Skilsmässa och hemskillnad

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad kan beviljas av en folkbokföringskontor (perekonnaseisuasutus eller perekonnaseisuamet) eller av en notarie genom ömsesidig överenskommelse mellan makarna på grundval av en gemensam skriftlig ansökan, eller av en domstol på grundval av en talan som väckts av den ena maken mot den andra maken. Det senare scenariot gäller om makarna inte är överens om äktenskapsskillnaden eller omständigheterna kring äktenskapsskillnaden, eller om ett civilregisterkontor inte är behörigt att bevilja äktenskapsskillnaden.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Ett civilregisterkontor eller en notarie kan bevilja äktenskapsskillnad efter ömsesidig överenskommelse makarna emellan på grundval av en gemensam skriftlig ansökan och om båda makarna bor i Estland.

Äktenskapsskillnad kan beviljas av en domstol efter att en make väckt talan mot den andra, om de äktenskapliga förbindelserna slutgiltigt har upphört. Det äktenskapliga samlivet har upphört om makarna inte längre har någon äktenskaplig samlevnad och det finns skäl att anta att de inte kommer att flytta samman igen. De äktenskapliga förbindelserna antas ha upphört om makarna levt isär i minst två år.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Äktenskapsskillnad påverkar inte de personliga förhållandena mellan makarna. Efter skilsmässa kan domstolen eller folkbokföringsmyndigheten på ansökan återinföra en persons tidigare efternamn. I annat fall behålls det efternamn som tecknats vid äktenskapet.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Vid äktenskapsskillnad delas makarnas egendom i enlighet med den egendomsordning som gäller dem emellan. När det gäller gemensam egendom delar makarna i allmänhet upp gemensam egendom (ühisvara) i lika delar i enlighet med bestämmelserna om upphörande av gemensamt ägande. Den gemensamma egendomens sammansättning fastställs vid den tidpunkt då egendomsordningen upphör. Makarna är inte skyldiga att dela upp egendomen vid äktenskapsskillnad. Fram till dess att deras gemensamma egendom delas ska makarna gemensamt utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som är knutna till dem. Dessutom har makarna rätt att gemensamt förfoga över alla föremål som ingår i deras gemensamma egendom.

När ett egendomssystem där en ökning av tillgångarna delas (vara juurdekasvu tasaarvestus) upphör, fastställs båda makarnas förvärvade tillgångar och den ekonomiska fordran som härrör från skyldigheten att dela de förvärvade tillgångarna fastställs.

Om makarna vill dela upp sin egendom vid skilsmässa delas egendomen upp enligt den valda egendomsordningen eller enligt ett äktenskapsförord (abieluvaraleping). Om makarna har undertecknat ett äktenskapsförord ska detta upphöra vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Efter att äktenskapsförordet upphört att gälla vid äktenskapsskillnad upphör alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom äktenskapsförordet. Egendom ska fördelas enligt äktenskapsförordet.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Äktenskapsskillnaden i sig påverkar inte föräldraansvaret och föräldrarna behåller gemensam vårdnad.

I allmänhet bör föräldrar komma överens om vem barnet ska bo hos, ansvaret för barnets uppfostran och i vilken omfattning samt på vilket sätt och hur länge underhåll ska betalas. Det månatliga stödet till ett underårigt barn får inte understiga det lägsta underhållsbelopp för ett underårigt barn som fastställs i familjelagen (perekonnaseadus).

Om föräldrarna inte önskar eller inte kan utöva rätten till gemensam vårdnad har varje förälder rätt att ansöka hos domstolen om att rätten till vårdnad om barnet delvis eller helt ska överföras till honom eller henne. Ändringar av vårdnaden påverkar inte skyldigheten att betala underhåll till ett underårigt barn.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En frånskild make har rätt att få underhåll

 1. till dess att ett gemensamt barn fyller tre år, om vederbörande efter äktenskapsskillnaden inte kan försörja sig själv på grund av att han eller hon tar hand om det gemensamma barnet,
 2. om han eller hon efter äktenskapsskillnaden inte kan försörja sig själv på grund av sin ålder eller hälsa och om behovet av stöd är relaterat till vederbörandes ålder eller hälsotillstånd vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Underhåll på grund av ålder eller hälsotillstånd kan också begäras i fall där behovet av stöd med hänvisning till dessa skäl redan existerade vid den tidpunkt då maken förlorade en rätt till underhåll grundad på andra skäl som enligt lag är underhållsberättigande. Underhållet ska betalas så länge den underhållsberättigade inte kan förväntas ha en inkomst.

Ett barns fader ska betala underhåll till barnets mor under åtta veckor före och tolv veckor efter barnets födelse.

En domstol kan befria en frånskild make från skyldigheten att betala underhåll av skäl som fastställs i lag.

En underhållsberättigad frånskild make kan inte begära att underhållsskyldigheten ska gälla före den tidpunkt då ansökan om underhåll gavs in.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Makarna anses vara lagligen skilda när de inte har något gemensamt hushåll eller någon äktenskaplig samlevnad och minst en av makarna är tydligt ovillig att återupprätta eller åstadkomma detta.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Makarna lever isär.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Om makarna är lagligen skilda får endera maken/makan

 1. från den andra parten begära att få föremål som användes i familjens intresse om han eller hon behöver föremålen i sitt separata hushåll och har ett legitimt intresse av att fortsätta att använda föremålen. Vanliga inventarier och möbler som ägs gemensamt av makarna ska delas mellan dem enligt rättviseprincipen. I allmänhet kan båda makarna inlämna ett yrkande om att erhålla de personliga tillhörigheter som de äger enskilt. Egendom som ägs gemensamt (t.ex. i synnerhet sådant som makarna äger gemensamt) ska delas rättvist och med beaktande av makarnas och barnens intressen.
 2. En av makarna kan bli ålagd att överföra familjens delade bostad eller en del av den för den andra makans/makens bruk om detta krävs för att undvika större personliga konflikter. Dock bör detta i första hand grundas på företrädesrätten för bostadens ägare, men bostaden kan även lämnas för användning av den make/maka som inte är ägare om domstolen anser att det är nödvändigt med hänsyn till makarnas tillgångar och barnens intressen.

Om makarna är lagligen skilda ska vardera make ge underhåll i form av regelbundet betalade penningsummor för att täcka kostnader som den andra maken har för familjens intressen.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Annullering av ett äktenskap betyder att äktenskapet anses ha varit ogiltigt från början. Äktenskap kan endast annulleras genom domstolsbeslut.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Annullering av äktenskap får endast baseras på de grunder för äktenskapets ogiltighet som anges i familjelagen, dvs. en domstol kan annullera ett äktenskap genom en talan om

 1. kravet på minimiålder för äktenskap eller avseende rättskapacitet överträtts vid tidpunkten för äktenskapet,
 2. det förbud mot giftermål som fastställs i lagen överträddes när äktenskapet ingicks,
 3. de formella krav som anges i lagen överträddes när äktenskapet ingicks,
 4. minst en av makarna led av en tillfällig mental störning eller var oförmögen att agera enligt sin egen vilja av något annat skäl när äktenskapet ingicks,
 5. äktenskapet ingicks på grundval av bedrägeri eller under olaga tvång, inklusive ena partens undanhållande av information om hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter, när sådana uppgifter är relevanta för äktenskapets giltighet,
 6. det inte var den ena eller båda makarnas avsikt att fullgöra de skyldigheter som uppkommer genom äktenskapet utan äktenskapet ingicks av andra skäl, i synnerhet om syftet var att erhålla estniskt uppehållstillstånd (skenäktenskap),
 7. makarna är av samma kön efter en könskorrigering som har skett under äktenskapet.

Dessutom anses ett äktenskap vara ogiltigt om

 1. parterna är av samma kön,
 2. det bekräftats av en person som inte är behörig som registrator, eller
 3. endera parten inte har uttryckt en önskan att ingå äktenskap.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Vid annullering av äktenskap anses äktenskapet vara ogiltigt redan från början, såvida inte äktenskapet annullerades på grund av att det var ett äktenskap mellan personer av samma kön, i vilket fall äktenskapet annulleras på grund av att ett domstolsavgörande har trätt i kraft. Personer vars äktenskap har annullerats har inte längre de rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som följer av äktenskapet (inklusive sådana som uppstått genom äktenskapsförord, vilka också anses ogiltiga).

Om ett äktenskap annulleras eftersom en av parterna för den andra har dolt ett redan ingånget äktenskap eller påverkat den andra parten att gifta sig genom bedrägeri eller olaga tvång, kan en domstol döma denna person att betala underhåll till den person som han eller hon var i ett ogiltigt äktenskap med, genom att tillämpa reglerna om underhåll till make eller maka. På begäran av den part som på lagstridigt sätt förletts att gifta sig kan domstolen tillämpa bestämmelserna om giftorättsgods på parternas egendomsordning.

Barn från ett annullerat äktenskap ska ha samma rättigheter och skyldigheter som barn från ett giltigt äktenskap.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Ett civilregisterkontor eller en notarie kan bevilja äktenskapsskillnad efter överenskommelse mellan makarna. De rättsliga följderna av en äktenskapsskillnad (t.ex. uppdelning av makars förmögenhetsförhållanden) kan fastställas i ett avtal mellan de berörda makarna.

Om makarna är oeniga om omständigheterna kring äktenskapsskillnaden finns det inga utomrättsliga medel för att finna en lösning.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

En skilsmässoansökan kan lämnas in till

 1. civilregisterkontoret där en av makarna har sin hemvist (om båda makarna bor i Estland),
 2. en notarie,
 3. den domstol i första instans vars behörighet omfattar svarandens hemvist (en distriktsdomstol (maakohus).

En ansökan om annullering av äktenskap bör inges till domstolen i första instans (distriktsdomstolen) på svarandens bostadsort.

Äktenskapsskillnad beviljas av ett civilregisterkontor på grundval av en gemensam skriftlig ansökan från makarna. Makarna bör i ansökan bekräfta att de inte har några tvister gällande barn, fördelning av gemensam egendom eller betalning av underhåll. Ansökningar om äktenskapsskillnad bör åtföljas av en handling som bekräftar äktenskapet. Om en make/maka av goda skäl inte kan inställa sig personligen på folkbokföringsmyndigheten för att lämna in den gemensamma ansökan får han eller hon lämna in en separat ansökan som har bestyrkts av en notarie. Handlingar på ett främmande språk ska lämnas in till ett civilregisterkontor i en översättning som har bestyrkts av en notarie, konsulatstjänsteman eller auktoriserad translator. Alla handlingar som bekräftar att ett äktenskap har ingåtts i ett annat land måste lagligen bekräftas eller bära en apostill, såvida inget annat har fastställts i ett internationellt avtal.

Äktenskapsskillnad beviljas av en notarie på grundval av en gemensam skriftlig ansökan från makarna. Ansökningar om äktenskapsskillnad bör åtföljas av en handling som bekräftar äktenskapet. Om en make/maka av giltiga skäl inte kan inställa sig vid notariekontoret personligen för att lämna in den gemensamma ansökan kan han eller hon översända en separat ansökan som har attesterats av en notarie. Handlingar på ett främmande språk ska lämnas in till ett civilregisterkontor i en översättning som har bestyrkts av en notarie, konsulatstjänsteman eller auktoriserad translator. Alla handlingar som bekräftar att ett äktenskap har ingåtts i ett annat land måste lagligen bekräftas eller bära en apostill, såvida inget annat har fastställts i ett internationellt avtal.

I ett äktenskapsmål som ska avgöras av en estnisk domstol ska talan väckas vid den domstol inom vars domkrets makarna har gemensam hemvist eller, om sådan saknas, vid den domstol där svaranden har sin hemvist. Om svaranden inte har hemvist i Estland ska talan väckas vid den domstol inom vars domkrets ett underårigt barn till parterna är bosatt eller, i avsaknad av ett underårigt barn till parterna, vid den domstol där käranden är bosatt. I mål om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av ett äktenskap ska kärandens ansökan uppfylla de formella krav som fastställts i civilprocesslagen (tsiviilkohtumenetluse seadustik) med avseende på tvistemål. Kärandens ansökan och alla skriftliga bevis bör lämnas in skriftligen eller elektroniskt, på estniska och i A4-format.

I stämningsansökan bör domstolens namn anges, liksom personuppgifterna för käranden och svaranden (makarna) och deras gemensamma minderåriga barn. Det bör även anges vem som ska stå för barnens underhåll och uppfostran av dem samt med vem barnen ska bo. Ansökan bör också innefatta ett förslag om framtida överenskommelser gällande föräldrarättigheter och barnuppfostran. Dessutom ska de faktiska omständigheter som ligger till grund för ansökan anges; käranden bör också förteckna och lägga fram eventuell bevisning som han eller hon kan ha.

Utöver ovanstående bör, om gemensam egendom delas upp, egendomens sammansättning och belägenhet anges i stämningsansökan, värdet på kärandens samtliga tillhörigheter fastställas och ett förslag om delning av den gemensamma egendomen läggas fram. Om makarna har undertecknat ett äktenskapsförord bör detta bifogas kärandens sakframställning.

Stämningsansökan måste undertecknas av käranden eller dennes ombud. Om detta görs av ett ombud bör även ett auktorisationsdokument eller annan handling som intygar ombudets behörighet inkluderas.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Om den person som begär rättshjälp inte kan betala rättegångskostnader på grund av sin ekonomiska situation eller endast kan betala rättshjälp delvis eller i avbetalningar, och om det finns tillräckliga skäl att tro att det avsedda deltagandet i förhandlingarna kommer att vara framgångsrikt, kan domstolen befria honom eller henne från skyldigheten att betala rättegångskostnader helt eller delvis och låta dessa kostnader betalas av staten.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Domar om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av ett äktenskap kan överklagas enligt de allmänna bestämmelserna om överklagande om käranden anser att domen i första instans grundar sig på felaktig rättstillämpning (t.ex. att distriktsdomstolen har tillämpat en materiell eller processrättslig bestämmelse på felaktigt sätt).

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

I enlighet med rådets förordning (EU) 2019/1111 erkänns ett domslut om äktenskapsskillnad som fattats i en medlemsstat automatiskt i andra medlemsstater i Europeiska unionen (förutom Danmark), utan att några särskilda förfaranden krävs.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Den som vill bestrida erkännandet av ett beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av ett äktenskap ska vända sig till den appellationsdomstol i den andra medlemsstaten som anges i förteckningen i rådets förordning (EU) 2019/1111. I Estland fyller en distriktsdomstol (ringkonnakohus) denna funktion.

Förfarandet och tidsfristen för överklagan av ett domstolsbeslut ska anges i domstolsbeslutet.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

I händelse av äktenskapsskillnad tillämpas lagstiftningen i det land där makarna har sin gemensamma hemvist. Om makarna bor i olika länder men har samma medborgarskap ska äktenskapets allmänna rättsliga konsekvenser fastställas på grundval av lagstiftningen i det land där de är medborgare. Om makarna är bosatta i olika länder och har olika medborgarskap fastställs de allmänna rättsliga följderna av äktenskapet på grundval av lagen i landet där

 • de senast hade gemensam bosättning, förutsatt att en av makarna är bosatt i det landet,
 • den invändande parten har sin bosättning,
 • en av makarna vid en gemensam ansökan är bosatt,
 • där den som ansöker om äktenskapsskillnad är bosatt, om han eller hon har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan lämnades in, eller där den som ansöker om äktenskapsskillnad är bosatt om han eller hon har varit bosatt där i minst sex månader omedelbart innan ansökan lämnades in och han eller hon är medborgare i den aktuella medlemsstaten.

Om äktenskapsskillnad inte tillåts enligt ovannämnda lag eller tillåts endast enligt mycket stränga villkor ska estnisk lag tillämpas i stället om en av makarna bor i Estland eller har estniskt medborgarskap eller om han eller hon bodde i Estland eller hade estniskt medborgarskap när äktenskapets ingicks.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 27/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.