Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Skilsmässa och hemskillnad

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Vid äktenskap som ingåtts genom kyrklig vigsel inleds ett förfarande för äktenskapsskillnad genom skriftlig anmälan till biskopen i det stift där den sökande har sin hemvist. En ansökan om äktenskapsskillnad kan inges senast 3 månader efter anmälan till biskopen.  Någon sådan anmälan behövs ej när äktenskapsskillnad begärs på grund av ett försvinnande eller mentalsjukdom.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

 • Äktenskapsbrott.
 • Omoraliskt, vanhedrande eller annat upprepat oförlåtligt beteende som ohjälpligt skadar förhållandet och gör det outhärdligt för den sökande.
 • Livsfarligt våld exempelvis misshandel.
 • Sådan sinnessjukdom som under en treårsperiod gör samlevnad omöjlig.
 • Lagakraftvunnen fängelsedom på mer än 7 år.
 • Försvinnande.
 • Impotens vid tidpunkten för giftermålet och som fortsätter under de 6 månader fram till och med den tidpunkt då ansökan inges.
 • Den gemensamma bostad övergivs utan grund under två år. Långa perioder av frånvaro under sammanlagt mer än två år. En uppmaning att återvända till bostaden ska ha sänts.
 • Byte av religion eller tro, utövande av psykiskt våld eller försök till konvertering till en sekt.
 • Ihållande vägran att skaffa barn, trots att önskemål från den andra makens sida.
 • Slutligt sammanbrott av det äktenskapliga förhållandet.
 • Separation i fem år.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Äktenskapsskillnad innebär att äktenskapet upplöses, men har inte någon automatisk inverkan vad gäller namnbyte. Det åligger berörd part att anmäla namnbyte.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Äktenskapsskillnaden påverkar inte egendomstvister. Egendomstvister måste drivas genom särskild ansökan eftersom det rör sig om separata förfaranden.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Nej, eftersom förfarandet för äktenskapsskillnad är skilt och oberoende från ett vårdnadsförfarandet, såvida inte äktenskapsskillnad beviljades på grund av livsfarligt våld mot barnen eller fysiska övergrepp mot dem.

Äktenskapsskillnaden påverkar in frågor som rör makarnas minderåriga barn (t.ex. underhåll). En separat ansökan ska inges för dessa frågor.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

Äktenskapsskillnad medför inte automatiskt en skyldighet att betala underhållsbidrag till den andra maken. En särskild ansökan ska inges så snart paret har separerat.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Στο κυπριακό οικογενειακό δίκαιο δεν υπάρχει ο όρος «δικαστικός χωρισμός» (“legal separation”).

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Inte tillämplig.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Inte tillämplig.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Från och med det datum äktenskapet annullerats har det inte längre någon rättslig verkan.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

I enlighet med artikel 17 i lagen om äktenskap 104 (I)/2003), ändrad genom lag 66 (I)/2009 om äktenskapet är ogiltigt om det ingåtts:

a) innan tidigare äktenskap (borgerlig eller kyrkligt) upplösts eller annullerats,

b) mellan släktingar i rätt upp- och nedstigande led eller i sidolinjen intill femte led,

c) mellan ingifta släktingar i rätt upp- och nedstigande led eller i sidolinjen intill tredje led.

d) mellan en adoptant och hans/hennes adopterade barn eller dennes ättlingar,

e) mellan ett barn som är fött utom äktenskapet och fadern som erkänt barnet som sitt, eller hans biologiska släktingar

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Ett äktenskap som ogiltigförklaras genom lagakraftvunnet domstolsbeslut upphör att ha verkan från och med den dag då beslutet meddelas.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

För närvarande finns inte några sådana möjligheter. Ett lagförslag om medling i familjefrågor förbereds av lagkommittén (epítropos nomothesías).

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan om detta ska inges till familjedomstol i den domkrets där en eller båda parterna har sin hemvist. Ansökan ska motsvara mall 1 i högsta domstolens rättegångsregler från 1990.  Avsändningsbevis för anmälan till biskopen eller mottagningsbevis för rekommenderat brev från biskopen om anmälan, liksom även vigselbeviset ska bifogas till ansökan som bevisning.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja, det gör det. Ansökan inges till familjedomstolen.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ja, det går att överklaga en dom om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap till familjedomstolen i andra instans (devterováthmio oikogeneiakó dikastírio).

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Ansökan ska inges till behörig familjedomstol på Cypern på grundval av rådets förordning nr 44/2001.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Invändning ska inges till den familjedomstol som tar emot ansökan om erkännande och registrering av det andra landets beslut.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Familjedomstolarna på Cypern är behöriga att pröva mål som rör upplösning eller annullering av äktenskap under förutsättning att parterna sedan minst 3 månader har sin hemvist på Cypern. Domstolen kommer att tillämpa cypriotisk lagstiftning.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 10/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.