Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Skilsmässa och hemskillnad

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad kan beviljas av ett civilregisterkontor eller en notarie efter ömsesidig överenskommelse makarna emellan på grundval av en gemensam skriftlig ansökan, eller av en domstol på grundval av en talan som förs av en make mot den andra. Det senare scenariot gäller om makarna inte är överens om äktenskapsskillnaden eller omständigheterna kring äktenskapsskillnaden, eller om ett civilregisterkontor inte är behörigt att bevilja äktenskapsskillnaden.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Ett civilregisterkontor eller en notarie kan bevilja äktenskapsskillnad efter ömsesidig överenskommelse makarna emellan på grundval av en gemensam skriftlig ansökan och om båda makarna bor i Estland.

Äktenskapsskillnad kan beviljas av en domstol efter att en make väckt talan mot den andra, om det äktenskapliga samlivet slutgiltigt har upphört. Det äktenskapliga samlivet har upphört om makarna inte längre har någon äktenskaplig samlevnad och det finns skäl att anta att de inte kommer att flytta samman igen. Det äktenskapliga samlivet antas ha upphört om makarna levat isär i minst två år.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Äktenskapsskillnad påverkar inte de personliga förhållandena mellan makarna. Vid äktenskapsskillnad kan domstolen eller civilregisterkontoret efter ansökan återställa en persons tidigare efternamn, annars behålls det efternamn som tagits när äktenskapet ingicks.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Vid äktenskapsskillnad delas makarnas egendom i enlighet med den egendomsordning som gäller dem emellan. Om det finns egendom som är gemensam, är huvudregeln att egendomen delas i lika delar i enlighet med reglerna om det gemensamma ägandets upphörande. Egendomens sammansättning fastställs vid den tidpunkt då egendomsordningen upphör att gälla. Makarna är inte skyldiga att dela upp egendomen vid äktenskapsskillnad. Fram till dess att den gemensamma egendomen delas upp kan de gemensamt förfoga över denna. När den egendomsordning som gäller för tillgångar som förvärvats under äktenskapet upphör, bedöms värdet av den förvärvade egendomen och de penningkrav som kan uppstå till följd av uppdelningen fastställs.

Om makarna önskar dela sin egendom vid äktenskapsskillnad delas egendomen enligt den egendomsordning som valts eller enligt äktenskapsförord. Om makarna har undertecknat ett äktenskapsförord ska detta upphöra vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Efter att äktenskapsförordet upphört att gälla vid äktenskapsskillnad upphör alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom äktenskapsförordet. Egendom ska fördelas enligt äktenskapsförordet.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Äktenskapsskillnaden i sig påverkar inte föräldraansvaret och föräldrarna behåller gemensam vårdnad.

I allmänhet bör föräldrar komma överens om vem barnet ska bo hos, ansvaret för barnets uppfostran och i vilken omfattning samt på vilket sätt och hur länge underhåll ska betalas. Den månatliga underhållsbetalningen för ett barn får inte vara mindre än hälften av den minimilön som fastställts av den estniska staten.

Om föräldrarna inte önskar eller inte kan utöva rätten till gemensam vårdnad har varje förälder rätt att ansöka hos domstolen om att rätten till vårdnad om barnet delvis eller helt ska överföras till honom eller henne. Ändringar av vårdnadsrätten påverkar inte skyldigheten att betala underhåll.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En frånskild make har rätt att få underhåll

 1. till dess att ett gemensamt barn fyller tre år, om vederbörande efter äktenskapsskillnaden inte kan försörja sig själv på grund av att han eller hon tar hand om det gemensamma barnet,
 2. om han eller hon efter äktenskapsskillnaden inte kan försörja sig själv på grund av sin ålder eller hälsa och om behovet av stöd är relaterat till vederbörandes ålder eller hälsotillstånd vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Underhåll på grund av ålder eller hälsotillstånd kan också begäras i sådana fall där behovet av stöd med hänvisning till dessa skäl redan existerade vid den tidpunkt då maken förlorade en rätt till underhåll grundad på andra skäl som enligt lag är underhållsberättigande. Underhållet ska betalas så länge den underhållsberättigade inte kan förväntas ha en inkomst.

Fadern till ett barn ska betala underhåll till barnets mor under åtta veckor före och tolv veckor efter barnets födelse.

En domstol kan befria en frånskild make från skyldigheten att betala underhåll av skäl som fastställs i lag.

En underhållsberättigad frånskild make kan inte begära att underhållsskyldigheten ska gälla före den tidpunkt då ansökan om underhåll gavs in.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Makarna anses vara lagligen skilda när de inte har något gemensamt hushåll eller någon äktenskaplig samlevnad och minst en av makarna är tydligt ovillig att återupprätta eller åstadkomma detta.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Makarna lever isär.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Om makarna är lagligen skilda får endera maken/makan

 1. från den andra maken begära föremål som användes i familjens intresse om maken behöver föremålen i sitt separata hushåll och om han eller hon har ett legitimt intresse av att fortsätta att använda föremålen. Vanliga inventarier och möbler som ägs gemensamt av makarna ska delas mellan dem enligt rättviseprincipen. I allmänhet kan båda makarna inlämna ett yrkande om att erhålla de personliga tillhörigheter som de äger enskilt. Egendom som ägs gemensamt (t.ex. i synnerhet sådant som makarna äger gemensamt) ska delas rättvist och med beaktande av makarnas och barnens intressen.
 2. En av makarna kan bli ålagd att överföra familjens delade bostad eller en del av den för den andra makans/makens bruk om detta krävs för att undvika större personliga konflikter. Dock bör detta i första hand grundas på företrädesrätten för bostadens ägare, men bostaden kan även lämnas för användning av den make/maka som inte är ägare om domstolen anser att det är nödvändigt med hänsyn till makarnas tillgångar och barnens intressen.

Om makarna är lagligen skilda ska vardera make ge underhåll i form av regelbundet betalade penningsummor för att täcka kostnader som den andra maken har för familjens intressen.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Annullering av ett äktenskap betyder att äktenskapet anses ha varit ogiltigt från början. Äktenskap kan endast annulleras genom domstolsbeslut.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Annullering av ett äktenskap kan endast grundas på skäl för ett äktenskaps ogiltighet som anges i familjelagen (perekonnaseadus), dvs. en domstol kan annullera ett äktenskap genom ett domslut om

 1. kraven beträffande minimiålder för äktenskap eller beträffande aktiv rättslig handlingsförmåga överträddes när äktenskapet ingicks,
 2. det förbud mot giftermål som fastställs i lagen överträddes när äktenskapet ingicks,
 3. de formella krav som anges i lagen överträddes när äktenskapet ingicks,
 4. minst en av makarna led av en tillfällig mental störning eller var oförmögen att utöva sin vilja av något annat skäl när äktenskapet ingicks,
 5. äktenskapet ingicks på grundval av bedrägeri eller under olaga tvång, inklusive döljande av hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter för en make, när sådana uppgifter är relevanta för äktenskapets giltighet,
 6. det inte var en eller båda makarnas avsikt att fullgöra de skyldigheter som uppkommer genom äktenskapet, utan äktenskapet ingicks av andra skäl, i synnerhet med skälet att erhålla estniskt uppehållstillstånd (skenäktenskap),
 7. makarna är av samma kön efter en könskorrigering som har skett under äktenskapet.

Dessutom anses ett äktenskap vara ogiltigt om

 1. parterna är av samma kön,
 2. det bekräftats av en person som inte är behörig som registrator, eller
 3. endera parten inte har uttryckt en önskan att ingå äktenskap.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Efter att ett äktenskap har annullerats anses äktenskapet ha varit ogiltigt från början, såvida inte äktenskapet annullerades på grund av vigsel av personer av samma kön, varvid äktenskapet annulleras på grundval av ikraftträdandet av ett domstolsavgörande. Personer vilkas äktenskap har annullerats har inte längre de rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som följer av äktenskapet (inklusive sådana som uppstått genom äktenskapsförord, vilka också anses ogiltiga).

Om ett äktenskap annulleras eftersom en av parterna för den andra har dolt ett redan ingånget äktenskap eller påverkat den andra parten att gifta sig genom bedrägeri eller olaga tvång, kan en domstol döma denna person att betala underhåll till den person som han eller hon var i ett ogiltigt äktenskap med, genom att tillämpa reglerna om underhåll till make. På begäran av den part som på lagstridigt sätt förletts att gifta sig kan domstolen tillämpa bestämmelserna om giftorättsgods på parternas egendomsordning.

Barn från ett annullerat äktenskap ska ha samma rättigheter och skyldigheter som barn från ett giltigt äktenskap.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Ett civilregisterkontor eller en notarie kan bevilja äktenskapsskillnad efter överenskommelse mellan makarna. De rättsliga konsekvenserna av äktenskapsskillnad (t.ex. fördelning av giftorättsgods) kan fastställas i ett avtal mellan de inblandade parterna.

Om makarna är oeniga om omständigheterna kring äktenskapsskillnaden finns det inga utomrättsliga medel för att finna en lösning.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

En skilsmässoansökan kan lämnas in till

 1. civilregisterkontoret där en av makarna har sin hemvist (om båda makarna bor i Estland),
 2. en notarie,
 3. den distriktsdomstol inom vars domkrets svaranden har sin hemvist.

En ansökan om annullering av ett äktenskap ska inges till distriktsdomstolen där svaranden har sin hemvist.

Äktenskapsskillnad beviljas av ett civilregisterkontor på grundval av en gemensam skriftlig ansökan från makarna. Makarna bör i ansökan bekräfta att de inte har några tvister gällande barn, fördelning av gemensam egendom eller betalning av underhåll. Ansökningar om äktenskapsskillnad bör åtföljas av en handling som bekräftar äktenskapet. Om en make/maka av giltiga skäl inte kan inställa sig vid civilregisterkontoret personligen för att lämna in den gemensamma ansökan kan han eller hon översända en separat ansökan som har attesterats av en notarie. Handlingar på ett främmande språk ska lämnas in till ett civilregisterkontor i en översättning som har bestyrkts av en notarie, konsulatstjänsteman eller auktoriserad translator. Alla handlingar som bekräftar att ett äktenskap har ingåtts i ett annat land måste lagligen bekräftas eller bära en apostill, såvida inget annat har fastställts i ett internationellt avtal.

Äktenskapsskillnad beviljas av en notarie på grundval av en gemensam skriftlig ansökan från makarna. Ansökningar om äktenskapsskillnad bör åtföljas av en handling som bekräftar äktenskapet. Om en make/maka av giltiga skäl inte kan inställa sig vid notariekontoret personligen för att lämna in den gemensamma ansökan kan han eller hon översända en separat ansökan som har attesterats av en notarie. Handlingar på ett främmande språk ska lämnas in till ett civilregisterkontor i en översättning som har bestyrkts av en notarie, konsulatstjänsteman eller auktoriserad translator. Alla handlingar som bekräftar att ett äktenskap har ingåtts i ett annat land måste lagligen bekräftas eller bära en apostill, såvida inget annat har fastställts i ett internationellt avtal.

I äktenskapsmål som ska prövas av en estnisk domstol ska ansökan lämnas in till den domstol inom vars domkrets makarna har sin gemensamma hemvist eller, om ingen sådan hemvist finns, till den domstol inom vars domkrets svaranden har sin hemvist. Om svaranden inte har sin hemvist i Estland ska ansökan lämnas in till den domstol inom vars domkrets ett minderårigt barn till parterna har sin hemvist eller, vid avsaknad av minderåriga barn till parterna, till den domstol inom vars domkrets käranden har sin hemvist. I mål om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av ett äktenskap ska kärandens ansökan uppfylla de formella krav som fastställts i civilprocesslagen (tsiviilkohtumenetluse seadustik) med avseende på tvistemål. Kärandens ansökan och alla skriftliga bevis bör lämnas in skriftligen eller elektroniskt, på estniska och i A4-format.

I kärandens ansökan ska domstolens namn anges, liksom personuppgifter för käranden och svaranden (makarna) och deras gemensamma omyndiga barn. Det bör även anges vem som ska stå för barnens underhåll och uppfostran av dem samt med vem barnen ska bo, ansökan bör också innefatta ett förslag om framtida överenskommelser gällande föräldrarättigheter och barnuppfostran. Dessutom ska de faktiska omständigheter som ligger till grund för ansökan anges; käranden ska även ange eventuell bevisning som han eller hon innehar.

Om gemensam egendom delas ska egendomens sammansättning och belägenhet anges i kärandens sakframställning, värdet på kärandens egendom ska fastställas och ett förslag till delning av den gemensamma egendomen bör lämnas. Om makarna har undertecknat ett äktenskapsförord bör detta bifogas kärandens sakframställning.

Kärandens sakframställning måste undertecknas av käranden eller hans eller hennes ombud. Om detta görs av ett ombud bör även ett auktorisationsdokument eller annan handling som intygar ombudets behörighet inkluderas.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Om den person som begär rättshjälp inte kan betala rättskostnaderna på grund av sin ekonomiska situation eller endast kan betala rättshjälp delvis eller i avbetalningar, och om det finns tillräckliga skäl att tro att det avsedda deltagandet i förhandlingarna kommer att vara framgångsrikt, kan domstolen befria honom eller henne från skyldigheten att betala rättskostnader helt eller delvis och låta dessa kostnader betalas av staten.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Domar om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av ett äktenskap kan överklagas enligt de allmänna bestämmelserna om överklagande om käranden anser att domen i första instans grundar sig på felaktig rättstillämpning (t.ex. att distriktsdomstolen har tillämpat en materiell eller processrättslig bestämmelse på felaktigt sätt).

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 2201/2003 erkänns ett domslut om äktenskapsskillnad som fattats i en medlemsstat automatiskt i andra medlemsstater i Europeiska unionen (förutom Danmark), utan att några särskilda förfaranden krävs.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Den som vill bestrida erkännandet av ett beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av ett äktenskap ska vända sig till den appellationsdomstol i den andra medlemsstaten som anges i förteckningen i rådets förordning (EG) nr 2201/2003.

I Estland fyller de regiondomstolarna denna funktion.

Förfarandet och tidsfristen för överklagan av ett domstolsbeslut ska anges i domstolsbeslutet.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

I händelse av äktenskapsskillnad tillämpas lagstiftningen i det land där makarna har sin gemensamma hemvist. Om makarna bor i olika länder men har samma medborgarskap ska äktenskapets allmänna rättsliga konsekvenser fastställas på grundval av lagstiftningen i det land där de är medborgare. Om makarna bor i olika länder och har olika medborgarskap ska äktenskapets allmänna rättsliga konsekvenser fastställas på grundval av lagstiftningen i det land där de senast hade sin gemensamma hemvist, förutsatt att en av makarna bor i detta land. Om den lag som ska tillämpas i fråga om äktenskapets allmänna rättsliga konsekvenser inte kan fastställas på grundval av ovanstående ska lagen i det land till vilket makarna har den starkaste kopplingen på annat sätt tillämpas.

Om äktenskapsskillnad inte tillåts enligt ovannämnda lag eller tillåts endast enligt mycket stränga villkor ska estnisk lag tillämpas i stället om en av makarna bor i Estland eller har estniskt medborgarskap eller om han eller hon bodde i Estland eller hade estniskt medborgarskap när äktenskapets ingicks.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 22/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.