Издръжка на членове на семейството

Ако желаете да предявите иск за издръжка, например като поискате месечни плащания на издръжка за дете от родител, който не живее с детето, правото на ЕС ви дава възможност да използвате съдилищата във вашата държава за установяване на задължението на длъжника за плащане на издръжка и определяне на размера на издръжката. Такова съдебно решение ще бъде лесно признато в останалите държави — членки на Европейския съюз.

Моля, изберете знамето на съответната държава, за да получите по-подробна национална информация.

Правила от юни 2011 г.

От 18 юни 2011 г. по отношение на въпросите, свързани с издръжката, се прилага нова правна уредба. Тя продължава да гарантира защитата по съдебен ред на взискателя на издръжка като му дава възможност да предяви иск срещу длъжника пред съдилищата на държавата му по произход. Наред с това, в повечето случаи Хагският протокол от 2007 г. определя приложимото право към задълженията за издръжка и всяко съдебно решение за издръжка, постановено от съдилищата на държавите членки, се ползва със свободно движение в Европейския съюз и може да бъде изпълнено във всички държави членки без допълнителни формалности. На последно място, взискателите и длъжниците по задължения за издръжка се ползват от административно съдействие от страна на държавите членки.

Правилата се прилагат във всички 27 държави — членки на ЕС, включително в Дания, въз основа на Споразумението от 19 октомври 2005 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Дания обаче не прилага някои разпоредби, и по-специално разпоредбите, посветени на приложимото право и на сътрудничеството между централните органи.

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава — членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче висящите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства.

Съгласно Регламента за издръжката административни органи могат да бъдат смятани за съдилища за целите на процедурите, свързани със задълженията за издръжка. Вижте списъка с тези органи PDF (239 Kb) bg.

Европейският портал за електронно правосъдие ви предоставя информация относно прилагането на регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите. Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи Ръководство за ползване на приложенията към Регламента за издръжката, което е достъпно на 23 езика.

Когато издръжката се дължи от или в полза на лице, което живее в държава, която не е членка на ЕС, Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството и Протоколът за приложимото право при задължения за издръжка могат да ви помогнат за събирането на дължимата ви издръжка в държави, които не са членки на ЕС, но са страни по тези международни инструменти. Конвенцията влезе в сила за ЕС по отношение на трети държави, които са страни по конвенцията, на 1 август 2014 г.

Незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка

С цел улесняване на прилагането в практиката на Регламента за издръжката и ефективното упражняване от страна на гражданите на техните права в целия ЕС, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка.

Този незадължителен формуляр има за цел да улесни събирането на просрочените задължения за издръжка и е на разположение на 23 езика. Към него е приложено практическо ръководство за попълването му. Формулярът е на разположение в следните формати: PDF PDF (908 Kb) bg и XLS Excel (144 Kb) bg.

Незадължителен стандартен формуляр за доброволно уреждане на спорове

За да се улесни прилагането на Регламента за издръжката, както и ефективното трансгранично събиране на вземания за издръжка, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи (незадължителен) стандартен формуляр за доброволно уреждане на спорове.

Уреждането на спора по взаимно съгласие ще предотврати намесата на съд и/или изпълнително производство. То може да спомогне за предотвратяване на продължителни и сложни производства. Този формуляр ще помогне на централните органи да улеснят уреждането на спорове между страните по взаимно съгласие и да преодолеят езиковите бариери с оглед получаване на доброволно плащане на издръжка. Формулярът е достъпен на 23 езика. Формулярът е на разположение в следния формат: PDF PDF (185 Kb) bg

Последна актуализация: 09/12/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.