Interaktív alapjogi eszköz

Ha bármely alapjogát sérelem éri, az interaktív alapjogi eszköz segít Önnek megtalálni, hogy pontosan melyik szervezethez fordulhat.Melyik országban történt az Ön alapjogainak állítólagos megsértése?


Kérjük, válassza ki az állítólagos jogsértés helyszínét

Ez arra az esetre vonatkozik, amikor Önt bántalmazzák, tisztességtelenül veszik őrizetbe, megkínozzák, illetve embertelen vagy megalázó bánásmód, büntetés, rabszolgaság, kényszermunka vagy emberkereskedelem áldozatává válik. Olyan esetekben is alkalmazható lehet, ha például egy hozzátartozót megöltek.
Ez arra az esetre vonatkozik, ha Önnel a neme, faji vagy etnikai származása, életkora, fogyatékossága, (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű vagy interszexuális emberek esetében) szexuális irányultsága, vallása és meggyőződése vagy egyéb alapon másként bánnak olyan területeken, mint az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, a termékekhez és szolgáltatásokhoz, illetve a lakhatáshoz való hozzáférés. Ez akkor is érvényes, ha Ön gyűlölet-bűncselekmény áldozatává válik – azaz olyan bűncselekménynek, amelyet a rasszizmus, idegengyűlölet, vallási intolerancia vagy az Ön tényleges vagy vélt fogyatékossága, szexuális irányultsága vagy nemi identitása motivált.
Ez olyankor érvényes, ha korlátozzák az Ön véleményalkotási szabadságát, illetve az információk és gondolatok befogadásának és átadásának szabadságát, többek között online is. Olyan tevékenységekre is vonatkozik, mint például műalkotások szabad létrehozása, előadása, forgalmazása vagy kiállítása.
Ez olyankor kerül szóba, amikor Önt megakadályozzák békés gyülekezésben, politikai párt megalakításában, vagy szakszervezetbe vagy bármely más szövetségbe való belépésében. Akkor is érvényes, ha valamely választáson korlátozzák az Ön választásra való jogosultságát vagy választhatóságát. Amennyiben az Ön nemzeti hatóságai megtagadják Öntől a diplomáciai vagy konzuli védelmet, ez a jog arra is kiterjed.
Ez arra az esetre vonatkozik, amikor akadályozzák az Európai Unió területén belül – például munka, tanulás, vállalkozás vagy egy családtag követése céljából történő – szabad mozgását vagy az ott tartózkodását,
Ez olyankor kerül szóba, amikor hivatali visszásságra kívánja felhívni a figyelmet, ha például az ügyét nem pártatlanul, tisztességesen vagy ésszerű időn belül kezeli egy kormányhivatal, helyi hatóság vagy bármely más közintézmény.
Ez arra az esetre vonatkozik, amikor beavatkoznak a magán- vagy családi életébe. Ide tartozik a személyazonossága (például a névválasztása, öltözködése, nemi identitása), (gondatlan vagy hozzájárulás nélküli) orvosi kezelése, zaklatása (ideértve az internetes zaklatást is), a rendőrség általi indokolatlan motozás vagy ujjnyomatvétel, a szülők és gyermekek közötti kapcsolat, az Ön és partnere közötti kapcsolat (ideértve az azonos neműek élettársi kapcsolatát is), az örökbefogadás stb. Azokat a helyzeteket is magában foglalja, amikor Önt anyasággal kapcsolatos okok miatt elbocsátják, valamint a fizetett szülési és szülői szabadsághoz való jogot is ide soroljuk.
Ez az Ön személyes adatainak (bármi, ami alapján Ön beazonosítható, mint például a neve, telefonszámai, születési ideje vagy fényképek) mások (más személyek, társaságok, hatóságok, a kormányzat, ügynökség vagy bármely más szerv) általi gyűjtésére, az azokhoz való hozzáférésre, valamint azok felhasználására vonatkozik, online is. A kéretlen direkt marketing hívásokat vagy leveleket is magában foglalja.
Ez arra az esetre vonatkozik, amikor Önt megakadályozzák tulajdonának élvezetében, ideértve a földet, a lakást, a gépkocsit stb. is. Akkor is érvényes, ha Ön szerzőként vagy feltalálóként a saját alkotását kívánja levédetni és abból hasznot húzni. Ez szerzői joggal védett munkákkal, valamint szabadalmakkal, védjegyekkel és eredeti üzleti módszerekkel és ipari eljárásokkal lehet kapcsolatos.
Ez olyankor kerül szóba, amikor Önt megakadályozzák a szabad munka választásban, a munkavégzésben vagy üzleti vállalkozás szabad létrehozásában és vezetésében. Munkavállalóként a munkahelyi tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogait, a kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez, az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez, valamint a tisztességes és méltányos munkakörülményhez való jogot is magában foglalja. Kiterjed a fiatalok munkahelyi védelmének hiányára és a gyermekmunkára is.
Ez arra az esetre vonatkozik, amikor Önt megakadályozzák a társadalombiztosítási jogosultságához és a szociális ellátáshoz való hozzáférésben, elsősorban anyaság, betegség, baleset, munkahely elvesztése vagy idős kor esetén. Magában foglalja az Ön jogát az alapvető orvosi ellátáshoz és kezeléshez való hozzáféréshez, valamint a szociális ellátáshoz és lakástámogatáshoz, ideértve a pénzügyi támogatást is. Kiterjed a kötelező oktatáshoz valamint a felsőoktatáshoz és továbbképzéshez való hozzáférésben tapasztalt problémákra is, ideértve az egyetemi és szakképzést vagy az oktatási intézmények által a szülők vallási, filozófiai vagy pedagógiai meggyőződéseinek tiszteletben nem tartását is. Az olyan általános szolgáltatásokhoz való hozzáférésben tapasztalható problémákra is érvényes, mint például a postai szolgáltatások, távközlés és közlekedés.
Ez olyankor kerül szóba, amikor egy termék vagy szolgáltatás vásárlása során (ideértve az online vásárlást is) tisztességtelen bánásmóddal szembesül, vagy ha amit vásárolt minőségileg kifogásolható. Olyan kérdésekre is kiterjed, mint például a tisztességtelen szerződési feltételek vagy ha egy reklám megtévesztette, illetve ha a társasutazásának szervezője csődbe ment.
Ez arra az esetre vonatkozik, amikor nem megfelelően óvják vagy védik a környezetet, ahol lakik. Önt ez akkor is védi, ha olyan környezetszennyezéstől szenved, mint például a rossz minőségű levegő vagy mérgező vegyi anyagok.
Ez arra az esetre vonatkozik, amikor nem tud jóvátételt szerezni, részrehajló a tárgyalás vagy helytelenül tartanak zárt tárgyalást, a bíróság nem független, az eljárás időtartama nem ésszerű vagy ha nem biztosítják a költségmentességét vagy a jogi képviseletét. Akkor is érvényes, ha azelőtt bűnösként bánnak Önnel, mielőtt a bűnösségét bíróság előtt bebizonyították volna, olyan cselekményért tartják bűnösnek, amely nem bűncselekmény, a büntetés túl súlyos vagy ugyanazon cselekményért büntetőeljárásban kétszer büntetik meg.
Ez olyankor kerül szóba, amikor megakadályozzák menedékjog kérelmezésében vagy olyan országba toloncolják ki, utasítják ki vagy adják ki, ahol komoly veszélye van annak, hogy Önt halálbüntetésnek, kínzásnak vagy egyéb embertelen vagy megalázó bánásmódnak, illetve büntetésnek vetik alá.
Ez arra az esetre vonatkozik, amikor Önt a szociális ellátásokhoz való jutásban (mint például a rokkantsági nyugdíj) akadályozzák, vagy a társadalmi, kulturális és politikai életben való részvétele veszélyeztetett, mivel Ön egy gyermek, időskorú vagy Ön nem részesül kifejezett védelemben mint a következő csoportok valamelyikének tagja: gyermek, időskorú vagy fogyatékossággal élő személy.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Joga van ahhoz, hogy igazságosan és tisztelettel bánjanak Önnel.
Ez a jog védi meg Önt például a rendőrség általi halált okozó túlzott erő használatától és a halálbüntetéstől.
Önnek joga van ahhoz, hogy a testi vagy szellemi épségének károsításától vagy a testi vagy szellemi kizsákmányolástól védelemben részesüljön. Ez a jog kiterjed arra is, hogy védelemben részesüljön azzal szemben, hogy a hozzájárulása nélkül megműtsék vagy a szerveit eladják. Az „emberi nem” gondolatát általánosságban is védi, azáltal, hogy tiltja az emberi klónozást, valamint az egyes társadalmi vagy etnikai csoportok gyermekvállalásának megakadályozására irányuló reprodukciós beavatkozást.
Önnek jogában áll védelemben részesülni a kínzással és a szándékosan megalázó, fájdalmas vagy szenvedést okozó bánásmóddal szemben.
Az Ön joga, hogy más személy Önt ne birtokolhassa vagy irányíthassa, illetve, hogy egyik helyről egy másikra ne szállíthassák munkavégzés vagy valaminek az Ön akarata ellenére történő végzése céljából.
Önnek jogában áll, hogy védelemben részesüljön az alapos ok nélkül történő fogva tartás ellen. Például, csak akkor börtönözhetik be, ha bűncselekményt követett el; csak akkor tartóztathatják le, ha bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, és indokolatlanul nem vethetik túlzott és durva motozásnak alá.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Ez a jog a kulturális, nyelvi és vallási sokszínűséget védi, valamint Ön számára lehetővé teszi, hogy részt vegyen és hozzájáruljon ehhez a sokszínűséghez.
Önnel nem bánhatnak a munkahelyén máshogy vagy igazságtalanul a faji hovatartozása, életkora, szexuális irányultsága stb. miatt.
Önnel az oktatásban nem bánhatnak máshogy vagy igazságtalanul a faji hovatartozása, életkora, szexuális irányultsága stb. miatt.
Önnel nem bánhatnak máshogy vagy igazságtalanul a faji hovatartozása, életkora, szexuális irányultsága, stb. miatt, amikor egy helyet keres, ahol lakhat vagy otthon érezheti magát.
Önnel nem bánhatnak máshogy vagy igazságtalanul a faji hovatartozása, életkora, szexuális irányultsága stb. miatt, amikor szociális ellátásban részesül.
Önnel nem bánhatnak máshogy vagy igazságtalanul a faji hovatartozása, életkora, szexuális irányultsága stb. miatt, amikor termékekhez és szolgáltatásokhoz kíván jutni.

Kérjük, válassza ki, hogy min alapult a megkülönböztetés

Ez megvédi attól, hogy a neme miatt másképpen bánjanak Önnel, például ha nem léptetik elő azért, mert nő vagy férfi.
Ez megvédi attól, hogy az etnikai vagy faji háttere miatt másképpen bánjanak Önnel.
Ez megvédi attól, hogy az életkora miatt másképpen bánjanak Önnel.
Ez megvédi attól, hogy bármilyen típusú fogyatékosság miatt másképpen bánjanak Önnel.
Ez megvédi attól, hogy másképpen bánjanak Önnel, mert Ön például az azonos neműekhez vagy mindkét nemhez vonzódik.
Ez megvédi attól, hogy másképpen bánjanak Önnel a vallásos, ateista vagy agnosztikus meggyőződése miatt.
Ez megvédi attól, hogy a fent felsorolt tényezőkön kívül egyéb alapon, mint például a politikai hovatartozás, külső megjelenés stb. miatt másképpen bánjanak Önnel.

Kérjük, válassza ki, hogy min alapult a megkülönböztetés

Ez megvédi Önt attól, hogy másképpen bánjanak Önnel, például amikor oktatáshoz kíván hozzáférni.
Ez megvédi Önt attól, hogy másképpen bánjanak Önnel, például munka vállalásakor vagy a munkavállalás feltételeivel kapcsolatban.
Ez megvédi Önt attól, hogy másképpen bánjanak Önnel, amikor termékeket vásárol vagy különböző szolgáltatásokat vesz igénybe.
Ez megvédi Önt attól, hogy másképpen bánjanak Önnel, például amikor szálláshelyet kíván bérbe venni vagy vásárolni.
Ez megvédi Önt attól, hogy másképpen bánjanak Önnel a fentiekben felsoroltaktól eltérő ügyekben, mint például az egészségügyi ellátással, a médiával, sporttal, tudománnyal, a politikai pártokkal, a civil társadalmi szervezetekkel stb. kapcsolatosan.
Ez megvédi Önt attól, hogy másképpen bánjanak Önnel, például amikor betegség, rokkantság, idős kor, munkanélküliség stb. esetén különböző szociális védelmi rendszerekhez kíván hozzáférni.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Ön szabadon kifejezheti gondolatait (ideértve ideológiát és erkölcsi értékeket is), valamint a vallásos vagy nem vallásos meggyőződését.
Szabadon kifejezhet és átvehet különböző gondolatokat és információkat. A sajtó is szabadon közzétehet bármilyen információt, amely nem hamis vagy rágalmazó.
Szabadon élvezhet és tanulmányozhat kulturális műveket és tudományos tanulmányokat, valamint tanulhat azokból. Amennyiben ezek a művek közkinccsé váltak, illetve nem vonatkozik rájuk szerzői jog, nyilvánosan meg is oszthatja azokat.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Szabadon gyülekezhet nyilvánosan vagy zártkörűen, valamint egyesülhet másokkal bármilyen célból, amennyiben az a cél törvényes.
Jogában áll bármely választáson részt venni, amelyre jogosult, és választható is.
Jogában áll a nagykövetsége vagy konzulátusa védelemében részesülni.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Jogában áll védelemben részesülni a személyes és családi életének jogellenes megzavarásával szemben, ideértve az otthonában és a másokkal folytatott kapcsolattartásában is (többek között online).
Önnek jogában áll a partnerét elvenni, valamint családot alapítani.
Önnek jogában áll megtalálni az egyensúlyt a szakmai és a családi élet között, többek között joga van az anyasággal kapcsolatos jogalap nélküli elbocsátástól való védelemre is. Ez a gyermek születését vagy örökbefogadását követően a fizetett szülési és szülői szabadsághoz való jogát is magában foglalja.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Szabadon dönthet arról, hogy hol fejlessze szakmai készségeit, igényeit és vágyait.
Önnek jogában áll egy üzleti vállalkozást elindítani a bevett gyakorlatot meghaladó további korlátozások nélkül.
Önnek jogában áll a munkahelyi jogaival kapcsolatban tájékoztatásban részesülni, és beleszólással rendelkezni, amikor az Önt közvetlenül érintő munkakörülmények megváltoznak.
Önnek jogában áll a munkahelyén másokkal kollektíven együttműködni kollektív szerződések, munkaszerződések megtárgyalásának, illetve más, az Ön munkakörülményeire hatással lévő, kapcsolódó tárgyalások részeként. Ez a jog azt is megengedi, hogy olyan szervezett fellépésbe kezdjenek, mint a sztrájk, a tiltakozás, illetve más hasonló fellépések.
Önnek jogában áll szabadon igénybe venni munkaerő-közvetítő ügynökségeket és más társaságokat, akik segíthetnek a képzettségének és tapasztalatának megfelelő munkát találni.
Önnek jogában áll védelemben részesülni a munkahelyéről az alkalmazandó munkatörvényeknek nem megfelelő módon történő elbocsátással szemben.
Önnek joga van olyan munkakörülményekhez, amelyek megfelelnek a tisztességesség és igazságosság normáinak.
Önnek jogában áll védelemben részesülni a munkaképesség törvényes korhatára előtt történő foglalkoztatással szemben. Akkor is létezik védelem, ha Ön a munkaképesség törvényes korhatárán belül dolgozik.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Önnek joga van hozzáférni az oktatási rendszerekhez.
Joga van hozzáférni a szociális biztonsági rendszerekhez (ideértve a nyugdíjat, a munkahelyi balesetekkel szembeni védelmet és különböző álláskeresési ellátásokat is), valamint más szociális ellátási programokhoz.
Önnek jogában áll az egészségügyi rendszerekhez hozzáférni.
Önnek joga van az olyan általános szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, mint például az energia, a közlekedés vagy a vízszolgáltatások.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Önnek joga van az igazságszolgáltatáshoz vagy a jogainak más módon történő követeléséhez. Az a tény, hogy a bíróság létezik, még nem elég; használni is kell ahhoz, hogy olyan határozatokat hozzon, amely megváltoztatja az eljárás tárgyát képező helyzetet. A bíróságoknak igazságosaknak is kell lenniük – Önnel és másokkal egyformán, meghatározott szabályok szerint kell bánniuk.
Önnek jogában áll, hogy ártatlanként kezeljék mindaddig, amíg a bűnösségét nem bizonyították; ahhoz is joga van, hogy védelemben részesüljön, amikor valamilyen bűncselekménnyel vádolják.
Önnek jogában áll védelemben részesülni az alól, hogy egy olyan bűncselekmény miatt büntessék, amelyről a törvény nem rendelkezik. A büntetéseknek az elkövetett bűncselekménnyel arányosaknak is kell lenniük.
Önnek jogában áll, hogy védelemben részesüljön azzal szemben, hogy ugyanazon bűncselekmény miatt, egyetlen bűntény miatt valamely bíróság elé többször idézzék és többször büntessék meg.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Jogában áll egy másik európai uniós országban menedékjogot kérni.
Önnek jogában áll védelemben részesülni a jogellenes kitoloncolással, kiutasítással vagy kiadatással szemben abból az országból, ahol tartózkodik.

Kérjük, válassza ki az ügy konkrét témáját

Gyermekként Önnek joga van a jóllétéhez szükséges védelemhez és gondozáshoz. Ahhoz is joga van, hogy a véleményét meghallgassák és figyelembe vegyék. 
Önnek jogában áll védelemben részesülni azzal szemben, hogy a szellemi vagy fizikai állapota hatással legyen az egyéb jogainak teljes körű gyakorlására.
Idős személyként jogában áll méltóságteljes és önálló életet élni, valamint a társadalmi és kulturális életben részt venni.

Az állítólagos jogsértést köz- vagy magánszervezet követte-e el?

Ide tartoznak minden ágazatból és minden szintről (nemzeti, regionális, helyi stb.) a kormányzati szervek, valamint a közigazgatási feladatokat ellátó szervek.
Ide tartoznak a természetes személyek (magánszemélyek), a zártkörű társaságok, illetve az üzleti vállalkozások.
Nem tudomUtolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.