Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rozvod a súdna rozluka

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Slovinské právne predpisy uznávajú: a) rozvod na základe dohody medzi manželmi a b) rozvod na základe návrhu.

a) V prípade rozvodu na základe dohody medzi manželmi súd rozhodne o rozvode na základe článku 64 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR) za predpokladu, že manželia dosiahli dohodu o starostlivosti o všetky deti, ktoré spolu majú, o ich výchove a výžive a o ich kontakte s rodičmi (v takom prípade sa vyžaduje stanovisko centra pre sociálnu prácu) a že manželia predložili dohodu o rozdelení spoločného majetku, o tom, kto zostane alebo sa stane užívateľom ich bytu, a o výživnom na toho z manželov, ktorý nemá žiadne prostriedky na živobytie a je nezamestnaný bez vlastného zavinenia. Táto dohoda musí mať formu vykonateľného notárskeho zápisu.

b) V prípade, že manželstvo sa z akéhokoľvek dôvodu stalo „neznesiteľným“, ktorýkoľvek z manželov môže požiadať o rozvod prostredníctvom podania návrhu na rozvod. V tomto prípade súd rozhoduje aj o starostlivosti o všetky deti, ktoré spolu manželia majú, ich výchove a výžive, a o ich kontakte s rodičmi. Súd musí pred rozhodnutím požiadať o stanovisko centra pre sociálnu prácu.

V oboch prípadoch súd po prijatí návrhu na rozvod na základe dohody, ako aj po prijatí návrhu na rozvod nariadi príslušnému centru pre sociálnu prácu vykonať poradenský rozhovor, na ktorom sa musia zúčastniť obaja manželia bez prítomnosti sprostredkovateľov. Centrum pre sociálnu prácu oznámi súdu výsledok poradenského rozhovoru.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

 • V zákone o manželstve a rodinných vzťahoch sa uznáva len jeden dôvod na rozvod: že manželstvo sa stalo neznesiteľným. To znamená, že manželstvo sa rozpadlo úplne a nenávratne takým spôsobom, že sa už nedá zachrániť. Manželstvo sa považuje za „neznesiteľné“ len vtedy, keď sa vzťahy medzi manželmi nerozpadli iba dočasne, ale zo závažných dôvodov úplne a nenávratne. Neznesiteľnosť sa posudzuje podľa situácie v čase pojednávania s ohľadom na všetky okolnosti, ktoré viedli k súčasnej situácii. Súd stanoví neznesiteľnosť aj vtedy, keď žalovaný manžel súhlasí s rozvodom.
 • Manželstvo môže byť ukončené na návrh jedného z manželov, pričom neexistuje požiadavka, že manželstvo musí byť neznesiteľné pre oboch partnerov.
 • Otázka viny za to, že manželstvo sa stalo neznesiteľným, sa nerieši a súd o nej v priebehu konania nerozhoduje. Manželstvo môže byť ukončené aj na návrh toho z manželov, ktorý je zodpovedný za jeho neznesiteľnosť.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

Ďalej sú podrobne uvedené právne dôsledky rozvodu:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Osoba, ktorá si z dôvodu manželstva zmení meno, môže do šiestich mesiacov od konečného rozsudku o rozvode alebo rozsudku o ukončení manželstva predložiť vyhlásenie o tom, že sa chce vrátiť k priezvisku, ktoré mala pred uzavretím manželstva. Toto vyhlásenie môže predložiť len osoba, ktorá si v priebehu manželstva znova nezmenila priezvisko (článok 17 zákona o osobnom mene/Zakon o osebnem imenu, ZOI-1). Otázka zmeny priezviska je správnou záležitosťou, o ktorej nerozhoduje súd, ale správny orgán.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Pri rozdeľovaní spoločného majetku sa vychádza z právneho predpokladu, že podiel manželov na spoločnom majetku je rovnaký. Manžel, ktorý sa domnieva, že bude rozdelením majetku na rovnaké podiely znevýhodnený, však môže požiadať, aby sa jeho podiel stanovil v pomere k jeho príspevku k spoločnému majetku. Súd pritom zohľadní nielen príjem každého z manželov, ale aj ďalšie okolnosti, napríklad pomoc, ktorú jeden z manželov poskytol druhému, starostlivosť o všetky deti a ich výchovu, vykonávanie domácich prác, údržbu majetku a akékoľvek iné formy práce a účasti na správe, údržbe a zvyšovaní spoločného majetku.

3.3 maloleté deti manželov

STAROSTLIVOSŤ O DETI A ICH VÝCHOVA

V prípade rozvodu na základe dohody sa manželia musia dohodnúť na výchove všetkých detí a starostlivosti o ne, pričom súd posúdi, či je táto dohoda v záujme detí. Môžu sa dohodnúť:

 • že obaja sa budú starať o deti a vychovávať ich alebo v tom budú pokračovať,
 • alebo že všetky deti budú zverené do opatery a výchovy jednému z rodičov,
 • alebo že niektoré deti budú zverené jednému z rodičov a ostatné deti druhému z rodičov.

Ak rodičia o tejto veci sami nedospejú k dohode, pomôže im v tom centrum pre sociálnu prácu.

Ak rodičia dospejú k dohode o starostlivosti a výchove, môžu navrhnúť, aby súd vydal v tejto veci rozhodnutie v nesporovom konaní.

Ak nedospejú k dohode alebo ak dohoda nie je v záujme detí, súd neukončí manželstvo na základe dohody. Namiesto toho sa vyžaduje návrh na rozvod.

Ak sa rodičia ani s pomocou centra pre sociálnu prácu nedohodnú na výchove detí a starostlivosti o ne, súd rozhodne na návrh jedného z rodičov alebo oboch rodičov:

 • že všetky deti budú zverené do opatery a výchovy jednému z rodičov,
 • alebo že niektoré deti budú zverené jednému z rodičov a ostatné deti druhému z rodičov,
 • vo výnimočných prípadoch môže súd rozhodnúť, že všetky alebo niektoré deti budú zverené do opatery a výchovy tretej osobe.

Súd musí pred svojím rozhodnutím požiadať o stanovisko centra pre sociálnu prácu a pri rozhodovaní musí vziať do úvahy názor dieťaťa, ak ho dieťa vyjadrí samo alebo prostredníctvom osoby, ktorej dôveruje a ktorú si samo vybralo, a za predpokladu, že dieťa je schopné pochopiť význam a dôsledky svojho názoru.

V prípade rozvodu na základe žaloby súd rozhodne o starostlivosti o deti a ich výchove až po tom, ako stanoví, ako čo najlepšie vyhovieť záujmom detí, a to tak, aby nenarušil vzťahy medzi rozvedenými manželmi a ich spoločnými maloletými deťmi. Aj v tomto prípade sa rodičia môžu dohodnúť na starostlivosti o svoje spoločné deti a ich výchove v záujme detí. Pre starostlivosť o deti a ich výchovu tu mutatis mutandis platí to isté ako pre starostlivosť o deti a ich výchovu v prípade rozvodu na základe dohody. Rozhodnutie o tom, s kým budú maloleté deti žiť po rozvode, o ich kontakte s rodičom, s ktorým nebudú žiť, a o ich výžive je neoddeliteľnou súčasťou rozsudku o rozvode.

KONTAKT

 • Rodičia sa musia pokúsiť dospieť k dohode o tom, ako sa bude realizovať kontakt.
 • Ak dosiahnu dohodu, môžu navrhnúť, aby súd vydal v tejto veci rozhodnutie v nesporovom konaní. Ak súd zistí, že dohoda nie je v záujme detí, návrh zamietne.
 • Ak rodičia nedokážu dosiahnuť dohodu, súd rozhodne na návrh jedného z rodičov (v prípade rozvodu na základe dohody medzi manželmi musia manželia k dohode priložiť dohodu o kontakte, pričom súd priloží ich dohodu k rozsudku o dohodnutom rozvode). V takom prípade musia súdu predložiť dôkaz od centra pre sociálnu prácu o tom, že sa najprv pokúsili dospieť k dohode.
 • Súd rozhodne o kontakte ex officio len vtedy, keď ide o kontakt po návrhu na rozvod alebo po ukončení manželstva rodičov detí.
  • Na prvom stupni rozhodujú o kontakte okresné súdy (okrožna sodišča) v nesporovom konaní, pokiaľ zároveň nerozhodujú v spore o starostlivosť o deti a ich výchovu – v takom prípade sa otázka kontaktu rieši v občianskom konaní.
  • Pri rozhodovaní o kontakte majú prvoradý význam záujmy dieťaťa: za kontakt, ktorý nie je v záujme dieťaťa, sa považuje kontakt, ktorým vzniká psychologický tlak na dieťa, alebo kontakt, ktorý ohrozuje telesný a duševný vývoj dieťaťa.
  • Súd musí pri rozhodovaní vziať do úvahy aj názor dieťaťa, ak ho dieťa vyjadrí samo alebo prostredníctvom osoby, ktorej dôveruje a ktorú si samo vybralo, a za predpokladu, že dieťa je schopné pochopiť význam a dôsledky svojho názoru.
  • Dieťa má takisto právo na kontakt s inými osobami, ktoré sú rodinnými príslušníkmi a majú blízke osobné puto s dieťaťom [napr. starí rodičia dieťaťa a (poloviční) bratia alebo (polovičné) sestry].

VÝŽIVNÉ na manželov a deti

 • Manželia môžu v súvislosti s výživným na deti uzavrieť dohodu o výživnom na dieťa, ktorú musia podpísať pred súdom. Súd v takom prípade vydá osobitné rozhodnutie v nesporovom konaní. Ak dohoda nie je v záujme dieťaťa, súd zamietne návrh na vydanie rozhodnutia o schválení dohody.
 • Ak manželia nedospejú k dohode sami ani s pomocou centra pre sociálnu prácu, môžu požiadať súd, aby rozhodol. Pred vynesením rozhodnutia musí súd požiadať o stanovisko centra pre sociálnu prácu a musí vziať do úvahy aj názor dieťaťa, ak ho dieťa vyjadrilo a ak je schopné pochopiť význam a dôsledky svojho názoru.
 • Rodičia sú povinní vyživovať svoje deti až do dosiahnutia plnoletosti. Plnoleté dieťa musia vyživovať dovtedy, kým neukončí pravidelnú školskú dochádzku a nedosiahne vek 26 rokov, pokiaľ im to umožňujú ich hmotné a finančné možnosti, a to tak, aby sa vyhovelo záujmom dieťaťa (celkový vývoj dieťaťa).
 • Výživné na dieťa sa stanovuje podľa potrieb dieťaťa, ktoré ho potrebuje, a s prihliadnutím na hmotné a finančné možnosti osoby, ktorá je povinná ho poskytovať. Pri stanovovaní výživného na dieťa je súd povinný vziať do úvahy záujmy dieťaťa, aby bolo výživné dostatočné na zabezpečenie jeho pozitívneho telesného alebo duševného vývoja. Výživné na dieťa sa upravuje každý rok v súlade s indexom spotrebiteľských cien v Slovinsku.
 • Manžel/manželka alebo mimomanželský partner je povinný vyživovať maloleté dieťa svojho partnera, ak jeden z rodičov dieťaťa nie je schopný vyživovať dieťa a ak tento partner žije s maloletým dieťaťom svojho partnera.
 • Plnoleté deti sú povinné vyživovať svojich rodičov, ak rodičia nemajú dostatočné prostriedky na živobytie a nie sú schopní ich získať a ak závislého rodiča nemôže vyživovať jeho manžel alebo manželka.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

 • Manžel, ktorý nemá žiadne prostriedky na živobytie a je nezamestnaný bez vlastného zavinenia, má právo na výživné.
 • O výživné možno požiadať počas rozvodového konania alebo prostredníctvom osobitnej žaloby do jedného roka od konečného ukončenia manželstva, ak boli v čase rozvodu splnené podmienky pre výživné a tieto podmienky stále existujú v čase, keď manžel požiada o výživné.
 • Manželia môžu uzavrieť dohodu o výživnom v prípade rozvodu, ktorú uzatvoria pred notárom vo forme vykonateľného notárskeho zápisu.
 • Výživné sa stanovuje na neurčité obdobie alebo na určité obdobie tak, aby si manžel mohol nájsť nové zamestnanie a zariadiť svoje záležitosti.
  • Výživné sa stanovuje v súlade s potrebami žiadateľa a možnosťami osoby platiacej výživné. Stanovuje sa vopred ako mesačná suma a môže sa požadovať od okamihu podania žaloby o výživné. Vo výnimočných prípadoch sa môže vyplatiť ako jednorazová suma.
  • Súd zamietne žiadosť o výživné, ak by platba výživného osobe, ktorá naň má nárok, bola nespravodlivá voči osobe, ktorá ho má platiť, vzhľadom na dôvody, ktoré viedli k tomu, že manželstvo sa stalo neznesiteľným, alebo v prípade, že sa osoba, ktorá má nárok na výživné, pred rozvodovým konaním alebo po ňom dopustila trestného činu proti osobe, ktorá ho má platiť, alebo proti niekomu z jej blízkej rodiny.
  • Manžel nie je povinný vyživovať druhého manžela, ak by tým ohrozil svoju schopnosť vyživovať seba alebo akúkoľvek maloletú osobu, ktorú je povinný vyživovať podľa zákona.
  • Výživné sa upravuje raz za rok v súlade s indexom spotrebiteľských cien v Slovinsku.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Základným prvkom manželstva je „zväzok založený na spolunažívaní“ (življenjska skupnost) (článok 3 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch). Ukončenie zväzku založeného na spolunažívaní (prenehanje življenjske skupnosti) alebo rozluka znamená trvalé ukončenie základných prvkov vzájomných vzťahov existujúcich medzi manželmi. Keď sa ukončí zväzok založený na spolunažívaní, ukončí sa aj hospodársky zväzok, prerušia sa intímne a citové väzby medzi manželmi a pár môže prestať žiť v spoločnej domácnosti atď.

5 Aké sú podmienky rozluky?

V zákone nie sú stanovené podmienky pre rozluku. Súdy rozhodujú o rozluke v každom jednotlivom konaní v súlade s okolnosťami a osobitosťami daného prípadu.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Rozluka nemá žiadny vplyv na existenciu manželstva – ukončuje sa ňou len zväzok založený na spolunažívaní, nie manželstvo. Na ukončenie manželstva je potrebná žaloba alebo návrh na ukončenie manželstva. Rozlukou sa medzi manželmi ukončí vytváranie spoločného majetku. Závislý manžel môže požiadať o výživné prostredníctvom žaloby v lehote jedného roka od rozluky.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Anulovanie znamená, že v čase uzavretia manželstva neboli splnené podmienky platného manželstva vyžadované zákonom (napr. neexistencia slobodnej vôle, súhlas bol vynútený alebo poskytnutý omylom, manželstvo nebolo uzavreté v súlade s predpísaným postupom, bolo uzavreté medzi blízkymi príbuznými alebo doň vstúpila ťažko duševne chorá osoba alebo osoba s nedostatočnou predvídavosťou). Právne dôsledky manželstva prestanú platiť v deň nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o anulovaní.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo sa nestáva neplatným ipso iure, ale musí sa anulovať rozsudkom.

Slovinské právne predpisy rozlišujú medzi relatívne a absolútne neplatným manželstvom. Rozdiel spočíva v skupine osôb, ktoré môžu podať návrh na anulovanie manželstva.

a) Dôvody na relatívnu neplatnosť sú:

 • závažná duševná porucha alebo narušený úsudok v čase uzavretia manželstva (na návrh jedného z manželov, ale len v situácii, keď daný stav už neplatí);
 • ak bol súhlas s manželstvom vynútený alebo poskytnutý omylom (na návrh toho z manželov, ktorý bol donútený alebo vstúpil do manželstva omylom);
 • ak manželstvo uzavrela osoba mladšia ako 18 rokov (na návrh rodičov alebo poručníka).

b) Dôvody na absolútnu neplatnosť sú: (osoby oprávnené podať návrh sú okrem oboch manželov niektoré ďalšie osoby, ktoré môžu mať priamy právny prospech z anulovania manželstva (napr. iní dediči zosnulého manžela/manželky môžu po jeho smrti podať návrh na anulovanie manželstva, aby žijúci manžel/manželka stratil/a svoje dedičské právo); príjemcovia navyše môžu podať návrh aj po anulovaní manželstva; návrh môže podať aj prokurátor):

 • závažná duševná porucha alebo narušený úsudok manžela/manželky, ak tento stav stále pretrváva v čase podania návrhu na anulovanie,
 • v čase uzavretia manželstva bol jeden z manželov už zosobášený,
 • manželia sú príbuzní v priamej alebo nepriamej línii až do štvrtého stupňa vrátane,
 • manželia neboli prítomní pri uzavretí manželstva alebo nebol prítomný jeden z manželov a zástupca druhého,
 • manželia nevstúpili do manželstva s úmyslom žiť v spoločnej domácnosti.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Právne dôsledky anulovania manželstva nadobudnú účinnosť v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení. Pokiaľ ide o majetkové vzťahy medzi manželmi, výživu závislého manžela, vrátenie darov medzi manželmi a vzťah manželov k ich spoločným deťom, právne dôsledky anulovania sú rovnaké ako pri rozvode.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Zákon o mediácii v občianskych a obchodných veciach (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah), ktorý nadobudol účinnosť v júni 2008, upravuje mediáciu v sporoch, ktoré sa týkajú občianskoprávnych, obchodných, pracovných, rodinných a iných majetkových vzťahov v súvislosti s nárokmi, ktorých sa účastníci konania môžu slobodne domáhať a ktoré môžu urovnávať, pokiaľ sa pre niektorý z týchto druhov sporov v osobitnom zákone nestanovuje inak. Manželstvo samo osebe nemožno ukončiť bez zásahu súdu, pričom sa musí podať žaloba alebo návrh na ukončenie manželstva dohodou.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

 • Podľa článku 32 zákona o občianskom konaní (Zakon o pravdnem postopku) sú za rozhodovanie o manželských sporoch zodpovedné okresné súdy (pokiaľ ide o rozvod alebo anulovanie manželstva, v slovinských právnych predpisoch sa neuznáva samostatný návrh na rozluku).

K žalobe alebo návrhu sa musí priložiť výpis z registra manželstiev a výpisy z registra rodných listov a na vypočutí sa musí predložiť osobný doklad totožnosti.

 • Manželia musia k návrhu na ukončenie manželstva dohodou priložiť aj tieto dokumenty:
  • dohodu o starostlivosti o všetky deti, ktoré manželia spolu majú, o ich výchove a výžive a o ich kontakte s rodičmi (musí sa získať stanovisko centra pre sociálnu prácu),
  • dohodu o rozdelení spoločného majetku vo forme vykonateľného notárskeho zápisu,
  • dohodu o tom, kto zostane alebo sa stane užívateľom ich bývalej spoločnej domácnosti,
  • dohodu o výživnom na manžela, ktorý nemá žiadne prostriedky na živobytie a je nezamestnaný bez vlastného zavinenia.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Súd úplne alebo čiastočne oslobodí účastníka konania od povinnosti uhradiť súdne poplatky, ak by platba výrazne znížila finančné prostriedky, ktoré má tento účastník konania k dispozícii na vlastné živobytie alebo na výživu svojich rodinných príslušníkov. Cudzinci v prípade, že sa tak stanovuje v medzinárodnej zmluve alebo že existujú podmienky reciprocity, sú oslobodení od platenia súdnych poplatkov (články 10 a 11 zákona o súdnych poplatkoch/Zakon o sodnih taksah, ZST-1).

Účastník konania môže požiadať o právnu pomoc na pokrytie nákladov na advokáta a znalca. Rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci vydáva okresný súd pokrývajúci oblasť, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt. Pri tomto postupe súd posudzuje kritériá (napr. hmotné, finančné) s ohľadom na ustanovenia zákona o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči).

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Odvolanie proti rozsudku o rozvode alebo anulovaní manželstva možno podať na vyššom súde (višje sodišče) zvyčajne do 15 dní. Rozsudok o rozvode na základe návrhu manželov na ukončenie manželstva dohodou možno napadnúť:

 • ak došlo k zásadnému porušeniu ustanovení o občianskom konaní,
 • ak účastník podal návrh omylom alebo v dôsledku násilia alebo podvodu,
 • ak neboli splnené zákonné podmienky pre rozvod na základe návrhu na ukončenie manželstva dohodou.

V manželských sporoch nie je povolená obnova konania (mimoriadny opravný prostriedok).

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Podľa článku 21 nariadenia (ES) č. 2210/2003 sa súdne rozhodnutie vydané v inom členskom štáte uznáva bez požiadavky na začatie akéhokoľvek osobitného postupu uznávania.

Každá zainteresovaná strana môže podať návrh na vydanie rozhodnutia o uznaní alebo neuznaní súdneho rozhodnutia. V tomto prípade musí účastník podať návrh na vyhlásenie o vykonateľnosti na príslušnom okresnom súde v Slovinsku.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Na postup podania návrhu sa vzťahujú slovinské právne predpisy.

Účastník konania, ktorý podá návrh na uznanie súdneho rozhodnutia alebo ho napadne, alebo podá návrh na vyhlásenie o vykonateľnosti, musí predložiť:

 • kópiu súdneho rozhodnutia, ktorá spĺňa požiadavky na preukázanie pravosti;
 • potvrdenie o súdnom rozhodnutí v manželskom spore na štandardnom formulári.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 2201/2003 (Brusel IIa) sa vzťahujú predovšetkým a priamo na otázky medzinárodných súdnych právomocí v súvislosti s občanmi členských štátov EÚ alebo osobami, ktoré v nich majú pobyt.

Ak sú obaja manželia v čase podania návrhu občanmi rôznych krajín, uplatňujú sa kumulatívne zákony krajín, ktorých sú občanmi, v súlade s ustanoveniami slovinských vnútroštátnych právnych predpisov (druhý odsek článku 37 zákona o medzinárodnom súkromnom práve a postupoch/Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).

Ak manželstvo nemožno ukončiť podľa právnych predpisov krajín, ktorých sú manželia občanmi, na ukončenie manželstva sa uplatňujú slovinské právne predpisy, ak mal jeden z manželov v čase podania návrhu trvalý pobyt v Slovinsku.

Ak je jeden z manželov občanom Slovinska bez trvalého pobytu v Slovinsku a manželstvo nemožno ukončiť podľa ustanovenia uvedeného v druhom odseku článku 37 zákona o medzinárodnom súkromnom práve a postupoch, na ukončenie manželstva sa vzťahujú slovinské právne predpisy.

Súvisiace odkazy

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 11/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.