Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Skilsmässa och hemskillnad

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

I luxemburgsk lag skiljer man mellan två former av äktenskapsskillnad: äktenskapsskillnad i samförstånd och äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet.

 • Äktenskapsskillnad i samförstånd

Makarna kan gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad i samförstånd om de är överens om att det råder söndring i äktenskapet och om äktenskapsskillnadens följder.

Om makarna har egendom som ska fördelas ska den inventeras och värderas av en notarie. Därefter kan makarna fritt bestämma vem som ska ha vad av egendomen. Om det däremot inte finns någon egendom att fördela behöver man inte vända sig till en notarie.

Makarna måste också komma överens om var de ska bo medan skilsmässoförfarandet pågår. De ska även besluta om barnens situation under och efter förfarandet och om respektive makes bidrag till barnens utbildning och underhåll före och efter skilsmässan. Slutligen måste de enas om huruvida en make ska betala underhåll till den andre under förfarandet och efter det att äktenskapsskillnad beviljats. Makarnas överenskommelse ska dokumenteras i ett avtal (convention) som upprättas av en advokat eller notarie. Avtalet måste godkännas av domstolen, som kontrollerar att barnens bästa beaktas och att avtalet inte får oproportionellt stora negativa konsekvenser för en av makarna. Det godkända avtalet utgör den del av domen om äktenskapsskillnad.

 • Äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet

En ansökan om äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet kan inges av en av makarna, eller gemensamt av båda makarna om de i princip är överens om äktenskapsskillnad, men inte om alla dess följder.

Djup och varaktig söndring i äktenskapet anses styrkt om makarna i princip är överens om äktenskapsskillnad eller om en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad och går vidare med ansökan efter en betänketid som inte får vara längre än tre månader, men som kan förlängas en gång.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

I luxemburgsk lag skiljer man mellan två former av äktenskapsskillnad: äktenskapsskillnad i samförstånd och äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Äktenskapet upplöses genom beslut om äktenskapsskillnad. Makarnas respektive skyldigheter upphör, dvs. skyldigheten att vara trogen, bidra till varandras underhåll och hjälpa varandra.

Enligt luxemburgsk rätt får en medborgare endast använda det för- och efternamn som anges i födelsebeviset. Den som slutat använda dessa namn måste återta dem. En ändring av civilståndet, t.ex. genom äktenskap, leder således inte till namnbyte för en av makarna. Det är ingen rättighet att bära sin makes/makas efternamn. Maken/makan måste ge sitt tillstånd till att efternamnet används.

Domstolarna i Luxemburg har yttrat sig om hur en skilsmässa påverkar namnanvändningen.

Den frånskilda makan får endast fortsätta att använda sin tidigare makes efternamn med dennes tillstånd, som alltid kan tas tillbaka. Den frånskilde makens rätt att motsätta sig användningen av hans efternamn är oinskränkt. Domstolen kan därför inte ge den frånskilda kvinnan rätt att fortsätta bära makens efternamn på obestämd tid mot dennes vilja. Detta gäller även mot bakgrund av makans professionella behov. Med tanke på det anseende som makan förvärvat i sitt yrke under makens efternamn, och för att hon inte ska drabbas av ekonomisk skada, kan domstolen emellertid bevilja henne en tidsfrist inom vilken hon kan meddela sin kundkrets sitt eget efternamn. – appellationsdomstolen (Cour), den 24 maj 2006, s. 33, 258.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

 • Ett beslut om äktenskapsskillnad innebär att makarnas förmögenhetsförhållanden ska avvecklas och bodelning ske. Om det inte finns något äktenskapsförord omfattas makarna av bestämmelserna om giftorätt, som gäller all egendom som förvärvats under äktenskapet. Vid en äktenskapsskillnad upplöses makarnas egendomsgemenskap. Bodelningen sker huvudsakligen i två steg:
  • I det första steget återfår vardera maken den egendom som inte omfattas av giftorätten, antingen själva egendomen eller egendom som trätt i dess ställe.
  • I det andra steget fördelas giftorättsegendomen, dvs. boets tillgångar och skulder. Man gör en uppteckning av vad boet är skyldigt respektive make och vad han eller hon är skyldig boet.
 • Om en av makarna, i en dom som har vunnit laga kraft, har dömts för ett av de brott som anges i artiklarna 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 och 409 i strafflagen (Code pénal) (sexuellt ofredande, våldtäkt, misshandel, dråp och uppsåtlig kroppsskada, mord, lönnmord, barnamord och förgiftning), och brottet begåtts under äktenskapet mot den andra maken eller ett barn i det gemensamma hemmet, eller om vederbörande dömts för ett försök att begå ett av de brott som anges i artiklarna 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 och 405 i strafflagen mot samma personer under äktenskapet, förverkar han eller hon, på den andra makens begäran, sin rätt till allt vad han eller hon har fått av den sistnämnda inom ramen för äktenskapet. Den oskyldiga maken behåller däremot allt som han eller hon fått av sin make, även om detta var tänkt som gemensam egendom och detta villkor inte är uppfyllt.
 • Om en av makarna slutade att arbeta eller gick ned i arbetstid under äktenskapet kan han eller hon retroaktivt köpa en försäkring från det allmänna pensionssystemet, i enlighet med de villkor som anges i tillämplig civil- och sociallagstiftning. Maken kan innan äktenskapsskillnaden beviljas, och under förutsättning att han eller hon inte är äldre än 65 år vid begäran, begära att den domstol som prövar målet ska beräkna ett ”referensbelopp” grundat på skillnaden mellan makarnas respektive inkomst under den period den berörda maken inte arbetade eller hade gått ned i arbetstid. Reglerna för att beräkna detta belopp anges i storhertiglig förordning av den 11 september 2018 om beräkningen av referensbeloppet och om reglerna för att betala och betala tillbaka de belopp som avses i artikel 252 i civillagen (règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l’article 252 du Code civil). När det gäller detta retroaktiva köp har den make som slutade att arbeta eller gick ned i arbetstid en fordran på den andre maken på 50 procent av referensbeloppet, inom gränserna för de tillgångar som utgör giftorättsgods eller gemensamt ägd egendom efter det att skulderna har reglerats. Ett belopp motsvarande denna fordran ska betalas till den make som är fordringsägare.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

I princip ändras inte villkoren för utövandet av föräldraansvar vid en skilsmässa. Båda föräldrarna fortsätter att gemensamt utöva föräldraansvaret. De måste även fortsättningsvis gemensamt fatta beslut i viktiga frågor som rör barnet (underhåll, uppfostran, skolgång osv.).

Domstolen ger endast ensam vårdnad till en förälder om detta är bäst för barnet. I så fall fattar den förälder som getts vårdnaden själv alla beslut som rör barnet. Den andra föräldern behåller dock rätten att underrättas om och övervaka barnets underhåll och uppfostran. Denna förälder har även umgängesrätt och rätt att i bland få ha barnets hos sig, om det inte finns några allvarliga hinder mot detta. Om föräldrarna separerar måste var och en av dem därför upprätthålla kontakten med barnet och respektera barnets band till den andra föräldern.

I händelse av äktenskapsskillnad måste föräldrarna fortsätta att bidra till kostnaderna för barnets underhåll och uppfostran, om inte annat beslutas. Detta bidrag sker i form av ett underhållsbidrag och upphör inte automatiskt när barnet når vuxen ålder. Det kan betalas direkt till ett vuxet barn och kan revideras utifrån barnets behov och förändrade ekonomiska förutsättningar och kostnader för respektive förälder.

När det gäller var barnet ska bo finns det två möjliga scenarier (med undantag för när domstolen i exceptionella fall anförtror barnet till en tredje part).

 • Barnet bor tillsammans med en av föräldrarna. I så fall beviljas den andra föräldern umgängesrätt och rätt att i bland få ha barnet hos sig, om det inte finns några allvarliga hinder mot detta.
 • Barnet bor växelvis hos var och en av föräldrarna. I så fall gör domstolen en bedömning av om ett växelvis boende är det bästa för barnet. Växelvis boende innebär inte nödvändigtvis att barnet vistas exakt lika mycket hos var och en av föräldrarna.

Om föräldrarna är överens om hur föräldraansvaret ska utövas, var barnet ska ha sin hemvist och faktiska bosättning, den andra förälderns umgängesrätt och rätt att i bland få ha barnet hos sig, och bidraget till barnets underhåll och uppfostran, kan de ingå ett avtal om detta och inge avtalet till domstolen under skilsmässoförfarandet. Domstolen kan ta hänsyn till detta avtal i sin dom om den anser att avtalet ser till barnets bästa och föräldrarna frivilligt har samtyckt till avtalet.

Föräldrarnas skilsmässa innebär inte att barnen förlorar de förmåner de annars hade erhållit. De behandlas precis likadant som barn till föräldrar som inte har skilt sig.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

Domstolen kan förordna att en av makarna ska betala underhåll till den andra maken. Underhållsbeloppet fastställs utifrån den underhållsberättigade makens behov och inom gränserna för den underhållsskyldige makens betalningsförmåga. Om makarna är överens kan domstolen besluta att underhållet ska betalas som en klumpsumma och fastställa storleken på beloppet samt betalningsvillkoren.

När domstolen bedömer behoven och betalningsförmågan ska den bland annat ta hänsyn till följande:

1. Makarnas ålder och hälsotillstånd.

2. Äktenskapets längd.

3. Den tid som lagts ned eller kommer att behöva läggas ned för att uppfostra barnen.

4. Makarnas yrkesmässiga kvalifikationer och situation på arbetsmarknaden.

5. Deras tillgänglighet för nya arbeten.

6. Deras befintliga och förutsebara rättigheter.

7. Deras tillgångar, både i form av kapital och inkomster, efter avvecklingen av deras förmögenhetsförhållanden som makar.

Underhållsbidrag kan inte betalas för en längre tid än längden på äktenskapet, om inte exceptionella omständigheter föreligger.

Förutom i de fall underhållsbidraget betalas ut i form av en klumpsumma kan det revideras och avslutas.

Om en av makarna, i en dom som har vunnit laga kraft, har dömts för ett av de brott som anges i artiklarna 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 och 409 i strafflagen (sexuellt ofredande, våldtäkt, misshandel, dråp och uppsåtlig kroppsskada, mord, lönnmord, barnamord och förgiftning), och brottet begåtts under äktenskapet mot den andra maken eller ett barn i det gemensamma hemmet, eller om vederbörande dömts för ett försök att begå ett av de brott som anges i artiklarna 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 och 405 i strafflagen mot samma personer under äktenskapet, förverkar han eller hon, på den andra makens begäran, all rätt till underhåll.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

En hemskillnad lättar på äktenskapsbanden men innebär inte att äktenskapet upplöses. Makarna är inte längre skyldiga att leva tillsammans, men de måste fortfarande vara varandra trogna och hjälpa varandra.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Grunderna för hemskillnad är desamma som för äktenskapsskillnad.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Hemskillnad innebär alltid att egendomen ska fördelas. Om hemskillnaden har varat i tre år kan en make vända sig till domstol för att få äktenskapsskillnad. Domstolen beviljar äktenskapsskillnad om den andra maken inte omedelbart går med på att upphäva hemskillnaden.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Annullering av äktenskap innebär att äktenskapet återgår genom ett domstolsbeslut. Äktenskapet anses aldrig ha existerat.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Det finns flera olika grunder till annullering av äktenskap:

 • Äktenskapet har ingåtts utan makarnas fria samtycke. Så är fallet om äktenskapet ingicks under tvång eller om den berörda personen missbedömde den andra partens väsentliga egenskaper.
 • Äktenskapet har ingåtts utan föräldrarnas samtycke (eller utan domstolens tillstånd), om en av makarna var minderårig vid tidpunkten för äktenskapet.
 • Bigami, dvs. om en make är gift med flera personer samtidigt.
 • Makarna är släkt intill ett visst led.
 • Det rör sig om ett skenäktenskap för att få en förmån i uppehållsrättsligt hänseende.
 • Formkraven har inte uppfyllts. Äktenskapet ingicks inte offentligt eller vigselförrättaren var obehörig.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Om ett äktenskap ogiltigförklaras behåller det ändå sina rättsverkningar för

 • båda makarna, om de ingick äktenskapet i god tro,
 • den av makarna som handlade i god tro,
 • barn som fötts i äktenskapet, även om ingen av makarna handlade i god tro.

Ett äktenskap som ogiltigförklaras får dock aldrig rättsverkan för den make som handlade i ond tro.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

I Luxemburg kan ett äktenskap endast upplösas genom domstolsbeslut och aldrig genom alternativa utomrättsliga metoder eller medling. Däremot kan man använda medling i familjefrågor i samband med frågor som rör avveckling och delning av gemensam egendom, underhållsskyldighet och hushållsutgifter, vårdnadsplikt för barn samt utövande av föräldramyndighet.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Vart riktar jag min ansökan?

 • Ansökningar om äktenskapsskillnad eller hemskillnad ska inges till distriktsdomstolen (tribunal d'arrondissement) i det distrikt där makarna har sin gemensamma hemvist eller, i annat fall, där svaranden – eller vid äktenskapsskillnad i samförstånd en av parterna – har hemvist, om inte annat följer av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.
 • Ansökningar om annullering av äktenskap måste inges till distriktsdomstolen i det distrikt där det gemensamma hemmet är beläget eller, om föräldrarna lever åtskilda men gemensamt utövar föräldraansvaret, till distriktsdomstolen i det distrikt där den förälder som barnet vanligtvis bor hos har hemvist, eller i det distrikt där den förälder som ensam utövar föräldraansvaret har hemvist, eller i andra fall till distriktsdomstolen i det distrikt där den som inte har väckt talan har hemvist. Vid gemensam ansökan väljer parterna distriktsdomstolen i det distrikt där en av dem är bosatt. Dessa regler gäller med förbehåll för de regler som fastställts i förordning (EG) nr 2201/2003.

Ansökningar prövas av familjedomstolen (juge aux affaires familiales).

Formaliteter som ska iakttas och handlingar som ska inges

 • Förfarandet för äktenskapsskillnad i samförstånd består av flera steg. Om makarna har egendom som ska fördelas ska de vända sig till en notarie som inventerar och värderar all deras fasta och lösa egendom. Makarna bestämmer själva vem som ska ha vad av egendomen. Vidare ska de i ett avtal komma överens om ett antal punkter, nämligen var makarna ska bo under processen, vem som ska ha hand om barnen och barnens egendom, umgängesrätt, makarnas bidrag till barnens underhåll och utbildning samt eventuellt underhåll mellan makarna. Avtalet måste upprättas av en advokat eller notarie.

Domstolsförfarandet inleds genom att båda makarna inger en gemensam ansökan till domstolens kansli. Parterna behöver inte anlita en advokat för att väcka talan vid domstol.

Ansökan måste innehålla följande:

1. Datum för ansökan.

2. Makarnas för- och efternamn, yrken och adress(er).

3. Makarnas födelsedatum och födelseorter.

4. I förekommande fall gemensamma barns identitet.

5. Föremålet för ansökan.

6. En kort beskrivning av de faktiska omständigheter och grunder som åberopas.

Utöver ovannämnda avtal måste följande handlingar bifogas ansökan:

1. Vigselbevis.

2. Makarnas födelsebevis.

3. Eventuella gemensamma barns födelsebevis.

4. En handling som styrker makarnas nationalitet.

5. I förekommande fall det avtal om vilken lag som ska tillämpas på makarnas äktenskapsskillnad som avses i artikel 5 i rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, i den form som anges i den förordningen. Makarna kan även i avtalet om äktenskapsskillnad i samförstånd ange vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1259/2010, i den form som anges i den förordningen.

6. Varje annan handling som makarna tänker använda.

Instrument och handlingar som inges tillsammans med ansökan, och som parterna tänker använda, måste i förekommande fall legaliseras, om de har utfärdats av en utländsk offentlig myndighet.

 • Vid äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring i äktenskapet eller hemskillnad måste en advokat anlitas. Talan väcks vid distriktsdomstolen genom att en ansökan inges till domstolens kansli.

Ansökan måste innehålla följande:

1. Datum för ansökan.

2. Makarnas för- och efternamn, yrken och adress(er).

3. Makarnas födelsedatum och födelseorter.

4. I förekommande fall gemensamma barns identitet.

5. Föremålet för ansökan.

6. En kort beskrivning av de faktiska omständigheter och grunder som åberopas.

Ansökan kan också innehålla en begäran om interimistiska åtgärder beträffande makarnas och deras barns person, underhåll och egendom.

Följande handlingar måste bifogas ansökan:

1. Vigselbevis.

2. Makarnas eller sökandens födelsebevis.

3. Eventuella gemensamma barns födelsebevis.

4. En handling som styrker makarnas eller sökandens nationalitet.

5. I förekommande fall det avtal om vilken lag som ska tillämpas på makarnas äktenskapsskillnad som avses i artikel 5 i rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, i den form som anges i den förordningen.

6. I förekommande fall ett avtalsutkast om de följder av äktenskapsskillnaden som makarna har kommit överens om.

7. I förekommande fall en kopia av den dom i vilken en av makarna har dömts för ett av de brott som räknades upp i frågorna 3.2 och 3.4 ovan.

8. Varje annan handling som sökanden eller sökandena tänker använda.

Instrument och handlingar som inges tillsammans med ansökan, och som parterna tänker använda, måste i förekommande fall legaliseras, om de har utfärdats av en utländsk offentlig myndighet.

 • Vid en ansökan om annullering av äktenskapet väcks talan vid distriktsdomstolen genom att en ansökan inges till domstolens kansli. Parterna behöver inte anlita en advokat för att väcka talan vid domstol. Ansökan måste innehålla följande:

1. Datum för ansökan.

2. Parternas för- och efternamn och adresser.

3. Parternas födelsedatum och födelseorter.

4. Föremålet för ansökan.

5. En kort beskrivning av de faktiska omständigheter och grunder som åberopas.

Instrument och handlingar som inges tillsammans med ansökan, och som parterna tänker använda, måste i förekommande fall legaliseras, om de har utfärdats av en utländsk offentlig myndighet.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Personer vars inkomster betraktas som otillräckliga enligt luxemburgsk lag kan få rättshjälp. För att få rättshjälp måste de fylla i en ansökningsblankett som kan erhållas från det luxemburgska advokatsamfundet (Barreau de Luxembourg). Blanketten ska sändas till ordföranden i det advokatsamfund (Bâtonnier de l'Ordre des avocats) som är territoriellt behörigt, som fattar beslutet.

Rättshjälpen täcker alla kostnader med anknytning till de processer, förfaranden eller handlingar för vilka den beviljats. Den täcker bland annat stämpel- och registreringsavgifter, kanslikostnader, advokatarvoden, exekutionsbiträdens kostnader och arvoden, notariers kostnader och arvoden, sakkunnigas kostnader och arvoden, vittnesersättning, arvoden till översättare och tolkar, avgifter för sedvanliga intyg (certificats de coutume), resekostnader, avgifter och kostnader för inskrivning, inteckningar och pantsättning samt eventuella kostnader för kungörelser i tidningar.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

I Luxemburg kan ett sådant avgörande överklagas. Överklagandefristen är i princip 40 dagar, men fristen kan förlängas om den som överklagar är bosatt i utlandet. Överklagande sker till högsta domstolen (Cour supérieure de justice).

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 ska ett beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats av en domstol i ett annat EU-land erkännas i Luxemburg enligt principen om automatiskt erkännande. Det innebär att beslutet erkänns utan att något särskilt förfarande behöver anlitas.

Uppdatering av civilståndsregistret i Luxemburg efter ett lagakraftvunnet beslut från en domstol i ett EU-land sker också utan att något särskilt förfarande krävs. Uppgift om att äktenskapsskillnad beviljats av domstol ska föras in i makarnas vigselbevis och födelsebevis. Om äktenskapet har ingåtts utomlands ska domstolens beslut registreras i det kommunala folkbokföringsregister där äktenskapet registrerades, i annat fall i folkbokföringsregistret för staden Luxemburg. Dessutom måste det föras in i respektive makes födelsebevis.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

En berörd part kan vända sig till ordföranden för distriktsdomstolen för att ansöka om att ett beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats av en domstol i ett annat EU-land inte ska erkännas.

Ordföranden för distriktsdomstolen ska fatta beslut utan dröjsmål, utan att den person mot vilken ansökan riktas får lämna synpunkter i detta skede av förfarandet. Ansökan kan endast prövas i sak på följande grunder:

 • Domen strider mot grunderna för rättsordningen.
 • Svarandens rättigheter har inte iakttagits.
 • Domen är oförenlig med ett beslut som meddelats i ett liknande mål.

Båda parter kan överklaga det beslut som meddelats av ordföranden för distriktsdomstolen till appellationsdomstolen (Cour d’appel). Båda parter måste ges tillfälle att yttra sig under överklagandeförfarandet. Appellationsdomstolens beslut kan överklagas till kassationsdomstolen (Cour de cassation).

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Luxemburg tillämpar rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, som har tillämpats sedan den 21 juni 2012 mellan Österrike, Belgien, Bulgarien, Estland (sedan den 11 februari 2018), Frankrike, Tyskland, Grekland (sedan den 29 juli 2015), Ungern, Italien, Lettland, Litauen (sedan den 22 maj 2014), Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien och Spanien. I förordningen anges att makarna får enas om att välja vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad under förutsättning att denna är någon av följande lagar:

 • Lagen i den stat där makarna har gemensam hemvist vid tidpunkten för avtalets ingående.
 • Lagen i den stat där makarna senast hade gemensam hemvist om en av dem fortfarande har hemvist där vid tidpunkten för avtalets ingående.
 • Lagen i den stat där någon av makarna var medborgare vid tidpunkten för avtalets ingående.
 • Domstolslandets lag.

Vid avsaknad av val enligt ovannämnda stycke ska äktenskapsskillnad och hemskillnad enligt samma förordning omfattas av lagen i den stat

 • där makarna har gemensam hemvist vid den tidpunkt då målet anhängiggörs vid domstol eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,
 • där makarna senast hade gemensam hemvist, förutsatt att de inte upphörde att ha gemensam hemvist där mer än ett år innan målet anhängiggjordes vid domstol och att en av makarna fortfarande hade hemvist i landet när målet anhängiggjordes vid domstol eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,
 • där båda makarna var medborgare vid den tidpunkt då målet anhängiggjordes vid domstol, eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,
 • vid vars domstolar målet anhängiggörs.

Om förordning (EG) nr 1259/2010 inte är tillämplig regleras äktenskapsskillnad och hemskillnad enligt luxemburgsk lag

 • av makarnas nationella lag, om makarna är av samma nationalitet,
 • av lagen i det land där makarna har sin faktiska gemensamma hemvist, om makarna är av olika nationalitet,
 • av domstolslandets lag, om makar av olika nationalitet saknar faktisk gemensam hemvist.

Länkar

Broschyr: Le divorce au Grand-Duché de Luxembourg;

LEGILUX;

Portail de la Justice.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 17/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.