Skilsmässa och hemskillnad

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

En dom om äktenskapsskillnad meddelas av domstolen på begäran av någon av makarna eller på gemensam begäran av båda makarna vid en total och slutgiltig söndring i deras äktenskap. När domen om äktenskapsskillnaden har meddelats bör hänsyn tas till de gemensamma underåriga barnens intressen.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

En total och slutgiltig söndring i äktenskapet är ett giltigt skäl för en äktenskapsskillnad. Domstolen genomför bevisupptagningen för den totala och slutgiltiga söndringen i äktenskapet. Domstolen kan även förordna bevisupptagning på eget initiativ om det anses nödvändigt. Om makarna uttrycker en slutgiltig och gemensam vilja (ömsesidig viljeförklaring), fri från otillbörlig påverkan, att erhålla äktenskapsskillnad markerar detta den totala och slutgiltiga söndringen i äktenskapet. Den totala och slutgiltiga söndringen i äktenskapet kan framför allt fastställas om den äktenskapliga samlevnaden har hävts – på grundval av den process som ledde fram till hävandet av den äktenskapliga samlevnaden och hur länge den faktiska separationen har pågått – utan några möjligheter till att den äktenskapliga samlevnaden kan återupprättas.

Domstolen meddelar en dom om äktenskapsskillnad utan att undersöka omständigheterna som ledde till äktenskapsskillnaden om makarna har ansökt om den gemensamt och åberopar sitt avtal som är fritt från otillbörlig påverkan och som grundar sig på deras slutgiltiga beslut.

Beslutet kan anses vara slutgiltigt när makarna har enats när det gäller frågor som rör vårdnad av de gemensamma barnen, bibehållande av kontakten mellan den frånskilda föräldern och barnen, underhållsbidrag som ska betalas för barnen, hur makarnas gemensamma bostad ska användas samt – i förekommande fall – underhållsbidrag som ska betalas till den andra maken, och deras överenskommelse ska godkännas av domstolen. Om makarna kommer överens om en gemensam vårdnad måste de inte nå fram till en överenskommelse om att bibehålla kontakten, men de måste ange var barnet ska ha sin bostad. Vid äktenskapsskillnad genom ömsesidigt medgivande beror föremålet för avtalet följaktligen på om det finns eller inte finns en överenskommelse mellan makarna om gemensam vårdnad av barnen.

Det bör framhållas att civillagen, till skillnad från tidigare förordningar, inte längre kräver att det finns ett avtal om fördelning av gemensam egendom.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

Äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnaden. Vid äktenskapsskillnad ska vårdnad av de gemensamma barnen, underhållsbidrag som ska betalas för barnen, bibehållande av kontakten mellan den frånskilda föräldern och barnen, underhållsbidrag som ska betalas till den andra maken, användningen av makarnas gemensamma bostad samt barnets bostad vid gemensam vårdnad fastställas genom ett avtal som har godkänts av domstolen om parterna enas, under förutsättning av att avtalet är förenligt med lagen. Om ett sådant avtal inte finns ska ovannämnda frågor fastställas genom en dom. Parterna behöver inte komma överens om fördelning av gemensam egendom för att domstolen ska kunna meddela en dom om äktenskapsskillnad.

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Efter att ett äktenskap har upplösts eller annullerats behåller makarna det efternamn de hade under äktenskapet. Om de vill frångå denna bestämmelse kan de meddela folkbokföraren om detta efter att deras äktenskap har upplösts eller annullerats. Den före detta makan får dock inte använda sin före detta makes efternamn med ett suffix som hänvisar till hennes status som gift om hon inte använde det på detta sätt under äktenskapet. På den före detta makens begäran kan domstolen förbjuda den före detta makan att ha ett efternamn som hänvisar till hennes före detta makes efternamn om hon har dömts till fängelsestraff för uppsåtligt brott och domen är slutgiltig. Om den före detta makan gifter om sig kan hon inte längre använda efternamnet med ett suffix som hänvisar till hennes före detta makes efternamn och detta gäller även om hennes nya äktenskap skulle upphöra.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

I och med att livsgemenskapen upphör, upphör även egendomsgemenskapen, och vem som helst av makarna kan göra anspråk på fördelningen av gemensam egendom. Under förfarandet är det möjligt att begära återbetalning av investeringar i enskild egendom som har betalats med gemensam egendom och återbetalning av investeringar i gemensam egendom som har betalats med enskild egendom samt återbetalning av driftskostnader och underhåll av egendom. Om utgifterna har uppstått i avsikt att att ge avkall på dem kan de inte återbetalas. Återbetalning av enskild egendom som har använts eller förbrukats inom ramen för den äktenskapliga samlevnaden är endast möjlig i fall som motiveras av särskilt tvingande skäl. Den andel av den gemensamma egendomen som existerade när den äktenskapliga samlevnaden upphörde och som tillfaller makarna måste så långt det är möjligt likvideras in natura. Enskild egendom som existerade när den äktenskapliga samlevnaden upphörde måste också likvideras in natura. Om detta av något skäl inte är möjligt eller om det riskerar att medföra en betydande värdeminskning av egendomen, i händelse av en tvist, ska villkoren för fördelningen beslutas av domstolen. Om det inte existerar någon gemensam egendom när den äktenskapliga samlevnaden upphör och den återbetalningsskyldiga parten inte förfogar över någon enskild egendom kan inte den gemensamma eller enskilda egendom som saknas återbetalas.

Om makarna fördelar sin gemensamma egendom genom ett avtal är avtalet giltigt om det har fastställts i en officiell handling eller en handling som har upprättats av parterna och som har kontrasignerats av en advokat. Denna bestämmelse gäller inte fördelning av lös egendom som tillhör den gemensamma egendomen om fördelningen redan har utförts.

Om makarna inte har ingått ett avtal vad gäller fördelningen av den gemensamma egendomen eller om avtalet inte omfattar alla fordringar som har samband med den äktenskapliga samlevnadens upphörande är det möjligt att att begära att domstolen ska besluta om fördelningen av den gemensamma egendomen mellan makarna och om fordringar som ännu inte har betalats. Domstolen ska se till att ingen av makarna erhåller några otillbörliga ekonomiska fördelar till följd av betalningen av de materiella eller ekonomiska fordringarna.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Föräldrarna ska dela sin egendom med sina underåriga barn för att tillgodose deras gemensamma grundläggande behov, även om det sker på bekostnad av deras egna behov. Denna regel är inte tillämplig om barnets arbetsinkomst eller förmögenhetsinkomst täcker barnets berättigade behov eller om barnet har en annan släkting i rakt uppstigande led som skulle kunna bli skyldig att betala underhållsbidrag för barnet. Den förälder som har vårdnaden om barnet ska säkerställa barnets underhåll in natura medan den frånskilda föräldern i första hand ska säkerställa underhållet kontant (underhållsbidrag).

Om domstolen har beslutat om underhållsbidraget måste dess exakta belopp fastställas. Domstolen kan i sin dom föreskriva att beloppet för underhållsbidraget från och med den 1 januari följande år ska räknas upp årligen och automatiskt enligt ökningstakten i det årliga konsumentprisindex som publiceras av den ungerska centrala statistikbyrån (Központi Statisztikai Hivatal).

Det är i första hand föräldrarna som ansvarar för hur vårdnaden ska utövas och de ska besluta om detta gemensamt.

Om föräldrarna inte kommer överens ska domstolen besluta att rätten att utöva vårdnad ska tillfalla den förälder som bäst kan säkerställa barnets fysiska intellektuella och moraliska utveckling. Om barnets intressen hotas av att barnet bor hos denna förälder kan domstolen besluta att barnet ska placeras hos en tredje part, under förutsättning av att denna tredje part själv begär att barnet ska placeras där.

Barnet har rätt att få upprätthålla en personlig och direkt kontakt med den frånskilda föräldern. Den frånskilda föräldern har rättigheten och skyldigheten att upprätthålla kontakten med sitt barn och att träffa barnet regelbundet (umgängesrätt). Föräldern eller en tredje part som har vårdnaden om barnet är skyldig att se till att relationerna är avspända.

För att barnet ska få en balanserad utveckling måste den förälder som har vårdnaden och den frånskilda föräldern samarbeta och samtidigt respektera varandras familjeliv och sinnesfrid. Den förälder som har vårdnaden ska med jämna mellanrum informera den frånskilda föräldern om deras barns utveckling, hälsotillstånd och studier, och om den frånskilda föräldern begär information om barnet ska den förälder som har vårdnaden tillhandahålla denna information.

De frånskilda föräldrarna ska utöva sina rättigheter gemensamt för alla viktiga frågor som rör barnets framtid, även om föräldrarnas avtal eller domstolens dom innebär att vårdnaden om barnet har anförtrotts en av dem, med undantag för sådana fall där domstolen har begränsat eller fråntagit den frånskilda föräldern rätten att utöva vårdnad. Viktiga frågor som rör barnets framtid kan vara val och ändring av det underåriga barnets efternamn och/eller förnamn, val av barnets bostadsort om denna skiljer sig från den hemvist som barnet delar med sin förälder, att välja barnets bostadsort utomlands för en varaktig vistelse eller bosättning, byte av medborgarskap samt val av barnets skola och levnadsbana.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

Vid upphörande av livsgemenskap och upplösning av äktenskap kan en make eller ex-make som utan egen förskyllan har ett hjälpbehov göra anspråk på underhållsbidrag, utom om han/hon på grund av sitt beteende under äktenskapet har visat sig oförtjänt av det. Det är endast möjligt att göra anspråk på underhållsbidrag i den mån det inte äventyrar försörjningen för den före detta maken och den person som den före detta maken är ansvarig att försörja på samma sätt som han/hon är ansvarig att försörja den person som gör anspråk på underhållsbidrag. Underhållsbidraget kan också föreskrivas för en bestämd period om det kan antas att betalningsmottagarens hjälpbehov kommer att upphöra efter denna period.

Om maken eller ex-maken fortfarande har behov av underhållsbidrag fem år efter livsgemenskapens upphörande kan denne endast göra anspråk på det i sådana fall som kräver särskild hänsyn. Om livsgemenskapen mellan makarna varade under en kortare period än ett år och de inte har fått några barn kan ex-maken med hjälpbehovet göra anspråk på underhållsbidrag under en period av motsvarande längd som den äktenskapliga samlevnaden varade. I fall som kräver särskild hänsyn kan domstolen även besluta om att underhållsbidrag ska betalas under en längre period.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Hemskillnad innebär att den äktenskapliga samlevnaden upphör. Vid hemskillnad är det möjligt att begära att domstolen ska fördela, exempelvis, gemensam egendom.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Livsgemenskapens början och slut, och därmed också egendomsgemenskapens varaktighet, ska fastställas av domstolen. Under bedömningen ska domstolen noggrant undersöka de huvudsakliga aspekterna i makarnas äktenskapliga samlevnad, såsom deras sexuella relation, deras ekonomiska samarbete, deras gemensamma bostad, deras gemensamma skötsel av hushållet, skillnader i sättet att visa tillhörighet till en gemenskap, uppfostran av de gemensamma barnen, omsorg om en av parternas föräldrar eller barn osv. Domstolen kan på så sätt konstatera huruvida det finns en livsgemenskap eller inte, med utgångspunkt i ekonomiska, familjemässiga och känslomässiga faktorer som samverkar och som kan bedömas tillsammans. Om någon av dessa faktorer saknas behöver det inte nödvändigtvis innebära att det inte finns någon livsgemenskap, i synnerhet om det går att hitta objektiva skäl till denna avsaknad.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

När livsgemenskapen har upphört kan makarna göra anspråk på fördelning av den gemensamma egendomen. I detta fall har äktenskapet ännu inte upphört i juridisk mening, men från och med det att deras livsgemenskap har upphört kan makarna förvärva egendom oberoende av varandra. Däremot har de, i och med att presumtionen om samtycke upphör, endast rätt att förfoga gemensamt över redan befintlig gemensam egendom. Om de har gemensamma barn måste de ha gemensam vårdnad.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Ett äktenskap kan endast anses vara annullerat om det har annullerats genom en dom som har meddelats efter ett annulleringsmål. En dom om annullering av äktenskap kan göras gällande mot vem som helst. Ett ogiltigt äktenskap får rättsliga konsekvenser som är fastställda genom lagstiftning.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap är ogiltigt om det har ingåtts när en av makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap. Ett äktenskap är ogiltigt om det har ingåtts trots att makarna är släkt i rakt nedstigande led, om de är bror och syster, om den ena maken är släkt i rakt nedstigande led med den andra makens bror eller syster samt om äktenskapet har ingåtts mellan en adoptivförälder och dennes adoptivbarn. Ett äktenskap är ogiltigt om någon av makarna var omyndigförklarad och inte hade någon möjlighet att agera vid tidpunkten för äktenskapets ingående. Ett äktenskap är ogiltigt om någon av makarna var totalt oförmögen att agera vid tidpunkten för äktenskapets ingående, även om hon/han inte var omyndigförklarad. Ett äktenskap är ogiltigt om makarna vid tidpunkten för äktenskapets ingående inte var närvarande samtidigt under den avsiktsförklaring då de uttryckte sin vilja att ingå äktenskap. Ett äktenskap är ogiltigt om det har ingåtts när någon av makarna var underårig. I undantagsfall kan underåriga ingå äktenskap, under förutsättning att de har fått tillstånd av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden kan endast tillåta ett sådant äktenskap i vederbörligen motiverade fall och om maken/makan har fyllt 16 år.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Om de två makarna var i god tro vid tidpunkten för äktenskapets ingående gäller samma rättsliga konsekvenser som för ett giltigt äktenskap. Vid annullering av ett sådant äktenskap kan båda makarna ha materiella och ekonomiska fordringar enligt samma tillvägagångssätt som hade gällt om äktenskapet hade upplösts av domstol när det annullerades. Om endast en av makarna var i god tro vid tidpunkten för det ogiltiga äktenskapets ingående är ovannämnda bestämmelser endast tillämpliga på dennes begäran.

Efter att ett äktenskap har annullerats ska de före detta makarna fortsätta att använda det efternamn som de hade under äktenskapet. Om en av dem vill frångå denna bestämmelse kan han/hon meddela folkbokföraren om detta efter att äktenskapet har annullerats. Inte heller i detta fall kan den före detta makan använda sin före detta makes efternamn med ett suffix som hänvisar till hennes status som gift om hon inte använde det på detta sätt under äktenskapet.

Annullering av äktenskap har ingen inverkan på faderskapspresumtionen.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Annullering av äktenskap och äktenskapsskillnad kan endast vara föremål för beslut av domstol.

Vid annullering av äktenskap eller äktenskapsskillnad ska domstolen, i förekommande fall, fatta ett beslut om de gemensamma underåriga barnens vårdnad och underhåll, även om det inte har inkommit någon ansökan därom. Vad gäller andra underordnade frågor som rör exempelvis underhållsbidrag som ska betalas till den andra maken, användningen av makarnas gemensamma bostad och fördelningen av makarnas gemensamma egendom beslutar domstolen om detta till följd av en inlämnad ansökan. Om parterna inte lämnar in någon ansökan för att lösa dessa underordnade frågor beslutar inte domstolen om dem och därmed är det upp till parterna att reglera dem utomrättsligt, genom ett avtal.

Innan de väcker talan om äktenskapsskillnad eller under skilsmässan kan makarna, på eget eller domstolens initiativ, använda medling för att i godo lösa de tvister som har att göra med upplösningen av deras relation eller äktenskap. De kan registrera den överenskommelse som de har uppnått efter medling i en tvist.

Vad gäller de underordnade frågorna beträffande äktenskapsskillnad kan domstolen, i motiverade fall, tvinga föräldrarna att använda medling för att utöva vårdnad på ett lämpligt sätt och för det samarbete som krävs för detta, inbegripet kontakten mellan den frånskilda föräldern och barnet.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in av en av makarna avseende den andra maken. Vad gäller annullering av äktenskap ska talan väckas av en av makarna mot den andra maken, medan åklagaren och en tredje part som är behörig att väcka talan ska väcka talan mot de två makarna. Om den part mot vilken talan ska väckas är avliden ska talan väckas mot en förvaltare som har utsetts av domstol.

Talan väcks genom att en ansökan om detta lämnas in, i vilken följande information bör anges: den domstol där talan väcks, efternamn, förnamn, parternas och deras representanters hemvist och ställning i samband med en tvist, fordringarna, en redogörelse för vilka omständigheter fordringarna grundar sig på och bevis för dessa omständigheter, uppgifter som gör det möjligt att fastställa domstolens juridiska behörighet och befogenheter, en tydlig ansökan om domstolsavgörande (skriftlig ansökan). I ansökan om äktenskapsskillnad bör uppgifter som rör äktenskapet och barn födda inom äktenskapet som är i livet anges samt, i möjligaste mån, den information som ligger till grund för fastställandet av rätten att väcka talan. Tillsammans med ansökan om väckande av talan bör följande handlingar bifogas: handlingar som styrker de lämnade uppgifterna, originalet eller kopian (utdrag) av den handling vars innehåll den ansökande hänvisar till som bevis, originalet eller kopian (utdrag) av den handling som krävs för att att fastställa domstolens behörighet och befogenheter samt originalet eller kopian (utdrag) av den handling som krävs för att styrka andra omständigheter som ska beaktas å ämbetets vägnar, såvida det inte är möjligt att styrka dem med ett identitetskort. Dessa dokument ska nämnas i ansökan.

En domstols behörighet för en äktenskaplig tvist följer de allmänna bestämmelserna om behörighet: en domstol i det land där svaranden bor är behörig. Om svaranden inte har sin hemvist i Ungern ska domstolens behörighet anpassas till svarandens bostadsort. Om svarandens bostadsort är okänd eller om han/hon är bosatt utomlands ska man utgå från svarandens senaste hemvist i Ungern. Om den inte kan fastställas eller om svaranden inte har haft sin hemvist i Ungern ska domstolens behörighet utgå från svarandens hemvist, och om denna saknas, från svarandens bostadsort. Vad gäller äktenskapliga tvister är även en sådan domstol behörig som ligger i samma land som makarnas senaste gemensamma bostad. Svaranden har följaktligen ett val: Han/hon kan antingen lämna sin ansökan om väckande av talan vid en domstol som är behörig enligt de allmänna bestämmelserna för behörighet eller vid en domstol som är behörig enligt makarnas senaste gemensamma bostad.

Om det i enlighet med ovan angivna bestämmelser inte finns någon inhemsk domstol som är behörig för den äktenskapliga tvisten har Pests centrala domstol (Pesti Központi Kerületi Bíróság) behörighet.

Om en äktenskaplig tvist redan har inletts kan en ny äktenskaplig tvist och en tvist om makars egendomsordning som gäller samma äktenskap inte inledas förrän efter det att den första tvisten har fått sin dom.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Se formuläret Rättshjälp.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Dessa beslut kan överklagas. En dom om annullering av äktenskap eller äktenskapsskillnad kan emellertid inte överklagas i kassationsdomstol och förfarandet kan inte heller tas upp på nytt vad gäller annulleringen eller upplösningen.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EG) nr 2201/2003 ska domar som meddelats i en medlemsstat erkännas automatiskt i de andra medlemsstaterna utan att något ytterligare förfarande behöver tillgripas. I enlighet med artikel 37 i denna förordning ska den part som gör gällande att domen ska erkännas tillhandahålla följande handlingar:

  • En kopia av domen som uppfyller kraven för att den ska kunna konstateras vara äkta.
  • Det intyg som anges i artikel 39 i ovannämnda förordning, utfärdat av domstolen eller den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på det formulär som finns i bilaga I till förordningen, och
  • om domen meddelades i svarandens frånvaro, antingen originalet eller en bestyrkt kopia av en handling som intygar att den frånvarande parten har underrättats om stämningsansökan eller den motsvarande handlingen, eller någon annan handling som innehåller en försäkran om att svaranden uttryckligen har godtagit domen.

För övrigt kan domstolen eller myndigheten bevilja parten undantag från skyldigheten att tillhandahålla de två sistnämnda handlingarna i enlighet med artikel 38 i ovannämnda förordning om det finns tillräckliga uppgifter för att uppnå erkännande utan dessa handlingar. Domstolen eller myndigheten kan uppmana parten att bifoga en översättning av de ovannämnda handlingarna, vilket de ungerska domstolarna och myndigheterna gör i praktiken.

I enlighet med artikel 21.3 i ovannämnda förordning kan en berörd part begära att domstolen ska meddela ett beslut om erkännande av en dom som har meddelats i en annan medlemsstat. I detta fall ska ansökan från den part som gör gällande att en dom ska erkännas, till vilken ovan nämnda handlingar bör bifogas, lämnas till den behöriga domstolen, som är den följande: distriktsdomstolen vid sätet för den regionala domstolen i det land där den andra parten har sin hemvist eller stadigvarande bostadsort (i Budapest, Budas centrala domstol, Budai Központi Kerületi Bíróság) och om detta inte är möjligt ska ansökan i stället lämnas till distriktsdomstolen vid sätet för den regionala domstolen i det land där sökanden har sin hemvist eller stadigvarande bostadsort (i Budapest, Budas centrala domstol) och om sökanden inte heller har sin hemvist eller bostadsort i landet, Budas centrala domstol. Domstolen ska fälla sitt utslag i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 28–36 i ovannämnda förordning, och hänsyn ska tas till de konkreta förhållandena.

Om erkännandet är nödvändigt för registrering av uppgifter om civilstånd i ungerska folkbokföringshandlingar ska ansökan – till vilken ovan angivna handlingar ska bifogas – i enlighet med artikel 21.2 i förordningen skickas till en behörig folkbokförare.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

I enlighet med artikel 21.3 i förordning (EG) nr 2201/2003 kan en berörd part begära att domstolen ska meddela ett beslut om icke-erkännande av en dom som har meddelats i en annan medlemsstat. I detta fall ska den part som gör gällande att en dom inte ska erkännas tillsammans med sin ansökan bifoga en kopia av domen som uppfyller kraven för att den ska kunna konstateras vara äkta och det bevis som anges i artikel 39 i nämnda förordning, utfärdat av domstolen eller den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på det formulär som finns i bilaga I till förordningen. Den behöriga domstolen är den följande: distriktsdomstolen vid sätet för den regionala domstolen i det land där den andra parten har sin hemvist eller stadigvarande bostadsort (i Budapest, Budas centrala domstol) och om detta inte är möjligt ska ansökan i stället lämnas till distriktsdomstolen vid sätet för den regionala domstolen i det land där sökanden har sin hemvist eller stadigvarande bostadsort (i Budapest, Budas centrala domstol) och om sökanden inte heller har sin hemvist eller bostadsort i landet, Budas centrala domstol. Domstolen ska fälla sitt utslag i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 28–36 i ovannämnda förordning, och hänsyn ska tas till de konkreta förhållandena.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförandet av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad är tillämplig i Ungern och därmed tillämpar de ungerska domstolarna den lagstiftning som föreskrivs i denna förordning i samtliga fall där det finns ett internationellt inslag i målet. Denna förordning gör det möjligt för parterna att – inom ett begränsat urval – välja vilken lag som ska tillämpas (artiklarna 5–7) och i förordningen fastställs principerna för att bestämma vilken lag som ska tillämpas endast för de fall där det saknas ett giltigt avtal (artiklarna 8–10).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.