Интерактивен инструмент за основните права

Можете да използвате интерактивния инструмент за основните права, за да намерите подходящата организация, която може да ви помогне да разрешите вашия проблем, свързан с основните права.В коя страна бе извършено предполагаемото нарушение на вашите основни права?


Моля, изберете областта на предполагаемото нарушение

Става дума за случаите, когато сте третиран(а) по неподобаващ начин, задържан(а) незаконно, измъчван(а) или сте жертва на нечовешко или унизително отношение или наказание, робство или принудителен труд или трафик на хора. Може да се прилага и в случаи, когато например роднина е бил убит.
Става дума за случаите, когато сте обект на различно отношение на основата на вашия пол, раса или етнически произход, възраст, увреждане, сексуална ориентация (за лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални, транссексуални или интерсексуални лица), религиозна принадлежност и убеждения или други основания в области като образование, трудова заетост, социално осигуряване, здравеопазване, достъп до стоки и услуги или жилищно настаняване. Това важи и ако сте жертва на престъпление от омраза — престъпление, мотивирано от расизъм, ксенофобия, религиозна нетърпимост или от ваше действително или предполагаемо увреждане, сексуална ориентация или полова идентичност.
Става дума за случаите, когато е ограничена вашата свобода на мнение и на получаване и предаване на информация и идеи, в това число онлайн. В тази област са включени и дейности като свободно създаване, изпълнение, разпространение и показване на произведения на изкуството.
Става дума за случаите, когато ви е попречено да упражните свободата на мирни събрания,да учредите политическа партия или да членувате в синдикална организация или някакво друго сдружение. Това важи също така, ако се ограничава вашето право да избирате чрез гласуване или да бъдете избрани в избори. Това право важи и в случай, че ви бъде отказана дипломатическа или консулска защита от вашите национални органи.
Става дума за случаите, когато ви е попречено свободно да се движите или да пребивавате в рамките на Европейския съюз, например с цел да работите, учите, започнете бизнес или придружавате член на семейството.
Става дума за случаите, когато желаете да повдигнете въпрос по повод на лошо администриране, например ако вашият въпрос не е решен по безпристрастен и справедлив начин или в рамките на разумен срок от държавна служба, местен орган или друга публична институция.
Става дума за случаи на намеса във вашия личен живот или семейство. Това включва вашата самоличност (например избор на име, начин на обличане, полова идентичност), медицинско лечение (небрежно или без съгласие), преследване (включително в интернет), неоснователен личен обиск или неоснователно снемане на отпечатъци от полицията, отношения между родители и деца, отношения между вас и вашия партньор (включително еднополови връзки), осиновяване и др. Това включва и случаи на уволнение по причини, свързани с майчинството и правото на платен отпуск за раждане и отглеждане на дете.
Става дума за събиране на, достъп до и използване на вашите лични данни (всичко, което ви идентифицира, като вашето име, телефонни номера, дата на раждане или снимки) от други лица (други физически лица, дружества, публични органи, правителството, дадена агенция или друга организация), в това число онлайн. В тази област са включени и непожеланите повиквания и съобщения с цел директен маркетинг.
Става дума за случаите, когато ви е попречено да ползвате вашето имущество, включително земя, апартаменти, коли и др. Това важи и ако вие, в качеството си на автор или изобретател, желаете да защитите създаденото от вас и да печелите от него. Това може да се отнася до произведения, които са обект на авторско право, както и патенти, търговски марки и оригинални стопански методи и промишлени процеси.
Става дума за случаите, когато ви попречено свободно да изберете вашата работа, да се трудите или свободно да започнете и осъществявате стопанска дейност. В тази област са включени и правата ви на работник — право на информиране и консултиране на работното място, правото на колективни преговори и действия, правото на защита срещу неоснователно уволнение, както и на справедливи и равни условия на труд. Обхваната е също така липсата на защита на младите хора на работното място и детския труд.
Става дума за случаите, когато ви е отказан достъп до права в областта на социалното осигуряване и социалното подпомагане, най-вече при майчинство, заболяване, злополука, загуба на работното място или възраст. . В тази област са включени и вашите права на достъп до основни медицински грижи и лечение и до социално и жилищно подпомагане, включително финансова подкрепа. Обхванати са също така проблеми с достъпа до задължителното образование, както и до средното и допълнителното образование, включително университетско образование и професионално обучение или незачитане на религиозните, философските и педагогическите убеждения на родителите от страна на учебни заведения. Приложимо е също така за проблеми с достъпа до общи услуги като пощенски услуги, далекосъобщения или транспорт.
Става дума за случаите, когато се сблъскате с несправедливо отношение при закупуването на продукт или услуга (включително при пазаруване онлайн) или когато закупеното от вас не отговаря на стандартите. В тази област са включени и въпроси като несправедливи условия в договори или ако сте били подведени от реклама или ако фалира операторът на вашия пакет за почивка.
Става дума за случаите, когато околната среда, в която живеете, не се опазва или защитава правилно. В тази област е включен и случаят, ако сте обект на замърсяване като лошо качество на въздуха или токсични химикали.
Става дума за случаите, когато не сте в състояние да потърсите правосъдие, когато изслушването ви е несправедливо или неправилно се води при закрити врата, съдът не е независим, неразумен срок на производството или ако не получите правна помощ или процесуално представителство. Става дума и за случаи, когато ви третират като виновен преди вината да е доказана в съда, ако сте обвинен в деяние, което не е престъпление, санкцията е твърде строга или сте наказан два пъти за едно и също деяние в хода на наказателното производство.
Става дума за случаите, когато ви е попречено да потърсите убежище или когато по отношение на вас се прилага принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране към държава, в която съществува сериозен риск да ви наложат смъртно наказание или да бъдете подложен на изтезания или друго нечовешко или унизително отношение или наказание.
Става дума за случаите, когато ви е отказан достъп до социални обезщетения (като пенсия за инвалидност) или когато участието ви в социалния, културния и политическия живот е застрашено, защото сте дете, възрастен човек или не се ползвате от специална защита като някоя от следните групи: дете, възрастен човек или лице с увреждания.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Имате право да се отнасят към вас справедливо и с уважение.
Това право ви защитава например от прекомерна употреба на смъртоносна сила от страна на полицията и от смъртно наказание.
Имате правото на защита от физическо или психическо увреждане или експлоатация. Това право включва и защитата от операция без съгласие или продажба на вашите органи. С това право се защитава също така идеята за „човечност“ в по-общ план, като се забранява клонирането на хора или намесата във възпроизводството с цел да се попречи на някои социални или етнически групи да имат деца.
Имате право на защита срещу изтезания и отношение, с което е умишлено се причинява унижение, болка или тревога.
Имате право да не бъдете обект на собственост или контролирани от друго лице или да не бъдете премествани от едно място на друго, за да работите или да правите нещо против волята си.
Имате право на защита от задържане без основателна причина. Например може да бъдете лишен(а) от свобода само ако сте извършил(а) престъпление; може да ви арестуват само ако сте заподозрян(а) в извършването на престъпление и не трябва да бъдете подлаган(а) на безпричинен или груб личен обиск без основание.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Това право гарантира религиозното, езиковото и религиозното многообразие и ви дава възможност да участвате в това многообразие и да допринасяте за него.
Би следвало да не ставате обект на несправедливо или различно отношение на работното място на основата на вашата раса, възраст, сексуална ориентация и др.
Би следвало да не ставате обект на несправедливо или различно отношение в образованието на основата на вашата раса, възраст, сексуална ориентация и т.н.
Би следвало да не ставате обект на несправедливо или различно отношение, когато се опитвате на си намерите място за живеене или ваш дом, на основата на вашата раса, възраст, сексуална ориентация и т.н.
Би следвало да не ставате обект на несправедливо или различно отношение във връзка с получаването на социални обезщетения на основата на вашата раса, възраст, сексуална ориентация и т.н.
Би следвало да не ставате обект на несправедливо или различно отношение, когато се опитвате да получите достъп до стоки или услуги, на основата на вашата раса, възраст, сексуална ориентация и т.н.

Моля, изберете съответното основание за дискриминация

Този аспект изисква защита от различно отношение към вас поради вашия пол, например не ви повишават, защото сте жена или мъж.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас поради вашия етнически или расов произход.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас поради вашата възраст.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас поради някакво увреждане.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас поради привличането ви например към същия пол или полова роля или и двата пола.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас поради вашите религиозни, атеистични или агностични убеждения.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас по други основания, различни от изброените по-горе, като политически пристрастия, физически външен вид и т.н.

Моля, изберете съответното основание за дискриминация

Този аспект изисква защита от различно отношение към вас при достъпа например до образование.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас при достъпа например до трудова заетост или във връзка с условията на заетостта.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас, когато купувате продукти или използвате различни услуги.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас, когато се опитвате например да наемете или купите жилище.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас във връзка с други въпроси, различни от гореизброените, като например по отношение на здравеопазване, медии, спорт, наука, политически партии, организации на гражданското общество и т.н.
Този аспект изисква защита от различно отношение към вас, когато например се опитвате да получите достъп до различни схеми за социална закрила в случай на заболяване, увреждане, старост, безработица и т.н.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Вие свободно може да изразявате вашите идеи (включително идеологически и морални ценности), както и религиозни или нерелигиозни убеждения.
Вие свободно може да изразявате и получавате различни идеи и информация. Пресата също е свободна да публикува всякаква информация, която обаче не е нито невярна, нито клеветническа. 
Вие сте свободни да се наслаждавате на произведения на културата, да се учите от тях и да ги изследвате, както и да ползвате изгодите от научни изследвания. Ако тези произведения са общественодостъпни или не са защитени с авторски права, можете също така да ги споделяте с широката общественост.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Вие сте свободни да се събирате под формата на обществено и частно начинание и да се сдружавате с други за каквато и да било законосъобразна цел.
Имате право да участвате във всякакви избори, ако отговаряте на условията, и да бъдете избрани.
Имате право да получите защита от вашето посолство или консулство.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Имате право на защита от неправомерно нарушаване на вашия личен и семеен живот, включително в дома и при общуването ви с други лица (в това число онлайн).
Имате право да сключите брак с вашия партньор и да създадете семейство.
Имате право да съчетавате вашия професионален и семеен живот, включително правото на защита от несправедливо уволнение, свързано с майчинство. Това включва също така правото на платен отпуск по майчинство и за отглеждане не дете след раждането или осиновяването на дете.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Вие свободно можете да решавате в каква професионална насока да развивате вашите умения, потребности и стремежи.
Имате право да стартирате бизнес без допълнителни ограничения, надхвърлящи стандартните практики.
Имате право да получавате информация относно вашите права на работното място и да изразявате мнение в случай на промени в условията на труд, които пряко ви засягат.
Имате право да взаимодействате колективно с други на работното си място в рамките на договарянето на колективни споразумения, трудови договори и други съответни преговори, които засягат вашите условия на труд. Това право ви дава възможност и за започване на колективни действия като стачки, протести и други подобни действия.
Имате право на безплатен достъп до агенции по заетостта и други дружества, които могат да ви помогнат да си намерите подходяща работа с оглед на вашата квалификация и опит.
Имате право на защита срещу уволнение от работа в нарушение на приложимите трудови закони. 
Имате право на условия на труд, отговарящи на стандартите за справедливост и законност.
Имате право на защита срещу наемане на работа под законната трудоспособна възраст. Защита има и при работа в трудоспособната възраст.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Имате право на достъп до образователни системи.
Имате право на достъп до системите за социално осигуряване (в това число за пенсия, защита срещу трудови злополуки и различни обезщетения за безработица), както и други програми за социално подпомагане.
Имате право на достъп до системите на здравеопазване. 
Имате право на достъп до общи услуги като услуги за обезпечаване на енергия, транспорт и вода.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Имате право на достъп до съдилищата или да използвате други начини за предявяване на вашите права. Фактът, че има съд, не е достатъчен. Той трябва да се използва за постановяване на решения, с които да бъде променена ситуацията, предмет на производството. Съдилищата трябва така също да са справедливи, като третират вас и другите по еднакъв начин, и да процедират в съответствие с определени правила.
Имате правото да бъдете третиран(а) като невинен(на) до доказване на вашата вина. Имате право също така на защита, когато сте обвинен(а) в престъпление. 
Имате право на защита от наказание за престъпление, наложено не по установения от закона ред. Санкциите също трябва да бъдат пропорционални на извършеното престъпление.
Имате право на защита срещу изправяне пред съда или наказване за едно и също престъпление повече от веднъж за едно деяние.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Имате право да искате убежище в друга държава от Европейския съюз.
Имате право на защита срещу неправомерно извеждане, експулсиране или екстрадиране от държавата, в която пребивавате.

Моля, изберете конкретния проблем във вашия случай

Като дете имате право на защита и грижи, необходими за вашето благосъстояние. Имате така също право мнението ви да се изслушва и взема предвид. 
Имате право на защита срещу ситуация, в която вашето психическо или физическо състояние засяга упражняването в пълна степен на другите ви права.
Като възрастен човек имате право да водите достоен и независим живот и да участвате в социалния и културния живот.

От частен или публичен субект бе извършено предполагаемото нарушение?

Това понятие включва държавни органи от всички сектори и на всички нива (национални, регионални, местни и т.н.), както и органи, изпълняващи публично-административни функции.
Това понятие включва физически лица (граждани), частни дружества или стопански субекти.
Не знамПоследна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.