Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskapolska är dock redan färdig.
Swipe to change

Skilsmässa och hemskillnad

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

För att beviljas äktenskapsskillnad måste en ansökan inges till regiondomstolen med behörighet på den plats där parterna senast hade sin gemensamma hemvist. Domstolen meddelar dom efter förhandling. Ett beslut om hemskillnad är inte ett villkor för att beviljas äktenskapsskillnad. Det måste konstateras att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

För att äktenskapsskillnad ska kunna komma i fråga måste det konstateras att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet. Båda förutsättningarna måste föreligga samtidigt (artikel 56.1 i familje- och förmyndarskapslagen).

Även om det råder djup och varaktig söndring i äktenskapet får en dom om äktenskapsskillnad inte meddelas om detta skulle äventyra parets gemensamma minderåriga barns bästa eller på annat sätt vara oförenligt med reglerna om social samexistens. Äktenskapsskillnad är inte heller tillåtet om ansökan inges av den make som bär hela skulden för söndringen, såvida inte den andra maken går med på äktenskapsskillnad eller dennes vägran att samtycka till äktenskapsskillnad i den aktuella situationen är oförenlig med reglerna om social samexistens.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

En frånskild make som ändrade sitt efternamn när han eller hon gifte sig kan inom tre månader från det att domen om äktenskapsskillnad vann laga kraft återta sitt tidigare efternamn. I så fall måste en förklaring om detta inges till chefen för folkbokföringskontoret eller en konsul. En frånskild make får dessutom ingå nytt äktenskap.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Från och med den tidpunkt då makarna ingår äktenskap gäller lagen om giftorätt, som avser makarnas egendom (lagstadgad giftorätt). Egendom som inte omfattas av lagstadgad giftorätt utgör makens personliga egendom. På begäran av en av makarna kan domstolen dela upp den gemensamma egendomen i domen om äktenskapsskillnad, så länge som bodelningen inte medför allt för stora förseningar i förfarandet. Båda makarna har lika stor andel i den gemensamma egendomen. Vid tungt vägande skäl får endera maken emellertid begära att domstolen fastställer deras andelar i den gemensamma egendomen i proportion till makarnas respektive insatser i förvärvandet av egendomen.

Om makarna har en gemensam bostad fastställer domstolen dessutom i sin dom om äktenskapsskillnad hur bostaden ska användas under den tid som de frånskilda makarna fortfarande bor tillsammans i den. I undantagsfall, om en av makarna på grund av sitt mycket förkastliga beteende gör det omöjligt för dem att bo tillsammans, kan domstolen på den andra makens begäran förordna att den make som har betett sig förkastligt ska avhysas. På gemensam begäran av parterna kan domstolen i domen om äktenskapsskillnad också besluta om delning av en gemensam bostad eller att tilldela en av makarna bostaden, om den andra maken samtycker till att lämna den utan att anvisas en ersättningsbostad. Vid beslut om den gemensamma bostaden tar domstolen först och främst hänsyn till barnens behov och de behov som den förälder som anförtrotts föräldraansvaret har.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

I domen på äktenskapsskillnad beslutar domstolen om föräldraansvaret för gemensamma minderåriga barn och hur kontakten mellan föräldrarna och barnen ska utformas. Den beslutar också i vilken utsträckning vardera maken är skyldig att stå för kostnaderna för barnens underhåll och uppfostran. Domstolen tar hänsyn till ett skriftligt avtal mellan makarna om hur föräldraansvaret och umgängesrätten med barnet ska utövas efter äktenskapsskillnaden, så länge avtalet ser till barnets bästa. Syskon bör uppfostras tillsammans om inte barnets bästa gör andra arrangemang nödvändiga.

Om det inte finns något avtal mellan makarna beslutar domstolen hur föräldraansvaret och umgängesrätten ska utövas efter äktenskapsskillnaden. Vid sitt beslut ska domstolen ta hänsyn till barnets rätt att uppfostras av båda föräldrarna. Domstolen kan tillerkänna en av föräldrarna föräldraansvaret och begränsa föräldraansvaret för den andra föräldern till vissa skyldigheter och rättigheter i förhållande till barnen, om detta är till barnets bästa.

På begäran av båda föräldrarna kan domstolen avstå från att reglera umgängesrätten.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En frånskild make som inte har konstaterats ensam skyldig till söndringen i äktenskapet och som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan kräva den andra maken på underhåll motsvarande hans eller hennes rättmätiga behov och den andra makens förvärvsförmåga och ekonomiska kapacitet.

Om en av makarna har konstaterats vara ensam skyldig till söndringen i äktenskapet och äktenskapsskillnaden medför en väsentlig försämring av den andra makens ekonomiska situation får domstolen, på begäran av den oskyldiga maken, ålägga den make som konstaterats skyldig till söndringen att betala ett underhållsbidrag till den oskyldiga maken för att i rimlig utsträckning tillgodose dennes behov, även om den sistnämnda inte befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Underhållsskyldigheten gentemot en make upphör när han eller hon gifter om sig. Om en frånskild make som inte har konstaterats skyldig till söndringen i äktenskapet åläggs att betala underhåll upphör underhållsskyldigheten också att gälla fem år efter domen om äktenskapsskillnad, såvida inte domstolen på den underhållsberättigades begäran förlänger denna femårsperiod på grund av exceptionella omständigheter.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Det är en formell separation som genom domstolsbeslut fastställs på grundval av de principer som anges i artikel 61.1–61.6 i familje- och förmyndarskapslagen.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Villkoret för ett beslut om hemskillnad är att det har konstaterats att det föreligger djup söndring i äktenskapet. Även om det råder djup och varaktig söndring i äktenskapet får emellertid hemskillnad inte beviljas om detta skulle äventyra parets gemensamma minderåriga barns bästa eller på annat sätt vara oförenligt med reglerna om social samexistens. Om makarna inte har några gemensamma minderåriga barn kan domstolen utfärda ett beslut om hemskillnad om båda parter begär detta.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Följderna av ett domstolsbeslut om hemskillnad är i regel desamma som vid äktenskapsskillnad, med den skillnaden att det inte är möjligt att ingå ett nytt äktenskap under hemskillnaden.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Annullering av ett äktenskap innebär ett upphävande, med retroaktiv verkan, av alla följder av ingåendet av äktenskap. Äktenskapet behandlas som om det aldrig hade existerat. Enda undantaget är att de barn som fötts i ett annullerat äktenskap behåller sin ställning som barn födda inom äktenskapet.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

I familje- och förmyndarskapslagen anges följande orsaker till annullering av ett äktenskap:

  • En av makarna har inte uppnått lagstadgad ålder för att gifta sig (artikel 10 i familje‑ och förmyndarskapslagen).
  • En av makarna är omyndigförklarad (artikel 11 i familje- och förmyndarskapslagen).
  • En av makarna är psykiskt sjuk eller har ett intellektuellt funktionshinder (artikel 12 i familje- och förmyndarskapslagen).
  • En av makarna är redan gift med en annan person (artikel 13 i familje- och förmyndarskapslagen).
  • Släktskap mellan makarna i nedstigande led, sidoled (syskon inbegripet styvsyskon och utomäktenskapliga syskon), eller släktskap genom giftermål i nedstigande led (artikel 14 i familje- och förmyndarskapslagen). Om viktiga skäl talar för det kan domstolen dock tillåta äktenskap trots släktskap genom giftermål.
  • Adoptivförhållande mellan makarna (artikel 15 i familje- och förmyndarskapslagen).
  • Avgivande av en förklaring om att äktenskap har ingåtts av en person som av någon orsak inte var i stånd att uttrycka sin fria vilja, som vilseletts i fråga om den andra partens identitet eller som befann sig under hot (artikel 15.1 i familje- och förmyndarskapslagen).
  • Om ett äktenskap ingicks genom ombud kan tillståndsgivaren begära att äktenskapet ska annulleras om inget domstolsbeslut utfärdats som godkänt äktenskap genom ombud, eller om fullmakten var ogiltig eller hade återkallats. Detta äktenskapshinder kan dock inte åberopas om vid ett samboförhållande.

Var och en av ovannämnda situationer måste ha förelegat när äktenskapet ingicks. Om ett äktenskapshinder upphört kan ett äktenskap som ingåtts inte annulleras oavsett om ett sådant hinder tidigare förelåg.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Ett beslut om annullering av ett äktenskap är av konstitutiv karaktär och får följder för tredje man (erga omnes). Följderna är av följande två slag:

  • ex tunc, dvs. de sträcker sig tillbaka till dagen för ingåendet av äktenskapet. T.ex. återgår makarna till sitt civilstånd före ingåendet av äktenskapet och sitt tidigare släktnamn, släktskapsförhållandet mellan ena maken och den andra makens familj upphävs och den lagliga arvsrätten upphör.
  • ex nunc, dvs. de uppstår vid den tidpunkt då beslutet om annullering av äktenskapet träder i kraft, t.ex. när det gäller egendomsförhållanden.

Följderna av en annullering av ett äktenskap när det gäller makarnas förhållande till de gemensamma barnen och makarnas förmögenhetsförhållanden regleras av de relevanta bestämmelserna om äktenskapsskillnad. En make som ingått äktenskap i ond tro betraktas som den make som bär skulden för söndringen i äktenskapet.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

I Polen förekommer familjemedling. Familjemedlingens grundläggande syfte är att lösa konflikter mellan makarna på ett sådant sätt att äktenskapsskillnad eller hemskillnad kan undvikas. Om detta är omöjligt används medling som ett sätt att komma fram till en uppgörelse om villkoren för äktenskapsskillnaden (t.ex. vad gäller egendom och vårdnad). Det är främst icke-statliga organisationer, stiftelser och organisationer som ägnar sig åt medlingsverksamhet. Makar har de också möjlighet att utnyttja olika slag av familjeterapi, psykologhjälp, psykoterapi, stödgrupper osv. Medling kan även genomföras under ett pågående domstolsförfarande.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökningar om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap bör lämnas in till den regionala domstol (sąd okręgowy) som är behörig på den ort där makarna senast hade sin gemensamma bostad, eller om en sådan saknas, till den regionala domstol som är behörig på den ort sökanden har sin hemvist.

För sådana ansökningar tas en domstolsavgift ut.

Till ansökan ska bifogas kopior av relevanta dokument rörande civilstånd (äktenskapsintyg, barns födelseattester), fullmakt för advokaten (om den sökande har valt att själv utse sin advokat) och intyg av olika slag som kan vara relevanta vid avgörandet av ärendet (läkarintyg), intyg från offentliga myndigheter, administrativa beslut osv.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja. En person vars ekonomiska situation gör att han eller hon inte kan betala avgiften kan ansöka om fullständig eller partiell befrielse från domstolskostnaderna och kan också begära att domstolen utser ett juridiskt ombud.

En person som ansöker om fullständig eller partiell befrielse från domstolskostnaderna eller att domstolen utser ett juridiskt ombud bör till ansökan bifoga ett intyg om sin ekonomiska situation (på en särskild blankett som tillhandahålls av domstolen), ett intyg om sina inkomster och andra uppgifter rörande sina egendoms- och familjeförhållanden.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ja. I alla dessa mål kan domen överklagas i andra instans. En dom meddelad av en regional domstol kan överklagas till en appellationsdomstol.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (nedan kallad Bryssel IIa-förordningen) erkänns sådana domar automatiskt i Polen utan att något särskilt förfarande behöver anlitas (artikel 21 i Bryssel IIa-förordningen).

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

En berörd part kan ansöka om att få fastställt att domen ska erkännas eller inte erkännas (artikel 21.3 i Bryssel IIa-förordningen). I Polen ska en sådan ansökan lämnas in till en regional domstol. Den lokala behörigheten ska bestämmas efter hemvisten för den person mot vilken verkställighet begärs. Om ingen av de hemvister som avses ovan finns i Polen ska den lokala domstolens behörighet bestämmas efter den plats där verkställighet ska ske (artikel 29.2 i Bryssel IIa-förordningen).

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Polen är bundet av ett flertal internationella avtal gällande denna fråga. Bestämmelserna i dessa avtal har företräde före bestämmelserna i polsk lagstiftning om internationell privaträtt. Därför kan olika bestämmelser vara aktuella om makarna har olika medborgarskap. Om det inte finns något internationellt avtal gäller lagen om internationell privaträtt av den 14 februari 2011. Enligt artikel 54 i denna lag beviljas äktenskapsskillnad enligt den gemensamma nationella lagstiftning som gäller för båda makar vid den tidpunkt då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in. Om makarna inte har någon gemensam nationell lagstiftning gäller lagen i det land där båda makarna är bosatta då ansökan lämnas in. Om makarna inte bor på samma plats då ansökan lämnas in gäller lagen i det land där båda makar senast hade gemensam hemvist, på villkor att en av makarna fortfarande har sin hemvist där. I andra fall gäller polsk lagstiftning.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 17/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.