В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Издръжка на членове на семейството

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

Издръжката за своите деца или за всяко дете от семейството родителите могат да изплащат на родителя или на лицето, на който/което са поверени грижите за детето, било то чрез съда или посредством законоустановената система за издръжка на деца (административната система, създадена със закон за Англия и Уелс и за Шотландия). Законоустановената система за издръжка на деца се състои от три организации — Службата за детските издръжки (CMS), Алтернативи за издръжка на деца и Агенцията за подпомагане на децата (CSA). Системата за издръжка за деца може да бъде използвана, ако съответните лица (родители или лица, на които са поверени грижите за деца, и децата) имат обичайно местожителство в Обединеното кралство.

Всички молби по законоустановената схема се администрират от CMS, като достъпът на родители до последната се осъществява посредством организацията “Алтернативи за издръжка на деца”. CSA е в процес на закриване и всички дела за текущи задължения към момента са приключени. Осъществява се контакт само с родители, по чиито преписки има просрочени задължения - със запитване към тях дали все още желаят дългът да бъде събран при положение, че същият може да бъде прехвърлен към CMS.

Родителите могат да изплащат издръжка за своите деца до навършване на 18-годишна възраст на последните. Въз основа на подадена молба „дете“ над 18-годишна възраст може да получава издръжка от родителите си за продължаване на своето образование, когато се обучава по даден занаят или професия или при наличието на специални обстоятелства (приложение 1 към Закона за децата от 1989 г.).

Родители, които живеят отделно от своите деца, също могат да изплащат издръжката за деца, като използват CMS. Ако детето е под 16 години или под 20 години и учи в редовен курс на обучение, различен от висше образование (в училище или еквивалентно учебно заведение), или е под 20 години и живее с родител, който се е регистрирал за детски надбавки за въпросното дете, издръжката се определя от CMS по административна процедура, а не по съдебна. Издръжката се изплаща на получаващия я родител. Както родителят, така и лицето, на което са поверени грижите за детето, може да подаде молба пред CMS. Размерът на издръжката се изчислява от CMS. Седмичното плащане се извършва от родителя-длъжник, или директно на получаващия я родител (способ, познат като „директно плащане“ (Direct Pay)), или посредством услугата на CMS „събиране и изплащане“ (Collect and Pay), за която се заплаща такса (вж. по-долу).

Разведеният съпруг може да изплаща издръжка на другия съпруг. Издръжка може да се изплаща на всяка от страните в брака. Бивш партньор в граждански съюз също може да бъде задължен да плаща издръжка на другия партньор и на всяко дете от семейството.

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

Вж. отговора по-горе. В приложение 1 към Закона за децата от 1989 г. не е посочена възрастова граница.

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

В Англия и Уелс, когато родителите се разделят, преди да могат да подадат молба пред CMS, те трябва да се свържат с организацията „Алтернативи за издръжка на деца“ за съвет и информация, за да могат да постигнат ефективно споразумение относно издръжката за своето семейство. Това споразумение може да бъде „семейно споразумение“ между тях самите или споразумение вследствие на молба за медиация, отправена до CMS. Родителите не могат да се обръщат към CMS, преди първо да са разговаряли с организацията „Алтернативи за издръжка на деца“.

Ако родителите решат, че не могат да постигнат семейно споразумение, те трябва да платят такса при подаването на молба до CMS. Актуална информация за таксите е налична на правителствения уебсайт. Възможно е да не се наложи да плащате такса, ако в качеството си на заявител вие сте под 19-годишна възраст, имате местожителство в Северна Ирландия или сте подал/а сигнал за домашно насилие, който е отнесен към орган, признат от CMS. Срещу заплащането на таксата на заявителя се предоставят следните услуги: изчисляване от CMS на размера на плащанията въз основа на доходите на родителя-длъжник, намиране на родителя-длъжник и уреждане на всякакви изменения по задължението му за издръжка. Изчисляването на дължимата издръжка се извършва на базата на процент от брутния доход на родителя-длъжник според броя на децата, за които се плаща издръжка, като задължението може да бъде увеличено или намалено, ако се вземат предвид други фактори - допълнителен доход на родителя-длъжник или признаване на споразумение за поделяне на грижите. CMS не гарантира, че в резултат на извършената от тях работа ще последват някакви плащания.

Веднъж след като е направена оценка на издръжката и ако родителите се договорят да плащат един на друг директно на базата на директно плащане (Direct Pay), то тогава се дължи само такса за молбата. Потребителите на CMS, които желаят CMS да извършва плащането чрез услугата „събиране и изплащане“ (Collect and Pay), трябва да заплащат такси за събиране. За родителя-длъжник това означава допълнителни 20 % върху обичайната платима издръжка за дете. От размера на издръжката за дете, която получаващият родител получава, се удържат 4 %. Таксите за събиране могат да бъдат избегнати при наличие на семейно споразумение или чрез използване на директно плащане (Direct Pay).

Родителят-длъжник, трябва да заплати също така такса на CMS за изпълнителните действия, които организацията извършва. Тези действия представляват изпълнение на решения, постановени от съда спрямо родителя-длъжник, който не е заплатил дължимата издръжка.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

Що се отнася до издръжката за дете, всяко лице — приятел, роднина или процесуален представител (напр. адвокат в Англия и Уелс) — може да подаде молба от името на родителя-длъжник или получаващия родител, на когото са поверени грижите за детето. Необходимо е те да упълномощят за това лицето, което подава молбата, освен ако последното вече има това право, например въз основа на пълномощно. В Англия и Уелс молбата не може да се подава от името на детето, тъй като децата не могат самостоятелно да предявяват искове за собствената си издръжка.

В Англия и Уелс молба за реципрочно изпълнение на издръжка може да се подава от името на дете, на разведен съпруг или бивш партньор в граждански съюз, или от името на други лица, когато това е предвидено в съответната международна конвенция или в споразумение за реципрочно изпълнение на решения за издръжка.

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Що се отнася до ищци в Англия и Уелс, искови молби може да бъдат подадени до един от трите Центъра за изпълнение на издръжка (Maintenance Enforcement Centres), в зависимост от мястото: за Англия (с изключение на Лондон), Лондон и Уелс.

Административният персонал на съда предоставя информация, ако молбата трябва да бъде подадена в друг съд.

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

Подаването на молба за издръжка за дете представлява административен процес, който се урежда от CMS.

Съгласно различните международни конвенции и споразумения, ищците, които желаят реципрочно изпълнение на решението за издръжка, не са длъжни да ангажират адвокат, за да подадат молба до съда за събиране на вземания за издръжка. Исковата молба, получена от друга държава, се изпраща до бизнес центъра за изпълнение на издръжка в района по местоживеене на ответника.

Ищците по приложение 1 към Закона за децата от 1989 г. не са длъжни да ангажират адвокат, за да подадат молба до съда.

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

Що се отнася до събирането на вземания за издръжка, обикновено не се изисква процесуално представителство и в повечето случаи не се събират такси. Когато се изисква процесуално представителство, могат да бъдат получени правна помощ и съдействие. В някои случаи обаче, това е предмет на преценка на доходите и основателността. Възможно е да се наложи ищецът да заплати определена вноска.

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

Що се отнася до събирането на вземания за издръжка, съдът може да постанови решение за издръжка за дете, издръжка за бивш съпруг или издръжка за дете/съпруг. Съдът може да определи периодични плащания, еднократна сума, плащания по спогодба или обезпечени периодични плащания. Когато е целесъобразно, съдът или CMS може да реши издръжката да бъде дължима със задна дата. Когато се решава дали издръжката да бъде дължима със задна дата и когато се определя нейния размер, се вземат предвид всички обстоятелства по конкретния случай. Във всеки един момент може да се подаде молба до съда за промяна на решението за издръжка.

При определени обстоятелства пенсия може да послужи като източник за издръжка на съпруг. Въпреки че страните са свободни да договарят помежду си своите финансови условия, без да е нужно съдебно решение за това, в случаите на съвместно ползване на пенсия или на прехвърляне на пенсионни средства осигуряващият пенсията не може да действа без наличие на такова решение.

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Лицата, които имат право да получават издръжка, са посочени в отговора на въпрос 1 по-горе.

Бизнес центърът за плащания на издръжка (MPBC), който е част от съдебната служба на Англия и Уелс, се занимава с плащания към физически лица. Отделът за реципрочно изпълнение на решенията за издръжка (REMO) не се занимава с плащания.

CMS предоставя услуги по изчисляване, събиране и плащане на издръжката. Ако родителите-длъжници закъсняват с плащането на издръжката или не плащат такава, CMS се намесва с цел установяване на паричните им потоци и бързото изплащане от тях на всяка просрочена дължима издръжка за дете. При необходимост CMS може да използва различни способи за принудително изпълнение.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

Що се отнася до събирането на вземания за издръжка, съдът може да постанови плащането да се извършва директно към него; съдът може да определи конкретен начин на плащане; съдът може да наложи запор върху доходите; съдът може да постанови посочените по-долу решения, когато исковете са предявени от CMS.

Що се отнася до издръжка за дете чрез CMS, ако родителят-длъжник не плаща своите задължения по издръжката за дете, CMS предприема необходимото действие, за да гарантира плащането дължимата издръжка за дете от този родител. CMS разполага с редица правомощия, които може да използва. Те включват удържане на пари директно от доходите и банковите сметки и предприемане на съдебни действия (действия по принудително изпълнение). Ако е необходимо, в изключителни случаи, може да бъде предявено искане пред съда за отнемане на паспорта или на свидетелството за управление на МПС на родителя-длъжник, или дори за лишаването му от свобода.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

Няма определени ограничения, що се отнася до изпълнението на решенията за издръжка.

CMS трябва да отчита интересите на всяко едно дете, което може да бъде засегнато от определени решения на службата, относно това в какви срокове да изисква плащане на забавената издръжка и в какъв размер да бъде плащането всеки път.

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

Що се отнася до издръжка за дете, събирана чрез системата за издръжка за деца, съответната организация е CMS (вж. по-горе).

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

Що се отнася до издръжка за дете, администрирана от CMS, службата може само да предава парите, които получава, където е уместно. Тя не може да изплаща издръжката или част от нея нито самостоятелно, нито вместо родителя, който не живее с детето.

Централният орган за Англия и Уелс (REMO) не може да носи отговорност за извършване на плащанията.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

Реципрочното изпълнение на решенията за издръжка (REMO) представлява процес, чрез който решенията за издръжка, постановени от съдилища на Обединеното кралство от името на лица с местожителство в Обединеното кралство, могат да бъдат регистрирани и изпълнени от съдилища или други органи в други държави спрямо лица, които имат местожителство в чужбина.

Това споразумение е двупосочно и се ръководи от международни конвенции или договорени схеми, което означава, че чуждестранни решения за издръжка в полза на лица от друга държава, могат по аналогичен начин да бъдат регистрирани и изпълнявани от съдилища на Обединеното кралство спрямо лица с местожителство в Обединеното кралство.

Как се предявява иск -

Лице с местожителство в Обединеното кралство, което желае да предяви иск за получаване на издръжка от лице в чужбина, трябва да се обърне към:

• Бизнес центъра за изпълнение на издръжка (MEBC), отговарящ за района, в който лицето живее, посочен в [да се вмъкне хипервръзка за https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Лицата могат да подадат искане за изпълнение на решението за издръжка в държавата по местопребиваване на платеца. Предвидени са също така процедури, даващи възможност на ищеца да поиска от органите на друга държава да постановят решение за издръжка от негово или нейно име.

Не е задължително ищецът да наема адвокат. Персоналът на MEBS уведомява ищеца кой формуляр да използва и препраща молбата до съответния орган, който за Англия и Уелс е Отдел REMO.

Отдел REMO изпраща молбата до чуждестранния орган за регистриране и изпълнение спрямо лицето, което живее там.

Молби, изготвени извън Обединеното кралство, трябва да бъдат изпращани до Отдел REMO от чуждестранния орган за държавата по местожителството на ищеца. REMO препраща молбата до MEBC, в чиято компетентност попада решаването на въпроса.

Що се отнася до издръжка за дете, CMS може да изчислява издръжката само ако обичайното местожителство и на двамата родители или на получаващия родител и на детето e в Обединеното кралство или родителят-длъжник работи извън Обединеното кралство като британски държавен служител, дипломат, представител на въоръжените сили или командирован здравен работник, или работи извън Обединеното кралство за работодател, който е регистрирано дружество, чиито платежни ведомости се водят в Обединеното кралство. Доходите от чужбина, които подлежат на данъчно облагане в Обединеното кралство, на лице с обичайно местожителство в Обединеното кралство, могат да бъдат взети предвид при всяко изчисляване на издръжката за дете.

Съгласно Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета за задълженията за издръжка, CMS също може да отправя искане до други държави от ЕС за събиране на просрочени плащания на издръжка.

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Адресите за контакт на всеки от MEBC са:

За лицата, живеещи в Голям Лондон:

Бизнес центъра за изпълнение на издръжка – Лондон

Централен съд по семейни спорове (Central Family Court)

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

електронна поща: MEBC.London@justice.gov.uk

За лицата, живеещи в Англия извън Голям Лондон:

Бизнес центъра за изпълнение на издръжка – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

електронна поща: MEBC.BSE@justice.gov.uk

За лицата, живеещи в Уелс:

Бизнес центъра за изпълнение на издръжка – Уелс

Бизнес център за издръжка – Уелс

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Тел.: 01656 673 833

електронна поща: mebc.wales@justice.gov.uk

Контакт с Отдел REMO може да бъде осъществен на адрес:

Отдел за реципрочно изпълнение на решенията за издръжка (REMO)

Служба на официалния юрисконсулт и обществен попечител

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Тел.: 020 3681 2757(в Обединеното кралство)

+44 20 3681 2757 (международен)

електронна поща: remo@offsol.gsi.gov.uk

REMO Website

MEBC и Отдел REMO не могат да дават правни съвети на ищците или на други лица. Възможно е обаче да бъдат дадени общи насоки по процедурите. Наличните конкретни възможности за реципрочност между Обединеното кралство и други държави зависят от конвенцията или споразумението, по което другата държава е страна, и MEBC могат да предоставят информация относно това как различните конвенции могат да бъдат приложени към конкретен случай.

Лицата, които предявяват иск за първи път, най-напред трябва да се обърнат към организацията „Алтернативи за издръжка на деца“, преди да подадат молба до Службата за издръжка за деца. Връзка с организацията „Алтернативи за издръжка на деца“ може да бъде осъществена на телефонен номер 0800 0835 130 от Обединеното кралство или като се посети нейния уебсайт.

Ако имате образувано дело при CSA или CMS, телефонният номер за контакт е посочен на всяко писмо, което те са Ви изпратили.

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1 Мога ли да отправя молба пряко до такъв орган или такава частна организация в тази държава членка?

Молба може да бъде подадена чрез органа или съда, отговарящ за реципрочното изпълнение в чуждестранната юрисдикция по местожителството на ищеца. Молба от друга държава може да бъде подадена също така директно до REMO, до съда или до MEBC.

Що се отнася до издръжка за дете, CMS има компетентност само да изчисли издръжката, ако ищецът и детето имат местожителство другаде в Обединеното кралство (т.е. Шотландия или Северна Ирландия).

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

Данните за връзка с REMO, MEBC и CMS са посочени по-горе. Предоставената помощ е описана по-горе. Обстоятелствата, при които CMS може или не може да приеме молба, са подробно посочени в отговорите на предходните въпроси.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Обединеното кралство не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г. и следователно той не се прилага в Англия и Уелс.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

Правото на Англия и Уелс е приложимо по всички дела в Англия и Уелс.

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

Що се отнася до събирането на вземания за издръжка, обикновено не се изисква процесуално представителство и в повечето случаи не се събират такси. Когато се изисква процесуално представителство, могат да бъдат получени правна помощ и съдействие (глава V). В някои случаи обаче, това е предмет на преценка на доходите и основателността. Възможно е да се наложи ищецът да заплати определена вноска. В рамките на правната помощ може да бъде направена оценка, за да се прецени дали характерът на делото налага искане на пълна правна помощ.

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

Прилагането на Регламент (ЕО) № 4/2009 относно издръжката се подкрепя от Разпоредбите за гражданската компетентност и изпълнението на съдебни решения за издръжка от 2011 г. (SI 1484/2011). В Разпоредба 3 и приложение 1 са посочени Централните органи за Обединеното кралство и е определена тяхната роля в предаването на молби. В Разпоредба 4 и приложение 2 е посочено кои органи са длъжни да предоставят информация на Централните органи (в това число информация относно длъжника) и са предвидени правила относно надлежното разкриване на въпросната информация от Централните органи.

В параграф 18 от приложение 1 към Закона за правна помощ, осъждане и наказване на нарушители от 2012 г. са определени условията, при които в Англия и Уелс се предоставя правна помощ в съответствие с Регламента относно издръжката.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 24/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.