Skilsmässa och hemskillnad

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

I Slovakien är det bara domstolar som kan besluta om äktenskapsskillnad.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

En domstol kan besluta om äktenskapsskillnad om en av makarna lämnar in en ansökan om detta. Villkoret är ett det finns en så djup och långvarig söndring i äktenskapet att det inte fyller sin uppgift och makarna inte kan förväntas återuppta samlivet.

Domstolen ska fastställa vad som lett till den djupa söndringen och ta hänsyn till det i sitt beslut. I beslutet tar domstolen alltid hänsyn till eventuella underåriga barns intressen.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Om en av makarna övertog den andra makens efternamn när äktenskapet ingicks har maken rätt att återta sitt tidigare efternamn. Detta sker genom anmälan till folkbokföringsmyndigheten inom tre månader efter det att beslutet om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.

Om en av makarna övertog den andra makens efternamn och behöll sitt tidigare efternamn som mellannamn kan denne inom tre månader efter det att beslutet om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft anmäla till folkbokföringsmyndigheten att han eller hon inte längre har för avsikt att använda den andra makens efternamn.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Vid äktenskapsskillnad upphör makarnas giftorättsgemenskap. Bodelning sker i enlighet med § 150 i civillagen. Bodelningen kan ske genom a) överenskommelse, b) domstolsbeslut, c) tillämpning av en viss tidsfrist.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Om ett beslut om äktenskapsskillnad rör föräldrar till ett underårigt barn ska domstolen fastställa föräldrarnas ansvar gentemot barnet efter skilsmässan. Framför allt ska den fastställa vem som ska få vårdnaden om barnet samt vem som ska företräda det och förvalta dess egendom. Ett beslut om föräldraansvar kan dock ersättas av en överenskommelse mellan föräldrarna.

Om föräldrarna inte kan enas om umgängesrätten med ett underårigt barn ska domstolen i beslutet om äktenskapsskillnad även fastställa vad som gäller för denna rätt. Om det ligger i barnets bästa kan domstolen begränsa eller förbjuda en förälders umgänge med ett underårigt barn.

Dessutom kan domstolen fastställa hur den förälder som inte fått vårdnaden om barnet ska bidra till dess uppehälle. Den kan också godkänna en överenskommelse mellan föräldrarna om underhållsbeloppet.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En skild make som inte kan försörja sig själv kan begära att den tidigare maken betalar ett rimligt underhåll, alltefter dennes förmåga och möjligheter. Om makarna inte kan komma överens beslutar domstolen om underhåll efter ansökan från en av dem.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Det finns inte några regler om hemskillnad i slovakisk lag.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Utöver äktenskapsskillnad kan en domstol besluta att ett äktenskap är ogiltigt och inte ska anses ha ingåtts (matrimonium nullum). Domstolen kan dessutom besluta att äktenskapet aldrig ska anses ha existerat (non matrimonium).

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

a) Ett äktenskap ska annulleras om någon av följande omständigheter föreligger:

 • Någon av parterna är redan gift.
 • Parterna är släkt i upp- eller nedstigande led eller syskon. Detsamma gäller för släktskap grundat på adoption.
 • Minderårighet, dvs. om en part är över 16 men under 18 år gammal.
 • Psykiska problem som medfört begränsad rättskapacitet.
 • Äktenskapet ingicks inte genom en frivillig, allvarligt menat, uttrycklig och otvetydig äktenskapsförklaring.

Om ett äktenskap ingåtts trots att någon av dessa omständigheter föreligger, anses äktenskapet vara ett faktum (befintligt äktenskap) till dess ett domstolsbeslut om annullering av äktenskapet vinner laga kraft.

b) Äktenskapet ska inte anses vara ett faktum om

 • det framtvingats med våld,
 • någon av parterna var yngre än 16 år,
 • det ingicks vid en obehörig folkbokföringsmyndighet (med undantag av de fall som anges i § 4.2 och 4.3) eller inför en borgmästare eller annan kommunal tjänsteman utan rätt att agera vigselförrättare,
 • det ingicks i en kyrka eller religiöst samfund som inte registrerats enligt särskild lagstiftning, eller inför en förrättare utan rätt att verka som präst i en kyrka eller ett religiöst samfund,
 • det ingicks utomlands inför ett obehörigt organ,
 • det ingicks av ett ombud som saknade eller hade fråntagits giltig fullmakt.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Om en domstol beslutar att ett äktenskap är ogiltigt anses det aldrig ha kommit till stånd.

Efter ett domstolsbeslut om annullering av ett äktenskap gäller samma bestämmelser för makars rättigheter och skyldigheter gentemot gemensamma barn och makarnas förmögenhetsordning som vid äktenskapsskillnad. Genom sådant beslut upphör också makarnas anmälan om gemensamt efternamn att gälla, vilket gör att båda är skyldiga att använda sitt tidigare efternamn.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Endast en domstol kan besluta om äktenskapsskillnad. För att lösa olika frågor i anslutning till äktenskapsskillnaden kan lag nr 420/2004 om medling användas.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan om äktenskapsskillnad, annullering av äktenskap eller en förklaring om att äktenskapet aldrig ska anses ha existerat ska lämnas till en distriktsdomstol.

Den domstol i vars domkrets makarna senast hade sin gemensamma hemvist har territoriell behörighet, om åtminstone en av makarna fortfarande har sin hemvist där. I annat fall är svarandens allmänna domstol behörig. Om behörigheten inte kan fastställas på detta sätt är kärandens allmänna domstol behörig.

Ansökan måste uppfylla kraven i § 127 i lag nr 160/2015, civilprocesslagen (Civilný sporový poriadok) och §§ 25 och 26 i lag nr 161/2015, lagen om rättsvårdsärenden (Civilný mimosporový poriadok).

Av ansökan ska det framgå vilken domstol den är riktad till, vem som är sökande, vad ansökan handlar om och vad den syftar till samt vara försedd med en underskrift. Ansökan ska dessutom innehålla parternas och eventuella företrädares namn, en samvetsgrann och fullständig beskrivning av väsentliga sakförhållanden samt den bevisning som sökanden åberopar. Sökandens yrkande måste också tydligt framgå. Vidare ska sökanden bifoga all skriftlig bevisning som han eller hon åberopar.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Villkoren för att få rättshjälp regleras i lag nr 327/2005 om rättshjälp till personer utan tillräckliga ekonomiska medel.

Vid äktenskapsskillnad ska en domstolsavgift betalas för förfarandet. En part kan ansöka om att få slippa betala domstolsavgifter.

Efter ansökan kan domstolen besluta att låta en part helt eller delvis slippa betala domstolsavgifterna. Det förutsätter att partens förhållanden motiverar detta och att det inte handlar om att klart godtyckligt eller utsiktslöst hävda eller försvara en rättighet. Om domstolen inte beslutar annat gäller befrielsen hela förfarandet och har även retroaktiv verkan. Däremot ersätts inte avgifter som betalats innan beslutet om avgiftsbefrielse utfärdades.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ett sådant beslut kan överklagas inom 15 dagar från delgivningen av beslutet.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Man måste i så fall ansöka om att få domen erkänd. Behörig domstol är då regiondomstolen i Bratislava.

En giltig dom i äktenskapsmål som meddelats från och med den 1 maj 2004 i en annan medlemsstat (undantaget Danmark) ska erkännas enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Beslut erkänns rutinmässigt. Framför allt krävs ingen särskild åtgärd för att ändra uppgifterna i folkbokföringsregistret. Berörd part kan dock kräva en särskild dom om erkännande av en utländsk dom i äktenskapsmål. Regiondomstolen i Bratislava är behörig domstol för erkännande av utländska domar.

Gäller det en dansk dom eller en dom som meddelats i en annan medlemsstat före den 1 maj 2004, måste en ansökan om erkännande av den utländska domen lämnas om minst en av parterna är slovakisk medborgare. Förfarandet inleds med en ansökan. Den person som i den utländska domen betecknades som part är behörig att lämna in en sådan ansökan. Regiondomstolen i Bratislava är behörig domstol för erkännande av utländska domar.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Det går att överklaga beslut att erkänna eller inte erkänna en utländsk dom. Överklagandet ska inges till regiondomstolen i Bratislava, och beslut meddelas av högsta domstolen.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Äktenskapsskillnad regleras av tillämplig lag i den stat där makarna var medborgare när förfarandet inleddes. Om makarna har olika medborgarskap ska äktenskapsskillnaden regleras av slovakisk lag.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.