Interaktivní nástroj v oblasti základních práv

Najít vhodnou organizaci, která vám pomůže řešit váš problém v oblasti základních práv, můžete pomocí interaktivního nástroje v oblasti základních práv.Ve které zemi podle vás došlo k porušení vašich základních práv?


Zvolte oblast, kde došlo k porušení.

Týká se situací, kdy jste obětí špatného zacházení, neoprávněného zadržení, mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení či trestu, otroctví či nucené práce nebo obchodování s lidmi. Může se také vztahovat například na zabití příbuzné osoby.
Týká se situací, kdy se s vámi zachází jinak než s ostatními z důvodu vašeho pohlaví, rasy či etnického původu, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace (v případě LGBTI osob), náboženského vyznání či přesvědčení nebo z jiných důvodů, například v oblastech jako vzdělávání, zaměstnání, sociální zabezpečení, zdravotní péče, přístup ke zboží a službám nebo bydlení. Také se uplatní, pokud jste se stali obětí trestného činu z nenávisti, což je trestný čin motivovaný rasismem, xenofobií, náboženskou nesnášenlivostí nebo vaším skutečným či domnělým postižením, sexuální orientací nebo genderovou identitou.
Týká se situací, kdy je omezena vaše svoboda vyjadřovat svůj názor, přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky, a to i on-line. Patří sem například svobodná kreativní činnost, vystupování nebo šíření nebo vystavování uměleckých děl.
Týká se situací, kdy se nemůžete poklidně shromažďovat či nemůžete založit politickou stranu nebo vstoupit do odborových organizací či jakéhokoli jiného sdružení. Také se uplatní, pokud je omezeno vaše právo volit a být volen ve volbách. Patří sem též případy, kdy vám byla odepřena diplomatická nebo konzulární ochrana vašimi národními orgány.
Týká se situací, kdy nemůžete svobodně pobývat a pohybovat se v rámci Evropské unie, například s cílem pracovat, studovat, podnikat nebo doprovázet rodinného příslušníka.
Týká se situací, kdy si chcete stěžovat na nesprávný úřední postup, například pokud orgán ústřední či místní správy nebo jiný orgán veřejné moci neřeší vaše záležitosti nestranně, spravedlivě nebo v přiměřené lhůtě.
Týká se situací, kdy je zasahováno do vašeho soukromého nebo rodinného života. To zahrnuje vaši osobní identitu (např. volbu jména, způsob oblékání, sexuální identitu), zdravotní péči (je-li nedbalá nebo bez souhlasu pacienta), pronásledování (včetně kybernetického), neodůvodněné osobní prohlídky nebo odebírání otisků prstů policií, vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy mezi vámi a vaším partnerem (včetně partnerství osob stejného pohlaví), adopci atd. Patří sem i propuštění z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Týká se shromažďování a používání vašich osobních údajů (vše, co pomáhá určit vaši totožnost – jméno, telefonní čísla, datum narození nebo fotografie) jinými osobami (jiní jednotlivci, společnosti, veřejné orgány, vláda, agentury či další subjekty) a jejich přístupu k těmto údajům, i pokud k tomu dochází on-line. Spadá sem i nevyžádaný přímý marketing v podobě telefonátů nebo elektronické pošty.
Týká se situací, kdy nemůžete užívat svůj majetek, např. pozemky, byty, automobily. Vztahuje se i na případy, kdy jako autor či vynálezce chcete chránit své dílo a mít z něj užitek. Může se týkat děl chráněných autorským právem i patentů, ochranných známek a původních obchodních postupů a průmyslových procesů.
Týká se situací, kdy si nemůžete svobodně zvolit povolání, pracovat nebo svobodně podnikat. Patří sem i vaše právo (jakožto pracovníka) na informování a projednávání v podniku, právo na kolektivní vyjednávání a akce, ochrana před neoprávněným propuštěním a právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky. Týká se též nedostatečné ochrany mladých lidí při práci a dětské práce.
Týká se situací, kdy nemáte přístup k dávkám sociálního zabezpečení a sociální pomoci, zejména v případech, jako je mateřství, nemoc, úraz, ztráta zaměstnání nebo věk. Patří sem vaše právo na základní zdravotní péči a léčbu, na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení včetně finanční podpory. Týká se také problémů s přístupem k povinné školní docházce a k vyššímu a dalšímu vzdělávání, včetně vysokoškolského a odborného vzdělávání, nebo nedostatečného respektu vzdělávacích zařízení k náboženskému, filozofickému či pedagogickému přesvědčení rodičů. Uplatní se i na problémy s přístupem k službám obecného zájmu, jako jsou poštovní služby, telekomunikace či doprava.
Týká se situací, kdy se potýkáte s nespravedlivým zacházením při koupi výrobku nebo služby (včetně nákupů on-line), nebo s nevyhovující kvalitou toho, co jste koupili. Patří sem také záležitosti, jako jsou nepřiměřené podmínky ve smlouvách, klamavá reklama, nebo třeba krach cestovní kanceláře, od které jste si koupili zájezd.
Týká se situací, kdy životní prostředí kolem vás není náležitě udržováno či chráněno. Jedná se také o případy, kdy trpíte znečištěním, například špatnou kvalitou ovzduší nebo toxickými chemickými látkami.
Týká se situací, kdy se nemůžete domoci spravedlnosti, kdy je slyšení vedeno nespravedlivě nebo se nesprávně odehrává neveřejně, soud není nezávislý, délka řízení je nepřiměřená nebo nemáte nárok na bezplatnou právní pomoc nebo právní zastoupení. Jedná se i o případy, kdy se s vámi zachází jako s viníkem, ještě než soud prokázal vinu, jste považování za vinné činem, který není trestný, trest je příliš přísný nebo jste v trestním řízení potrestáni dvakrát v téže věci.
Týká se situací, kdy nemůžete požádat o azyl nebo jste vystěhováni, vyhoštěni nebo vydáni do země, v níž vám hrozí vážné nebezpečí, že byste mohli být vystaveni trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
Týká se situací, kdy nemáte přístup k sociálním dávkám (jako je invalidní důchod) nebo kdy je vaše účast na sociálním, kulturním nebo politickém životě ohrožena, protože jste dítě, starší osoba. Též případy, kdy nepožíváte zvláštní ochrany, ačkoli jste dítě, starší osoba nebo zdravotně postižená osoba.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máte právo na spravedlivé a důstojné zacházení.
Toto právo vás například chrání před nadměrným použitím smrtící síly ze strany policie a před trestem smrti.
Máte právo na ochranu před fyzickým nebo duševním poškozením nebo využíváním. Toto právo vás také chrání před provedením operace bez vašeho souhlasu nebo před prodejem vašich orgánů. Rovněž v obecné rovině chrání myšlenku humanity, neboť se zakazuje klonování lidských bytostí a zasahování do reprodukce s cílem zabránit určitým sociálním či etnickým skupinám, aby měly děti.
Máte právo na ochranu před mučením a zacházením, které je záměrně ponižující, bolestivé či pokořující.
Máte právo nebýt vlastněn či ovládán jinou osobou a nebýt proti své vůle přemísťován za účelem práce nebo jiné činnosti.
Máte právo na ochranu před neodůvodněným zadržením. Například platí, že uvězněni můžete být pouze tehdy, jestliže jste spáchali trestný čin, můžete být zadrženi, jen jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, a neměli byste být bezdůvodně podrobováni nepřiměřeným a hrubým osobním prohlídkám.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Toto právo chrání kulturní, jazykovou a náboženskou rozmanitost a umožňuje vám podílet se na této rozmanitosti a rozhojňovat ji.
V zaměstnání by se s vámi nemělo kvůli vaší rase, věku, sexuální orientaci atd. zacházet nespravedlivě nebo jinak než ostatními.
V oblasti vzdělávání by se s vámi nemělo kvůli vaší rase, věku, sexuální orientaci atd. zacházet nespravedlivě nebo jinak než s ostatními.
Hledáte-li bydlení či domov, nemělo by se s vámi kvůli vaší rase, věku, sexuální orientaci atd. zacházet nespravedlivě nebo jinak než s ostatními.
Při poskytování sociálních dávek by se s vámi nemělo kvůli vaší rase, věku, sexuální orientaci atd. zacházet nespravedlivě nebo jinak než s ostatními.
Když chcete zakoupit zboží nebo získat služby, nemělo by se s vámi kvůli vaší rase, věku, sexuální orientaci atd. zacházet nespravedlivě nebo jinak než s ostatními.

Vyberte důvod diskriminace

Tímto jste chráněni před odlišným zacházením z důvodu vašeho pohlaví/genderu, například nejste-li povýšeni, protože jste žena nebo muž.
Tímto jste chráněni před odlišným zacházením z důvodu vašeho etnického či rasového původu.
Tímto jste chráněni před odlišným zacházením z důvodu vašeho věku.
Tímto jste chráněni před odlišným zacházením z důvodu jakéhokoli zdravotního postižení.
Tímto jste například chráněni před odlišným zacházením z důvodu, že vás přitahují osoby stejného nebo obou pohlaví a genderu.
Tímto jste chráněni před odlišným zacházením z důvodu vašeho náboženského, ateistického či agnostického přesvědčení.
Tímto jste chráněni před odlišným zacházením na základě jiných důvodů, než jsou uvedeny výše, například politické příslušnosti nebo vzhledu.

Vyberte důvod diskriminace

Tímto jste například chráněni před odlišným zacházením při přístupu do vzdělávacího systému.
Tímto jste například chráněni před odlišným zacházením při hledání práce nebo z hlediska pracovních podmínek.
Tímto jste chráněni před odlišným zacházením při nákupu produktů nebo využívání různých služeb.
Tímto jste například chráněni před odlišným zacházením, když se snažíte pronajmout či zakoupit bydlení.
Tímto jste chráněni před odlišným zacházením i v jiných oblastech, než jsou uvedeny výše, například pokud jde o zdravotní péči, sdělovací prostředky, sport, vědu, politické strany či organizace občanské společnosti.
Tímto jste například chráněni před odlišným zacházením, když se snažíte využívat různých režimů sociální ochrany v případě nemoci, invalidity, stáří, nezaměstnanosti atd.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máte právo svobodně vyjadřovat své myšlenky (včetně ideologie a morálních hodnot) i své náboženské či nenáboženské přesvědčení.
Máte svobodu vyjadřovat a přijímat různé myšlenky a informace. Sdělovací prostředky mají rovněž svobodu zveřejňovat veškeré informace, které nejsou falešné nebo urážlivé. 
Máte svobodu těšit se z kulturních děl a vědeckých studií, učit se z nich a bádat v nich. Jsou-li tyto práce veřejně dostupné nebo nejsou-li chráněny autorským právem, můžete je rovněž veřejně šířit.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máte svobodu se veřejně nebo v soukromí setkávat a sdružovat za jakýmkoli účelem, pokud je tento účel zákonný.
Můžete se účastnit všech voleb, ve kterých máte volební právo, a být v nich volen.
Máte právo, aby vám vaše ambasáda nebo konzulát poskytly ochranu.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máte právo na ochranu před neoprávněným narušováním vašeho osobního a rodinného života, včetně v obydlí a při komunikaci s jinými lidmi (i probíhající on-line).
Máte právo vzít si svého partnera a mít rodinu.
Máte právo na sladění pracovního a rodinného života, včetně práva být chráněn před nespravedlivým propuštěním v souvislosti s mateřstvím. To rovněž zahrnuje právo na placenou mateřskou a rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máte svobodu rozhodnout se, jakým směrem se budou rozvíjet vaše profesní dovednosti, potřeby a ambice.
Máte právo začít podnikat bez dalších omezení, která by sahala nad rámec standardních postupů.
Máte právo na informace o vašich pracovních právech a právo vyjadřovat se ke změnám pracovních podmínek, které se váš přímo dotýkají.
Máte právo spolupracovat s ostatními osobami na pracovišti v rámci vyjednávání kolektivních smluv, pracovních smluv a dalších jednání dotýkajících se vaši pracovních podmínek. Toto právo vám rovněž dává možnost podniknout kolektivní akce jako stávky, protesty a další podobné akce.
Máto právo na volný přístup k úřadům práce a jiným společnostem, které by vám mohly pomoci nalézt zaměstnání odpovídající vaší kvalifikaci a zkušenostem.
Máte právo na ochranu před propuštěním ze zaměstnání, které je v rozporu s platným pracovním právem. 
Máte právo na pracovní podmínky, které splňují normy slušnosti a spravedlnosti.
Máte právo na ochranu před tím, abyste byli zaměstnáni ještě před dosažením věku, kdy lze legálně pracovat. Chráněni jste i poté, co jste tohoto věku dosáhli.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máto právo na přístup ke vzdělávacím systémům.
Máte právo na využívat systémů sociálního zabezpečení (včetně důchodu, ochrany v případě pracovního úrazu a různých dávek v nezaměstnanosti), jakož i ostatních režimů sociální pomoci.
Máte právo na přístup k systémům zdravotní péče. 
Máte právo na přístup ke službám obecného zájmu, jako jsou služby energetické, dopravní nebo vodohospodářské.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máte právo obracet se na soudy nebo využívat jiných způsobů, jak se domoci svých práv. Pouhá existence soudu není dostačující – soud musí pracovat tak, aby vynášel rozhodnutí skutečně řešící posuzovaný případ. Soudy také musí být spravedlivé, tedy zacházet se všemi nestranně, a jednat podle stanovených pravidel.
Máte právo být považováni za nevinné, dokud nebyla prokázána vina. Pokud jste obviněni ze spáchání trestného činu, máte rovněž právo nechat se obhajovat. 
Máte právo na ochranu před potrestáním za trestný čin, který není stanoven zákonem. Tresty by navíc měly být přiměřené spáchanému trestnému činu.
Máte právo na ochranu před tím, abyste byli za jeden trestný čin souzeni a potrestáni více než jednou.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Máte právo žádat o azyl v jiné zemi Evropské unie.
Máte právo být chráněni před nezákonným vystěhováním, vyhoštěním nebo vydáním ze země, kde máte bydliště.

Vyberte téma týkající se Vašeho případu.

Jako dítě máte právo na ochranu a péči nezbytnou pro vaše blaho. Máte rovněž právo, aby vaše názory byly vyslechnuty a zohledněny. 
Máte právo na ochranu před tím, aby váš duševní nebo tělesný stav ohrozil plné využívání vašich dalších práv.
Jako starší osoba máte právo vést důstojný a nezávislý život a podílet se na společenském a kulturním životě.

Došlo podle vás k porušení ze strany soukromého nebo veřejného subjektu?

Jedná se o orgány veřejné správy ve všech oblastech a na všech úrovních (celostátní, regionální, místní atd.) a také o subjekty vykonávající funkce veřejné správy.
Jedná se o fyzické osoby (jedince), soukromé společnosti nebo podnikatelské subjekty.
NevímPoslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.