Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Skilsmässa och hemskillnad

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Det finns en typ av äktenskapsskillnad utanför domstol:

 • Äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan via ett privat instrument som undertecknas av advokater och registreras i det officiella registret hos en notarie.

Det finns fyra typer av äktenskapsskillnad:

 • Äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan.
 • Äktenskapsskillnad till följd av att makarna är ense om att det råder söndring i äktenskapet eller ”accepterad äktenskapsskillnad”.
 • Äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet.
 • Äktenskapsskillnad på grund av grovt eller upprepat åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

 • Äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan via ett privat instrument som undertecknas av advokater och registreras i det officiella registret hos en notarie kan begäras av makarna när de är överens om att det råder söndring i äktenskapet och om äktenskapsskillnadens alla följder. Tillsammans med sin advokat upprättar makarna ett avtal som de och advokaterna undertecknar efter en viss betänketid. Om paret har barn måste dessa informeras om sin rätt att komma till tals. Om ett barn begär att få komma till tals måste parterna inge en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till familjedomstolen (juge aux affaires familiales) så att barnet kan höras.
 • Äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan till domstol kan endast begäras av makarna om ett barn som begär att få komma till tals har den intellektuella kapacitet som krävs för detta och om makarna överens om att det råder söndring i äktenskapet och om äktenskapsskillnadens alla följder. I så fall behöver de inte uppge skälen till äktenskapsskillnaden utan behöver enbart lämna in ett utkast till ett avtal om äktenskapsskillnadens följder för godkännande. Utkastet kan bara underkännas av domaren om barnens eller någon av makarnas intressen inte skyddas i tillräcklig utsträckning.
 • Accepterad äktenskapsskillnad kan begäras av en av makarna och accepteras av den andre, eller begäras av båda makarna. I motsats till äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan accepterar makarna principen om äktenskapsskillnad, men kan inte komma överens om äktenskapsskillnadens följder. Domaren måste därför avgöra detta.
 • Äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet kan begäras av en av makarna om paret har levt isär i minst två år den dag ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in. Detta förutsätter att makarna inte bor ihop och vill upplösa äktenskapet.
 • Äktenskapsskillnad på grund av grovt eller upprepat åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna kan begäras av en av makarna på grund av den andres försummelse när detta utgör ett grovt eller upprepat åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna som gör det omöjligt att fortsätta det gemensamma livet.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

 • Förpliktelserna trohet, livsgemenskap och försörjning upphör när domstolsbeslutet om äktenskapsskillnaden vinner laga kraft, det vill säga inte längre kan överklagas.
 • Var och en av makarna får därefter gifta om sig.
 • Efter äktenskapsskillnaden förlorar båda makarna rätten att använda den andres efternamn. En av makarna kan emellertid fortsätta att använda den andres efternamn med den andres godkännande eller med tillstånd från domaren, om detta kan motiveras av ett särskilt intresse för dem eller deras barn.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

 • Äktenskapsskillnaden medför att makarnas förmögenhetsförhållanden upplöses och, i förekommande fall, till boskillnad.
 • Äktenskapsskillnaden påverkar inte de äktenskapliga förmåner som träder i kraft under äktenskapet eller gåvor ur nuvarande förmögenhet. Däremot upphäver den enligt lag alla äktenskapliga förmåner som träder i kraft efter det att makarnas förmögenhetsförhållanden har upplösts, i samband med att någon av makarna avlider eller vid förordnanden om kvarlåtenskap.
 • Vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan till domstol eller utanför domstol är en överenskommelse mellan makarna om deras ekonomiska intressen ett krav för att dom om äktenskapsskillnaden ska meddelas. Vid andra former av äktenskapsskillnad kan makarna komma överens om denna uppgörelse innan domen om äktenskapsskillnad meddelas, men det är ingen skyldighet. I så fall sker uppgörelsen efter att domen om äktenskapsskillnad har meddelats.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Äktenskapsskillnaden påverkar inte vårdnadsreglerna nämnvärt. Båda föräldrarnas anförtros därför i princip vårdnaden. Domaren kan ändå besluta sig för att ge en av föräldrarna vårdnaden om detta ligger i barnets intresse. Villkoren för att utöva föräldraansvaret måste fastställas (var barnet vanligtvis ska bo, umgängesrätt osv.).

Båda föräldrarna ska fortsätta att bidra till barnets underhåll och utbildning. Detta bidrag kan ta formen av ett underhållsbidrag som ska betalas av en av föräldrarna till den andre, men kan också utgöras av betalning av alla eller vissa kostnader för barnet. Det kan slutligen ta formen av en rätt till användning/boende.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

Obs: Underhållsbidrag, som en av makarna är skyldig att betala den andre, utgör en interimistisk åtgärd och beviljas alltså inte förrän domen om äktenskapsskillnad har meddelats. Så snart domen om äktenskapsskillnad har meddelats kan ingen av makarna göra anspråk på kompenserande bidrag (prestation compensatoire) eller skadestånd från den andre. Vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan till domstol eller utanför domstol kan parterna göra upp i godo. Vid andra former av äktenskapsskillnad avgörs detta av domaren.

 • Det kompenserande bidraget syftar till att kompensera de olikheter som upplösningen av äktenskapet ger upphov till i fråga om makarnas levnadsvillkor. Beloppet fastställs av domaren i förhållande till vardera makens intäkter och behov. Det motsvarar en schablonbetalning och betalas i princip ut i kapital,
  • antingen genom betalning av en summa pengar som kan vara föremål för betalningsvillkor, eller,
  • genom tilldelning av tillgångar eller en tillfällig eller livslång rätt till användning, boende eller nyttjande.

I undantagsfall kan det kompenserande bidraget ges i form av livränta som kan komma att sänkas om makarnas resurser eller behov förändras.

 • Skadestånd kan beviljas en make/maka om äktenskapsskillnaden har särskilt allvarliga följder för honom eller henne
  • om han eller hon är svarande i ett förfarande om äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet och inte har ansökt om äktenskapsskillnad, eller
  • om domen om äktenskapsskillnad meddelas på grundval av den andra makens ensidiga åsidosättande.

(Se ”Underhållskrav – Frankrike”.)

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Hemskillnad (séparation de corps) är en juridiskt anordnad separation som avslutar vissa äktenskapliga förpliktelser, såsom kravet på att makarna ska bo ihop, utan att man på annat sätt upplöser det äktenskapliga bandet. Det går alltså inte att gifta om sig och försörjningsplikten kvarstår.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

 • Typerna och förfarandena är desamma som för äktenskapsskillnad, men det existerar inte någon hemskillnad efter gemensam ansökan utanför domstol.
 • I princip kan den make som delges en ansökan om hemskillnad lämna in ett genkäromål gällande äktenskapsskillnad eller hemskillnad och omvänt kan den make som delges en ansökan om äktenskapsskillnad lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad.
 • När det rör sig om en ansökan om äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet är det förbjudet att lämna i ett genkäromål om hemskillnad. Det går bara att lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad.
 • När domaren samtidigt tar emot en ansökan om äktenskapsskillnad och en ansökan om hemskillnad ska ansökan om äktenskapsskillnad granskas först. Det är bara om denna saknar grund som domaren granskar ansökan om hemskillnad. När två ansökningar båda grundar sig på åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna ska domaren granska dem samtidigt och, om båda godtas, meddela domen om äktenskapsskillnad på grundval av åsidosättande från båda parternas sida.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Hemskillnadens följder

 • Hemskillnaden avslutar skyldigheten att bo tillsammans, men makarnas skyldighet att bistå varandra, trohetsplikten och försörjningsplikten kvarstår. Såvida inte domstolen beslutar något annat behåller kvinnan makens efternamn. I enlighet med makarnas försörjningsplikt kan en av makarna vara tvungen att betala underhåll till den andre maken om den sistnämnde har behov av detta. Storleken på detta underhåll avgörs utan hänsyn till makarnas eventuella åsidosättande, förutom om den underhållsberättigade maken allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter under äktenskapet. Betalningen av underhåll får ersättas av bildande av en aktiefond om den underhållsskyldige makens/makans tillgångar lämpar sig för detta.
 • När det gäller tillgångar medför domen upplösning och avveckling av makarnas förmögenhetsförhållanden, på samma sätt som vid äktenskapsskillnad.
 • Om en av makarna avlider förblir den andre makens arvsrätt oförändrad och den sistnämnde omfattas av samma lagbestämmelser som en efterlevande make. I händelse av hemskillnad efter gemensam ansökan till domstol kan dock makarna i avtalet inkludera ett avstående från arvsrätt.

Omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad

På makarnas begäran omvandlas en dom om hemskillnad automatiskt till en dom om äktenskapsskillnad när hemskillnaden har varat i två år. Domaren meddelar då domen om äktenskapsskillnad och beslutar om följderna av denna. Orsaken till hemskillnaden blir orsaken till äktenskapsskillnaden. Fördelningen av skuld kan inte ändras.

Samtliga typer av hemskillnad går att omvandla till äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan på begäran av båda makarna. Däremot kan hemskillnad som meddelas efter gemensam ansökan till domstol endast omvandlas till äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Annullering av ett äktenskap, som kräver en dom, stryker retroaktivt äktenskapets samtliga följder som om de aldrig hade existerat.

Detta skiljer sig från äktenskapsskillnad eller hemskillnad, som endast får följder i framtiden.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

De krav som måste uppfyllas för annullering skiljer sig åt beroende på om det rör sig om en relativ ogiltighetsgrund (som åberopas på grund av avsaknad av samtycke eller tillstånd från personer som skulle ha tillåtit äktenskapet) eller en absolut ogiltighetsgrund (som bestraffar bristande efterlevnad av ett nationellt rättsligt villkor).

Relativa ogiltighetsgrunder

Det finns tre sådana:

 • Felaktig identitet eller felaktigheter i fråga om en persons grundläggande egenskaper.
 • Tvång.
 • Avsaknad av tillstånd för personer som behöver tillstånd.

Ansökan om ogiltighetsförklaring kan lämnas av ett begränsat antal personer, nämligen makar vars samtycke inhämtades på ett felaktigt sätt eller som var rättsinkapabla när äktenskapet ingicks och personer som skulle ha samtyckt till giftermålet samt åklagarmyndigheten.

Ansökan om ogiltighetsförklaring kan endast godtas inom fem år räknat från den dag då äktenskapet ingicks (eller fem år från det datum då den berörda personen uppnådde den ålder som krävs för att samtycka till äktenskap).

Absoluta ogiltighetsgrunder

Total brist på samtycke, det faktum att någon av parterna är minderårig, bigami, incest, det faktum att någon av makarna inte är närvarande vid vigseln, avsaknad av behörighet hos folkbokföraren och äktenskap som ingåtts i hemlighet.

Ansökan kan lämnas av vem som helst med berättigat intresse eller av åklagarmyndigheten, inom en tidsfrist på trettio år från den dag då äktenskapet ingicks (eller fem år från det datum då den berörda personen uppnådde den ålder som krävs för att samtycka till äktenskap).

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Följderna är desamma avsett om det rör sig om relativa ogiltighetsgrunder eller absoluta ogiltighetsgrunder.

 • Både äktenskapets personliga följder och de följder som rör egendom stryks eftersom det äktenskapliga bandet aldrig anses ha existerat. Om exempelvis en av makarna har avlidit innebär annulleringen av äktenskapet att den andre inte kan ärva.

  Man kan dock bortse från denna princip om en av makarna eller båda handlade i god tro när äktenskapet ingicks. I så fall förblir det ogiltiga men i god tro ingångna äktenskapet ogiltigt, men ska behandlas som om det helt enkelt har upplösts. Därför kvarstår alla personliga eller materiella följder enligt den rättsordning som uppstod innan annulleringen.
 • När det gäller barn saknar annulleringen av deras föräldrars äktenskap rättsföljd och deras situation blir densamma som vid äktenskapsskillnad.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Äktenskapsskillnad och dess följder kan avgöras med hjälp av förfarandet för äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan utanför domstol. Vid detta förfarande krävs två advokater och en notarie men ingen domare, förutom om ett barn med tillräcklig intellektuell kapacitet begär att få komma till tals.

Alla övriga fall måste avgöras av en domare, men parterna kan använda sig av medling innan de vänder sig till domstolen, eller samtidigt.

Medling kan också föreslås av domaren. Den anförtros en fysisk person eller en sammanslutning, som ansvarar för att höra parterna, jämföra deras synpunkter och hjälpa dem att hitta en lösning på konflikten.

Efter medlingen kan de hörda parterna lämna in sin överenskommelse till domaren för godkännande eller begära äktenskapsskillnad enligt förfarandet med gemensam ansökan utanför domstol.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Var ska man ansöka om äktenskapsskillnad eller hemskillnad?

 • Ansökan till domstol om äktenskapsskillnad eller hemskillnad

Ansökan ska lämnas in av en advokat till kansliet vid behörig underrätt (tribunal de grande instance).

Den domstol som är territoriellt behörig är

 • domstolen på den ort där familjen bor,
 • om makarna lever isär och har gemensam vårdnad om barnen, domstolen på den ort där den make som bor med de minderåriga barnen har sin bostad,
 • om makarna lever isär och endast en av dem har vårdnaden om barnen, domstolen på den ort där denna make bor,
 • i alla andra fall, domstolen på den ort där den make som inte tagit initiativ till ansökan bor,
 • vid gemensamma ansökningar väljer makarna domstolen på den ort där en av dem bor.
 • Ansökan om annullering
  En ansökan om annullering av äktenskapet ska lämnas in till behörig underrätt på den ort där svaranden bor. Den utgörs av en stämning med hjälp av en stämningsman.
 • Äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan via ett privat instrument som undertecknats av advokater:
  Det avtal som parterna och de två advokaterna har undertecknat måste registreras i det officiella registret hos en notarie som är verksam i Frankrike.

Stödjande handlingar som ska lämnas in

 • Ansökan till domstol om äktenskapsskillnad eller hemskillnad

Vid äktenskapsskillnad ska makarna alltid lämna alla uppgifter som krävs för att identifiera dem och om deras sjukförsäkringskassa samt upplysningar om de inrättningar och organisationer som betalar ut förmåner, pension andra ersättningar till dem.

Om ett kompenserande bidrag begärs hos domaren ska makarna lämna in en förklaring som på heder och samvete intygar deras exakta inkomster, medel, egendom och levnadsvillkor.

Vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan till domstol behöver ansökan inte innehålla orsaken till äktenskapsskillnaden, men den ska innehålla en bilaga med ett avtal som daterats och undertecknats av makarna och deras advokat/advokater, som till fullo behandlar följderna av äktenskapsskillnaden och som, vid behov, innehåller en avveckling av makarnas förmögenhetsförhållanden (état liquidatif du régime matrimonial).

I alla andra fall ska den skriftliga ansökan varken innehålla uppgifter om den rättsliga grunden eller orsaken till äktenskapsskillnaden men ska, vid behov, innehålla de anspråk som görs i fråga om interimistiska åtgärder.

 • Ansökan om annullering

Inga särskilda dokument krävs, men sökanden måste lämna in handlingar som styrker att den eller de grunder som åberopats kan resultera i annullering av äktenskapet.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Viss eller fullständig rättshjälp kan erhållas efter behovsprövning (se ”Rättshjälp – Frankrike”).

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Dessa domstolsbeslut kan överklagas på sedvanligt sätt.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Beslut om äktenskapsskillnad erkänns automatiskt utan att något särskilt förfarande behöver inledas.

Detsamma gäller beslut om annullering av äktenskap.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

För att bestrida erkännandet av ett sådant beslut kan man väcka talan om avsaknad av juridisk verkan (action en inopposabilité) vid behörig underrätt. Ett beslut om avsaknad av juridisk verkan gör det möjligt att bestrida en senare ansökan om verkställighet från den andra parten (dvs. en ansökan som syftar till att förklara ett beslut från en annan stat verkställbart i Frankrike). Om talan ogillas innebär detta att beslutet ska verkställas.

Förfarandet är detsamma som vid en talan om verkställighet.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Enligt förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad ska den lag som är tillämplig på makarnas äktenskapsskillnad eller hemskillnad vara den lag som de väljer.

Vid avsaknad av val omfattas äktenskapsskillnaden och hemskillnaden

 • av lagen där makarna har gemensam hemvist vid den tidpunkt då målet anhängiggörs vid domstol eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,
 • av lagen där makarna senast hade gemensam hemvist, förutsatt att de inte upphörde att ha gemensam hemvist där mer än ett år innan målet anhängiggjordes vid domstol och att en av makarna fortfarande hade hemvist i landet när målet anhängiggjordes vid domstol eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,
 • av lagen där båda makarna var medborgare vid den tidpunkt då målet anhängiggjordes vid domstol, eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,
 • av lagen i domstolslandet.

Om ansökan däremot rör omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad ska den lag som är tillämplig på äktenskapsskillnaden vara den lag som ska tillämpas på hemskillnaden, om inte parterna har bestämt något annat.

Dessa regler gäller även makar vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan via ett privat instrument som undertecknats av advokater och registrerats i det officiella registret hos en notarie. Lagen i domstolslandet kan dock inte tillämpas eftersom det inte har anhängiggjorts något mål vid domstol.

Relaterade länkar

Justitieministeriets webbplats

Webbplatsen Legifrance

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 16/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.