Interaktivt verktyg om grundläggande rättigheter

Anser du att dina grundläggande rättigheter har kränkts? Använd vårt interaktiva verktyg för att hitta rätt organisation som kan hjälpa dig.I vilket land ägde kränkningen av dina grundläggande rättigheter rum?


Välj område

Detta är tillämpligt om du har blivit misshandlad, otillbörligen fängslad, torterad eller fallit offer för omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, slaveri eller tvångsarbete eller människohandel. Det kan även vara tillämpligt i fall där till exempel en släkting har dödats.
Detta är tillämpligt om du behandlas annorlunda på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell läggning (för lesbiska, homosexuella, bisexuella, transsexuella eller intersexuella personer), religion och övertygelse, eller på grund av andra skäl inom områden såsom utbildning, sysselsättning, social trygghet, hälso- och sjukvård, tillgång till varor och tjänster eller bostäder. Detta är även tillämpligt om du utsatts för hatbrott – en lagöverträdelse som motiveras av rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans eller av faktiska eller upplevda funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet.
Detta är tillämpligt när din åsiktsfrihet samt din frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar, också på nätet, begränsas. Detta omfattar även verksamheter såsom fritt skapande eller utförande eller fri distribution eller fritt utställande av konstverk.
Detta är tillämpligt om du hindras från att delta i fredliga sammankomster, från att grunda ett politiskt parti eller från att ansluta dig till fackföreningar eller andra föreningar. Detta är även tillämpligt om din rätt att rösta eller ställa upp som kandidat i val begränsas. Om du nekas diplomatiskt eller konsulärt skydd av dina nationella myndigheter omfattas även detta.
Detta är tillämpligt om du hindras från att röra dig fritt eller bosätta dig inom Europeiska unionen för att till exempel arbeta, studera, starta ett företag eller följa med en familjemedlem.
Detta är tillämpligt om du vill ta upp en fråga som rör missförhållanden, såsom när dina angelägenheter inte behandlas opartiskt, rättvist eller inom skälig tid av ett statligt organ, en lokal myndighet eller någon annan offentlig institution.
Detta är tillämpligt om ditt privatliv eller familjeliv störs. Detta omfattar din personliga identitet (dvs. val av namn, klädsel, sexuell identitet), medicinsk vård (genom oaktsamhet eller utan samtycke), stalkning (även stalkning på nätet), om polisen genomför kroppsvisitationer eller tar fingeravtryck utan saklig grund, förhållandet mellan föräldrar och barn, förhållandet mellan dig och din partner (även partnerskap mellan personer av samma kön), adoption etc. Detta omfattar även situationer där du sägs upp på grund av moderskap samt rätten till betald mammaledighet och föräldraledighet.
Detta omfattar insamling av, tillgång till och användning av dina personuppgifter (allting som identifierar dig, såsom ditt namn, telefonnummer, födelsedatum eller fotografier) av andra (andra enskilda personer, företag, offentliga myndigheter, staten, byråer eller något annat organ), också online. Detta omfattar även oönskad direkt marknadsföring via telefon eller post.
Detta är tillämpligt om du hindras från att nyttja din egendom, däribland mark, lägenheter, bilar m.m. Det är även tillämpligt om du i egenskap av författare eller uppfinnare önskar skydda ditt eget verk och dra vinning av det. Detta kan avse verk som omfattas av upphovsrätt samt patent, varumärken och ursprungliga affärsmetoder och industriella processer.
Detta är tillämpligt om du hindras från att fritt välja ett arbete, från att arbeta eller från att fritt starta eller bedriva en affärsverksamhet. Det omfattar även dina rättigheter som arbetstagare till information och samråd på arbetsplatsen, förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder, skydd mot uppsägning utan saklig grund samt rättvisa arbetsförhållanden. Det omfattar även avsaknad av skydd vad gäller ungdomar i arbetslivet och barnarbete.
Detta är tillämpligt om du hindras från att få tillgång till social trygghet och socialt stöd, främst i samband med moderskap, sjukdom, olycka, arbetslöshet eller ålderdom. Det omfattar dina rättigheter till grundläggande hälso- och sjukvård, medicinsk behandling och till socialt stöd och till stöd till boendet, också finansiellt stöd. Det omfattar även problem som rör tillgång till obligatorisk utbildning samt till högre utbildning och vidareutbildning, även universitets- och yrkesutbildning liksom brist på respekt från undervisningsanstalterna för föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelser. Det är även tillämpligt på problem som rör tillgång till allmänna tjänster såsom posttjänster, telekommunikation eller transport.
Detta är tillämpligt om du utsätts för orättvis behandling när du köper en vara eller tjänst (också på nätet), eller om det du har köpt är bristfälligt. Det omfattar även oskäliga villkor i avtal eller om du har blivit vilseledd av reklam eller om arrangören av din paketresa har gått i konkurs.
Detta är tillämpligt om miljön där du bor inte bevaras eller skyddas på rätt sätt. Det omfattar även om du utsätts för föroreningar, såsom dålig luftkvalitet eller giftiga kemikalier.
Detta är tillämpligt om du inte kan få din sak rättsligt prövad, om domstolsprövningen är orättvis eller förhandlingen felaktigt hålls inför stängda dörrar, om domstolen inte är oberoende, om förfarandets längd är orimlig eller om du inte får rättshjälp eller juridiskt ombud. Det är även tillämpligt om du behandlas som om du är skyldig innan detta har fastställts av domstol, om du fälls för en gärning som inte är ett brott, om straffet är för strängt eller om du straffas två gånger för samma brott.
Detta är tillämpligt om du hindras från att söka asyl eller om du avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där du löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling.
Detta är tillämpligt om du hindras från att få tillgång till sociala förmåner (såsom invaliditetspension) eller om ditt deltagande i det sociala, kulturella eller politiska livet äventyras för att du är ett barn, en äldre person eller om du inte åtnjuter särskilt skydd som en av följande grupper: barn, äldre personer eller personer med funktionshinder.

Välj problem

Du har rätt att bli behandlad rättvist och med respekt.
Denna rättighet skyddar dig exempelvis från överdriven användning av dödligt våld av polisen och dödsstraff.
Du har rätt att skyddas från att skadas fysiskt eller psykiskt eller från att utnyttjas. Denna rättighet omfattar även skydd mot att undergå en operation utan samtycke eller försäljning av dina organ. Den skyddar även mänskligheten mer generellt genom att förbjuda kloning av människor och inblandning i fortplantningen i syfte att hindra vissa sociala eller etniska grupper från att skaffa barn.
Du har rätt att skyddas mot tortyr och uppsåtligen förnedrande, smärtsam eller plågsam behandling.
Du har rätt att inte ägas eller kontrolleras av en annan person och att inte flyttas från en plats till en annan för att arbeta eller göra något mot din vilja.
Du har rätt till skydd mot att bli fängslad utan goda skäl. Till exempel får du endast fängslas om du har begått ett brott, du får endast gripas om du är misstänkt för att ha begått ett brott och du får inte utsättas för oskäliga eller hårdhänta kroppsvisiteringar utan att detta är motiverat.

Välj problem

Denna rättighet säkerställer kulturell, religiös och språklig mångfald och gör det möjligt för dig att delta i och bidra till denna mångfald.
Du får inte behandlas orättvist eller annorlunda på arbetet på grund av din ras, ålder, sexuella läggning etc.
Du får inte behandlas orättvist eller annorlunda i samband med utbildning på grund av din ras, ålder, sexuella läggning etc.
Du får inte behandlas orättvist eller annorlunda när du försöker hitta någonstans att bo eller i ditt hem på grund av din ras, ålder, sexuella läggning etc.
Du får inte behandlas orättvist eller annorlunda när du erhåller sociala förmåner på grund av din ras, ålder, sexuella läggning etc.
Du får inte behandlas orättvist eller annorlunda när du försöker få tillgång till varor och tjänster på grund av din ras, ålder, sexuella läggning etc.

Välj diskrimineringsgrund

Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda på grund av ditt kön, till exempel om du inte blir befordrad för att du är kvinna eller man.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda på grund av etniskt ursprung eller ras.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda på grund av ålder.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda på grund av någon typ av funktionshinder.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda på grund av att du, till exempel, dras till samma kön eller till båda könen.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda på grund av en religiös, ateistisk eller agnostisk övertygelse.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda på andra grunder än de som anges ovan, såsom politisk tillhörighet, fysiskt utseende etc.

Välj diskrimineringsgrund

Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda, till exempel vid tillgång till utbildning.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda, till exempel vid tillgång till anställning eller med avseende på anställningsvillkoren.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda när du köper varor eller använder olika tjänster.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda, till exempel när du försöker hyra eller köpa en bostad.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda i andra avseenden än de som anges ovan, såsom i samband med hälso- och sjukvård, massmedia, idrott, vetenskap, politiska partier, organisationer i civila samhället etc.
Detta skyddar dig från att behandlas annorlunda när du till exempel försöker få tillgång till olika sociala trygghetssystem vid sjukdom, invaliditet, ålderdom, arbetslöshet etc.

Välj problem

Du har friheten att fritt kunna uttrycka dina åsikter (bl.a. ideologiska och moraliska värderingar) samt dina religiösa eller icke-religiösa övertygelser.
Du har friheten att ge uttryck för och ta emot olika åsikter och information. Pressen har friheten att publicera all information som varken är falsk eller kränkande. 
Du har friheten att ha tillgång till, lära av och undersöka kulturella verk samt vetenskapliga studier. Om dessa verk är offentliga eller inte omfattas av upphovsrätt får du även dela med dig av dem offentligt.

Välj problem

Du har friheten att samlas offentligt eller privat och samverka med andra personer, oavsett syfte så länge ändamålet är lagenligt.
Du har rätt att delta i alla val du är berättigad till och att kandidera.
Du har rätt att få skydd från din ambassad eller ditt konsulat.

Välj problem

Du har rätt att skyddas mot olagliga störningar i ditt privatliv och familjeliv, också i din bostad och i dina kommunikationer med andra (även på nätet).
Du har rätt att ingå äktenskap med din partner och att bilda familj.
Du har rätt att kunna balansera ditt yrkesliv och familjeliv, inklusive rätten att skyddas mot uppsägning utan saklig grund i samband med moderskap. Detta omfattar din rätt till betald mamma- och pappaledighet efter ett barns födelse eller adoption.

Välj problem

Du har friheten att bestämma var du ska utveckla dina yrkesmässiga färdigheter, behov och önskemål.
Du har rätt att starta företag utan ytterligare restriktioner som går utöver normal praxis.
Du har rätt att få information om dina rättigheter på arbetet och att yttra dig om dina arbetsvillkor förändras på ett sätt som direkt påverkar dig.
Du har rätt till kollektiv samverkan med andra som del av förhandlingar om kollektivavtal, anställningsavtal och andra liknande förhandlingar som påverkar dina arbetsvillkor. Denna rättighet ger dig även rätt att vidta kollektiva åtgärder, såsom strejker, protester och andra liknande åtgärder.
Du har rätt till fri tillgång till arbetsförmedlingar och andra företag som kan hjälpa dig att hitta ett arbete som är lämpligt för dina kvalifikationer och din erfarenhet.
Du har rätt att skyddas från att sägas upp från ditt arbete i strid mot tillämplig arbetsrätt. 
Du har rätt till rättvisa arbetsvillkor.
Du har rätt att skyddas från att anställas under den lagstadgade ålder som krävs för att arbeta. Det föreligger även skydd om du arbetar inom den lagstadgade ålder som krävs för att arbeta.

Välj problem

Du har rätt till tillgång till utbildningssystemet.
Du har rätt till tillgång till de sociala trygghetssystemen (även pensioner, skydd mot arbetsrelaterade olyckor och olika förmåner vid arbetslöshet) samt andra program för socialt stöd.
Du har rätt till tillgång till hälso- och sjukvårdssystemet. 
Du har rätt till tillgång till allmänna tjänster såsom energi-, transport- och vattentjänster.

Välj problem

Du har rätt till tillgång till domstolar eller att använda andra sätt för att kräva dina rättigheter. Det är inte tillräckligt att det finns en domstol. Domstolen måste användas för att fatta beslut som gör skillnad i den situation som är föremål för förfarandet. Det krävs dessutom att domstolarna är opartiska och att de behandlar dig och andra likadant och följer de regler som föreskrivs.
Du har rätt att bli behandlad som oskyldig innan det har fastställts att du är skyldig. Du har även rätt att bli försvarad när du anklagas för ett brott. 
Du har rätt att skyddas mot att straffas för ett brott som inte föreskrivs i lag. Straffen ska vara proportionerliga i förhållande till det brott som har begåtts.
Du har rätt att skyddas mot att ställas inför domstol och straffas för samma brott mer än en gång för en och samma brottsliga gärning.

Välj problem

Du har rätt att söka asyl i ett annat land som tillhör Europeiska unionen.
Du har rätt att skyddas mot olagligt avlägsnande, utvisning och utlämning från det land där du är bosatt.

Välj problem

Som barn har du rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för din välfärd. Du har också rätt till att man lyssnar på dina åsikter och att de beaktas. 
Du har rätt att skyddas mot att ditt psykiska eller fysiska tillstånd påverkar det fullständiga åtnjutandet av dina andra rättigheter.
I egenskap av äldre person har du rätt att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet.

Är det en privat eller offentlig organisation som har kränkt dina rättigheter?

Detta omfattar statliga organ på alla områden och på alla nivåer (nationella, regionala, lokala etc.) samt organ som utför offentliga förvaltningsuppgifter.
Detta omfattar fysiska (enskilda) personer, privata företag och affärsenheter.
Vet inteSenaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.