På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Skilsmässa och hemskillnad

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

En skriftlig ansökan (petition) måste lämnas in till domstol av en av makarna. Supreme Court i Gibraltar är behörig att handlägga ansökningar om äktenskapsskillnad eller hemskillnad, och ansökan ska således lämnas in till denna domstol. Sökanden måste bevisa att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet och tillhandahålla bevis på en av de fem omständigheter som anges nedan.

Det är inte möjligt att ansöka om äktenskapsskillnad under äktenskapets två första år. De enda undantagen från denna regel är om sökanden har upplevt utomordentliga svårigheter eller om svaranden har agerat med särskild hänsynslöshet, eller om sökanden var under 16 år då äktenskapet ingicks.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Den enda grunden för äktenskapsskillnad enligt Gibraltars lagstiftning är att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet. För att visa att djup och varaktig söndring föreligger är det nödvändigt att lägga fram bevis för en eller flera omständigheter. De fem omständigheter som kan anföras är följande:

 • Att den andra maken har begått äktenskapsbrott och att sökanden inte längre anser sig kunna bo tillsammans med honom/henne.
 • Oacceptabelt uppförande (unreasonable behaviour), vilket innebär att den andra maken har uppfört sig på ett sådant sätt att sökanden inte rimligen kan förväntas fortsätta att leva med honom eller henne.
 • Övergivande, vilket innebär att den andra maken har lämnat sökanden två år före ansökan om äktenskapsskillnad.
 • Makarna har separerat två år före ansökan om äktenskapsskillnad (den andra makens samtycke krävs).
 • Makarna har separerat fem år före ansökan om äktenskapsskillnad (den andra makens samtycke krävs inte).

Domstolen måste så långt möjligt undersöka sökandens (kärandens) påståenden och alla påståenden från den andra maken (svaranden). Om domstolen anser att bevis föreligger för äktenskapets varaktiga söndring meddelas en dom om äktenskapsskillnad av en domare vid Supreme Court. Detta görs emellertid endast om domaren anser att de arrangemang som vidtagits för makarnas eventuella barn är tillfredsställande.

Om domstolen är övertygad om att djup och varaktig söndring föreligger i äktenskapet utfärdar den först en dom om provisorisk äktenskapsskillnad (decree nisi). Efter sex veckor kan den part som ansökte om äktenskapsskillnad lämna in en ansökan om slutgiltig äktenskapsskillnad (decree absolute). Förutom om det föreligger exceptionella omständigheter finns ingen tidsgräns för ansökan om slutlig dom.

Om ansökan om slutgiltig äktenskapsskillnad lämnas in senare än 12 månader efter den provisoriska domen måste sökanden dock lämna in en skriftlig förklaring där han eller hon anger

 • skälen till förseningen,
 • huruvida makarna har levt tillsammans efter det att domen om provisorisk äktenskapsskillnad meddelades och, i så fall, mellan vilka datum, och
 • om sökanden är en kvinna, om hon har fött barn sedan utfärdandet av den provisoriska domen och om så är fallet förklara relevanta fakta och om maken är, eller kan vara, fadern till barnet.

Domaren kan kräva att sökanden lämnar in en edsvuren utsaga som styrker den givna förklaringen. Därefter fattar domaren det beslut som han/hon anser vara lämpligt under omständigheterna.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

När äktenskapet upplösts finns det inte längre någon skyldighet att bo tillsammans eller ha några personliga förbindelser, om inte parterna vill det. Parterna kan gifta om sig om de så önskar. De kan antingen behålla det efternamn som de övertagit då de gifte sig eller återta ett efternamn som de burit före äktenskapet.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Fördelningen fastställs av domstolen efter att denna har utrett de faktiska omständigheterna i målet. Även om parterna är överens har domstolen allmän befogenhet att godkänna eller ändra fördelningen.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Supreme Court har befogenhet att antingen innan eller efter det att den har meddelat sin slutliga dom besluta om vårdnad, underhåll och utbildning avseende barnen i äktenskapet eller till och med beordra att åtgärder ska vidtas för att sätta barnen under domstolens beskydd. Supreme Court får inte meddela en slutlig dom om äktenskapsskillnad om den inte är övertygad om att tillfredsställande arrangemang har vidtagits med avseende på eventuella barn.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

När Supreme Court meddelar en provisorisk dom om äktenskapsskillnad, eller närhelst därefter, har den befogenhet att beordra att mannen varje månad eller vecka, så länge de båda lever, ska betala hustrun underhåll med ett belopp som domstolen anser vara skäligt. En hustrus rätt till underhåll upphör om hon gifter om sig, men underhåll för barn i äktenskapet påverkas inte av att modern gifter om sig.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

I Gibraltars lagstiftning kallas hemskillnad judicial separation. När ett beslut om hemskillnad har fattats har sökanden inte längre någon skyldighet att fortsätta bo tillsammans med sin man eller fru. Han eller hon kan emellertid inte gifta om sig. Hemskillnad är i själva verket ett alternativ då det föreligger djup och varaktig söndring i ett äktenskap, men makarna inte vill gifta om sig. Den som ansöker om hemskillnad måste inte bevisa att det föreligger djup och varaktig söndring. Man kan ansöka om äktenskapsskillnad efter att ha beviljats hemskillnad.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Sökanden måste tillhandahålla bevis för en eller flera av de omständigheter som krävs för att bevisa djup och varaktig söndring i äktenskapet. Däremot behöver sökanden inte vänta i tre år från ansökningsdatumet för att inleda ett förfarande, vilket är fallet vid en äktenskapsskillnad.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Om en av makarna dör utan att efterlämna ett testamente, fördelas denna makes egendom enligt reglerna om arv på grund av släktskap (s.k. intestatarv). En dom om hemskillnad har samma effekt som en äktenskapsskillnad. Därför har ingen av makarna rätt till den avlidna partens efterlämnade egendom. Om en part vid en hemskillnad avlider och efterlämnar ett testamente har hemskillnaden emellertid ingen inverkan på rättigheterna enligt detta, till exempel om den kvarvarande parten anges som förmånstagare i testamentet.

Vid hemskillnad får domstolen tillämpa samma bestämmelser om fördelning av egendom som vid äktenskapsskillnad.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Det finns två former av annullering av äktenskap. Ett äktenskap kan antingen förklaras vara ogiltigt (void), vilket innebär att äktenskapet saknar rättsliga verkningar och aldrig har existerat. Under olika omständigheter kan ett äktenskap vara upphävbart (voidable), vilket innebär att endera av makarna kan ansöka om att det ska upphävas men att det får fortbestå om båda makarna vill det.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap är ogiltigt om

 • det inte uppfyller kraven i äktenskapslagen (Marriage Act),
 • en av parterna redan var gift när äktenskapet ingicks,
 • parterna inte är av olika kön, för att ett äktenskap ska vara giltigt måste en av parterna vara man och den andra kvinna,
 • en av makarna, när det gäller polygama äktenskap som ingåtts utanför Gibraltar, hade domicil i Gibraltar när äktenskapet ingicks.

Ett äktenskap är upphävbart under följande omständigheter:

 • Äktenskapet har inte fullbordats, eftersom en av makarna inte förmått fullborda det.
 • Äktenskapet har inte fullbordats, eftersom en av makarna har vägrat att fullborda det.
 • En av makarna har egentligen inte gått med på äktenskapet, eftersom han eller hon var utsatt för press och tvingades till samtycke, inte förstod de juridiska effekterna av äktenskapet eller var mentalt oförmögen att förstå effekterna av beslutet att gifta sig.
 • En av makarna hade när äktenskapet ingicks en mental sjukdom av ett slag som gjorde honom eller henne olämplig för äktenskap eller en överförbar könssjukdom, och käranden var omedveten om detta när äktenskapet ingicks.
 • Hustrun var gravid med någon annan än maken när äktenskapet ingicks och käranden var omedveten om detta när äktenskapet ingicks.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Om ett äktenskap är ogiltigt saknar det rättsliga verkningar och anses aldrig ha existerat. Om det finns barn i äktenskapet måste Supreme Court dock vara övertygad om att man har ordnat för barnen på lämpligt sätt. Domstolen får också besluta om betalning av underhåll för make och om vårdnad och underhåll för barnen.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Supreme Court i Gibraltar har ensam behörighet i mål om äktenskapsskillnad. Visst socialt stöd kan dock fås genom äktenskapsrådgivning.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan lämnas till Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

Den skriftliga ansökan ska innehålla en edsvuren utsaga (affidavit), en kopia av äktenskapscertifikatet och kopior av barnens födelseintyg. Vidare ska grunderna för äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering anges. Uppgift bör också lämnas om barnen i äktenskapet och kärandens ekonomiska situation. Närmare uppgifter kan fås från Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tfn: +350 200 75608.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Rättshjälp kan fås för att täcka kostnaderna för förfarandet, förutsatt att relevanta inkomstkriterier är uppfyllda. Blanketter och närmare uppgifter kan fås från Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

En dom om äktenskapsskillnad eller annullering kan upphävas när som helst innan domen blivit slutlig. När det gäller hemskillnad kan domen upphävas när som helst efter det att den meddelats. Beslut om underhåll till maka/make samt vårdnad av och underhåll till barn kan ändras efter det att en dom blivit slutlig.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Enligt EU:s förordning (EG) nr 2201/2003 kan ett beslut som leder till äktenskapsskillnad, hemskillnad (judicial separation) eller annullering av äktenskap som utfärdats i en medlemsstat erkännas i en annan medlemsstat. De nödvändiga handlingarna kan fås från den domstol som meddelade domen. Dessa ska lämnas in till Supreme Court.

Denna förordning påverkar inte frågor som gäller skulden till äktenskapets upplösning, fördelningen av egendom, underhåll eller andra sidofrågor. Det måste finnas en verklig koppling mellan den berörda parten och den medlemsstat som utövar sin behörighet.

Erkännande kan vägras om det strider mot grunderna för rättsordningen, om domen har meddelats mot en utebliven svarande, om denne inte har delgivits de relevanta handlingarna i tillräckligt god tid, om domen är oförenlig med en dom som har meddelats mellan samma parter i Gibraltar, eller om domen är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i ett annat land, på villkor att den först meddelade domen kan erkännas i Gibraltar.

Varje berörd part får ansöka om ett beslut om att domen ska eller inte ska erkännas. Supreme Court får låta handläggningen av målet vila om ändring i den dom som görs gällande har sökts.

Om beslutet inte kan erkännas enligt EU:s förordning finns alternativa bestämmelser för erkännande av dom om äktenskapsskillnad som beviljats utomlands i rättsakten Matrimonial Causes Act. Där fastställs följande:

Äktenskapsskillnad eller hemskillnad som beviljats genom dom utomlands ska erkännas om

 • äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden är i kraft enligt lagen i det land där den beviljats, och
 • en av parterna i äktenskapet vid tidpunkten i fråga (dvs. den dag då förfarandet för äktenskapsskillnad inleddes)
  • hade hemvist i det land där äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden beviljades, eller
  • hade domicil i det landet, eller
  • var medborgare i det landet.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Äktenskapsskillnad och hemskillnad som beviljats i andra länder erkänns enligt Gibraltars lagstiftning om vissa villkor är uppfyllda. Invändning mot erkännande av en sådan äktenskapsskillnad/hemskillnad kan göras om ett av de villkor som anges i Matrimonial Causes Act inte är uppfyllt. I sådana fall är det lämpligt att göra en ansökan vid Supreme Court i Gibraltar om fastställande av att en viss äktenskapsskillnad/hemskillnad som beviljats i ett annat land inte är giltig.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Domstolarna i Gibraltar tillämpar alltid Gibraltars lagstiftning i de ärenden som de handlägger. Mål om äktenskapsskillnad kan handläggas av Gibraltars domstolar, även om äktenskapet ingicks utomlands, om en av parterna

 • har domicil i Gibraltar den dag då förfarandet inleds, eller
 • har haft hemvist i Gibraltar under en oavbruten period på ett år omedelbart före den dagen.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 31/05/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.