dôsledku duševnej poruchy, a prvý manžel účastníka konania, ktorý sa dopustil bigamie.

Návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné z dôvodu predstierania môžu podať samotní manželia alebo osoby, ktoré boli manželstvom poškodené. V ostatných prípadoch, ktoré sa týkajú neudelenia súhlasu s manželstvom, môže konanie o neplatnosti manželstva iniciovať len ten z manželov, ktorý súhlas neudelil. Príbuzní navrhovateľa v priamej línii a jeho dedičia alebo adoptívni rodičia však môžu v konaní pokračovať, ak navrhovateľ v priebehu konania zomrie.

Konanie o neplatnosti manželstva na základe nedostatkov týkajúcich sa súhlasu s manželstvom môže začať len ten z manželov, ktorý bol obeťou omylu alebo nátlaku, ale jeho príbuzní v priamej línii a jeho dedičia alebo adoptívni rodičia môžu v konaní pokračovať, ak navrhovateľ v priebehu konania zomrie.

Konanie o vyhlásení manželstva za neplatné z dôvodu chýbajúcich svedkov môže iniciovať iba prokuratúra.

Konanie o vyhlásení manželstva za neplatné na základe nedostatku spôsobujúceho neplatnosť by sa malo začať:

a) v prípade maloletosti, zákazu alebo nespôsobilosti na právne úkony v dôsledku duševnej poruchy alebo známej demencie, ak návrh podáva osoba, ktorá nebola spôsobilá uzavrieť manželstvo – do šiestich mesiacov od dosiahnutia plnoletosti, zrušenia zákazu, odstránenia nespôsobilosti alebo pominutia demencie; ak návrh podáva iná osoba – do troch rokov od uzavretia manželstva, ale nikdy nie po dosiahnutí plnoletosti, odstránení nespôsobilosti alebo pominutí demencie;

b) v prípade odsúdenia za vraždu manžela jedného zo snúbencov do troch rokov od uzavretia manželstva;

c) v ostatných prípadoch do šiestich mesiacov od zániku manželstva.

Prokuratúra môže začať konanie iba pred zánikom manželstva.

Konanie o neplatnosti manželstva na základe existencie predchádzajúceho nezrušeného manželstva sa nesmie začať, ani sa v ňom nesmie pokračovať, ak prebieha konanie o vyhlásení neplatnosti alebo neexistencie prvého manželstva bigamistu.

Konanie o neplatnosti manželstva na základe chýbajúceho súhlasu jedného z manželov alebo oboch manželov s manželstvom sa môže začať len do troch rokov od uzavretia manželstva alebo, ak si tejto skutočnosti navrhovateľ nebol vedomý, do šiestich mesiacov od okamihu, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.

Konanie o neplatnosti manželstva na základe nedostatkov týkajúcich sa súhlasu s manželstvom nie je možné viesť, ak sa toto konanie nezačne do šiestich mesiacov od odstránenia nedostatkov.

Konanie o neplatnosti manželstva na základe absencie svedkov možno začať len do jedného roka od uzavretia manželstva.

K návrhu na začatie konania je potrebné priložiť sobášny list a prípadne (ak je dôvodom návrhu vek) rodný list.

Ako už bolo uvedené, po uplynutí lehoty na predloženie stanoviska sa na proces vzťahujú podmienky bežného konania.

Neplatnosť manželstva sa považuje za odstránenú a manželstvo za platné od okamihu jeho uzavretia, ak sa predtým, ako rozsudok o neplatnosti nadobudne právoplatnosť a nie je možné sa proti nemu odvolať, vyskytne niektorá z nasledujúcich udalostí:

a) ak osoba, ktorá nemala vek na to, aby mohla vstúpiť do manželstva, potvrdí svoje manželstvo pred matričným úradníkom a dvoma svedkami po dosiahnutí plnoletosti;

b) ak osoba, ktorá je zbavená spôsobilosti alebo nespôsobilá na právne úkony z dôvodu duševnej poruchy, potvrdí svoje manželstvo za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku po tom, ako prestane byť nespôsobilá, alebo v prípade známej demencie po tom, ako sa stav duševného zdravia danej osoby podrobí previerke súdom;

c) ak je prvé manželstvo bigamistu vyhlásené za neplatné alebo neexistujúce;

d) ak je absencia svedkov zapríčinená opodstatnenými okolnosťami, ako sú napríklad okolnosti, ktoré uzná matričný úradník, za predpokladu, že neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že došlo k uzavretiu manželstva.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Áno, systém právnej pomoci sa vzťahuje na všetky súdy bez ohľadu na formu konania.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v informačnom prehľade „Právna pomoc“.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Áno. V týchto konaniach je vždy možné sa odvolať.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

V prípade, že predmetné rozhodnutie bolo prijaté v inom členskom štáte Európskej únie s výnimkou Dánska, je uznané v ostatných členských štátoch v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003.

Ak bolo rozhodnutie prijaté v Dánsku, uplatňuje sa osobitný postup preskúmania zahraničného rozsudku.

V rámci tohto procesu sa spolu s návrhom predloží dokument obsahujúci rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, a namietajúci účastník konania, ktorý bol informovaný, má 15 dní na to, aby predložil svoje stanovisko k návrhu. Navrhovateľ môže odpovedať do 10 dní od oznámenia o tomto stanovisku. Po tom, ako účastníci konania predložia všetky svoje stanoviská a prijmú sa všetky opatrenia, ktoré sa považujú za nevyhnutné, sa všetky dokumenty poskytnú účastníkom konania a prokuratúre na obdobie 15 dní.

Na to, aby bol rozsudok potvrdený:

a) nesmú existovať žiadne pochybnosti o pravosti dokumentu obsahujúceho rozsudok alebo o správnosti rozhodnutia;

b) rozsudok musí byť konečný v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej bol vydaný;

c) rozsudok musí pochádzať od zahraničného súdu, ktorého príslušnosť sa uplatnila v súlade so zákonom, a nesmie zahŕňať otázky patriace do výlučnej právomoci portugalských súdov;

d) nesmie byť možné uplatniť námietku litis pendentis alebo res iudicata, pokiaľ ide o vec riešenú na portugalskom súde, okrem prípadov, keď začatiu konania bránil zahraničný súd;

e) odporca musí byť náležite oboznámený s návrhom v súlade s právom krajiny súdu pôvodu a v konaní sa musia dodržať zásady kontradiktórnosti a rovnakého postavenia strán;

f) nesmie ísť o rozhodnutie, ktorého uznanie vedie k výsledku, ktorý je zjavne v rozpore so zásadami verejného poriadku v Portugalsku.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Ak sa v členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska dotknutý účastník konania rozhodne požiadať o uznanie rozsudku o rozvode, rozluke alebo neplatnosti manželstva, návrh sa podáva na súde pre rodinné veci a maloletých (Tribunal de Família e Menores). Miestne príslušný súd sa určí podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom bol podaný návrh na uznanie.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Podľa kolíznych právnych noriem sa v prípade rozvodu a rozluky uplatňuje spoločné vnútroštátne právo manželov. Ak manželia nemajú rovnakú štátnu príslušnosť, uplatňuje sa právo štátu, v ktorom majú spoločné zvyčajné bydlisko; ak takéto bydlisko nemajú, uplatňuje sa právo štátu, s ktorým je ich rodinný život najužšie spojený.

Ak však v priebehu manželstva dôjde ku zmene rozhodného práva, dôvodom k rozluke alebo rozvodu môže byť iba skutočnosť relevantná v čase svojho vzniku.

Kde hľadať platné právne predpisy

  • Ustanovenia občianskeho zákonníka (Código Civil) možno nájsť na tejto adrese:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis.

  • Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil) možno nájsť na tejto adrese:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1959&tabela=leis.

  • Ustanovenia zákonného dekrétu č. 272/2001 možno nájsť na tejto adrese:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=581&tabela=leis&so_miolo=.

  • Ustanovenia zákona o matrike (Código do Registo Civil) možno nájsť na tejto adrese:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=682&tabela=leis.

Záverečná poznámka

Informácie uvedené v tomto prehľade sú všeobecnej povahy, nie sú vyčerpávajúce a kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani iných príjemcov nijako nezaväzujú. Je potrebné si vždy preštudovať platné právne predpisy.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 03/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.