Skilsmässa och hemskillnad

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Beslut om äktenskapsskillnad fattas av domstol på någon av makarnas begäran. Under förfarandet fastställer domstolen om det finns grund för äktenskapsskillnad, dvs. om det föreligger varaktig söndring och, om så är fallet, de bakomliggande orsakerna.

Varaktig söndring anses automatiskt föreligga om äktenskapet har varat i minst ett år, makarna har levt åtskilda i minst sex månader och den andra maken stöder ansökan om äktenskapsskillnad. Om domstolen är övertygad om att båda makarna anser att det föreligger söndring i äktenskapet och vill ha en äktenskapsskillnad kommer den bevilja äktenskapsskillnad utan att undersöka orsakerna till äktenskapets upplösning, om följande handlingar lämnas in:

  • ett giltigt domstolsbeslut om godkännande av avtal som reglerar vårdnad och umgängesrätt för eventuella underåriga barn efter skilsmässan,
  • ett skriftligt avtal för reglering av de inbördes förmögenhetsförhållandena, rättigheter och skyldigheter som följer av samlevnaden och eventuellt underhåll för perioden efter äktenskapsskillnaden, inklusive makarnas officiellt bekräftade underskrifter.

Om makarna har underåriga barn kan äktenskapsskillnad inte beviljas om den av särskilda skäl skulle stå i strid med barnens intressen (t.ex. vid fysiskt eller psykiskt funktionshinder). Äktenskapsskillnad beviljas inte förrän det finns ett slutligt domstolsbeslut om vårdnad och umgänge med eventuella barn efter skilsmässan.

Domstolen kommer inte att bevilja äktenskapsskillnad om en maka/make som inte i någon betydande omfattning har bidragit till äktenskapets upplösning och som kommer att lida en betydande förlust på grund av äktenskapsskillnaden inte vill gå med på äktenskapsskillnad, förutsatt att det finns särskilda skäl för att bevara äktenskapet. Domstolen kan likväl bevilja äktenskapsskillnad även i sådana fall, om makarna har bott åtskilda i minst tre år och det råder djup och varaktig söndring.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Domstolen beviljar äktenskapsskillnad om den kan konstatera att det råder en djup och varaktig söndring i äktenskapet och makarna inte kan förväntas leva tillsammans.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

En maka/make som har antagit den andra makens namn kan inom sex månader från det att beslutet om äktenskapsskillnad vann laga kraft anmäla att han eller hon vill ta tillbaka sitt tidigare efternamn eller inte längre vill använda den andra makens efternamn tillsammans med det ursprungliga egna efternamnet.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Äktenskapsskillnaden innebär att makarnas egendomsgemenskap upphör.

Om den gemensamma egendomen likvideras, förstörs eller minskar i omfattning regleras tidigare gemensamma skyldigheter och rättigheter genom ett bodelningsavtal mellan makarna. Bodelningsavtalet måste vara skriftligt om det upprättades under äktenskapet, eller om det som avtalet gäller kräver ett skriftligt avtal om överlåtelse av äganderätt. Om makarna inte lyckas nå en överenskommelse om den gemensamma egendomen kommer domstolen att fastställa makarnas förmögenhetsförhållanden på ansökan från en av makarna. Vid bodelningen utgår domstolen från att båda makar har en lika stor andel i den gemensamma egendomen. Var och en av makarna har rätt att begära återbetalning av sitt bidrag till den gemensamma egendomen och är skyldig att betala tillbaka medel från den gemensamma egendomen som de använt för att förvärva privata tillgångar. Vid bodelningen läggs störst vikt vid eventuella underhållsberättigade barns behov, det sätt på vilket var och en av makarna har tagit hand om familjen (särskilt hur de tog hand om barnen och familjens hem) och deras bidrag till förvärvet och underhållet av de tillgångar som utgör den gemensamma egendomen.

Om inget bodelningsavtal har upprättats och ingen begäran om bodelning genom domstolsbeslut har lämnats in inom tre år från äktenskapsskillnaden, anses lös egendom tillhöra den person som använder den uteslutande för sina egna, sin familjs eller sitt hushålls behov. Annan lös egendom och fast egendom anses ägas gemensamt. Var och en av delägarna har en lika stor del i egendomen. Detsamma gäller för annan äganderätt, fordringar och skulder.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Innan äktenskapsskillnad beviljas föräldrar till underåriga barn reglerar domstolen makarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller barnen för tiden efter äktenskapsskillnaden. Domstolen bestämmer särskilt vilken av makarna som ska ha vårdnaden om barnet och hur var och en av makarna ska bidra till barnets underhåll.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En frånskild person är skyldig att betala underhåll till den före detta makan/maken om hon eller han saknar förmåga att försörja sig själv och om denna oförmåga har sitt ursprung i äktenskapet eller är relaterat till det. Vid fastställande av underhållsbeloppet tas särskilt hänsyn till ålder, hälsotillstånd vid tidpunkten för skilsmässan och vårdnad om barn från äktenskapet. Om paret inte kan enas om underhållets storlek fastställer domstolen detta på begäran av en av makarna. Underhållet kan betalas ut antingen som ett engångsbelopp eller i flera delbetalningar.

Om makarna eller det skilda paret inte kan komma överens om underhållet kan domstolen bevilja underhåll enligt förslag från den av makarna som inte i någon betydande utsträckning har bidragit till äktenskapets upplösning och som kommer att lida en betydande förlust på grund av äktenskapsskillnaden, men endast för en period på tre år från äktenskapsskillnaden.

Rätten till underhåll upphör om den underhållsberättigade maken gifter om sig eller ingår registrerat partnerskap.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Begreppet ”hemskillnad” finns inte i Tjeckien.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Se fråga 4.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Se fråga 4.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Om någon av grunderna för att annullera ett äktenskap föreligger fattar domstolen beslut om att annullera äktenskapet även om ingen av makarna har begärt det. Detta gäller om äktenskapet har ingåtts med en person som redan är gift, med en person som tidigare ingått ett registrerat partnerskap eller liknande förhållande utomlands om det äktenskapet, partnerskapet eller förhållandet fortfarande är i kraft, eller med en familjemedlem i rätt upp- eller nedstigande led, med ett syskon eller en person som besläktad genom adoption.

Domstolen kommer att annullera äktenskapet på begäran av en av makarna om samtyckte till äktenskapet har avgetts under tvång i form av våld eller hot om våld, eller på grund av ett missförstånd rörande den tilltänkta makens identitet eller äktenskapsförhandlingarnas karaktär. I detta fall är det nödvändigt att lämna i en begäran inom ett år från det maken/makan först haft möjlighet till detta med hänsyn till omständigheterna, eller från det att sakförhållandet upptäcktes. Domstolen kan annullera ett äktenskap på begäran från en person som har ett rättmätigt intresse därav, om äktenskapet ingicks trots att det förelåg ett rättsligt hinder (t.ex. att en av makarna var underårig eller oförmögen att vidta rättshandlingar; detta gäller inte i fall då en person har begränsad rättslig handlingsförmåga).

Äktenskapet är ogiltigt om minst en av personerna som ingår äktenskap inte uppfyllde de obligatoriska villkoren då de samtyckte till äktenskapet, eller under eller i samband med själva giftermålet.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Se fråga 7.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Ett äktenskap som annullerats betraktas som om det aldrig har ingåtts (ex tunc). Äktenskapet anses emellertid giltigt under perioden från det att äktenskapet ingicks till dess att det ogiltigförklaras. När det gäller makarnas rättigheter och skyldigheter beträffande deras barn och egendom efter det att äktenskapet har annullerats, gäller samma bestämmelser som vid äktenskapsskillnad. Beslutet om annullering av äktenskapet innebär även att de påstådda makarnas val av efternamn blir ogiltigt. Båda makarna måste återta sina tidigare efternamn. De har ingen valmöjlighet. Eventuella barns efternamn ändras dock inte när äktenskapet annulleras. Presumtionen att moderns make är far till parets gemensamma barn kvarstår också efter det att äktenskapet har ogiltigförklarats.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Det finns olika rådgivningstjänster som bistår i frågor rörande familj, äktenskap och personliga relationer. Medling är ett annat alternativ. Mer information finns på webbplatserna för det tjeckiska medlarsamfundet och de tjeckiska äktenskaps- och familjerådgivarnas organisation (se länkar nedan). Äktenskapsskillnad kan emellertid bara beviljas på grundval av ett domstolsbeslut.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

En ansökan om äktenskapsskillnad eller om annullering av äktenskap ska ges in vid distriktsdomstolen på den plats där paret senast bodde tillsammans i Tjeckien, förutsatt att åtminstone en av makarna fortfarande är bosatt där. Om så inte är fallet fallet ska ansökan ges in till den domstol som är allmänt behörig för den av makarna som inte ansöker om äktenskapsskillnad eller annullering. Om inte heller denna domstol kan fastställas ska ansökan ges in till den domstol som är allmänt behörig för den ansökande maken. Allmänt behörig domstol för en fysisk person är den distriktsdomstol som är behörig i det område där personen i fråga har sin hemvist, eller, om personen inte har någon hemvist, det område där personen för tillfället bor. ”Hemvist” innebär den plats där en person bor och har för avsikt att bo permanent (en person kan tänkas ha hemvist på flera ställen, i vilket fall distriktsdomstolarna på samtliga ställen anses behöriga). Mer utförlig information om domstols behörighet finns att tillgå vid behov.

Ansökan måste göras skriftligen. Det ska tydligt framgå vilken domstol den är adresserad till och vem som lämnar in ansökan. Det ska även tydligt framgå vilka de olika parterna är (fullt namn, födelsenummer eller födelsedatum, adress till permanent hemvist/postadress) samt vilket äktenskap ansökan gäller (datum för äktenskapets ingående samt omständigheterna, utvecklingen och orsakerna till söndringen i äktenskapet). Ansökan måste vara undertecknad och daterad. Om den gäller en äktenskapsskillnad med båda makarnas samtycke måste ansökan skrivas under av båda makarna. Ansökan måste omfatta dokumentation som styrker kärandens yrkanden.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Parterna har inte automatiskt rätt till ersättning för rättegångskostnaderna i mål om äktenskapsskillnad, annullering eller fastställelse av huruvida äktenskapet är giltigt eller ej. Domstolen kan bevilja ersättning för dessa kostnader eller delar av dem om omständigheterna i det aktuella fallet eller parternas situation motiverar det. Ordföranden i domstolsrådet kan bevilja en part full eller partiell befrielse från rättegångskostnaderna, förutsatt att dennes situation motiverar detta och att undantaget inte gör det möjligt för parten att utan grund göra gällande en rättighet eller att förhindra utövandet av en rättighet. Om skyddet av en parts intressen i förfarandet så kräver, kan den berörda parten också ansöka om att domstolen utser ett ombud (advokat) för honom/henne. Domstolen kan också utse ett juridiskt ombud redan innan rättegången inleds, men då måste parten i fråga uppfylla kraven för befrielse från rättegångskostnader. Parten måste därför kunna redogöra för sina tillgångar och sin sociala situation.

Förutsatt att villkoren i advokatlagen är uppfyllda, är det dessutom möjligt att ansöka om kostnadsfritt eller rabatterat juridiskt bistånd hos det tjeckiska advokatsamfundet.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Det är möjligt att överklaga en dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap inom femton dagar från mottagandet av en skriftlig kopia av domen. Överklagandet ska lämnas in skriftligen till den domstol vars dom överklagandet gäller. Om det ursprungliga beslutet är föremål för ett beslut om rättelse, börjar den ovan nämnda fristen att löpa den dag beslutet om rättelse vinner laga kraft. Även om överklagandet inkommer efter femtondagarsfristen anses överklagandet ha lämnats in i tid, om klaganden följt oriktiga instruktioner från domstolen. Det är inte möjligt att överklaga ett beslut gällande en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Beslutet erkänns utan att något särskilt förfarande behöver anlitas, såvida det inte rör sig om ett beslut som utfärdats i en annan EU-medlemsstat (utom Danmark) och som faller inom det tidsmässiga tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (nedan kallad Bryssel IIa-förordningen). Folkbokföringsmyndigheten noterar helt enkelt beslutet och för automatiskt in det i sitt tillämpliga register då de mottagit alla nödvändiga handlingar, dvs. ett slutgiltigt beslut från en domstol i ett annat EU‑land, eller en vidimerad kopia av ett sådant, om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet tillsammans med en officiell översättning till tjeckiska samt det intyg som avses i artikel 39 i Bryssel IIa-förordningen (eller i artikel 33 i Bryssel IIa-förordningen). Domstolen som fattade beslut om äktenskapsskillnaden, hemskillnaden eller annulleringen av äktenskapet utfärdar ett intyg på begäran av en av parterna i målet. Undantag från kravet på att lämna in detta intyg kan dock göras om alla de upplysningar som skulle funnits i intyget redan finns i själva beslutet eller i andra handlingar som lämnats in (t.ex. om det anges att det beslut som lämnas in är slutgiltigt).

En berörd part kan ansöka vid den behöriga distriktsdomstolen om att få fastställt att domen ska erkännas eller inte erkännas, t.ex. om det finns behov av att förtydliga huruvida äktenskapet existerar eller inte (artikel 21.3 i Bryssel IIa-förordningen). Detta är emellertid inte ett krav, eftersom denna sorts domstolsbeslut inte krävs vid ett normalt införande i registret.

Om det gäller ett beslut i ett äktenskapsmål som utfärdats i en annan EU-medlemsstat före den 1 maj 2004 och minst en av parterna i målet är tjeckisk medborgare krävs ett särskilt beslut från Tjeckiens högsta domstol om erkännande av beslutet. En utländsk slutgiltig dom, eller andra nödvändiga handlingar (t.ex. äktenskapsbevis), ska lämnas in till Tjeckiens högsta domstol tillsammans med en officiell översättning till tjeckiska och vederbörligt bestyrkande (legalisering, apostille), såvida inte andra regler har fastställts genom ett internationellt avtal. Mer information om förfarandet finns på webbplatsen för Tjeckiens högsta domstol (se länk nedan).

Vissa bilaterala avtal om rättshjälp, som är bindande för Tjeckien (avtal som slutits med Slovakien, Ungern och Polen), innehåller bestämmelser om erkännande av domar som gäller annat än egendom och som har utfärdats av den andra partens myndigheter (detta inbegriper beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering). Dessa erkänns i Tjeckien och förs in i folkbokföringsmyndighetens register utan något särskilt förfarande. I dessa fall gör folkbokföringsmyndigheten en extra notering i sitt register efter att ett utländskt slutgiltigt beslut har lämnats in. Beslutet ska åtföljas av en officiell översättning till tjeckiska och vederbörligt bestyrkande (legalisering, apostille), såvida inte andra regler har fastställts genom ett internationellt avtal. Det förfarande som beskrivs ovan gäller endast för domar som utfärdats före den 1 maj 2004. I övriga fall tillämpas förfarandet i Bryssel IIa-förordningen (se ovan).

Tjeckien är part i Haagkonventionen om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader (undertecknad i Haag den 1 juni 1970). Om domen uppfyller konventionsvillkoren krävs numera inget särskilt förfarande för erkännande i Tjeckiens högsta domstol, på villkor att domen trädde i kraft efter den 11 juli 1976, dvs. den dag då Haagkonventionen började gälla i Tjeckien. Utländska slutgiltiga domar ska lämnas in till folkbokföringsmyndigheten tillsammans med en officiell översättning till tjeckiska och vederbörligt bestyrkande (legalisering, apostille), såvida inte andra regler har fastställts genom ett internationellt avtal.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

En dom kan omprövas på de grunder som anges i artikel 22 i Bryssel IIa-förordningen. Då ska en ansökan lämnas in till den behöriga distriktsdomstolen, dvs. den förstainstansrätt som är behörig för den fysiska person mot vilken ansökan riktar sig.

Det är möjligt att förhindra folkbokföringsmyndighetens automatiska erkännande enligt ett bilateralt avtal eller Haagkonventionen om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader (Haag den 1 juni 1970). Sökanden ska då lämna in en överklagan till den behöriga regiondomstolen i enlighet med det administrativa juridiska förfarandet.

Det är inte möjligt att överklaga en dom från Tjeckiens högsta domstol.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

I Tjeckien regleras upphörande av äktenskap genom äktenskapsskillnad av rätten i det land där makarna var medborgare när förfarandet för äktenskapsskillnad inleddes. Om makarna är medborgare i olika länder, regleras äktenskapets upphörande genom äktenskapsskillnad av lagen i det land där båda makar har sin hemvist. Om makarna inte har sin hemvist i samma land tillämpas tjeckisk rätt.

Emellertid ska tjeckisk rätt tillämpas om de utländska reglerna inte medger att äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad eller endast medger det under mycket speciella omständigheter, och åtminstone en av makarna är tjeckisk medborgare eller har sin hemvist i Tjeckien.

Ytterligare information

Tjeckiska medlarsamfundet

De tjeckiska äktenskaps- och familjerådgivarnas organisation

Tjeckiens högsta domstol – erkännande av utländska domar

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 16/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.