Издръжка на членове на семейството

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

Разпоредбите относно издръжката за деца (във Финландия) са определени в Закона за издръжката за деца (704/1975).

Според посочения закон детето има право на подходяща издръжка. Това означава удовлетворяване на материалните и психологическите потребности на децата на различните етапи от тяхното развитие и покриване на нужните разходи по грижите за тях и тяхното образование, както и поемане на други съответни разходи.

Детето има право да получава издръжка от своите родители, които отговарят за това според своите възможности. Ако родител пренебрегва своите задължения за осигуряване на издръжка за детето или ако детето не живее постоянно с някой от своите родители, този родител може да бъде задължен да плаща издръжка за детето.

Родителите нямат право да получават издръжка от своите деца.

Разпоредбите относно издръжката, дължима на съпруг (във Финландия) са определени в Закона за брака (234/1929).

В брака всеки от съпрузите има своята роля в покриването на разходите за общото домакинство и издръжката на другия съпруг според своите възможности.

Ако съпруг пренебрегне своето задължение да плаща издръжка или ако съпрузите живеят отделно, единият от тях може да бъде задължен да плаща издръжка за другия.

След развод едната страна е задължена да плаща издръжка на своя бивш съпруг, ако страните са постигнали съответното споразумение и то е утвърдено от отдела за социални услуги към органа на местната власт. Когато двойката се разведе, съдът също може да постанови едната страна да плаща издръжка на другата, нуждаещата се страна. Във финландската съдебна практика обаче рядко се постановява дадена страна да плаща издръжка на съпруга си. Обикновено след развода страните се издържат самостоятелно.

Правото на съпруга да получава издръжка от своя бивш партньор се прекратява, ако страната, която получава издръжка, встъпи в нов брак.

Предвидените в закона разпоредби относно съпрузите важат също така за съответните страни в регистрирано партньорство.

Страните не са задължени да плащат издръжка една на друга в рамките на каквито и да било други лични отношения.

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

Детето има право да получава издръжка от своите родители, докато навърши 18-годишна възраст.

Родителите продължават да носят отговорност за разходите по образованието на техните деца, след като децата са навършили 18-годишна възраст, ако това се смята за уместно. Това обаче е рядко явление във финландската съдебна практика.

Вж. също така въпрос номер 1.

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

Както страната, която има право на издръжка, така и страната, която е задължена да плаща издръжка, може да се обърне към Общинската комисия за социална закрила, откъдето може да ѝ бъде оказано съдействие при изготвянето на споразумение за издръжката. Споразумението, което е утвърдено от Общинската комисия за социална закрила, е пряко изпълнимо, както и съдебното решение.

В раздел 8, буква а) от Закона за издръжка за деца е посочено, че дори ако детето или дадена страна, която е задължена да плаща издръжка, няма местожителство във Финландия, Общинската комисия за социална закрила може да утвърди споразумение за издръжка, ако компетентен по делото е финландски съд по смисъла на членове 3 или 6 от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета, и ако страните са се уговорили задълженията за издръжка да бъдат определяни по законите на Финландия в съответствие с член 7 от Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. за приложимото право към задълженията за издръжка.

В случай на оспорване на издръжка, страната, която има право на издръжка, или страната, която е задължена да плаща издръжка, може да отнесе въпроса към съда, като подаде молба.

Съпрузите могат да съставят неофициално споразумение за издръжка в писмен вид и да поискат от отдела за социални услуги към органа на местната власт да го утвърди. При поискване, органът оказва съдействие на страните по изготвяне на споразумението.

Дело за издръжка, по което страни са двама съпрузи, може да бъде заведено пред съда чрез подаването на молба.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

---

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета и предвидените в него правила относно компетентността се прилагат по отношение на трансгранични дела за издръжка.

„Компетентни по искове за задължения за издръжка в държавите членки са:

а) съдът по обичайно местопребиваване на ответника; или

б) съдът по обичайно местопребиваване на взискателя; или

в) съдът, който по силата на закона на съда е компетентен да определя гражданското състояние на лицата, когато искът за издръжка допълва този иск, освен ако компетентността не се основава единствено на гражданството на едната от страните; или

г) съдът, който по силата на закона на съда е компетентен да взема решение за родителска отговорност, когато искането за издръжка допълва този иск, освен ако тази компетентност не се основава единствено на гражданството на едната от страните.“

Ако делото няма трансгранично измерение, тогава правилата относно компетентността са предвидени в Кодекса (на Финландия) за съдебното производство (4/1734).

Според глава 10, член 1 от Кодекса за съдебното производство иск срещу физическо лице се разглежда от районния съд с компетентност по местожителството или постоянното местопребиваване на съответното лице. Според глава 10, член 9 иск за издръжка също може да бъде разгледан от районния съд по местожителство или постоянно местопребиваване на страната, която иска или получава издръжка.

Когато делото се отнася до развод или прекратяване на съжителство е възможно да бъдат предявени и искове за споразумение за издръжка, упражняване на родителските права по отношение на детето, режима на лични отношения или право на достъп или други искове, които се присъединяват към делото за развод или прекратяване на съжителството. В такъв случай компетентен е съдът, в който се води делото по развода.

Ако в рамките на производство за упражняване на родителските права по отношение на дете или за установяване на бащинство бъде предявен иск за издръжка, делото за издръжка също може да бъде разгледано от съда, в който е образувано производството по първо посочения въпрос.

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

Ищецът има право да заведе дело без помощник (адвокат). Обикновено страните по съдебното производство обаче имат нужда от експертно съдействие, затова е препоръчително да се използва посредник или адвокат.

Съответните страни по трансгранични дела за издръжка могат да отнасят въпросите към централен орган.

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

При завеждане на дело се заплаща такса. Съдът начислява таксата, като съответният ѝ размер (86—200 EUR) зависи от съда и от нуждата от разглеждане на делото (Такси, начислявани от районните съдилища) (такси, събирани от районните съдилища).

Във (финландския) Закон за правна помощ и във (финландския) Закон за централния орган на Финландия по някои международни въпроси, свързани със задължения за издръжка (1076/2010), са определени разпоредбите относно правото на ищеца да получи правна помощ. Ищец, живеещ в чужбина, също може да получи правна помощ по дела за издръжка на базата на специално реципрочно споразумение. Съществуват такива споразумения между Финландия и някои щати от Съединените щати и определени провинции в Канада.

Повече информация относно правната помощ във Финландия е публикувана на адрес: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

В Закона за издръжката за деца (704/1975) са определени разпоредбите за дължимата издръжка за деца.

Като общо правило, издръжката е дължима ежемесечно авансово под формата на парична сума, освен ако е уговорено или определено друго. По изключение може да бъде определено издръжката да се изплати като еднократна сума или под формата на движими или недвижими активи.

Във Финландия размерът на издръжката, която се плаща за дете, не се определя по таблица. Всеки случай се разглежда самостоятелно. Според член 1 от Закона за издръжката за деца детето има право на подходяща издръжка. Това означава удовлетворяване на материалните и психологическите потребности на децата на различните етапи от тяхното развитие и покриване на нужните разходи по грижите за тях и тяхното образование, както и поемане на други съответни разходи. Според член 2 родителите носят отговорност за издръжката на своите деца в зависимост от своите възможности. Когато се оценяват възможностите на родителите се взема предвид тяхната възраст, трудоспособност, шансовете им да си намерят платена работа, активите и средствата, с които разполагат, както и други аспекти на тяхната законна отговорност за издръжка. При оценяване мащаба на отговорността, която родителите носят за осигуряването на издръжка, се вземат предвид също така способността и възможностите на детето да поеме отговорност за своята собствена издръжка и факторите, поради които от родителите не може да се очаква да поемат разходите за издръжка за дете или свързаните разходи, се свеждат до минимум.

Размерът на издръжката, която се изплаща, автоматично периодично се увеличава в съответствие с нарастването на издръжката на живота. Допълнителни разпоредби за автоматичното увеличение са предвидени във (финландския) Закон за обвързването на някои плащания за издръжка с индекса на жизнения стандарт (583/2008).

Размерът на издръжката и начина на нейното плащане могат да бъдат променяни по споразумение или със съдебно решение, ако са настъпили толкова съществени промени в обстоятелствата, които са били взети предвид при определяне на издръжката, че промяната да бъде сметната за основателна, като се има предвид състоянието на детето и на родителя, който плаща издръжката.

В Закона за брака са определени разпоредби за издръжката, дължима на съпруг. Във финландската съдебна практика обаче рядко се постановява дадена страна да плаща издръжка на съпруга си. Обикновено след развода страните се издържат самостоятелно.

Според посоченото в съответното споразумение, определение или съдебно решение плащането на издръжка под формата на парична сума може да бъде определено или като безсрочно, или за даден период от време. Може да бъде определено обаче издръжката да се изплати като еднократна сума, ако това е оправдано с оглед на личните финанси на страната, която е задължена да плаща издръжката, и като се отчетат така също други фактори. Може да бъде определено също така издръжката да се изплати под формата на движими или недвижими активи.

За да се отрази нарастването на издръжката на живота, дължимата издръжка автоматично периодично се увеличава. Допълнителни разпоредби за автоматичното увеличение са предвидени във (финландския) Закон за обвързването на някои плащания за издръжка с индекса на жизнения стандарт (583/2008).

Съдебното определение, постановеното съдебно решение или споразумението, сключено от двамата брачни партньори, може да бъде изменено, ако това се счита за обосновано вследствие на променени обстоятелства. Въпреки това определението, решението на съда или споразумението, с което е определено издръжката да бъде платена като еднократна сума, не може да се изменя, след като издръжката бъде платена. Споразумението за плащане на издръжка, което е сключено от двамата партньори в брака, може да се изменя, ако то бъде счетено за неприемливо. Според закона задължението за периодично плащане на издръжка отпада, ако страната, която има право на издръжка, встъпи в нов брак.

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Издръжката за дете се плаща на настойника на детето (по неговата или нейната банкова сметка).

Издръжката за съпруг се плаща на самия съпруг (по неговата или нейната банкова сметка).

Като общо правило, издръжката е дължима ежемесечно авансово под формата на парична сума, освен ако е уговорено или определено друго. По изключение може да бъде определено издръжката да се изплати като еднократна сума или под формата на движими или недвижими активи.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

Страната, която има право на издръжка или, когато са изпълнени определени условия, Финландският социалноосигурителен институт (Kela) (вж. раздел 12) има право да предприема действия за принудително изпълнение на плащането за издръжка, ако страната, която е задължена да плаща издръжката, не я изплаща съгласно определеното от съда или предвиденото в споразумението.

Както е предвидено във (финландския) Закон за принудителното изпълнение, страната, която има право на издръжка, може да поиска от съдебния изпълнител принудително изпълнение на споразумението или решението за издръжка. Консултации по семейноправни въпроси може да бъдат предоставени също от отдела за социални услуги към органа на местната власт.

Според предвиденото в Закона за принудителното изпълнение, ако съпруг, който е длъжен да плаща издръжка, не спазва това задължение в нарушение на споразумение, утвърдено от отдела за социални услуги към органа на местната власт, или в неизпълнение на определение или решение, постановено от съд, страната, която има право на издръжка, може да поиска от съдебния изпълнител принудително изпълнение на споразумението или определението/съдебното решение.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

Правоприлагане и правила за защита на длъжника

Когато случаят бъде отнесен към агенция за принудително изпълнение, първо на длъжника се изпраща известие за производството, наред с напомняне за плащането. Обикновено на длъжника трябва да бъде дадена възможност да извърши плащането в отговор на напомнянето.

Ако в отговор на напомнянето длъжникът не извърши плащане или не осъществи доброволно контакт с дадена агенция за принудително изпълнение във връзка с плащането, агенцията извършва обследване на доходите и активите на длъжника, като прави справки с регистрираните данни.

Действията, които се предприемат с цел обследване на доходите и активите на длъжника, и всички следствени действия, които следват, са строго регламентирани.

В повечето случаи се прави запор върху доходите на длъжника и средствата по банковите му сметки. Обикновено на запор подлежи една трета от работната заплата, пенсията, обезщетението за безработица или майчинство на длъжника. За доходи се считат така също премиите за празници, допълнителните придобивки, комисионните, плащането на услуги, хонорарите и други плащания. Размерът на запорираната сума се изчислява на база на нетните доходи. Не се включват плащанията за социално подпомагане и закрила като жилищна субсидия и обезщетения за деца. Като алтернатива на периодичното запориране на доходи може да бъде одобрен също така „план за плащане“.

При действията за принудително изпълнение и плановете за плащане винаги се държи сметка за частта от активите на длъжника, която е защитена по закон: с други думи сумата, която се оставя за неговото или нейното съществуване. Тази защитена част се преразглежда, за да бъде отразен националният пенсионен индекс. Одобрените защитени части и примерни случаи са публикувани на адрес: https://oikeus.fi/ulosotto/en/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

Длъжникът има право да обжалва, въпреки че процесът по събиране на дължимите суми не се преустановява, докато съдът не постанови отделно решение.

Давностни срокове за дължима издръжка

В член 16, буква в) от Закона за издръжката на деца е посочено, че периодично плащаната издръжка и всички начислени върху нея лихви за забава, трябва да бъдат събрани от страната, която дължи издръжката, в срок до пет години, считано от началото на годината, следваща тази, през която плащането е станало дължимо. В противен случай се губи правото на плащане. Издръжката, която следва да бъде платена като еднократна сума, и всички начислени върху нея лихви за забава, от друга страна, трябва да бъдат събрани в срок до пет години, считано от момента, в който издръжката е станала дължима, и най-късно в срок до пет години от момента, в който получателят на издръжката е навършил пълнолетие.

Аналогично Социалноосигурителният институт трябва да събира от страната, дължаща издръжка, всички социални помощи, които е платила като издръжка за дете, в срок до пет години, считано от началото на годината, следваща тази, през която издръжката, поради чието неплащане е била дадена социалната помощ, е станала дължима. В противен случай се губи правото на плащане (член 22 от Закон за социалните помощи за издръжка за деца 580/2008).

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

Ако страна, която дължи издръжка, не я плаща според уговореното, страната, която има право на издръжката, трябва да се обърне към съдебен изпълнител за събиране на неплатената сума. От агенцията за принудително изпълнение предоставят насоки относно подаването на такова искане. Консултации по семейноправни въпроси може да бъдат предоставени също от отдела за социални услуги към органа на местната власт. Вж. раздели 13 и 14. Агенцията за принудително изпълнение не начислява такси за събиране на вземанията за издръжка. Допълнителна информация относно процедурата е публикувана на адрес: https://oikeus.fi/ulosotto/en/index.html

Ако страна, която има право на издръжка, получава обезщетение за издръжка за дете от финландския Социалноосигурителен институт (Kela) поради неплащане на издръжката, тази страна не може да предприема действия за събиране на вземанията за издръжка. Когато от Kela се плаща обезщетение за издръжка за дете, институцията придобива правото да получи издръжката в размер, равен на частта, която е платена под формата на обезщетение за издръжка за дете (право на удовлетворяване) (член 19 от Закона за издръжката за деца 580/2008). Ако присъдената издръжка е в по-голям размер от плащаното от Kela обезщетение и страната, която дължи издръжката, не я плаща, Kela изплаща обезщетението за издръжка за дете в пълен размер и събира цялата неплатена издръжка от неизправната страна. Ако процедурата завърши с успех, след събиране на вземанията Kela изплаща разликата между цялата издръжка и платеното обезщетение на родителя, който упражнява родителските права по отношение на детето.

При трансгранични дела, касаещи събирането на вземания за издръжка, засегнатите страни могат да отнесат въпроса към Министерството на правосъдието, в ролята му на централен орган.

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

Ако страна, която е задължена да плаща издръжка, не плати дължимото според споразумението или решението за издръжка за дете с местожителство във Финландия, детето има право да получи обезщетение от Финландския социалноосигурителен институт (Kela). Информация за размера на изплащаните от Kela обезщетения за издръжка за дете е публикувана на неговия уебсайт на адрес: http://www.kela.fi/elatustuki (Закон за обвързването на някои плащания за издръжка с индекса на жизнения стандарт (583/2008).

Възможно е също така обезщетение за издръжка за дете да бъде получено, когато определената в споразумение или в решение сума за издръжка за дете е по-малка от размера на плащаното към дадения момент обезщетение, което може да се дължи на финансови затруднения на съпруга, който е задължен да плаща издръжката. В такива случаи Kela плаща разликата между обезщетението и размера на определената издръжка. Освен това детето получава от длъжника издръжката, която е предвидена в споразумението или решението за издръжка. Ако страната, която е задължена да плаща издръжка, не е в състояние да я изплати, съответната сума може да бъде определена и на 0 EUR. В такива случаи Kela изплаща обезщетението за издръжка за дете в пълен размер.

В Закона за издръжката за деца (580/2008) са определени разпоредби относно изискванията за получаването на обезщетение за издръжка за дете. Обезщетението за издръжка за дете се предоставя при подаване на молба от страна на настойника или законния представител на детето или от друго лице, което добросъвестно полага грижи за детето. Дете, навършило 15-годишна възраст, също може да подаде молба, ако той или тя живее самостоятелно. Плащането на обезщетение за издръжка за дете не променя задължението на съответната страна да плаща издръжката в пълен размер. Когато Kela вземе решение за плащането на обезщетение за издръжка за дете поради неплащане на издръжка, институцията има право — и е задължена — да събере от неизправната страна всички вземания по неизвършени плащания за издръжка.

Съпруг, който има право на издръжка, може да получава издръжката за дете само от неговия или нейния съпруг.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

Министерството на правосъдието е централният орган във Финландия по отношение на международни действия за събиране на вземанията за издръжка (вж. например Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, и Хагската конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството). В задълженията на централния орган влиза получаването на молби за издръжка, препращането им до компетентните органи и образуването на производства във връзка с молбите.

Ако страна, която е задължена да плаща издръжка, е с местожителство в държава, в която се прилагат международните договорености за събиране на издръжка, ищецът може да се обърне към Министерството на правосъдието за събиране на вземанията за издръжката в съответната чужда държава. Ако е необходимо, на ищците се препоръчва да се свържат с тяхната местна служба за правна помощ или частен правен консултант (например относно това как да изготви документите към молбата). Консултации по семейноправни въпроси може да бъдат предоставени също от отдела за социални услуги към органа на местната власт.

Ако страната, която има право на издръжка, поради неплащане на издръжката получава обезщетение за издръжка за дете от Kela, институтът придобива правото да получи издръжката в размер, равен на частта, която е платена под формата на обезщетение за издръжка за дете (право на удовлетворяване) (член 19 от Закона за издръжката за деца 580/2008). В такъв случай Kela събира вземанията по неизвършените плащания за издръжка от името на страната, която има право на издръжка и която при тези обстоятелства не може да предприема действия за събирането на дълга. Ако определената издръжка е в по-голям размер от плащаното от Kela обезщетение за издръжка за дете и страната, която дължи издръжката, не я плаща, Kela изплаща обезщетението в пълен размер и събира цялата неплатена издръжка от страната длъжник. Ако процедурата завърши с успех, след събиране на вземанията Kela изплаща разликата между цялата издръжка и платеното обезщетение на родителя, който упражнява родителските права по отношение на детето.

Съпруг, който има право на издръжка, може да получава издръжката за дете само от неговия или нейния съпруг. Съпруг, който има право на издръжка, може да получава издръжката за дете само от неговия или нейния съпруг. Такова лице може да се обърне към съдебен изпълнител и да се опита да установи дали съпругът с местожителство в чужбина има активи във Финландия, върху които може да бъде наложен запор в съответствие със Закона за принудителното изпълнение. Те могат също така да се обръщат към Министерството на правосъдието за съдействие във връзка със събирането на вземанията за издръжка в чужбина.

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Данните за контакт с Министерството на правосъдието (централен орган) са следните:

Адрес: Ministry of Justice
PO BOX 25,
00023 Government

Телефон: +358 29516001
Факс: +358 9 1606 7524
Ел. поща: maintenance.ca@om.fi

Уебсайтът на Министерството на правосъдието е с адрес: https://oikeusministerio.fi

Данните за контакт с Финландския социалноосигурителен институт (Kela) са следните:
Адрес: Kansaneläkelaitos,
Perintäkeskus
PO BOX 50,
00601 Helsinki

Телефон: +358 20 634 4940 (физ. лица), +358 20 634 4942 (органи)
Факс +358 20 635 3330

Електронен адрес: maintenance@kela.fi

Уебсайтът на Kela е с адрес: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index/yhteystiedot.html

Уебсайтовете на службите за правна помощ са публикувани на адрес: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index/yhteystiedot.html

Данните за контакт с отделите за социални услуги към органите на местната власт са публикувани в телефонния указател или се получават с обаждане на финландските телефонни справочни услуги. В случай на търсене чрез телефонни услуги трябва да се посочи кой отдел за социални услуги към органа на местната власт е нужен. Във Финландия има около 320 местни органа (общини).

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1

Ищецът в друга държава ще получи най-добро обслужване, ако се свърже с компетентния централен орган във въпросната държава, който от своя страна осъществява контакт с Финландското министерство на правосъдието. (Вж. раздели 13, 14 и 15).

Ищецът може да се свърже така също директно с финландските органи.

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

Вж. отговорите на въпрос 15.

Ако страната, която има право на издръжка (дете или съпруг), и страната, задължена да я плаща, живеят в различни държави, от Министерството на правосъдието може да бъде оказано съдействие на всяка от страните по въпроса, както и на компетентните органи на чуждата държава. Ищецът (отговарящо на условията дете или съпруг) може да поиска от Министерството да обезпечи изпълнението във Финландия на съдебно решение, определение или утвърдено споразумение за издръжка, съответно оформено в чужда държава, като издръжката, получена с принудително изпълнение чрез запор, бъде внесена по банковата сметка, посочена от отговарящата на условията страна. Министерството на правосъдието обаче не може да плаща издръжката от името на длъжника.

Според съществуващи различни международни договорености функциите на Министерството на правосъдието, в качеството му на централен орган, включват също така например съдействие по установяване местонахождението на длъжник или взискател, получаване на информация относно доходите на длъжник или взискател, както и съдействие при установяване на бащинство, ако това е необходимо при събирането на издръжката.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Да.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

---

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

Ако Министерството на правосъдието или упълномощено от него лице, по силата на своите функции като централен орган в рамките на съществуващите различни международни договорености, представлява ищец пред съда или друг орган във Финландия, ищецът получава безплатна правна помощ, независимо от предвидените в закона разпоредби, касаещи предварителните условия за получаване на правна помощ.

Това важи за въпроси, които се отнасят до:

  1. установяване дали решение за издръжка, издадено в чужда държава, трябва да бъде признато или може да бъде изпълнено във Финландия;
  2. установяване на бащинство;
  3. задължаване на родител да плаща издръжка за своето дете;
  4. промяна в издръжката, която е постановена за дете, ако ищецът е дете или представител на дете.

Предвиденото в точки 2-4 обаче се прилага само ако детето е под 21-годишна възраст към момента на образуване на производството.

Ако Министерството на правосъдието или упълномощено от него лице, с оглед на своите задачи като централен орган в рамките на съществуващите различни международни договорености, представлява ищец при принудителното изпълнение на решение за издръжка, ищецът не е длъжен да заплаща каквито и да било разходи във връзка с принудителното изпълнение.

В останалите случаи ищецът може да поиска публична правна помощ. Правната помощ означава, че ищецът може да получи услугите на посредник (адвокат) за разрешаването на правен въпрос с пълно или частично финансиране от държавата. Правната помощ обхваща всякакви правни въпроси. Обикновено тя е ограничена само до дела, които се разглеждат във Финландия. За нея може да се кандидатства във всяка служба за правна помощ в страната, независимо от местоживеенето на кандидата. Най-практично е молбата да се подаде в най-близката служба. Ищците трябва да представят разбивка на своите доходи, искане за направените разходи, както и активите и дълговете. Трябва също така да се представи описание на делото, по което се иска правна помощ, и данни за евентуална застраховка за съдебни разходи, притежавана от ищеца. Допълнителна информация е публикувана на адрес: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html

Финландските правоприлагащи органи не начисляват такси за принудително изпълнение, касаещо издръжка.

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

Министерството на правосъдието е определено за централен орган в съответствие с член 51 от Регламента. Допълнително неговите функции са регламентирани така също и в националното законодателство, а именно Закона за централния орган във Финландия по някои международни въпроси, свързани с издръжки (1076/2010).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 15/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.