Skilsmässa och hemskillnad

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Vid äktenskap som ingåtts genom kyrklig vigsel inleds ett förfarande för äktenskapsskillnad genom skriftlig anmälan till biskopen i det stift där den sökande har sin hemvist. En ansökan om äktenskapsskillnad kan inges senast 3 månader efter anmälan till biskopen. Någon sådan anmälan behövs ej när äktenskapsskillnad begärs på grund av ett försvinnande eller mentalsjukdom.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

 • Äktenskapsbrott.
 • Omoraliskt, vanhedrande eller annat upprepat oförlåtligt beteende som ohjälpligt skadar förhållandet och gör det outhärdligt för den sökande.
 • Livsfarligt våld exempelvis misshandel.
 • Sådan sinnessjukdom som under en treårsperiod gör samlevnad omöjlig.
 • Lagakraftvunnen fängelsedom på mer än 7 år.
 • Försvinnande.
 • Impotens vid tidpunkten för giftermålet och som fortsätter under de 6 månader fram till och med den tidpunkt då ansökan inges.
 • Den gemensamma bostad övergivs utan grund under två år. Långa perioder av frånvaro under sammanlagt mer än två år. En uppmaning att återvända till bostaden måste ha sänts.
 • Byte av religion eller tro, utövande av psykiskt våld eller försök att få maken eller makan att konvertera till en sekt.
 • Ihållande vägran att skaffa barn, trots att önskemål från den andra makens sida.
 • Slutligt sammanbrott av det äktenskapliga förhållandet.
 • Separation i fem år.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Äktenskapsskillnad innebär att äktenskapet upplöses, men har inte någon automatisk inverkan vad gäller namnbyte. Det är den berörda partens sak att göra en försäkran på heder och samvete om att ändra sitt namn.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Äktenskapsskillnaden påverkar inte egendomstvister. Egendomstvister måste drivas genom särskild ansökan eftersom det rör sig om separata förfaranden.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Nej, eftersom förfarandet för äktenskapsskillnad är skilt och oberoende från ett vårdnadsförfarandet, såvida inte äktenskapsskillnad beviljades på grund av livsfarligt våld mot barnen eller fysiska övergrepp mot dem.

Äktenskapsskillnaden påverkar inte frågor som rör makarnas minderåriga barn (t.ex. underhåll). En separat ansökan ska inges för dessa frågor.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

Äktenskapsskillnad medför inte automatiskt en skyldighet att betala underhållsbidrag till den andra maken. En särskild ansökan ska inges så snart paret har separerat.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Begreppet ”hemskillnad” finns inte i cypriotisk familjerätt.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Ej tillämpligt.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Ej tillämpligt.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Från och med det datum då äktenskapet annullerats har det inte längre någon rättslig verkan.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Enligt med artikel 17 i lagen om äktenskap 104(I)/2003), ändrad genom lag 66(I)/2009, är ett äktenskap ogiltigt om det ingåtts

a) före slutlig upplösning eller annullering av ett befintligt äktenskap mellan någon av parterna, inbegripet ett religiöst eller civilt äktenskap,

b) mellan släktingar i upp- eller nedstigande släktskap eller släktingar i sidled upp till femte graden,

c) mellan släktingar genom äktenskap i direkt led eller i sidled upp till tredje graden,

d) mellan en adoptant och en adoptivperson eller deras avkomlingar,

e) mellan ett barn som fötts utom äktenskapet och fadern som har erkänt barnet eller dennes släktingar.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Ett äktenskap som ogiltigförklaras genom lagakraftvunnet domstolsbeslut upphör att ha verkan från och med den dag då beslutet meddelas.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Ja, det finns alternativa metoder för att lösa frågor om äktenskapsskillnad utanför domstol som föreskrivs i lagen om medling i familjetvister, lag 62(Ι)/2019, som trädde i kraft den 25 april 2019. Särskilda förordningar (RAA 507/2022) utfärdades den 30 december 2022 för att underlätta genomförandet.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan om upplösning/annullering av äktenskap ska göras vid familjemålsdomstolen (ikogeneiakó Δikastírio) i det distrikt (eparchía) där den ena eller båda parterna är bosatta. Ansökan ska motsvara mall 1 i högsta domstolens rättegångsregler från 1990 (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Avsändningsbevis för anmälan till biskopen eller mottagningsbevis för rekommenderat brev från biskopen om anmälan, liksom även vigselbeviset ska bifogas till ansökan som bevisning.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja. En ansökan ska lämnas in till behörig familjedomstol (Oikogeneiakó Δikastírio).

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ja, det är möjligt att överklaga ett beslut om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap till familjedomstolen i andra instans (Δevterováthmio ’ikogeneiakó Δikastírio).

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

En ansökan bör lämnas in till den behöriga familjedomstolen i Republiken Cypern på grundval av rådets förordning (EG) nr 44/2001.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Invändning ska inges till den familjedomstol som tar emot ansökan om erkännande och registrering av det andra landets beslut.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Familjedomstolarna i Republiken Cypern får behörighet att handlägga ett mål om upplösning eller annullering av äktenskap endast i de fall där parterna i målet har varit bosatta i Cypern i minst tre månader. Domstolen kommer att tillämpa cypriotisk lagstiftning.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 16/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.