В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Издръжка на членове на семейството

Гибралтар
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

Съгласно правото на Гибралтар както Магистратският съд, така и Върховният съд са компетентни да издават решения по отношение на плащането на издръжка. Като цяло въпросите относно издръжката са уредени в Закона за издръжката. Върховният съд може да постанови издръжка за дете, граждански партньор, зависимо лице или съпруг в рамките на производство за развод, законна раздяла, унищожаване или разтрогване на брак. Както Върховният съд, така и Магистратският съд имат компетентност да променят условията по дължимата издръжка след постановяване на окончателното решение или издаване на решението за разтрогване на брака. Магистратският съд има компетентност да постановява решения за издръжка в полза на съпругата, съпруга, дете или дори родителите на страните, ако са изпълнени определени условия. Такова решение може да бъде постановено по иск, който се предявява пред Магистратския съд. Съществува също така законодателна разпоредба за постановяване на решение за издръжка, когато партньор от фактическо съжителство не издържа другия партньор.

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

Право да получават издръжка имат децата под шестнадесетгодишна възраст. Освен това дете, което е навършило шестнадесет години, но е под двадесет и една години и или учи в редовен курс на образование, или се обучава в редовна курс на обучение за някакъв занаят или професия със срок от най-малко две години, също има право да получава издръжка.

Дете, чиято трудоспособност е влошена поради заболяване или умствено или физическо увреждане и което не е навършило двадесет и една години, също има право на издръжка.

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

За получаването на издръжка по дела, по които не е бил сезиран Върховният съд, ищецът следва да се обърне към Магистратския съд, като представи искова молба.

Молбите за издръжка, подадени в рамките на производство за развод, законна раздяла, унищожаване или разтрогване на брак и свързани с това производство, следва да бъдат подавани до Върховния съд.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

Искът за издръжка може да бъде предявен от името на дете от лицето, на което са поверени грижите за детето или е възложена родителската отговорност. Според разпоредбите на Закона за издръжката самото дете също може да предяви иск за издръжка срещу лицето, което е задължено да го издържа.

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Ако искът за издръжка се основава на брак или гражданско партньорство, компетентен да реши делото е Магистратският съд . Ако искът за издръжка е предявен в рамките на производство за развод, законна раздяла, унищожаване или разтрогване на брак, което попада в компетентността на Върховния съд, тогава именно този съд следва да разгледа въпроса за издръжката.

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

Ищецът може да предяви иск лично и да се представлява сам в съда. Алтернативно ищецът може да наеме адвокат, който да действа от негово име.

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

За завеждане на исковата молба в Магистратския съд не се изисква такса. Следователно ищецът, който се представлява лично, не е необходимо да заплаща каквито и да било разходи.

Във Върховния съд обикновено се начислява такса от 150 GBP за връчването на известие на ответника. Както в Магистратския съд, така и във Върховния съд ищецът може да ползва правна помощ, при условие че се проведе проверка на средствата. Молбите за правна помощ и за двете съдилища трябва да се подават до Върховния съд, като формуляри на молби са на разположение в деловодството на Върховния съд.

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

След като разгледа исковата молба, Магистратският съд може да постанови решение за плащането на седмична или друга периодична сума в размер, какъвто съдът счита за целесъобразен, при отчитане на всички обстоятелства по дело за издръжка за дете, баща, партньор, партньор при фактическо съжителство, майка и/или съпруг.

Впоследствие може да се предявяват искове за изменение на решенията за издръжка. Съответната молба също трябва да бъде подадена по целесъобразност до Магистратския съд или до Върховния съд.

Когато е целесъобразно, съдът може да реши издръжката да бъде дължима със задна дата.

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Издръжката може да се изплаща от едната страна на другата или алтернативно плащанията могат да се извършват в съда.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

Има разпоредба, която предвижда ищецът да поиска постановяването на решение за запор върху доходите, когато ответникът просрочи най-малко две плащания, наложени по първоначалното решение за издръжка. Магистратският съд може да издава също така решения за задържане под стража, при което ответникът се изпраща в затвора поради неспазване на условията на решението за издръжка. В такива случаи обаче съдът дава възможност на ответника да обясни защо да не бъде постановено подобно решение.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

Няма давностен срок.

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

Исковите молби за издръжка обикновено се разглеждат от Магистратския съд на Гибралтар, 32 – 36 Town Range, Gibraltar. Когато искът за издръжка е свързан с производство за развод, законна раздяла или унищожаване на брака, той трябва да бъде предявен пред Върховния съд на Гибралтар, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

В гибралтарското право няма подобни разпоредби. Изпълнение на плащането може да бъде осигурено чрез постановяването на решение за запор върху доходи или решения за задържане под стража.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

Запитванията трябва да се отправят към Магистратския съд, 277 Main Street, Gibraltar или Върховния съд, 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Запитванията могат да бъдат отправяни към:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
Телефон: +350 200 75671
Факс: +350 200 40483.

Алтернативно запитвания, касаещи производства за издръжка във Върховния съд, могат да бъдат отправяни към:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Телефон: +350 200 75608
Факс: +350 200 77118.

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1 Мога ли да отправя молба пряко до такъв орган или такава частна организация в тази държава членка?

Искът, указващ исканата помощ, предявен в Гибралтар, може да бъде изпратен направо на Магистратския съд, ако и когато са изпълнени изискванията по отношение на компетентността. Алтернативно съответната молба може да бъде заведена в деловодството на Върховния съд, ако искът за издръжка възниква в рамките на производство за развод, законна раздяла или унищожаване на брака.

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

Както в предходния въпрос.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Гибралтар не е обвързан от Хагския протокол и той не се прилага в Гибралтар.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

Правото на Гибралтар е приложимо по всички дела, които се разглеждат в Гибралтар.

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

В посочения регламент е предвидена поредица от мерки, с които се цели улесняване на плащането по вземания за издръжка в трансграничен контекст. Подобни вземания възникват от задължението за подпомагане на нуждаещи се членове на семейството. Например вземанията могат да бъдат под формата на издръжка, която се плаща на дете или на бивш съпруг след развод.

Регламентът се прилага по отношение на задължения за издръжка, произтичащи от:

  • семейни отношения,
  • родствени отношения,
  • брачни отношения или отношения по сватовство.

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

Действието на Регламента относно издръжката е уредено в Закона за издръжката. За централен орган е определен:

Министерство на правосъдието,
Правителство на Гибралтар
Suite 771 Europort
Gibraltar
Телефон: + 350 200 59267
Факс: + 350 200 59271
Електронна поща: moj@gibraltar.gov.gi

В Закона за правна помощ и съдействие са посочени нужните проверки за основателност и финансово състояние, по които се допуска получаване на правна помощ.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 03/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.