Skilsmässa och hemskillnad

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Skilsmässoansökan ska lämnas in av båda makarna eller av en av dem. När ärendet inleds ska makarna har levt åtskilda i sammanlagt minst fyra år under den femårsperiod som föregår ansökan eller också ska det ha gått minst fyra år från datumet för separationen. Dessutom ska domstolen anse att det inte finns några rimliga utsikter till en återförening mellan makarna. Ett annat villkor är att makarna och deras barn ska ha tillräckligt underhåll, men parterna kan när som helst avstå från underhållsrätten. En skilsmässa som beviljas makar som har separerat enligt ett avtal eller en dom medför inga ändringar av det som domstolen eller parterna själva har bestämt, med undantag av följderna av en skilsmässa enligt lag. Observera att makarna inte behöver ha levt separerade enligt ett avtal eller en dom för att kunna begära skilsmässa.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Lagen anger inga skilsmässogrunder. Som framgår av svaret på fråga 1 ska makarna när ärendet inleds har levt åtskilda i sammanlagt minst fyra år under den femårsperiod som föregår ansökan eller också ska det ha gått minst fyra år från datumet för separationen.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

En skilsmässa som beviljas makar som har separerat enligt ett avtal eller en dom medför inga ändringar av det som domstolen eller parterna själva har bestämt, med undantag av följderna av en skilsmässa enligt lag. Lagen om separation omfattar efternamn och makan kan därför välja att återta sitt flicknamn efter separationen. Hon måste i så fall bifoga en förklaring till de officiella separationshandlingarna. Om det är fråga om hemskillnad ska förklaringen registreras innan domen meddelas. När skilsmässan har beviljats upphör den civilrättsliga verkan och skyldigheten att bo tillsammans. Dessutom upphör makarnas inbördes arvsrätt från den dag då skilsmässan beviljas eller domen vinner laga kraft.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

En skilsmässa som beviljas makar som har separerat enligt ett avtal eller en dom medför inga ändringar av det som domstolen eller parterna själva har bestämt. Enligt artikel 66D(5) i Maltas Civil Code har makar vars giftorättsgemenskap har upphört, rätt att skiljas (om de är ense) utan att avveckla sina gemensamma tillgångar.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Skilsmässodomen påverkar inte föräldrarnas rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn eller eventuella avtal mellan parterna om vårdnaden om barnen. En av parterna kan dock hävda att den andra parten inte är lämpad att ha vårdnaden av deras underåriga barn. Om domstolen håller med, får den part som anses olämplig inte överta vårdnaden utan domstolens tillstånd förrän den andra parten har avlidit. Underhåll ska betalas till barnen fram till 18-årsdagen. Om barnen fortsätter att studera efter gymnasiet ska underhållet fortsätta tills de fyller 23 år om inte parterna kommer överens om något annat.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En skilsmässa som beviljas makar som har separerat enligt ett avtal eller en dom medför inga ändringar av det som domstolen eller parterna själva har bestämt. Underhållsskyldigheten upphör därför inte vid en skilsmässa, om inte parterna kommer överens om något annat. Den part som har rätt till underhåll till sig själv eller barnen kan under behandlingen av ärendet begära att betalningen av underhållet ska säkras i form av en lämplig och rimlig garanti som fastställs utifrån parternas situation. Garantin ska täcka högst fem års underhållsbidrag. Begäran om en garanti kan också lämnas in när som helst efter domen.

Om en av parterna eller båda (om de är eniga om att äktenskapet bör upplösas) lämnar in en skilsmässoansökan till behörig civildomstol och makarna inte har separerat enligt ett avtal eller en dom, kallas de till ett möte med en medlare som utsetts antingen av domstolen eller av parterna själva. Om medlaren inte lyckas återförena makarna och de inte redan har enats om villkoren för skilsmässan ska medlaren göra det möjligt för makarna att genomföra skilsmässan på grundval av ett avtal. Avtalet ska innehålla alla eller några av följande punkter:

 • Vårdnaden om barnen.
 • Båda parters umgängesrätt med barnen.
 • Underhåll till makarna eller en av dem och till vart och ett av barnen.
 • Boende i det gemensamma hemmet.
 • Bodelning.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Hemskillnad betyder att att en av makarna drar den andra inför domstol. Domstolen meddelar sedan en dom om makarnas rättigheter och skyldigheter efter separationen.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Ett eller flera av följande villkor ska vara uppfyllda:

 • Otrohet.
 • Våld i hemmet.
 • Övergrepp, grymhet, hot eller grov misshandel mot den andra parten eller barnen.
 • Makarna kan inte rimligen förväntas leva tillsammans, eftersom det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet.
 • Den ena parten har lämnat den andra.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Den tappande parten ska betala underhåll till den andra parten och till barnen tills dessa fyllt 18 år. Om barnen fortsätter att studera på heltid har de rätt till underhåll upp till 23 år. Underhållsbidraget fastställs med hänsyn till makarnas och barnens situation, t.ex.

 • barnens behov med hänsyn till alla omständigheter
 • fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • allvarlig sjukdom som gör det svårt för maken/makan eller barnen att försörja sig
 • nedsatt förvärvsförmåga hos den part som har rätt till underhåll
 • på grund av att han eller hon har skött hushållet, den andra parten och barnens uppfostran under äktenskapet
 • inkomst och förmåner som makarna, eller en av makarna, får enligt lag
 • makarnas eller barnens boendebehov
 • det förmånsbelopp som var och en av parterna skulle ha fått, t.ex. en pensionsförmån, men som de inte längre kan få på grund av separationen.

Domstolen kan på begäran av en av parterna besluta att det gemensamma hemmet ska tilldelas en av parterna för den period och på de villkor som domstolen beslutar. Domstolen kan också besluta att hemmet ska säljas om den anser att båda parter och barnen har en annan, lämplig bostad. Intäkterna av försäljningen ska fördelas mellan parterna. Om det gemensamma hemmet ägs av båda parterna ska det tilldelas en av parterna som i sin tur ska gottgöra den andra parten för den ekonomiska förlusten.

I domen om separation beslutar domstolen också vem som ska få vårdnaden om barnen med hänsyn till barnens bästa. En av parterna kan dock hävda att den andra parten inte är lämpad att ha vårdnaden av deras underåriga barn. Om domstolen håller med får den part som anses olämplig inte överta vårdnaden utan domstolens tillstånd förrän den andra parten har avlidit.

Makan kan välja att återta sitt flicknamn efter separationen. Hon måste i så fall bifoga en förklaring till de officiella separationshandlingarna. Om det är fråga om hemskillnad ska förklaringen registreras innan domen avkunnas.

Under alla omständigheter får separationen ingen verkan för tredje parter förrän den har registrerats offentligt.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Annullering av ett äktenskap innebär att det inte längre har någon verkan och förklaras ogiltigt.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap är ogiltigt i följande fall:

 • Om de formaliteter som krävs för att det ska vara giltigt i det land där det ingås inte har fullgjorts eller följts.
 • Om någon av parterna har tvingats ge sitt samtycke till äktenskapet genom fysiskt eller moraliskt tvång eller av rädsla.
 • Om den ena partens samtycke är ogiltigt, eftersom han eller hon har misstagit sig på den andra partens identitet.
 • Om någon av parterna har tvingats ge sitt samtycke genom falska förespeglingar om en egenskap hos den andra parten som på grund av sin art allvarligt skulle kunna störa det äktenskapliga samlivet.
 • Om någon av parternas samtycke är ogiltigt, eftersom hans eller hennes förmåga att bedöma det äktenskapliga samlivet eller dess grundläggande rättigheter och förpliktelser är allvarligt inskränkt, eller vederbörande har ett allvarligt psykiskt handikapp som gör det omöjligt för honom eller henne att uppfylla de grundläggande förpliktelserna i ett äktenskap.
 • Om någon av parterna är impotent, oavsett om denna impotens är absolut eller relativ, men endast om den uppstått före äktenskapet.
 • Om någon av parternas samtycke är ogiltigt av skäl som har att göra med själva äktenskapet eller en eller flera väsentliga delar av det äktenskapliga samlivet eller rätten till fullbordande av äktenskapet.
 • Om någon av parterna ställer en omständighet som ligger i framtiden som villkor för sitt samtycke.
 • Om någon av parterna vid tidpunkten för äktenskapets ingående inte hade tillräcklig intellektuell förmåga eller viljestyrka för att vara kapabel att ge sitt samtycke till äktenskapet, även om orsaken var övergående.
 • Om äktenskapet inte har fullbordats.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Följderna av ett giltigt äktenskap anses alltid ha existerat när det gäller barn som fötts eller avlats inom ett äktenskap som förklaras ogiltigt, eller när det gäller barn som fötts före äktenskapet och som erkänts före domen om annullering. Om bara en av makarna har handlat i god tro gäller följderna för både honom eller henne och barnen. Om båda makarna har handlat i ond tro gäller följderna av ett giltigt äktenskap bara för barn som fötts eller avlats inom det äktenskap som har förklarats ogiltigt. Den part som är skyldig till äktenskapets annullering ska betala underhåll till den andra parten, som handlat i god tro, i fem år. Skyldigheten upphör dock om den part som handlat i god tro gifter om sig under denna period.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Nej, det finns inga andra alternativ.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

En ansökan om skilsmässa, hemskillnad eller annullering av ett borgerligt äktenskap ska lämnas in till Civil Court (Family Section), medan registrering av en annullering som beviljats av Ecclesiastical Tribunal (kyrkodomstolen) på Malta ska lämnas in till Court of Appeal (appellationsdomstolen). Ansökan om skilsmässa, hemskillnad eller annullering av ett borgerligt äktenskap ska vara edsvuren. Svaret på ansökan ska föreligga inom 20 dagar. Vilka handlingar som ska bifogas beror på vad ansökan gäller. Om det gäller registrering av en annullering från Ecclesiastical Tribunal måste man bifoga domen från Metropolitan Tribunal på Malta, beslutet från Reginal Tribunal (Second Instance), verkställighetsbeslutet samt vigselbeviset.

Båda parterna i ett separationsärende kan när som helst under ärendets gång (men inte efteråt) begära att ansökan om separation i stället ska betraktas som en ansökan om skilsmässa.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja, det går att få rättshjälp om villkoren i artikel 912 i Code of Organisation and Civil Procedure är uppfyllda.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ja, det är möjligt att överklaga en dom om skilsmässa, hemskillnad eller annullering. Observera dock att beslut om registrering av en annullering som beviljats av Ecclesiastical Tribunal på Malta inte kan överklagas.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Ett avgörande från en utländsk domstol som gäller en gift persons status eller påverkar denna status erkänns enligt maltesisk lagstiftning. Villkoret är dock att avgörandet ska komma från en behörig domstol i det land där en av parterna i ärendet bor eller är medborgare. Erkännandet registreras i Maltas offenliga register (Evans Building, Merchant's Street, Valletta VLT 2000).

Förutom Maltas lagstiftning tillämpas även EU-lagstiftningen, dvs. rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. I artikel 22 i förordningen anges skälen till att vägra erkännande av domar om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap:

a) Om ett erkännande uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i den medlemsstat där domen görs gällande (ordre public).

b) Om domen har meddelats mot en utebliven svarande och denne inte har delgivits stämningsansökan eller motsvarande handling i tillräckligt god tid och på ett sådant sätt att svaranden kunnat förbereda sitt svaromål, såvida det inte kan fastställas att svaranden otvetydigt har godtagit domen.

c) Om den är oförenlig med en dom som har meddelats i ett mål mellan samma parter i den medlemsstat där domen görs gällande.

d) Om den är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en annan medlemsstat eller i en icke-medlemsstat mellan samma parter, såvida den först meddelade domen uppfyller de nödvändiga villkoren för erkännande i den medlemsstat där domen görs gällande.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Civil Court (Family Section) omprövar beslut om erkännande av domstolsavgöranden om skilsmässa, hemskillnad eller annullering. Förfarandet är fastställt i kapitel 12 i Laws of Malta.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Tvistemålsdomstolarna har bara behörighet att behandla och avgöra skilsmässoärenden om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 • Minst en av parterna hade hemvist på Malta den dag då skilsmässoansökan lämnades in till behörig domstol.
 • Minst en av parterna hade sin stadigvarande bostad på Malta under det år som föregick skilsmässoansökan.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 17/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.