Skilsmässa och hemskillnad

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Ansökningar om äktenskapsskillnad behandlas av tingsrätterna. Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in av den ena maken eller gemensamt.

Äktenskapsskillnad beviljas efter en betänketid på sex månader. Äktenskapsskillnad fås utan betänketid om makarna har bott isär minst två år när ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Ansökan om äktenskapsskillnad behöver inte innehålla några motiveringar. När ansökan om äktenskapsskillnad behandlas i tingsrätten granskas varken makarnas personliga förhållanden eller skälen till ansökan. Se svaret på fråga 1.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Makar som skiljer sig behåller de släktnamn de haft under äktenskapet. Om en make har bytt släktnamn till följd av äktenskapet kan hon eller han begära byte av släktnamn efter äktenskapsskillnaden.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Äktenskapsskillnad och bodelning är separata frågor. När äktenskapet har upplösts kan makarna komma överens om hur egendomen fördelas eller begära att domstolen utser en skiftesman. Huvudregeln att makarnas hela egendom delas lika kan frångås genom äktenskapsförord eller liknande. Fördelningen kan också jämkas om slutresultatet i annat fall skulle bli oskäligt. Makarnas egendom kan delas redan under betänketiden.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

I samband med ansökan om skilsmässa kan man avgöra de ärenden som gäller gemensamma minderåriga barn, det vill säga frågor om vårdnad, boende, underhållsbidrag och umgängesrätt. Se faktabladen ”Föräldraansvar - Finland” och ”Underhållskrav - Finland”.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

När en domstol upplöser ett äktenskap kan den döma den ena maken till att betala underhållsbidrag till den andra, om detta bedöms vara skäligt. (Se faktabladet ”Underhållskrav - Finland”.) Detta är dock sällsynt.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Det finns inga regler om hemskillnad i det finska rättssystemet. Hemskillnad innebär i praktiken att makarna lever åtskilda på olika adresser.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Se svaret på fråga 4.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Se svaret på fråga 4.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Det finns inga regler om annullering av äktenskap i finsk lagstiftning. Den allmänna åklagaren bör dock yrka på att äktenskapsskillnad utdöms omedelbart om makarna är nära släkt med varandra eller om äktenskapet har ingåtts trots att endera makens tidigare äktenskap fortfarande var i kraft.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Se svaret på fråga 7.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Se svaret på fråga 7.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Äktenskapsskillnad söks alltid hos tingsrätten. Enligt lag ska familjekonflikter dock i första hand lösas genom förhandlingar och avtal. Makarna kan be om hjälp och stöd för detta från socialnämndens familjerådgivning i makarnas hemkommun. Tingsrätten måste också underrätta makarna om att medling är en möjlighet. Medlaren strävar efter att familjen kan enas om hur familjekonflikterna kan lösas på ett sätt som är bäst för alla. Medlaren hjälper till med avtal och andra åtgärder för att lösa konflikterna. Medlaren ska särskilt se till att trygga ställningen för familjens underåriga barn. Medling är alltid frivillig.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in gemensamt eller av den ena maken. Ansökan lämnas in skriftligt hos tingsrätten på endera makens hemort. Ansökan kan lämnas in personligen eller genom ett ombud med fullmakt. Den kan också lämnas in till tingsrätten per post, fax eller e-post.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Rättshjälp kan beviljas i ärenden som gäller äktenskapsskillnad. Mer information om rättshjälp i Finland finns: här (på svenska).

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

En dom om äktenskapsskillnad kan överklagas hos hovrätten.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

I frågor som gäller erkännande av en skilsmässodom från en annan medlemsstat tillämpas som huvudregel rådets förordning (EG) nr 2201/2003.

Enligt förordningen ska en skilsmässodom som har meddelats i en medlemsstat erkännas i de andra medlemsstaterna utan att det krävs något särskilt förfarande. Alla som berörs av en sådan dom kan dock få fastställt att domen ska erkännas eller att den inte ska erkännas.

Ansökan om erkännande av domar behandlas av tingsrätterna.

När det gäller ansökningar om äktenskapsskillnad som lämnas in i de nordiska länderna tillämpas den nordiska äktenskapskonventionen från 1931. Av EU-länderna är Finland, Sverige och Danmark anslutna till denna konvention. Enligt den nordiska äktenskapskonventionen är en dom om äktenskapsskillnad giltig i alla nordiska länder utan särskilt erkännande.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Samma förfarande som beskrivs i fråga 14.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

När ett mål om äktenskapsskillnad behandlas i Finland tillämpas finsk lag.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 15/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.