Skilsmässa och hemskillnad

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Att en av makarna var bosatt i Irland den dag förfarandet inleds

ELLER

att en av makarna har haft stadig hemvist i Irland under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

(artikel 39.1 a och b i familjelagen (äktenskapsskillnad), 1996)

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Domstolen (grevskapsdomstolen – Circuit Court – tillsammans med High Court, artikel 38.1) ska finna

att makarna den dag då förfarandet inleds har levt åtskilda under en period av minst två år under de föregående tre åren

OCH

att det inte finns några rimliga utsikter till att de kan försonas

OCH

att de åtgärder som domstolen anser vara lämpliga har vidtagits eller kommer att vidtas med avseende på makarna och eventuella familjemedlemmar som är beroende av makarna

(artikel 5.1 i lagen).

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Genom domen upplöses äktenskapet och de före detta makarna kan gifta om sig (artikel 10.1).

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

När domstolen meddelar en dom om äktenskapsskillnad kan den även meddela beslut om fördelning av egendome(artikel 14. 1 i lagen). Egendomen kan säljas, fördelas lika eller individuellt eller överföras till den ena parten.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

När en dom om äktenskapsskillnad har meddelats kan domstolen besluta på det sätt den anser vara lämpligt när det gäller välfärden för, vårdnaden om och umgängesrätten med familjens barn (artikel 5.2 i lagen). Barnens bästa går före alla andra hänsyn.

(Närmare upplysningar finns i faktabladet ”Föräldraansvar – Irland”).

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

När en dom om äktenskapsskillnad har meddelats kan domstolen utfärda ett underhållsbeslut till förmån för en make. Om den underhållsberättigade maken gifter om sig upphör beslutet att gälla (artikel 13 i lagen).

Domstolen kan besluta att en del av den ena makens intjänade pensionsrättigheter ska överföras till den andra maken (artikel 17 i lagen).

(Närmare upplysningar finns i faktabladet ”Underhållsskyldighet – Irland”).

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Vid hemskillnad kan separerade makar börja ett nytt liv på varsitt håll och leva permanent åtskilda.

En dom om hemskillnad innebär att den domstol som beviljar hemskillnaden kan fatta kompletterande beslut om barn, underhållsbetalningar, utbetalningar av kapital, pensionsrättigheter, familjens bostad och annan egendom. En dom om hemskillnad innebär inte att äktenskapet upplöses. Separerade makar som erhåller ett dom om hemskillnad och som vill gifta om sig måste först få en dom om äktenskapsskillnad.

(Artikel 8 i lagen om hemskillnad och reform av familjelagen, 1989.)

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Ett eller flera av följande villkor måste vara uppfyllda:

 1. Äktenskapsbrott.
 2. Grymhet eller annat oacceptabelt uppförande.
 3. Att den ena maken har övergett den andra sedan ett år tillbaka.
 4. Att makarna har levt åtskilda i ett års tid och båda makarna samtycker till ansökan.
 5. Att makarna har levt åtskilda i tre års tid.
 6. Att äktenskapet har brutit samman till den grad att domstolen kan konstatera att det under minst ett års tid inte har rått ett normalt äktenskapligt förhållande.

(Artikel 2 i lagen om hemskillnad och reform av familjelagen, 1989.)

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Hemskillnad innebär att makarna inte längre behöver leva tillsammans, men äktenskapet upplöses inte. Makan får fortsätta att använda makens efternamn.

I ekonomiskt avseende upphör inte försörjningsskyldigheten för den andra maken och underhåll kan tilldelas, även om eventuella beslut omansvarsbördan för den uppkomna situationen inte beaktas. Precis som när det gäller äktenskapsskillnad innebär dock domen att de äktenskapliga banden upphör.

Arvsrätten fortsätter att gälla, utom för makar som separerat på grund av fel som begåtts enbart av den ena maken.

Parterna kan ansöka hos domstol om att få domen upphävd. Domstolen upphäver domen om den finner att makarna har försonats och parterna har för avsikt att leva tillsammans igen.

Omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad:

På begäran av en av makarna kan en dom om hemskillnad omvandlas till äktenskapsskillnad enligt lag om hemskillnaden har varat i tre år. I sådana fall beviljar domstolen äktenskapsskillnad och beslutar om konsekvenserna.

Om hemskillnad har beviljats på gemensam begäran kan den endast omvandlas till äktenskapsskillnad genom en ytterligare gemensam begäran.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Om ett äktenskap annulleras är det detsamma som om makarna aldrig hade varit gifta med varandra.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett av följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Att en av makarna är bosatt i Irland den dag förfarandet inleds.
 • Att en av makarna har haft stadig hemvist i Irland under ett års tid före den dagen.
 • Att en av makarna har avlidit före den dagen.
 • Att maken var bosatt i Irland när han eller hon avled.
 • Att en av makarna har haft stadig hemvist i Irland under ett års tid före den dagen.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Äktenskapet anses aldrig ha existerat. Båda parterna är fria att gifta om sig. Parterna har ingen arvsrätt och inga underhållsskyldigheter gentemot varandra. Eventuella barn som fötts under tiden föräldrarna varit gifta anses vara födda utanför äktenskapet.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Frågor som rör ekonomi och egendom och frågor som rör underhållsberättigade barn kan lösas genom medling utan att man vänder sig till domstol, men endast domstolen kan meddela dom om hemskillnad eller äktenskapsskillnad.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Grevskapsdomstolen (Circuit Court) eller High Court har behörighet att behandla ansökningar om äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap.

En ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad i grevskapsdomstolen inleds genom att en ansökan (Civil Bill) lämnas till grevskapsdomstolens kansli. Förfarandet styrs av Order 59 Rule 4 i Circuit Court Rules 2001.

Ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad i High Court inleds genom en särskild stämningsansökan (Special Summons) som utfärdas av det centrala kansliet. Förfarandet styrs av Order 70A i Rules of the Superior Courts (S.1 nr 343, 1997). Ansökan om annullering av äktenskap i High Court inleds genom att man lämnar in en ansökan till det centrala kansliet. Förfarandet styrs av Order 70 i Rules of the Superior Courts.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja, genom rättshjälpsmyndigheten (Legal Aid Board), förutsatt att du uppfyller de ekonomiska kraven.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Det beslut som High Court meddelar avseende ett beslut från grevskapsdomstolen som överklagats i ett mål om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap är slutligt och kan inte överklagas (artikel 39 i domstolslagen, 1936).

Alla beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelas av High Court och där förfarandet inletts i High Court kan överklagas till högsta domstolen (Supreme Court).

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Vänd dig till domstolen (grevskapsdomstolen eller High Court) i Irland enligt artikel 29.1 d eller e i familjelagen, 1995 för erkännande i ett enskilt fall. En ansökan (Civil Bill) kan göras till grevskapsdomstolen. Ansökan till High Court inleds genom en särskild stämningsansökan (Special Summons).

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Domstolarna i Irland – dvs. i det här fallet High Court eller grevskapsdomstolen – avgör med anledning av äktenskapsskillnadens konstitutionella status huruvida äktenskapsskillnad som beviljats utomlands kan erkännas i Irland eller inte.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Villkoren för att få äktenskapsskillnad i Irland anges i artikel 38 i familjelagen (äktenskapsskillnad), 1996.

En make som inte bor i Irland eller som inte är irländsk medborgare kan ansöka om äktenskapsskillnad i Irland om han eller hon uppfyller något av kraven i artikel 39.1 a och b i familjelagen (äktenskapsskillnad), 1996. I Irland är behörigheten i mål om äktenskapsskillnad baserad på hemvist och inte på medborgarskap.

Relaterade länkar

Courts Service Ireland

Oasis: Information on Public Services

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 16/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.