Razveza in ločitev

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Predloge za razvezo zakonske zveze obravnavajo okrožna sodišča (käräjäoikeus). Predlog za razvezo zakonske zveze lahko vloži eden od zakoncev ali oba zakonca skupaj.

Razveza zakonske zveze se lahko odobri po šestmesečnem obdobju za razmislek. Obdobje za razmislek ni potrebno, če zakonca pred vložitvijo predloga za razvezo zakonske zveze najmanj dve leti živita ločeno.

2 Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

V predlogu ni treba navesti razlogov za razvezo zakonske zveze. Okrožna sodišče ne preučijo osebnega odnosa med zakoncema ali razlogov za vložitev predloga za razvezo zakonske zveze. Glej vprašanje 1.

3 Katere so pravne posledice razveze, kar zadeva:

3.1 osebne odnose med zakoncema (na primer priimek);

Zakonca po razvezi zakonske zveze obdržita priimek, ki sta ga imela med zakonsko zvezo. Če je zakonec ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko po razvezi zakonske zveze zaprosi za spremembo priimka.

3.2 razdelitev premoženja zakoncev;

Odobritev razveze zakonske zveze in delitev premoženja sta ločeni zadevi. Zakonca se lahko po prenehanju zakonske zveze sama dogovorita o delitvi premoženja ali pa sodišču predlagata, naj imenuje izvršitelja. Splošno pravilo je, da se vse premoženje zakoncev razdeli enakopravno. Od tega splošnega pravila je mogoče odstopati na podlagi predporočne pogodbe ali podobnega dokumenta. Delitev se lahko prilagodi tudi, če bi bila sicer nerazumna. Premoženje zakoncev se lahko razdeli takoj, ko se začne obdobje za razmislek.

3.3 mladoletne otroke zakoncev;

Zadeve, kot so pravica do varstva in vzgoje otrok, ureditev življenja, preživnina in pravice do obiskov v zvezi z mladoletnimi otroki zakoncev, se lahko rešijo ob vložitvi predloga za razvezo zakonske zveze. Glej „Starševska odgovornost – Finska“ in „Preživninski zahtevki – Finska“.

3.4 obveznost plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

Sodišče lahko ob odobritvi razveze zakonske zveze na predlog enemu od zakoncev naloži plačevanje preživnine drugemu zakoncu, če je to upravičeno (glej „Preživninski zahtevki – Finska“), vendar se to redko zgodi.

4 Kaj pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ dejansko pomeni?

Finski pravni sistem ne pozna prenehanja življenjske skupnosti. V praksi prenehanje življenjske skupnosti pomeni, da zakonca živita ločeno, na različnih naslovih.

5 Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Glej vprašanje 4.

6 Katere so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Glej vprašanje 4.

7 Kaj izraz „razveljavitev zakonske zveze“ dejansko pomeni?

Finska zakonodaja ne vsebuje določb o razveljavitvi zakonske zveze. Vendar mora državni tožilec začeti postopek za takojšnjo razvezo zakonske zveze, če bi se izkazalo, da sta zakonca bližnja sorodnika ali da je bil eden od zakoncev ob sklenitvi zakonske zveze že pravno veljavno poročen.

8 Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Glej vprašanje 7.

9 Katere so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Glej vprašanje 7.

10 Ali obstajajo alternativni zunajsodni načini reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba začeti postopka pri sodišču?

Predlog za razvezo zakonske zveze je treba vedno vložiti pri okrožnem sodišču. Vendar je v zakonu določeno, da morajo zakonci kakršne koli družinske spore vedno najprej poskusiti rešiti s pogajanjem in doseči medsebojni dogovor; za to lahko zaprosijo za pomoč družinskih mediatorjev pri lokalnem odboru za socialno varstvo (sosiaalilautakunta). Okrožna sodišča morajo zakonce tudi obvestiti, da jim je na voljo družinska mediacija. Mediatorji poskušajo zakoncem pomagati doseči medsebojno razumevanje glede tega, kako družinske spore rešiti čim bolj zadovoljivo za vse družinske člane. Zakoncem pomagajo tudi pri pripravi dogovorov in začetku drugih postopkov za reševanje spora. Pri tem morajo upoštevati zlasti interese mladoletnih otrok v družini. Mediacija je vedno prostovoljna.

11 Kje je treba vložiti zahtevek (tožbo) za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti zahtevku?

Zakonca lahko predlog za razvezo zakonske zveze vložita skupaj ali pa ga vloži samo eden od njiju. Predlog za razvezo zakonske zveze je treba vložiti pisno pri okrožnem sodišču v kraju, kjer ima eden od zakoncev stalno prebivališče. Predlog se lahko vloži osebno ali prek pooblaščenega zastopnika. Okrožnemu sodišču se lahko pošlje tudi po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

12 Ali lahko dobim pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Za postopke razveze zakonske zveze je na voljo pravna pomoč. Več informacij o pravni pomoči na Finskem je na voljo na: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

13 Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Zoper odločbo o razvezi zakonske zveze se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču (hovioikeus).

14 Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici, priznana v tej državi članici?

Praviloma priznanje sodne odločbe, izdane v drugi državi članici, temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 2201/2003.

V skladu z Uredbo se sodna odločba, izdana v državi članici, v drugih državah članicah prizna, ne da bi bil za to potreben kakršen koli poseben postopek. Vendar lahko katera koli zadevna stranka zaprosi za odločbo o priznanju ali zavrnitvi priznanja sodne odločbe.

Zahtevke v zvezi s priznanjem sodnih odločb obravnavajo okrožna sodišča.

Za predloge za razvezo zakonske zveze, vložene v nordijskih državah, se uporablja nordijska konvencija o zakonski zvezi iz leta 1931. Med državami članicami Evropske unije so pogodbenice te konvencije Finska, Švedska in Danska. Sodna odločba o razvezi zakonske zveze, izdana v skladu z nordijsko konvencijo o zakonski zvezi, je veljavna v vseh nordijskih državah brez posebne potrditve.

15 Pri katerem sodišču je treba vložiti zahtevek za izpodbijanje priznanja odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se uporablja v teh primerih?

Postopek je enak, kot je opisan pri vprašanju 14.

16 Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v tej državi članici ali imata različno državljanstvo?

Za vse zadeve glede razveze zakonske zveze, vložene na Finskem, se uporablja finsko pravo.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 15/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.