Razveza in ločitev

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

V primeru cerkveno sklenjene zakonske zveze je treba za začetek postopka razveze zakonske zveze poslati obvestilo škofu v okrožju, kjer predlagatelj prebiva. Vloga za razvezo zakonske zveze se lahko vloži v treh mesecih po tem, ko je bilo obvestilo poslano pristojnemu škofu. Obvestila ni treba poslati, kadar je razlog za razvezo zakonske zveze izginotje ali duševna bolezen zakonca.

2 Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

 • Nezvestoba;
 • nemoralno, sramotno ali drugačno ponavljajoče se nedopustno ravnanje, ki pripelje do resnega poslabšanja zakonskega razmerja in nevzdržnosti življenja predlagatelja z njegovim zakonskim partnerjem;
 • poskus ogrozitve življenja zakonca, na primer fizična zloraba;
 • duševna bolezen, ki traja tri leta in zaradi katere je skupno življenje nevzdržno;
 • pravnomočna obsodba na sedemletno ali daljšo zaporno kazen;
 • izginotje;
 • nezmožnost za spolni odnos ob sklenitvi zakonske zveze in nadaljnjih šest mesecev ter do vložitve tožbe za razvezo zakonske zveze;
 • neupravičena zapustitev za dve leti. Dolga obdobja odsotnosti, ki skupaj trajajo več kot dve leti. Poslan mora biti poziv k vrnitvi;
 • sprememba veroizpovedi, uporaba moralne prisile ali poskus spreobrnitve zakonca za vstop v sekto;
 • vztrajno zavračanje želje drugega zakonca po otrocih;
 • nepopravljiv razpad zakonske zveze;
 • ločeno življenje, ki traja pet let.

3 Katere so pravne posledice razveze, kar zadeva:

3.1 osebne odnose med zakoncema (na primer priimek);

Zakonska zveza preneha z razvezo, vendar razveza ne povzroči samodejne spremembe priimka. Zadevna stranka mora dati zapriseženo izjavo v zvezi s spremembo svojega imena.

3.2 razdelitev premoženja zakoncev;

Razveza zakonske zveze ne vpliva na premoženjskopravne spore. V takih sporih je treba vložiti ločeno vlogo, ker je to drug postopek.

3.3 mladoletne otroke zakoncev;

Posledic ni, saj je postopek razveze ločen in neodvisen od postopka v zvezi s pravicami do varstva in vzgoje, razen če je podlaga za razvezo zakonske zveze napad na življenje ali fizična zloraba otrok.

Razveza zakonske zveze ne vpliva na zadeve v zvezi z mladoletnimi otroki zakoncev (npr. na preživnino, starševsko odgovornost, komunikacijo). V zvezi s temi zadevami je treba vložiti ločene vloge.

3.4 obveznost plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

Z razvezo zakonske zveze ne nastane samodejno obveznost plačevanja preživnine drugemu zakoncu. Po razvezi je treba za to vložiti ločeno vlogo.

4 Kaj pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ dejansko pomeni?

Ciprsko družinsko pravo ne pozna izraza „prenehanje življenjske skupnosti“.

5 Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Ni relevantno.

6 Katere so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Ni relevantno.

7 Kaj izraz „razveljavitev zakonske zveze“ dejansko pomeni?

Pomeni, da se zakonska zveza z dnem odločbe o njeni razveljavitvi šteje za nično in brez pravnega učinka.

8 Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

V skladu s členom 17 Zakona o zakonski zvezi (zakon 104(I)/2003, kakor je bil spremenjen z zakonom 66(I)/2009) zakonska zveza ni veljavna, če je bila sklenjena:

(a) pred dokončno razvezo ali razveljavitvijo prejšnje zakonske zveze katerega koli od zakoncev, vključno z cerkveno ali civilno zakonsko zvezo;

(b) med sorodnikoma v ravni črti ali sorodnikoma v stranski črti do petega kolena;

(c) med osebama v svaštvu v ravni ali stranski črti do tretjega kolena;

(d) med posvojiteljem in posvojencem ali njunima potomcema;

(e) med otrokom, rojenim zunaj zakonske zveze, in očetom, ki je priznal očetovstvo tega otroka, ali njegovim krvnim sorodnikom.

9 Katere so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Zakonska zveza, ki je nična ali s pravnomočno sodno odločbo razglašena za neveljavno, od datuma izdaje odločbe nima več nobenega učinka.

10 Ali obstajajo alternativni zunajsodni načini reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba začeti postopka pri sodišču?

Da, alternativni izvensodni načini reševanja zadev v zvezi z razvezo zakonske zveze so določeni v Zakonu 62(Ι)/2019 o mediaciji v družinskih sporih, ki je začel veljati 25. aprila 2019. Za lažje izvajanje so bili 30. decembra 2022 izdani posebni predpisi (RAA 507/2022).

11 Kje je treba vložiti zahtevek (tožbo) za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti zahtevku?

Zahtevek za razvezo/razveljavitev zakonske zveze je treba vložiti pri družinskem sodišču (Οikogeneiakó Δikastírio) v okrožju (eparchía), kjer živita obe stranki ali ena od njiju. Zahtevek mora biti v skladu z obrazcem št. 1 iz postopkovnih predpisov vrhovnega sodišča iz leta 1990 (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Zahtevku za razvezo zakonske zveze je treba kot dokaz priložiti poročno listino strank in potrdilo, da je bilo pristojnemu škofu poslano obvestilo, ali potrdilo o tem, da je pristojni škof prejel priporočeno pismo v zvezi z obvestilom.

12 Ali lahko dobim pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da. Ustrezno vlogo je treba vložiti pri pristojnem družinskem sodišču (Οikogeneiakó Δikastírio).

13 Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Da, zoper odločbo o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze se je mogoče pritožiti pri družinskem sodišču druge stopnje (Δevterováthmio Οikogeneiakó Δikastírio).

14 Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici, priznana v tej državi članici?

Vlogo je treba vložiti pri pristojnem družinskem sodišču Republike Ciper na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001.

15 Pri katerem sodišču je treba vložiti zahtevek za izpodbijanje priznanja odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se uporablja v teh primerih?

Ugovor je treba vložiti pri družinskem sodišču, pri katerem je vložena vloga za priznanje in registracijo odločbe druge države članice.

16 Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v tej državi članici ali imata različno državljanstvo?

Družinska sodišča Republike Ciper so pristojna za odločanje o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze samo, kadar stranki v zadevi najmanj tri mesece prebivata na Cipru. Sodišče bo uporabilo ciprsko pravo.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 16/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.