Razveza in ločitev

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Eden od zadevnih zakoncev je imel na dan začetka postopka stalno prebivališče na Irskem

ALI

eden od zakoncev je imel eno leto običajno prebivališče na Irskem, pri čemer se je to obdobje končalo na navedeni datum.

(Člen 39(1)(a) in (b) zakona o družinskem pravu (razveza zakonske zveze) iz leta 1996.)

2 Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Sodišče (okrožno sodišče skupaj z višjim sodiščem – člen 38(1)) mora biti prepričano, da:

sta zakonca na dan začetka postopka živela ločeno najmanj dve leti zapored ali skupaj najmanj dve leti v preteklih treh letih

IN

ni razumne možnosti za spravo med zakoncema

TER

obstaja takšna ureditev, ki jo sodišče šteje za ustrezno v zadevnih okoliščinah, ali pa bo takšna ureditev sprejeta za zakonca in vse odvisne družinske člane.

(Člen 5(1) zakona.)

3 Katere so pravne posledice razveze, kar zadeva:

3.1 osebne odnose med zakoncema (na primer priimek);

Zakonska zveza, ki je predmet odločbe, se z njo razveže in zakonec iz navedene zakonske zveze lahko sklene novo zakonsko zvezo – člen 10(1).

3.2 razdelitev premoženja zakoncev;

Sodišče lahko ob izdaji odločbe o razvezi zakonske zveze izda sklep o ureditvi premoženja – člen 14(1) zakona – premoženje se lahko proda, razdeli v enakih deležih ali po posamezniku ali pa se prenese samo na enega od zakoncev.

3.3 mladoletne otroke zakoncev;

Sodišče lahko po izdaji odločbe o razvezi zakonske zveze da taka navodila, kot se mu zdijo ustrezna v zvezi s koristmi katerega koli zadevnega mladoletnega vzdrževanega družinskega člana, skrbništvom nad njim ali pravico do stikov z njim – člen 5(2) zakona. Najpomembnejša je otrokova korist.

(Več podrobnosti je na voljo v informativnem pregledu „Starševska odgovornost – Irska“).

3.4 obveznost plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

Sodišče lahko ob izdaji odločbe o razvezi zakonske zveze izda odločbo o preživnini v korist enega od zakoncev, ki jo prejema le do sklenitve nove zakonske zveze – člen 13 zakona.

Sodišče lahko izda tudi sklep o ureditvi pokojninskih pravic v korist enega od zakoncev – člen 17 zakona.

(Več podrobnosti je na voljo v informativnem pregledu „Preživninski zahtevki – Irska“).

4 Kaj pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ dejansko pomeni?

Prenehanje življenjske skupnosti odtujenima zakoncema omogoča, da ponovno uredita svoje življenje, tako da za stalno živita ločeno.

Sodišče lahko ob izdaji odločbe o prenehanju življenjske skupnosti izda obširne stranske sklepe v zvezi z otroki, plačili podpore, pavšalnimi plačili, pokojninskimi pravicami, družinskim domom in drugim premoženjem. Z odločbo o prenehanju življenjske skupnosti zakonska zveza ni razvezana. Zato morajo odtujeni zakonci, ki imajo odločbo o „prenehanju življenjske skupnosti“ in želijo znova skleniti zakonsko zvezo, najprej pridobiti odločbo o razvezi zakonske zveze.

(Člen 8 zakona o prenehanju življenjske skupnosti in reformi družinskega prava iz leta 1989.)

5 Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Eden ali več od naslednjih pogojev:

 1. zakonec je prešuštvoval;
 2. nerazumno vedenje in krutost zakonca;
 3. zapustitev zakonca za eno leto;
 4. zakonca eno leto živita ločeno in se strinjata z zahtevkom;
 5. zakonca tri leta živita ločeno;
 6. zakonska zveza je postala tako nevzdržna, da je sodišče prepričano, da že najmanj eno leto ni bilo normalnega zakonskega odnosa.

(Člen 2 zakona o prenehanju življenjske skupnosti in reformi družinskega prava iz leta 1989.)

6 Katere so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

S prenehanjem življenjske skupnosti preneha dolžnost skupnega bivanja brez razveze zakonske zveze. Žena lahko še naprej uporablja možev priimek.

Na finančni ravni se dolžnost preživljanja drugega zakonca ohrani in lahko se dodeli preživnina, čeprav kakršnega koli pripisa krivde ni mogoče upoštevati. Vendar sodna odločba tako kot pri razvezi zakonske zveze vključuje prenehanje in ukinitev zakonskega razmerja.

Pravice do dedovanja se ohranijo, razen v primeru zakonca, ločenega od mize in postelje izključno po svoji krivdi.

Stranki lahko pri sodišču zahtevata razveljavitev odločbe. Sodišče bo razveljavilo odločbo, če je prepričano, da sta se stranki spravili in da nameravata znova živeti skupaj.

Sprememba prenehanja življenjske skupnosti v razvezo zakonske zveze:

Na zahtevo enega od zakoncev se lahko sodna odločba, izdana za prenehanje življenjske skupnosti, spremeni ipso jure v razvezo zakonske zveze, če je prenehanje življenjske skupnosti trajalo tri leta. V takem primeru sodnik odobri razvezo zakonske zveze in odloči o njenih posledicah.

Če je bilo prenehanje življenjske skupnosti odobreno na podlagi skupne zahteve, se lahko spremeni v razvezo zakonske zveze samo na podlagi nadaljnje skupne zahteve.

7 Kaj izraz „razveljavitev zakonske zveze“ dejansko pomeni?

To pomeni, da se za zakonca razveljavljene zakonske zveze šteje, kot da nista bila nikoli poročena drug z drugim.

8 Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Izpolnjen mora biti eden od naslednjih pogojev:

 • eden od zakoncev je imel na dan začetka postopka stalno prebivališče na Irskem;
 • eden od zakoncev je imel na navedeni dan eno leto običajno prebivališče na Irskem;
 • eden od zakoncev je umrl pred navedenim dnem

in

 • je imel ob smrti stalno prebivališče na Irskem ali
 • je imel na navedeni dan eno leto običajno prebivališče na Irskem.

9 Katere so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Za zakonsko zvezo se šteje, da ni nikoli obstajala. Oba zakonca lahko skleneta novo zakonsko zvezo. Zakonca nimata dednih pravic in preživninskih obveznosti drug do drugega. Vsi otroci, ki so se paru rodili v zakonski zvezi, se štejejo za nezakonske.

10 Ali obstajajo alternativni zunajsodni načini reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba začeti postopka pri sodišču?

Finančna in premoženjska vprašanja ter vprašanja v zvezi z vzdrževanimi potomci se lahko rešijo z mediacijo brez uporabe sodišča, vendar lahko le sodišče izda odločbo o prenehanju življenjske skupnosti ali razvezi zakonske zveze.

11 Kje je treba vložiti zahtevek (tožbo) za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti zahtevku?

Za odločitev o zahtevku za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze je pristojno okrožno sodišče skupaj z višjim sodiščem.

Zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti pri okrožnem sodišču se vloži s civilno tožbo pri ustreznem uradu okrožnega sodišča, postopek pa je urejen s pravilom 4 odredbe 59 pravilnika okrožnih sodišč iz leta 2001.

Zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti pri višjem sodišču se začne s posebnim pozivom, ki ga izda osrednji urad. Postopek je urejen z odredbo 70A pravilnika višjih sodišč (S.1 št. 343 iz leta 1997). Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze pri višjem sodišču se vloži z vlogo pri osrednjem uradu. Postopek je urejen z odredbo 70 pravilnika višjih sodišč.

12 Ali lahko dobim pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da, prek odbora za pravno pomoč, vendar je odvisna od preverjanja premoženjskega stanja.

13 Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Odločba višjega sodišča o pritožbi zoper odločbo okrožnega sodišča v postopku za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze je pravnomočna in dokončna, zoper njo pa ni mogoča pritožba – člen 39 zakona o sodiščih iz leta 1936.

Pritožba se lahko zoper vse odločbe višjega sodišča vloži pri vrhovnem sodišču v postopkih razveze zakonske zveze/prenehanja življenjske skupnosti/razveljavitve zakonske zveze, ki se začnejo pri višjem sodišču.

14 Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici, priznana v tej državi članici?

Pri sodišču (okrožnem ali višjem) na Irskem je treba vložiti zahtevek v skladu s členom 29(1)(d)/(e) zakona o družinskem pravu iz leta 1995 za določeno razglasitev. Zahtevek pri okrožnem sodišču se vloži s civilno tožbo. Zahtevek pri višjem sodišču se vloži s posebnim pozivom.

15 Pri katerem sodišču je treba vložiti zahtevek za izpodbijanje priznanja odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se uporablja v teh primerih?

Irska sodišča, tj. višje ali okrožno sodišče, bodo zaradi ustavnega statusa razveze zakonske zveze odločila, ali je mogoče odločbo, izdano v tujini, priznati na Irskem ali ne.

16 Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v tej državi članici ali imata različno državljanstvo?

Pogoji za pridobitev razveze zakonske zveze na Irskem so določeni v členu 38 zakona o družinskem pravu (razveza zakonske zveze) iz leta 1996.

Zakonec, ki ne živi na Irskem ali ki nima irskega državljanstva, lahko vloži zahtevek za razvezo zakonske zveze na Irskem, če izpolnjuje enega od pogojev iz člena 39(1)(a) in (b) zakona o družinskem pravu (razveza zakonske zveze) iz leta 1996. Irska pristojnost za razvezo zakonske zveze temelji na stalnem prebivališču in ne na državljanstvu.

Sorodne povezave

Sodna služba Irske

Oasis: Informacije o javnih storitvah

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 16/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.